Klik hier om Rond het Square te lezen

Rond het Square
Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum | Jaargang 4 | Nummer 3 | December 2014
In dit nummer
Terugblik 2014
Cover: Na veertig jaar wordt in 2014 de standaard van de Koninklijke
Marechaussee vervangen. Ondanks het zorgvuldige gebruik en
bewaring, was de sinds 1974 dienstdoende standaard door slijtage aan
vervanging toe. Stond in de vorige editie nog het Wapen der Koninklijke
Marechaussee, nu vermeldt het alleen nog Koninklijke Marechaussee,
omdat de KMar intussen een zelfstandig krijgsmachtdeel is geworden.
Op de foto ontvangt koning Willem-Alexander uit handen van
standaarddrager Theo Betting de nieuwe standaard. Koning WillemAlexander zal vervolgens de standaard uitreiken aan C-KMar.
2014 in beeld
Redactioneel
Het jaar 2014 kende vele hoogtepunten en successen voor het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke
Marechaussee. In deze uitgave van Rond het Square vindt u een selectie van gebeurtenissen in 2014. Het gaat om een
impressie, de redactie beseft dat het onmogelijk is om helemaal volledig te zijn.
Veel leesplezier,
Ellen Beernink
Communicatieadviseur OTCKMar
KMar bestaat 200
jaar
Tijdens de jaarlijkse Wapendag viert de KMar haar 200e
verjaardag. Dit gebeurt op Paleis Het Loo in aanwezigheid
van prinses Beatrix.
Nieuwe standaard
Op het Binnenhof in Den Haag reikt koning WillemAlexander de nieuwe standaard van de Koninklijke
Marechaussee uit aan marechausseecommandant luitenantgeneraal Hans Leijtens. Tijdens de ceremonie is een mooie
rol weggelegd voor standaarddrager adjudant Theo Betting,
het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee en het
Bereden Ere-escorte.
Nummer 3 | December 2014 | 2
2014 in beeld
Geschokt door
ramp
De wereld raakt geschokt door de ramp met de MH17. De
marechaussee wordt op verschillende plaatsen ingezet.
Nucleair Security
Summit
Personeel en leerlingen laten zien dat ‘Verbonden met de
operatie’ geen loze kreet is tijdens de Nucleair Security
Summit. Het OTCKMar staat er op het gebied van opleiden,
trainen, kennis, ondersteuning en ceremonieel.
Lowlands Grenade
De Marnewaard is het toneel waar in totaal ongeveer 400
(inter)nationale ‘politiemensen’ uit 27 landen worden
getraind tijdens Lowlands Grenade. Uiteindelijk moet deze
training in een reeks van zeven oefeningen, 2400
internationale politiefunctionarissen gereedmaken voor
inzet binnen crisis management operaties, waar dan ook in
de wereld.
Nummer 3 | December 2014 | 3
Terugblik 2014 door kolonel Jan Roede:
“Nog geen dag spijt”
Eind 2014, en weer is er een jaar voorbij. Het jaar waarin de
KMar 200 jaar bestond en een nieuwe standaard kreeg. Waar
de wereld werd geschokt door de ramp met de MH17, waarin
de Nucleair Security Summit (NSS) plaatsvond in Nederland
en de oefening Lowlands Grenade werd gehouden.
Ook een bijzonder jaar voor het OTCKMar. ‘Verbonden met
de operatie’ betekende dat personeel en leerlingen
deelnamen aan operaties zoals de NSS en MH17. En ook
leerden in die operatie zodat ook ons andere doel werd
gediend: ‘het ontwikkelen van medewerkers’.
2014 was voor het OTCKMar ook het jaar van de
reorganisatie. Begin dit jaar was die een feit en werd het
personeel op functie geplaatst. De structuur staat en het
werkt op de meeste plaatsen. Nog niet overal, maar daar
gaan we de komende tijd onze energie op richten. Want
begin 2015 evalueren we. De centrale vraag daarbij voor mij
is ‘werkt het?’. En als het niet werkt net even iets dieper
doorvragen: waarom werkt het niet? Hoe kan het beter?
