t DE KLOK – HART VAN NEDERLAND

t
DE KLOK – HART VAN NEDERLAND
Hart van Ned erlan d is h et d agelijkse
n ieu wsp rogra m ma van SBS6 met oog voor h et
klein e én h et grote n ieu ws van eigen b od em .
Het p rogramma word t voorafgegaan d oor d e
SBS6 Klok . Deze Klok telt af tot h et b egin van
Hart van Ned erlan d , welke word t afgesloten
met een sp on sorb illb oard .
Pr ogr am m a
Zen d er
Per iod e
Tim eslot
:
:
:
:
De Klok
SB S6
1 week
M a -Zo: 22u 30 (7 B B p .d .)
M a-Vr : 19u 00 (5 B B p .d .)
M a-Za: 07u 00 (6 B B p .d .)
Aan tal b illb oard s p er week: 18
GRP in d icatie : 35 (20 -54)
1+ b ereik in d icatie p .w. : 21,0%
Het tarief voor h et aan geb od en b illb oard p akket
is exclu sief b tw, exclu sief p rod u ctiekosten en
inclusief bureaucommis si e.
Mei
week 19-22
Juni
week 23-26
Juli
week 27-31
Augustus
week 32-35
September
week 36-39
Oktober
week 40-44
November
week 45-48
December
week 49-53
€ 13.500
€ 13.000
€ 8.000
€ 8.000
€13.500
€13.500
€ 13.500
€ 11.500