Huishoudelijk reglement van de commissie

LEGERAANKOPEN
Huishoudelijk reglement van de commissie Legeraankopen
1. Bijeenroeping
De Commissie wordt bijeengeroepen door haar voorzitter of, bij diens ontstentenis, door de voorzitter
van de Kamer.
2. Openbaarheid – toegang tot de vergaderingen
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, overeenkomstig artikel 39 (vroeger artikel 25bis)
van het reglement van de Kamer. De commissie kan echter op ieder ogenblik beslissen om met gesloten
1
deuren te vergaderen .
Wanneer de bevoegde minister voorstelt dat de commissie met gesloten deuren zou vergaderen, gelet
op de aard van de aan de commissie voorgelegde dossiers, vergadert zij met gesloten deuren, na een
uiteenzetting over de door de minister ingeroepen motieven.
3. Mededeling van documenten
De documenten of dossiers van de Commissie of die aan de Commissie ter beschikking zijn gesteld,
worden enkel medegedeeld aan de leden van de Commissie of in voorkomend geval ter inzage gelegd
van deze leden.
4. Deontologie
Wanneer vertrouwelijke dossiers worden medegedeeld, dienen de leden van de Commissie en in
voorkomend geval de aangewezen parlementaire medewerkers deze geheimhouding te eerbiedigen.
Elke schending van de geheimhoudingsplicht zal aan de voorzitter van de Kamer worden
medegedeeld, die desgevallend aan de fractie zal vragen om het betrokken lid te vervangen.
5. Verslag
Van de beslissingen van de Commissie wordt een proces verbaal opgesteld. Voor aangelegenheden
waarvoor aan de Kamer verslag moet worden uitgebracht wordt telkens een rapporteur aangesteld.
6. Hoorzittingen
De Commissie kan het advies inwinnen van personen of instellingen die niet tot het Parlement
behoren.
Deze tussenkomst heeft alleen een raadgevend karakter en is slechts mogelijk als een volstrekte
meerderheid van de leden van de Commissie daartoe heeft beslist.
7. Verhoudingen met de pers
Indien de Commissie daartoe beslist, worden de beslissingen van de Commissie aan de pers
medegedeeld tijdens een persconferentie, waar alle leden het woord kunnen voeren.
1
Op 27 november 2001 heeft de commissie beslist om voortaan steeds met gesloten deuren te vergaderen.
Bijlagen bij het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers – Laatste bijwerking: 10 juni 2014
1/2
8. Opdracht van de Commissie
De Commissie dient de taken te vervullen die haar door de onderzoekscommissie naar legeraankopen
zijn toegewezen en meer in het bijzonder die opgenomen in de blz. 185-189 van haar verslag (Stuk nr.
954/13, 1994-1995).
Daartoe zal de Ad Hoc Commissie de noodzakelijke reglementaire en wettelijke bepalingen uitwerken
en voorstellen dienaangaande aan de Kamer voorleggen.
In een eerste fase zal de Commissie, in overleg met de betrokken ministers en met de medewerking
van het Rekenhof de teksten voorbereiden die haar optimaal functioneren mogelijk moeten maken en die
uiteindelijk moeten leiden naar een efficiënte parlementaire controle op de legeraankopen en op de
economische compensatie. Deze eerste fase dient uiterlijk op 31 december 1996 voltooid te zijn zodat de
Commissie vanaf 1 januari 1997 haar feitelijke opdracht kan vervullen.
Bijlagen bij het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers – Laatste bijwerking: 10 juni 2014
2/2