Terug naar de oude structuur is voor mij geen optie. Het
OTCKMar is toekomstbestendig ontworpen. Maar daar
hoort ook bij dat we ons verder ontwikkelen, zo nodig met
kleine aanpassingen in de structuur en cultuur.
Kolonel Jan
Roede: “Trots
op leerlingen
die ik mocht
beëdigen.”
2014 was ook voor mij als persoon bijzonder, omdat ik jullie
commandant mocht worden. Ik heb er nog geen dag spijt
van gehad dat ik het commando heb aanvaard. Eén van mijn
persoonlijke doelstellingen heb ik ruim gehaald; ik heb
meerdere keren zelf voor de klas mogen staan. Daar kan ik
van genieten, die interactie met de leerlingen. Zoals ik ook
veel collega’s daar van zie genieten. Ik besef me dan elke
keer weer dat we het vooral samen moeten doen. Vanuit een
visie opleidingen ontwikkelen, het plannen en inroosteren,
zorgen dat de randvoorwaarden kloppen. Het OTCKMar als
één geheel zien, en niet als een verzameling van losse delen.
Alleen zo blijven we kwalitatief hoogwaardige opleidingen,
trainingen en kennis leveren.
Aan het eind van het jaar blikken we ook terug op
persoonlijke ervaringen. Diverse collega’s hebben dierbaren
verloren, anderen zijn vader of moeder geworden. Ziekten
overkomen ons, anderen genezen weer. Ingrijpende
gebeurtenissen, waar we mee leren leven. Ook in 2015
zullen ze weer plaatsvinden. We zullen degenen die onheil
overkomt de ruimte moeten geven daarmee om te gaan.
Met veel plezier kijk ik terug op 2014, ben trots op de
leerlingen die ik mocht beëdigen. En vooral trots op
iedereen van het OTCKMar die dat mogelijk maakte door op
te leiden, te trainen, kennis te verspreiden en te
ondersteunen. Dat we in 2015 nog beter mogen
samenwerken om de kwaliteit nog verder te verhogen. Ik
wens u alvast prettige kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar.
Kolonel Jan Roede
Commandant OTCKMar
Nummer 3 | December 2014 | 4
Januari
Het jaar van maand tot maand
LOKKMar verder als OTCKMar
Begin 2014 staat in het teken van de afronding van de reorganisatie van LOKKMar naar
OTCKMar. Door deze reorganisatie zijn verschillende opgelegde maatregelen
geeffectueerd, waardoor bijna 37 vten zijn ingeleverd. Daarnaast is gelijktijdig de
Opleidingsgroep BSB (23 vten) ondergebracht bij de BSB (onderdeel van DLBE).
Uiteindelijk kan aan 417 medewerkers weer een (nieuwe) functie worden toegewezen.
Daarnaast kan aan 18 collega’s een plek worden geboden binnen het OTCKMar op basis
van een ontslagbeschermingsconstructie.
Welkom op het OTCKMar
In 2014 is extra geïnvesteerd om de verbinding met de operatie te
verstevigen, maar ook om zowel jezelf als je collega’s een gevoel van
welkom te geven op ons OTCKMar en de eigen werkplek. Elke medewerker
heeft daar, ieder op z’n eigen werkplek, aan meegewerkt. Hulpmiddelen
daarbij zijn de met succes aangeboden training Hostmanship en het
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.
Wie wil ik zijn?
Met de start van het nieuwe OTCKMar is ook een impuls gegeven aan het houden van
functionerings­gesprekken door de uitgifte van de folder ‘Wie wil ik zijn? Tips, tools en
het belang van een goed functionerings­gesprek.’ Deze handleiding komt voort uit de
ambitie van het OTCKMar om een goede werkgever te willen zijn, waarbij ruimte wordt
gegeven aan het personeel om te excelleren.
