MILITAIRE VOOROUDERS

MILITAIRE VOOROUDERS
Klaasjan
Visscher
April 2014
Aver
DIENSTPLICHT
19 E EEUW (1)
 Bronnen:
 Militieregisters
 Huwelijksbijlagen: Certificaten Nationale Militie
 Stamboeken
 Wel of niet in dienst?
 Uitgeloot: Jan Hendrik Meynen, is in 1870 te Winterswijk ingeschreven, waarbij
hem bij de loting nr. 54 ten deel is gevallen, wat hem tot geen dienst heeft
verplicht.
 Niet opgeroepen: Antonie van de Lagemaat ‘is tot op heden niet opgeroepen, hem
alzoo tot geen dienst heeft verpligt’
 Broederdienst: Jan Mulder, wordt uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van
dienst.
 Broer overleden: Dirk Voerman wordt vrijgesteld van militaire dienst omdat zijn
broer in dienst overleden is.
 Remplaceren: Hendrik de Kruijff, wordt uit hoofde van in 1814 geremplaceerd te
hebben, finaal vrijgesteld voor militaire dienst.
 Lichamelijk gebrek: Mannes Nagel is door de militieraad te Zwolle finaal
vrijgesteld 'uit hoofde van gemis van het regter oog'.
 Ingelijfd: Lubbert Schaapman wordt ingelijfd bij het 2e regiment zware
dragonders
19 E EEUW (2)
 An to ni e C z v a n Lu n te r e n , g e b o r e n
te Wo u de n b e r g o p 7 - 11 - 1 81 2 ,
l a a t s t gewo o n d te Wo u de n b e r g , 1 e l
6 p a l m e n 4 d u i m e n 9 s t re p e n ,
ov a a l a a n ge z i ch t, l a n g vo o r h o of d ,
gri j z e o ge n , b re d e n e u s , o r d . m o n d,
s p i t s e k i n , l i c h t b r u i n h a a r. O p 2 8 - 3 1 8 31 i n ge l i j fd d o o r d e
ge n i et ro e p e n, ove r g e n o me n v a n d e
1 3 e a fd e l i n g i n f a n te r i e . H i j i s i n d e
ve s t i n g N i j m e ge n , b i j ge l e g e n h e i d
v a n d e n o p s ta nd i n Be l gi ë i n 1 8 31 .
I d e m te n Be r ge n o p Z o o m i n 1 8 3 2 .
M et a l e n k ru i s o p 5 - 4 - 1 8 32 . O p 2 2 6 - 1 8 3 3 m et p a s p o or t we g e n s
l i gc h a a msge b re ke n i n g evo l ge
m i n s t. a u t . d . d . 2 9 m e i n r.1 3 3
[ S t amb oe k Re gi m e n t G e n i et r o e pe n
1 8 3 0 - 1 83 2, n r. 2 5 2 5 ].
17 E -18 E EEUW (STAATSE LEGER)
 Beroepsleger
 Geronselde soldaten tekenen voor zes jaar
 Genealogische problemen: Waar komen de soldaten vandaan en
waar gaan ze naartoe?
 16-12-1743: Everhardus Holleman, j.m. soldaat onder overste Raasvelt
[kolonel Mulert], thans alhier; Gerritdina Hendricks de Graaff, buiten de
Sassenpoort [Trouwboek Zwolle].
 ‘Follow the leader’: Het regiment van Mulert bevindt zich in 1731 in
Venlo, in 1737 in Zwolle/Kampen, in 1744 in Engeland, in 1746 in
Deventer, in 1749 in Groningen en in 1751 en 1753 in Zutphen, Doesburg
en Bredevoort [www.dutchregiments.org].
 Kinderen van Evert Hollemans:
 1. Christiena, gedoopt te Amsterdam (Zuiderkerk) op 8 oktober 1747 (vanuit
het Gasthuis).
 2. Hendrik, geboren te Groningen (Kromme Elleboog, Boterdiep), gedoopt te
Groningen (A kerk) op 22 januari 1749.
