Arbeidsprocesrecht in beweging

Arbeidsprocesrecht in beweging
Auteurs:
Mr. C.J. Frikkee
Mr. W.J.J. Wetzels
Mr. S.F. Sagel
Prof. mr. C.J.M. Klaassen
Prof. mr. R.J. Tjittes en mr. L.R. van
Mr. E. van Vliet
Sdu Uitgevers bv
Den Haag, 2012
Inhoud
Woord vooraf/ 9
1
C.J. Frikkee
Twee aandachtspunten bij de ontbindingsprocedure: bewijs en
wraking/
1.1
1.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.6
2.6.1
2.6.2
3
3.2
3.3
3.4
W.JJ. Wetzels
Dagvaarden in het arbeidsrecht /
Artikel
Rv de comparitie na antwoord /
Comparitie van partijen in arbeidszaken / 28
Gang van zaken tijdens een comparitie na antwoord / 29
Comparitie en voorlopig oordeel kantonrechter / 30
Hoe vordering in te kleden in de dagvaarding en veel gemaakte fouten
in de dagvaarding /
Vordering doorbetaling loon of betaling achterstallig loon /
Bruto/netto loon / 32
dwangsom vorderen / 32
Onderbouwing van de verschillende vorderingen, ook van de
nevenvorderingen / 33
33
Na ontslag op staande voet in kort geding alleen loon vorderen of ook
tewerkstelling / 34
Vorderen van een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule
in een dagvaardingsprocedure na een ontslag op staande voet / 34
Praktische gang van zaken bij de procedure ex artikel 96 Rv / 36
Pilot voor de e-kantonrechter ex art. 96
/ 37
P.H.E. Voute
in arbeidszaken / 39
Hoger beroep is een specialisme / 39
Procesrecht basics / 40
Exhibitieplicht en bewijs / 41
Eis vermeerderen of veranderen / 42
3.5
3.6
3.7
3.8
Conclusie wijzigingen in het procesrecht voor het hoger beroep / 43
tot wijziging van het ontslagrecht (Koser-Kaya) / 43
Inhoud voorstel / 44
Emotie en hoger beroep / 47
4
S.F. Sagel
De (arbeidsrechtelijke) betekenis van de Wet prejudiciële vragen aan
Hoge
4.1
4.2
4.2.2
4.2.3
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.3.2
6.4
6.5
7
7.2
De inhoud van de prejudiciële procedure in vogelvlucht / 51
Art. 392 Rv; het stellen van de vraag / 52
Art. 393 Rv: de procedure bij de Hoge Raad / 54
Art. 394 Rv: de procedure na de beslissing van de prejudiciële vraag / 56
Betekenis voor het arbeidsrecht; verhouding tot sprongcassatie / 56
Alleen (zuivere) rechtsbeslissingen? / 58
De a-categorie en de b-categorie in arbeidszaken / 60
Het belang voor de ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW / 62
Risico's? / 66
C.J.M. Klaassen
Enkele opmerkingen over bewijs bij arbeidsongevallen en
beroepsziekte / 69
Enkele uitgangspunten en de wenselijke handhaving daarvan / 69
Proportionele aansprakelijkheid / 73
De
/ 75
De stelplicht in het kader van de zorgplicht / 80
Afronding/ 83
R.J. Tjittes en L.R. van
Enige opmerkingen over bewijsvermoedens
het arbeidsrecht / 85
Het bewijsvermoeden te midden van andere bewijsrechtelijke
beschermingsinstrumenten / 86
Bewijsvermoedens / 91
Wettelijke vermoedens / 91
Rechterlijke vermoedens / 94
Processuele aspecten van tegenbewijs tegen een bewijsvermoeden / 99
Slot / 101
Opening congres en verslag plenaire discussies / 103
Opening Nationaal Arbeidsrechtcongres
/ 103
Verslag plenaire discussie vrijdag 4 november
/
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.2
7.4
Stellingen mr. C.J. Frikkee /
Stellingen mr. W.J.J.
/ 106
Stellingen mr. P.H.E. Voüte /
Stellingen mr. S.F. Sagel
Verslag plenaire discussie zaterdag 5 november
Stellingen prof. mr.
L. Tjittes /
Stellingen prof. mr. C.J.M. Klaassen /
Lijst van