Leerlingen houden verdachten aan
Eind januari houden leerlingen van de lichting 13-04 tijdens hun IMPT stage
twee vrouwen uit Noordwijk aan. De leerlingen volgen de leergang
algemeen opsporingsambtenaar en worden tijdens hun stages begeleid
door BPV-coördinatoren, collega’s in de operatie en medewerkers van de
Sector Basisopleidingen op het OTCKMar. Eén van de verdachten heeft een
broodtrommel bij zich met daarin 85.000 euro. De leerlingen ontdekken
het geld tijdens een controleactie preventief fouilleren van de Koninklijke
Marechaussee.
Nummer 3 | December 2014 | 5
Februari
Het jaar van maand tot maand
Reorganisatie BPV
Begin februari is een start gemaakt met de reorganisatie van
BPV. Deze reorganisatie heeft geleid tot functietoewijzing
aan 23 collega’s per 1 juli. Door deze reorganisatie zijn alle
BPV-ers administratief geplaatst bij het OTCKMar en worden
zij aangestuurd vanuit de Sector Basisopleidingen. Ook is
een aanzet gegeven tot het overhevelen van opleidings-,
trainings- en kennisfunctionaliteiten vanuit DLBE naar
OTCKMar. Dit gebeurt op basis van de (defensiebrede)
Blauwdruk OTK. Ook bij de andere districten zal worden
bekeken of zich daar OTK-elementen bevinden die eveneens
overgeheveld zouden moeten worden naar het OTCKMar.
Themadag ‘proces-verbaal en kwaliteit’
OTCKMar
Tijdens een themadag in februari en maart behandelen
diverse sprekers op een interactieve manier het thema
‘proces-verbaal en kwaliteit’.
‘Vrouwen zijn er gewoon beter in!’
In het kader van de viering van 200 jaar KMar en De
Nederlandse Bank vindt in februari een gezamenlijk
wetenschappelijk congres plaats. Het thema voor die dag is
‘Bewaken & Beveiligen: publiek of privaat?’. Voorafgaand
aan dit unieke congres vindt op het OTCKMar een
whitepaper contest plaats. Een panel van deskundigen kiest
na een presentatie de winnende whitepaper met het thema:
‘Bewaken en Beveiligen. Vrouwen zijn er gewoon beter in!’
Nummer 3 | December 2014 | 6
Maart
Het jaar van maand tot maand
Maart in teken van NSS
Op 24 en 25 maart vindt de Nuclear Security Summit plaats.
De KMar levert met een intensivering van de eigen taken
een belangrijke bijdrage aan het waardig, veilig en
ongestoord verloop van de conferentie. Ook personeel van
het OTCKMar werkt ruimschoots mee aan de grootste
beveiligingsoperatie ooit in Nederland. Onze mensen
worden in het hele land ingezet ter ondersteuning bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Naast de fysieke
inzet is in KOWA (KMar Operationele Werkvloer Activiteiten)
een pagina gebouwd waarmee deze speciale KMar inzet
wordt ondersteund. Gedurende de inzet wordt deze pagina
up-to-date gehouden.
In de aanloop naar de NSS verzorgt het team
Grenspolitietaken verschillende opleidings- en
herhalingsdagen op het gebied van documentencontrole en grenstoezicht (wetgeving).
Voordat de NSS daadwerkelijk begint, verzorgt IBT nog
een laatste training op de Vlasakkers.
Nummer 3 | December 2014 | 7
Maart
Het jaar van maand tot maand
Maart in teken van NSS
Serious Gaming bewijst zijn kracht in de voorbereiding op de NSS. Er worden diverse Public Order Management Trainingen (POM) gegeven met behulp van
Serious Gaming. De trainingen zijn bedoeld voor de commandovoering tijdens POM optredens en de NSS. Het zijn trainingen in de vorm van TOZT / TOOK
(Tactisch Oefenen Zonder Troepen / Tactisch Oefenen Op Kaart). Door gebruik te maken van Serious Gaming worden de situaties realistischer.
