AP06a_Aanbiedingsbrief AB Green deal

RUD Utrecht
Aan:
Algemeen Bestuur
Van:
Dagelijks Bestuur
Steller:
Peter Smit (adviseur U10)
Onderwerp:
Green deal: stroomversnelling koopwoningen
t.b.v.
Vergadering d.d. 11 december 2014
Bijlage
Green deal: stroomversnelling koopwoningen
Status
□ ter kennisneming
x ter (oriënterende) bespreking
□ ter besluitvorming
Samenvatting
De regio heeft zich 10 september 2014 uitgesproken voor een hoge ambitie: in 2020 willen partijen 50.000
woningen hebben gerenoveerd naar Nul-op-de-meter. Bewoners, gemeenten, woningcorporaties, financiële
sector en bedrijfsleven zijn allemaal aan zet. Maandag 29 september werd de landelijke Deal Stroomversnelling
Koopwoningen getekend door 175 partijen.
Utrechtse ondertekenaars van overheidswege waren: gemeenten Eemnes, Houten, Amersfoort en Utrecht. Ook
Provincie Utrecht zette haar handtekening. Meer gemeenten lijken te willen aanhaken. Deze memo geeft een
toelichting op de vraag waar gemeenten voor tekenen als ze zich aansluiten bij de Deal Stroomversnelling
Koopwoningen. Op 29 januari is er een nieuwe mogelijkheid om de deal te tekenen.
Voorstel
De leden van het Algemeen Bestuur
1. Wisselen hun standpunten uit tav de memo Green deal: stroomversnelling koopwoningen.
Toelichting
Waar tekenen gemeenten voor als ze zich aansluiten bij de Deal Stroomversnelling Koopwoningen?
In de Dealtekst Stroomversnelling Koop is hierover het volgende te lezen:
Vraagvertegenwoordigers (gemeenten, energiecoöperaties en anderen)
• brengen vóór 1 januari 2015 elk één of meer eigenaren die bereid zijn om hun eigen
woning te laten fungeren als pilotwoningen in contact met aanbieders;
• faciliteren in het proces tussen huiseigenaren en aanbieders van pilotwoningen en treden
daartoe, met ondersteuning van Energiesprong, op als verbinder tussen alle betrokken
partijen, zoals conceptaanbieders, energiecoöperaties, woningeigenaren,
makelaars-taxateurs;
• laten in samenwerking met aanbieders en met ondersteuning van Energiesprong een
communicatieplan opstellen én geven hier uitvoering aan, als onafhankelijke niet
commerciële afzender van lokale/regionale ontwikkelingen rond de nul-10-0 renovaties.
Dit communicatieplan heeft als doel per pilotwoning tenminste 100 huiseigenaren (niet
noodzakelijk woonachtig binnen de gemeente) te interesseren om hun woningen op
dezelfde wijze te laten verbouwen;
• ondersteunen de aanbieders bij de klantreis, passend binnen de marketing- en salesstrategie
van aanbieders en het gezamenlijke communicatieplan. Dragen hiertoe onder
meer geïnteresseerde huiseigenaren voor een klantpanel aan;
• gemeenten spannen zich in voor soepele vergunningsprocedures van de pilotwoningen
(Taskforce Procedurele Stroomversnelling);
• gemeenten spannen zich in (Taskforce Procedurele Stroomversnelling) voor verankering
van Nul op de Meter en bijbehorende randvoorwaarden in hun ambitie en organisatie
(denk aan welstand, communicatie, grondzaken, stedenbouw, sociaal, economie, wonen
en milieu);
• delen kennis met partners verbonden binnen deze deal en met andere gemeenten,
Status: Concept
T.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 11 december 2014
Pagina 1 van 1
energiecoöperaties, netwerkbedrijven en andere maatschappelijke partijen voor zover
relevant voor de realisatie van de gezamenlijke ambitie.
Het Nul-op-de-meter traject kan ook prima een plek krijgen in de uitwerking van de afspraken in het kader van
de VNG-ondersteuningsstructuur.
NMU en EBU organiseren op 29 januari een nieuwe “get connected” en nodigen alle Utrechtse gemeenten uit zich
alsnog aan te sluiten bij de deal stroomversnelling Koopwoningen. De NMU organiseert in het kader van het
project ‘Van Stroomversnelling tot Waterval’ (wat zij samen met Provincie Utrecht en Energiesprong uitvoert) nog
dit jaar een bijeenkomst voor gemeente-ambtenaren over vergunningprocedures en verankering Nul op de meter
in ambitie en organisatie.
Ook voor bewoners en woningcorporaties bestaan Communities of Practice, waar kennis en ervaring wordt
gedeeld. En wordt aangestuurd op realisatie pilots.
Status: Concept
T.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 11 december 2014
Pagina 2 van 1