 3. Christiaan, gedoopt te Zutphen op 8 september 1752.
 4. Hermine, gedoopt te Zwolle op 23 juni 1755.
17 E -18 E EEUW (SCHUTTERSGILDEN)
Handboog
Voetboog
Kolveniers
17 E -18 E EEUW (LANDWACHT)
 Burgermilities in oorlogstijd (tachtigjarige oorlog, 1672, 1748)
 Officieren: kapitein (lokaal), majoor (stad), superintendent
(regio)
 Monsterrollen
 Hermen Thueren, in de Benedenste Middelbuurt, ‘metselaer, heeft roer,
rappier ende draeghbant’ [Monsterrol Veenendaal 1672].
 Voorbeeld: Rollen van de superintendent Zuid -Beveland
 1747: Job Minnaard te Heinkenszand krijgt £ 0-5-0 boete wegens
mankeren op de exercitie.
 1627: Jan Corn Domisse heeft drie weken geleden 'eenen valschen
allarm' gemaakt
 1631: Gerrit Francke wordt veroordeeld omdat hij met een slechte piek
op wacht aan de dijk was verschenen, terwijl hij op een roer was gesteld.
Bovendien had hij de provoost toegevoegd 'Segt den superintendent dat
hij mijn gadt kust'. Dit leverde hem acht dagen op water en brood op, die
hij afkocht met 20 schellingen voor de armen van Goes.
15 E -16 E EEUW
 Boeren
 1527: Hillebrant Vonck van Lienden krijgt van hertog Karel van Gelre vrijheid van
pondschatting wegens zijn diensten bij de inneming van Rhenen [van Hasselt (1807),
Geldersch Maandwerk 2, p.204-205].
 Burgers
 1481: Tijdens de tweede Utrechtse burgeroorlog verwoesten krijgslieden van bisschop David
van Bourgondië op 22 augustus het Huys Scherpenzeel, met alles wat er zich in bevond, en
het dorp Scherpenzeel, waar van de heer fel anti -Bourgondisch was. De inwoners van
Amersfoort deden daarop een uitval om het eerder door de Bourgondiërs buitgemaakte vee
terug te veroveren. Burgemeester Jan van Westrenen, die volgens een kroniekschrijver
voorop ging met het stadsvaandel in zijn hand, haalde met 400 man de vijand bij
Scherpenzeel in. Benoorden het dorp werden de Amersfoorters opgewacht door de ruiterij
uit Wijk bij Duurstede [mogelijk o.l.v. Jan van Schaffelaar] ; een paar honderd man werden
gedood, 233 gevangen genomen. De burgemeester weet te ontkomen. [zie o.a. Prins, A.H.J.
(1982), Jan van Schaffelaar. Requiem voor een Gelderse Ruiter, p.57 -58; Navorscher 1874,
p.190].
 Adel
 1411: Thoenman Aernts soen, Pieter Rijn ende Jan Rijn, gebroederen, belooven wt groter
gunsten, die wij dragen tot onsen lieuen heer den heer Floris van Borselen, bi onser trouwen
ende eeren sijn verloefde vriende te weesen ende te bliuen onse leuen lang, ende him te
dienste te staen mit onsen lyue ende goeden, so waer dat hi des te doen sal mogen hebben,
wtgescheiden den heer van Holland en zijne kinderen, ende sullen clederen met him dragen
of caproen, so wanneer dat wij of enich van ons des vermaent worden van him seluen, of dat
hi ons des doet vermane [Codex diplomaticus Neerlandicus, p.139].
LAURENS PLOUCH
 1572: Schildknaap en stalmeester van admiraal Lumey
 1581-1588: Superintendent en wachtmeester van
Geertruidenberg (muiterij in 1587 )
 1592/1594: Op geheime missie naar Groningen voor
Oldenbarnevelt
 1596: Geappointeerde
 1599: Drost te St. Maartensdijk
 1600: Gedeputeerde ter Staten-Generaal voor de graaf van
Hohenlohe
 1606: Aan het sterfbed van de graaf van Hohenlohe
 1625: Overleden
WEBSITES
 http://militieregisters.nl/
 http://www.genver.nl/nl/zoekmil.htm
 http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgidsen/persoon
/militairen
 http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl /
 http://keevel.fme.im/milinf/solgen.htm