Commandanten en eenheden krijgen zo een goed beeld van de situatie. Deze vorm van trainen is ook succesvol gebruikt tijdens de oefening Lowlands
Grenade.
Wereldleiders worden keurig met het nodige ceremonieel
onthaald.
Nummer 3 | December 2014 | 8
April
Het jaar van maand tot maand
Themadag Bewaken en Beveiligen
en de 8 van IGO
Er wordt een themadag georganiseerd die tot doel heeft
verbindingen te leggen tussen de operationele processen en
de ‘8 van IGO’. Het doel is om meer inzicht te geven in de te
verwachten ontwikkeling van de organisatie. Er wordt onder
andere enthousiast gediscussieerd over de ontwikkeling van
de bijstandseenheden, beveiliging van de Koninklijke
Woon- en Werkverblijven, risk-based beveiliging en
Observeren& Reageren.
Nummer 3 | December 2014 | 9
Mei
Het jaar van maand tot maand
Themadag ‘Wapens en Munitie’ OTCKMar
Het Bureau Wapens, Munitie, Explosieven en CBRN
Veiligheid van DLBE organiseert samen met het OTCKMar de
eerste themadag ‘Wapens en Munitie’.
Hard werken aan kwaliteitsverbeteringen
Op vele fronten wordt gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen
ten behoeve van ons onderwijs. Naast het in 2014
geïntroduceerde Kwaliteit Management Systeem (KMS) voor
instructeurs zijn we steeds beter in staat te sturen op basis
van de juiste informatie en werd in juni 2014 opnieuw een
opleiding, de Leergang Senior Medewerker (LSM), door het
NLQF extern gevalideerd. Het OTCKMar is in 2014 bovendien
erkend leerbedrijf geworden voor de opleiding Sport en
Bewegen op niveau 4 (sport en bewegingscoördinator/
operationeel sport- en bewegingsmanager). Verdere
optimalisering gaan we realiseren door bijvoorbeeld de
bedrijfsvoering met behulp van SPOT te verbeteren.
Start teamdagen IGO academie
In mei gaan de IGO teamdagen van start. In totaal volgen
200 operationele KMar teams, staven en ondersteunende
eenheden deze training, zodat nog meer invulling wordt
gegeven aan informatiegestuurd optreden. De
teamleerdagen zijn ontwikkeld in samenwerking met
Blanchard International. Zij verzorgen ook de ‘train de
trainer’ opleidingsdagen.
Nummer 3 | December 2014 | 10
Mei
Het jaar van maand tot maand
Frontex Master Strategic Border
Management
Vanaf 2015 volgen KMar medewerkers de Frontex Master
Strategic Border Management. 28 landen en 6 universiteiten
werken hierin samen. Namens Nederland verzorgt de NLDA
(deel)modules binnen deze Master. Met behulp van het
OTCKMar wordt na een lange periode van ontwikkeling eind
mei het zogeheten consortium agreement ondertekend.
Een eerste Masteropleiding op het terrein van één van onze
taakvelden is hiermee een feit.
Kerninstructeur C2000 opleiding van start
De C2000 opleiding gaat van start. Tijdens deze vierdaagse
opleiding leren de kerninstructeurs alles over de C2000
apparatuur, zodat zij hierin verdere instructie kunnen
geven.
Nummer 3 | December 2014 | 11
Juni
Het jaar van maand tot maand
Grand Defilé 200 jaar
De deelname van de marechaussee aan het Grand Defilé in
Apeldoorn op zaterdag 14 juni en het concert van het
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee op zondag
15 juni leveren veel leuke complimenten op. Het defilé en
het concert worden gehouden in het kader van 200 jaar
Koninkrijk. Omdat de marechaussee dit jaar ook haar
200-jarig bestaan viert kan zij uiteraard niet ontbreken. De
bevolking van Apeldoorn en andere bezoekers reageren
positief op de participatie van de marechaussee. Zo spreekt
de organisatie van 200 jaar Koninkrijk zeer veel waardering
uit voor de manier waarop onze marechaussee leerlingen
met slechts enkele maanden vorming hun taak invullen.
