Comparities in uw voordeel beslechten

Comparities in uw voordeel beslechten
Civiele procedures wint u in de voorbereiding
**Verdiepingsniveau
Sinds 2002 neemt de comparitie van partijen een spilfunctie in de civiele procedure in. Het accent is
verschoven van de schriftelijke stukkenwisseling naar de mondelinge behandeling. Met de nieuwe
wetsvoorstellen (KEI) in het vooruitzicht wordt dat nadrukkelijk bevestigd.
Veel komt daardoor aan op de inrichting van processtukken. Mogelijkheden tot herstel zijn beperkt. De
rechter bewaakt immers de termijnen en voert een strakke regie. Dat brengt risico’s mee. Processtukken
dienen dan ook zeer doordacht te zijn ingericht. Die processtukken zijn voor de rechter de opmaat tot de
comparitie. Voor u is het van belang te weten hoe de rechter uw stukken leest en welk instrumentarium hij
benut op de comparitie. Hoe moeten de grenzen van de rechtsstrijd worden begrepen en wat is de
betekenis van de partijautonomie? De procesvoering vergt een proactieve advocaat die zich niet te
afhankelijk van de rechter opstelt.
Resultaat na deze cursus:

U bent u in staat bruikbare processtukken te schrijven

U bent in staat zich optimaal op de comparitie voor te bereiden

U hebt goed zicht op de werkwijze van de rechter (artt 24 en 25 Rv)

U kunt proactief op zitting optreden
Onderwerpen:
•
Informatieplichten
•
Rol van producties in de procedure
•
Stellen en gemotiveerd verweer voeren
•
Hoe actief mag de rechter ter comparitie zijn?
•
Valkuilen van bepaalde handelwijzen
Aan de orde komen o.a.:

Hoe leest de rechter de processtukken?

Wanneer is sprake van onvoldoende gesteld?

Wat is nodig om bewijs te ‘verdienen’?

Wat mag de rechter wel en niet ter comparitie?

Recente jurisprudentie en trends in de civiele procedure (KEI)
Deze en dergelijke vragen komen uitvoerig aan bod in deze praktijkgerichte cursus. U kunt uw vragen ook
tevoren toesturen. Een interactieve bijeenkomst is de doelstelling.
**Verdiepingsniveau
Docent: prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann, senior rechter A rechtbank ’s-Gravenhage en bijzonder
hoogleraar Rechtspleging Juridische Faculteit Leiden. Zij is auteur van het boek De weg naar het civiele
vonnis. Recensent P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt schreef onlangs een zeer lovende recensie en
benadrukte onder meer “een buitengewoon bruikbare handleiding … ook voor de beginnende en
gevorderde advocaat en … als checklist een must” . (TCR 2013, p. 24-27). Recent heeft zij een hoofdstuk
geschreven over de comparitie in de bundel Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (6e druk, te verschijnen
voorjaar 2014).
Achtergrond
Mr. Margreet J.A.M. Ahsmann is sinds 1 april 2011 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Instituut
voor Privaatrecht) aangesteld als bijzonder hoogleraar Rechtspleging (voor 0.2 fte). Na haar studie
was ze achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker en universitair hoofddocent bij de
vakgroep rechtshistorische vakken en doceerde het Romeinse recht. In 1990 promoveerde zij
(cum laude) bij prof. mr. R. Feenstra op een proefschrift getiteld: “Collegia en colleges, Juridisch
onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575- 1630, in het bijzonder het disputeren”.
Eind 1996 maakte Ahsmann de overstap naar de rechterlijke macht: ze werd rechter in de sector
civiel recht van de rechtbank Rotterdam, in 2002 vice-president/ontwikkelingscoördinator. In die
functie lag haar focus vooral op de opleiding van nieuwe rechters (raio’ s en rio’ s) alsmede op de
bevordering van kwaliteitsaspecten in het werk van de civiele rechter. Van 2007-2011 was zij
tevens als lector civiel recht verbonden aan SSR (het opleidingsinstituut van de rechterlijke
macht). In 2011 verwisselde zij de rechtbank Rotterdam voor de rechtbank s-Gravenhage waar ze
thans als senior rechter A (inhoudelijk adviseur) werkzaam is in de sector civiel recht.
Datum:
Maandag 8 december 2014
Tijd:
13.45 uur – 18.00 uur
Locatie:
Geheel vernieuwde Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist
Vervoer:
Gratis parkeren/gratis vervoer van station Driebergen-Zeist
Max. deelnemers:
30
Prijs:
€ 495,- excl. Btw, 4 PO NOvA
inclusief documentatiemateriaal, koffie en thee.
Cursusmateriaal:
In overleg met de docent wordt bepaald of voorbereiding nodig is. In dat
geval wordt op voorhand relevant materiaal toegezonden. In alle overige
gevallen wordt materiaal op de cursus uitgereikt en soms digitaal online
vooraf beschikbaar gesteld.
Doelgroep:
Advocaten.
Conform de Verordening op de vakbekwaamheid van de NOvA:
 Deze cursus draagt bij tot de ontwikkeling van de kennis en kunde van advocaten en
bedrijfsjuristen;
 De inhoud en docenten zijn van academisch niveau;
 De deelnemers hebben de titel meester in de rechten.