Op het concert op de zondag komen zo’n tweeduizend
bezoekers af. Een feestelijk programma wordt ten gehore
gebracht met gastsoliste Brigitte Heitzer. Hoogtepunt is wel
de uitvoering van Ouverture 1812 van Tsjaikovski. Hierin
wordt de marechaussee ondersteund door Boudewijn Zwart
op carillon, Saluut Batterij Atkins en de Historische Artillerie
Maastricht.
Kinderontvoering
In samenwerking met het Centrum Internationale
Kinderontvoering (CIKO) organiseert het OTCKMar vier
landelijke themadagen Internationale Kinderontvoering.
Donderdag 5 juni is een van die dagen dat de masterclass
wordt gehouden op het OTCKMar.
Security Risk Management
Op het OTCKMar vindt de pilotopleiding Security Risk
Management (SRM) plaats. De (inter)nationaal erkende
Security Risk Management filosofie en methode zijn
onlosmakelijk verbonden met informatiegestuurd optreden
(IGO) en sluiten dus naadloos aan bij de ontwikkeling die
onze organisatie doormaakt. In ons dagelijks werk hebben
we doorlopend te maken met risicovolle situaties. SRM kan
iedere collega helpen om onder risicovolle omstandigheden
onderbouwde keuzes te maken en beslissingen te nemen.
Zo kun je op een veilige, effectieve én efficiënte manier
mensen en middelen inzetten. Je kunt daar later ook
verantwoording over afleggen.
Nummer 3 | December 2014 | 12
Juli
Het jaar van maand tot maand
De wereld is geschokt
Op 17 juli staat de wereld stil. Het vliegtuig met vluchtnummer MH17 wordt uit de lucht geschoten. Alle 298 passagiers
en bemanning overleven de crash niet. De marechaussee
wordt op tal van plekken ingezet en zo ook het OTCKMar.
Van deelname aan het SGBO tot het leveren van een tolk en
van alles wat er tussen zit. Eén van de taken is het vormen
van de draagploeg. Deze wordt ingezet voor de ceremoniële
diensten op vliegveld Eindhoven. De kisten met daarin de
stoffelijke overschotten van de vliegtuigslachtoffers MH17
worden op indrukwekkende en professionele wijze vanuit
de vliegtuigen naar de rouwauto’s gedragen.
Rolling on Wheels
Vijftien jongeren met de spierziekte Duchenne zijn te gast
op de Koning Willem III-kazerne. De kanjers rijden van
vrijdag 27 juni tot en met zaterdag 5 juli in hun rolstoel een
estafette met als doel geld in te zamelen voor een nieuwe,
aangepaste camper.
Kolonel Roede neemt stokje over
Op vrijdag 11 juli draagt kolonel Egon Hoppe het commando
over het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum over aan
kolonel Jan Roede.
Nummer 3 | December 2014 | 13
Augustus
Het jaar van maand tot maand
Voorlichting KOWA
Op initiatief van Joël Kelder geeft C-KMar op het OTCKMar
een voorlichting over KOWA (KMar Operationele Werkvloer
Activiteiten). Dit gebeurt in het kader van 200 jaar KMar. In
ruil voor zijn voorlichting krijgt C-KMar een cheque
overhandigd ten gunste van War Child.
September
Nationale Taptoe
Een bijzondere editie van de Nationale Militaire Taptoe dit jaar. De show staat in het teken van 200 jaar KMar. Het
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee neemt ons mee in een reis door de tijd, waarbij alle taken van de
marechaussee voorbijkomen. Het Bereden Ere-escorte van de Koninklijke Marechaussee is onder andere te zien bij de
historische scene van de inhuldiging van Koning Willem I in Brussel. Dit doet zij in tenue van de Koninklijke Marechaussee
zoals dit in 1814 ook daadwerkelijk werd gedragen.
Nummer 3 | December 2014 | 14
September
Het jaar van maand tot maand
TISOV geïntroduceerd
Het systeem TISOV wordt in gebruik genomen. TISOV staat
voor Tijdelijk Informatie Systeem Overdracht
Vreemdelingen. Het systeem komt voort uit het rapport over
de dood van de Russische asielzoeker Alexander Dolomatov,
die op 7 januari 2013 zelfmoord pleegde. Uit dit rapport
blijkt dat de Nederlandse overheid onzorgvuldig heeft
gehandeld. Door OTCKMar is een e-learning ontwikkeld om
de collega’s te leren op een juiste wijze gebruik te maken
van TISOV en KOWA.
Certificaten voor IBT instructeurs
In het nieuwe IBT centrum op het OTCKMar vindt de
certificaat uitreiking plaats van de IBT opleiding. Zo’n 25 IBT
collega’s volgden de opleiding tot Integrale
Beroepsvaardigheidstrainer en zijn nu bevoegd instructie te
verzorgen en toetsen af te nemen binnen het spectrum
gevaar- en geweldbeheersing.
Open Monumentendag
In september wordt de jaarlijks terugkerende Open
Monumentendag gehouden. Ook de Koning Willem
III-kazerne opent haar deuren. Zoals elk jaar kan het publiek
het Graeme Warrack gebouw en de cellen uit de Tweede
Wereldoorlog bezichtigen.
De monumentale kazerne is al jarenlang het toneel van vele
renovatie- en nieuwbouwprojecten. Het mulitfunctionele
gebouw 55 is recent opgeleverd en is deze editie een
belangrijke eye-catcher.
Nummer 3 | December 2014 | 15
Oktober
Het jaar van maand tot maand
Uitreiking nieuwe KMar standaard
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander reikt donderdag 16
oktober op het Binnenhof in Den Haag de nieuwe standaard
uit aan de Koninklijke Marechaussee. Na veertig jaar wordt
de standaard vervangen, in het jaar waarin we ook ons 200
jarig bestaan vieren. Standaarddrager adjudant Theo Betting
overhandigt de nieuwe standaard aan de koning, waarna hij
deze uitreikt aan C-KMar, luitenant-generaal Hans Leijtens.
De uitreiking van de nieuwe standaard is de laatste officiële
ceremonie voor Theo Betting. Hij gaat met FLO. Adjudant
Johan van den Bosch neemt zijn functie van OTC-adjudant
en standaarddrager over.
Beëdiging met speciaal tintje
In 2014 wordt er zes keer een beëdiging en diplomauitreiking gehouden. Vier daarvan vinden plaats op het
Square op de Koning Willem III-kazerne en twee op het
Marktplein in Apeldoorn. De beëdiging op vrijdag 17
oktober heeft een speciaal tintje. Tijdens de ceremonie
neemt OTCKMar-adjudant Johan van den Bosch de nieuwe
standaard over van oud OTCKMar-adjudant Theo Betting.
Nummer 3 | December 2014 | 16
Oktober
Het jaar van maand tot maand
CCR Summit Kerkrade
Het KOWA team neemt deel aan de Safety & Security Summit
in Kerkrade. Deze toonaangevende beurs wordt dit jaar
voorgezeten door Prof. Dr. Hirsch Ballin. Naast een druk
bezochte stand heeft de KOWA de break-out sessie Mobile
use of knowledge base KOWA (DEMO) verzorgd, waarin
onder andere voice aansturing wordt gedemonstreerd.
Goede kwalitatieve collega’s selecteren
Onze organisatie heeft te maken met veel functiewisselingen. Dat kan gebeuren als gevolg van de reorganisaties maar ook
door reguliere functiewisselingen. Om te zorgen dat er telkens weer goede collega’s geselecteerd kunnen worden, worden
door P&O regelmatig ACF-trainingen georganiseerd. Zo ook in oktober en november. De doelgroep zijn alle collega’s die
deel gaan uitmaken van een Adviescommissie Functietoewijzing (‘sollicitatiecommissie’).
Nieuwe mock up
Op de nieuwe locatie van Team Grenspolitietaken (Koningin
Maximakazerne) is de mock up opgeleverd. De mock up
bestaat uit onderdelen van een B767. Het voorste deel van
de mock up is bestemd voor de lessen in aviation security
die het team geeft aan bemannings- en cabinepersoneel van
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, het achterste deel is
bestemd voor IBT en de escortopleidingen van het team.
Naar Shanghai
Pieter Veen en Maurice Vos zijn in oktober een week in
Shanghai geweest om daar op de Politieacademie les te
geven in border control. Deze Politieacademie maakt deel
uit van het EU-China Police Training Project. Via de
KMar-liaison bij IPOL wordt binnen de KMar gezocht naar
experts op het gebied van border control.
Nummer 3 | December 2014 | 17
November
Het jaar van maand tot maand
Twee nieuwe computerlokalen
Sinds begin november beschikt het OTCKMar over
spiksplinternieuwe examenlokalen. De eerste leerlingen
leggen op 4 november daar hun digitale examen af. De
lokalen B23 en B24 zijn ingericht met nieuwe tafels en
nieuwe computers. Nog dit jaar worden ook de zogenaamde
concentratieschermen naast de computers geplaatst,
waardoor de kans op verstoring en afleiding sterk wordt
gereduceerd.
Pilot instroom
Verhogen van onze kwaliteit staat centraal bij de ‘Pilot
instroom’. Samen testen we of wij als KMar de kwaliteit van
de instroom van nieuwe collega’s kunnen verbeteren door
middel van kennismakingsdagen. In 2014 hebben wij drie
maal een pilot instroom gedraaid op het OTCKMar. Hierbij
zijn leerlingen als kandidaten ingezet en kaderleden als
observatoren en begeleiders. Wat begon als een paar losse
oefeningen voor vijf kandidaten, is in het afgelopen jaar
dankzij de enthousiaste bijdrage van kaderleden en
specialisten uitgegroeid tot een volledig tweedaags
programma voor dertig kandidaten.
In het programma komen zowel het selectie-aspect als het
beeldvormende aspect aan bod. Als OTCKMar hebben wij
hiermee aan kunnen tonen dat wij, met het organisatorisch
vermogen en de expertise die wij in huis hebben, in staat
zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het selecteren
van de meest geschikte nieuwe collega’s. Mocht het in de
nabije toekomst zo ver komen dat er kennismakingsdagen
worden toegevoegd aan het selectieproces van toekomstige
collega’s, dan zijn wij er klaar voor!
Nummer 3 | December 2014 | 18
December
Het jaar van maand tot maand
Themadag DOC2
In december wordt er op het OTCKMar een themadag DOC2
georganiseerd. Deze themadag staat in het teken van
identiteitsfraude. Het is de tweede keer dit jaar dat zo’n
themadag wordt gehouden en ook voor volgend jaar staan
ze op het programma.
Hoofdproces Opleiden & Trainen
Een belangrijke stap vooruit wordt in 2014 gezet doordat het
hoofdproces Opleiden & Trainen opnieuw is vastgesteld.
Effect is dat onze klanten en medewerkers nu een duidelijk
overzicht hebben welke stappen essentieel zijn om, op basis
van de ritmiek van de operatie, een professioneel
leerproduct aan te bieden.
Interne evaluatie opleidingen
Compliment voor alle teams. We hebben ons interne
evaluatieproces steeds beter op orde. Elke module wordt
tegenwoordig afgesloten met een door de leerlingen
opgemaakte evaluatie. De verkregen input levert keer op
keer mooie input op. Gevolg: 85% tevredenheid bij
leerlingen over onze opleidingen & trainingen.
Nummer 3 | December 2014 | 19
Colofon
Redactie:
Ellen Beernink
06-10443825
[email protected]
Opmaak:
MCD | X-media | Plein Klavermarkt | Den Haag
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend.