WS nr 5-2014 kleur

Parochieblad
Wij Samen
42e Jaargang nr. 5
23 mei t/m 19 juni 2014
Maria Concert
Mariaviering Poeldijk
Sing alongviering Monster
Pinksteren 2014
Pinksteractie Week Ned. Missionaris
Sacramentsdag
Nieuws Parochiebestuur
Paasviering Jozefschool
Snuffelmarkt Inzamelingsdata
Nieuws Ouderenbond PCOB
Nieuws Westlandse Bedevaarten
M25 Voedselbankactie
Jongerenvoettocht Heenvliet-Brielle
JongerenKorenFestival (JKF) Poeldijk
R.K. Parochie
H. Egbertus & H. Lambertus
De Cordesstraat 27-29
3151 BH Hoek van Holland
Op weg naar Pinksteren
De elf r.k. parochies van het Westland en Hoek van Holland
vormen samen de parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin
R.K. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus
www.rkwestland.nl
Rabobank nr.: IBAN NL 96 RABO 032 32 69 257 t.n.v.
R.K. Parochie H. Egbertus – H. Lambertus
Kerkgebouwen
H. Egbertuskerk, De Cordesstraat 29, 3151 BH Hoek van Holland
koster
T. Dingjan, tel.
38.25 70
H. Lambertuskerk, Maasdijk 189, 2691 PE ’s-Gravenzande, tel.
41 28 72
koster
G. Bruinen
51 44 92
Parochiesecretariaat
De Cordesstraat 27-29 – 3151 BH Hoek van Holland – Telefoon (0174) 38 24 69.
Geopend op woensdag en vrijdag van 09.30 – 11.30 uur.
Email (ook voor misintenties): [email protected]
Parochiebestuur
vice-voorzitter
penningmeester
secretaris
Lid
ledenadministratie
Lid
vacant
tel.:
P.J. van de Burgt,
J.C.G. A. Verbeek
mw. M.G.J. de Munck-van der Veer
W. Gelaudemans
G. Bruinen
(06) 22 78 28 27
(06) 53 67 44 35
38 56 68
38 37 07
(06) 48 39 86 70
Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje - www.sintlambertuskerkje.nl
N.W.M. Sosef, voorzitter
tel.:
38 54 64
mw. M.S.M. Reukema, secretaris
38 73 51
J.A.M. van Heijningen, penningmeester
41 34 60
mw. M.P.Th. de Bruijn-van Mil
38 34 58
P.C.M. van der Haak, vicevoorzitter
41 37 23
mw. C.G.M. Weterings-van Es
41 52 09
Jhr. mr F.C.M. van Rijckevorsel, beschermheer
tel.
070–324 89 76
Pastoor J.C.M. Steenvoorden, adviseur
62 45 36
Rabobank nr.: IBAN NL25 RABO 0145302016 t.n.v. St. Vrienden Lambertuskerkje, 's-Gravenzande
Redactie ‘WIJ SAMEN’ en Website www.rkwestland.nl
voorzitter
J.C.G. A. Verbeek
secretariaat
mw. E.M. Schaap
drukwerk
G. Gelaudemans
mw. A. Ottevanger
distributie
T. Olsthoorn
AGENDA 2014
(06) 53 67 44 35
38 23 70
38 37 07
38 74 02
51 28 46
R.K. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus
Donderdag 22 mei
Zondag
25 mei
Maandag
26 mei
Vrijdag
6 juni
19.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
repetitie projectkoor Pinksteren (’t Schip en kerk)
Mariaconcert
repetitie projectkoor Pinksteren (’t Schip en kerk)
Generale repetitie projectkoor Pinksteren (’t Schip en kerk)
Kopij inleveren vóór:
nummer 6 - vóór 2 juni 2014
nummer 7 - vóór 30 juni 2014
in het Parochiesecretariaat of per email aan: [email protected]
Kopij aanleveren in MS Word per email.
Pastoraal Woord
Verjaardag Pastoor Steenvoorden
Meimaand - Mariamaand
Als ik dit schrijf is het zojuist Koningsdag geweest.
Deze keer op een zaterdag, mooi zonnig. Veel
mensen hebben genoten van een feestelijke dag.
Op tv was er natuurlijk weer van alles te zien.
Iemand, ik dacht in Amsterdam, had een paar
zitbanken op straat gezet. Daar konden de
mensen even uitrusten. Met voetbankje en al. Het
kostte natuurlijk wel iets. Ze schatte dat de
dagopbrengst zo’n 85 euro zou zijn. Slim, want als
je zo de hele dag loopt, slentert, dan wil je best wel
even ergens zitten en in al die drukte vind je
natuurlijk nergens een zitplaats.
We hebben van tijd tot tijd de behoefte om tot rust
te komen. Niet alleen de behoefte om te zitten, om
het lijf rust te geven, maar misschien ook wel het
hoofd en het hart.
Vele kerken hebben een Maria-kapel. Soms moet
je daarvoor helemaal de kerk in en kan je er dus
alleen bij als de kerk open is. Soms is de kapel
afzonderlijk toegankelijk en kan je gedurende
meerdere uren er zo bij, ook al is de kerk dicht.
Daar even tot rust komen. Even je zorgen en
vragen bij de H. Maria neerleggen.
En we hebben meestal wel aardig wat om bij Maria
neer te leggen. En, via haar, bij Jezus, bij God.
Zorgen om ziektes en kwalen, om werkeloosheid,
om financiële problemen, om relatieproblemen en
wat al niet.
Soms bidden we ook uit dankbaarheid bij Maria.
Een gebed is verhoord, er is uitzicht gekomen in
een lastige situatie, de oplossing van problemen is
gekomen of is in zicht.
In twee maanden hebben we in het bijzonder
aandacht voor Maria: in mei en in oktober. Mei, in
het voorjaar, koppelen we aan nieuw leven. De
natuur komt weer tot bloei. Wat doods was laat
weer nieuw leven zien. We denken aan
vruchtbaarheid, we denken aan het moederschap.
Gedurende de meimaand wordt in vele kerken de
rozenkrans gebeden.
Op 31 mei viert de kerk het feest ‘Maria bezoek’
ofwel ‘Maria visitatie’. Elisabeth, een nicht van
Maria, was onvruchtbaar en op leeftijd. Toch is zij
in verwachting. Een wonder. Zij draagt hem in haar
schoot, die wij later leren kennen als Johannes de
doper. Maria, ook zwanger, snelt haar nicht te
hulp. En dan die prachtige dialoog-lofzang. “Gij zijt
gezegend onder de vrouwen en gezegend is de
vrucht van uw schoot,” zo zegt Elisabeth. En Maria
barst los in haar lofzang die begint met: “Mijn hart
prijst hoog de Heer.”
Moge de Maria-maand ons weer bij de H. Maria
brengen en ons rust, vrede, inspiratie en goede
moed geven.
Beste parochianen,
Op 1 mei jl. ben ik 53 jaar geworden. Het heeft mij
heel goed gedaan om mijn verjaardag op zondag
4 mei met zoveel mensen te mogen vieren in de
H. Eucharistie in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk,
met parochianen uit de verschillende parochies.
Vreugde en dankbaarheid zijn de woorden die
deze viering kenmerken. Maar tegelijkertijd verdriet
en gemis wegens het toch nog zeer onverwachte
overlijden van mevrouw Riet de Jong-van
Daalhuizen die zoveel voor de Naaldwijkse
parochie heeft betekent. Zo kunnen blijdschap en
droefheid in een mensenleven heel dicht bij elkaar
liggen.
De volle kerk, prachtige zang van het koor Manna,
de ballonnen van de kinderen van de
kinderwoorddienst, de mooie bloemversiering,
alles gaf een hele feestelijke sfeer aan de viering.
Langs deze weg wil ik u/jou heel hartelijk
dankzeggen voor de vele gelukwensen die ik heb
mogen ontvangen. Bedankt voor de mooie
kaarten, heel bewust uitgekozen, met hartelijke en
bemoedigende woorden.
Hoewel het een beetje fris was, hebben wij na
afloop van de viering koffie gedronken in de mooie
pastorietuin, die door de vrijwilligers keurig wordt
onderhouden. Vele handen heb ik mogen
schudden. Dat was in één woord hartverwarmend.
Heel veel dank voor uw felicitaties, attenties en
goede gaven. Van de parochies van De Lier,
Maasdijk, Naaldwijk en Honselersdijk heb ik een
wandelgids gekregen voor de vakantie. Daar ben
ik heel blij mee. Want in het wandelen vind ik veel
energie, rust en inspiratie om mijn drukke
pastoraat vol te houden. ‘De ziel gaat te voet.’
Het meest dankbaar ben ik voor het gebed voor
alle pastores. Dat draagt ons in onze roeping en
zending. Zo ga ik in verbondenheid met u/jou met
goede moed verder naar het 15e jaar van mijn
pastoraat in het Westland.
pastoor J. Steenvoorden
Pastor Kwee
1
Wij nodigen niet alleen Poeldijkers, maar ook
belangstellenden van andere parochies binnen
onze Franciscus-federatie uit deze bijzondere
viering mee te maken.
Voor veel ouderen wordt het wellicht ‘een feest der
herkenning’ en voor jongeren een mooie
gelegenheid er eens kennis mee te maken! Het
zou toch geweldig zijn als we bij zo’n speciale
gelegenheid óók eens een volle kerk hebben.
U bent van harte welkom!
Maria Maand concert
Zondag 25 mei – 19.30 uur
Op zondagavond 25 mei zal
er om 19.30 uur in de
H. Egbertuskerk een concert
gegeven worden ter ere van
de Heilige Maria.
Het parochiekoor zal een
aantal
nieuwe
en
oude
Marialiederen
ten
gehore
brengen. U bent van harte
welkom. Toegang gratis.
Zing jij ook mee?
zaterdagavond 24 mei Sing-alongviering
Machutuskerk in Monster
door diaken Ronald Dits
Op zaterdagavond 24 mei 2014 is er een
jongerenviering in de Machutuskerk in Monster.
Deze keer is er geen jongerenkoor voor de
muzikale begeleiding, maar we gaan met zijn allen
popliedjes zingen. Deze Sing-alongviering heeft
als thema ‘Wat zou je doen? Wat gaan we zingen?
We zingen Nederlandstalige popliedjes van de
Zeeuwse band Bløf, zoals ‘Alles is liefde’, ‘Zo stil’
en Dichterbij dan ooit’.
Het maakt niet uit of je goed of slecht kan zingen,
iedereen is welkom (jong en oud).
Het is wel leuk als er veel zangers komen, maar
ook als je niet wilt zingen: jij bent van harte
welkom.
Kom dus om 7 uur ’s avonds naar deze vrolijke
Sing-alongviering en zing mee!
Bijzondere Mariaviering (Lof)
zaterdag 31 mei 2014 Bartholomeuskerk
Poeldijk - 19.00 uur
door Helen de Vreede-Janssen Poeldijk
Vanouds is de meimaand speciaal toegewijd aan
Maria, de moeder van Jezus. In veel parochies
wordt dan ook nog steeds op een of meerdere
avonden in de week de rozenkrans gezamenlijk in
de kerk gebeden. Vroeger was die devotie heel
uitbundig, met in de maanden mei en oktober vaak
iedere avond of op de zaterdagavond een
zogenaamd Marialof.
Sinds het 2e Vaticaans Concilie (1962-1965) is die
devotie in veel parochies op de achtergrond
geraakt… Het accent kwam toen voornamelijk te
liggen op de actieve deelname van de gelovigen
bij de viering van de Eucharistie.
In Poeldijk is er in de maand mei op de
dinsdagavonden een Mariaviering, waarin een
parochiaan voorgaat met het bidden van de
rozenkrans, waarbij ook enkele Marialiederen
worden gezongen. De opening van de meimaand
vond dit jaar op 2 mei plaats in de Adrianuskerk te
Naaldwijk met een speciale Mariavespers.
Vanuit de stuurgroep Liturgie is enige tijd geleden
het voorstel gekomen om dit jaar de meimaand in
de Bartholomeuskerk te besluiten met een
bijzondere Mariaviering (Lof) en daarbij tevens
uitstelling van het Heilig Sacrament (de
geconsacreerde H. Hostie) in een fraaie monstrans
waarover de parochie nog beschikt.
Deze bijzondere viering zal plaats vinden op
zaterdag 31 mei 2014 ’s-avonds om 7 uur in de
Bartholomeuskerk van Poeldijk. Het is dus géén
eucharistie- of een woord- en communieviering.
Voorganger zal zijn de pastoor van onze federatie
J. Steenvoorden. Muzikale medewerking wordt
verleend door het koor Deo Sacrum o.l.v. Steven
van Wieren. Naast bekende Nederlandse en
gregoriaanse Mariagezangen zal het koor onder
andere ten gehore brengen het Ave Maria van
Bruckner, het Ave Verum van Mozart, het Tantum
ergo van Diepenbrock en het geliefde Memora o
Maria van l’Abbé Hecht.
Pinksteren 8 juni 2014
9.30 uur viering H. Lambertuskerk
11.00 uur Oec. Viering Brinkplein
Evenals voorgaande jaren, zal ook dit jaar in Hoek
van Holland weer een viering gehouden worden
die gemaakt is door de gezamenlijke christelijke
kerken in onze woonplaats. Deze oecumenische
viering zal aanvangen om 11.00 uur, op het
Brinkplein (bij slecht weer wordt er uitgeweken
naar onze kerk.) Er zullen wel wat stoelen
aanwezig zijn, maar het is misschien fijner om
eigen (camping of tuin-) stoelen mee te nemen.
Pastor Max Kwee zal voorgaan namens de
katholieke kerk. Muzikale medewerking wordt
verleend door het projectkoor dat speciaal voor
deze gelegenheid in het leven is geroepen. We
hopen op veel animo, zodat het net zo’n
inspirerende viering zal worden als de afgelopen
jaren. Voor een ieder die toch liever de Pinksteren
op de katholieke manier wil vieren, is er in de H.
Lambertuskerk een Eucharistieviering om 9.30 uur,
met als voorganger pastor Kwee.
2
- Via een eenmalige machtiging in te vullen of
- via een gift op rekeningnr.:
IBAN NL30RABO 0171 2111 11,
WNM, Den Haag,
Laat zien dat we achter onze missionarissen
en missionair werkers staan!
(Bron: www.weeknederlandsemissionaris.nl )
Laat zien dat we achter onze
missionarissen staan!
Pinksteractie WNM 29 mei t/m 8 juni
Het is zover: de Pinkstercollecte voor de
Week Nederlandse Missionaris – tijd om onze
missionarissen te tonen dat ze op ons mogen
rekenen!
De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten
ruim 750 missionarissen en 40 missionair werkers
zich in voor kwetsbare medemensen.
Wij, in Nederland maken dat mede mogelijk, via de
Week Nederlandse Missionaris. Op Hemelvaartsdag, 29 mei, start de Pinksteractie voor de Week
Nederlandse
Missionaris
(WNM).
Doordat
parochianen in heel Nederland elk jaar zo’n
belangrijke bijdrage leveren aan deze actie, kan de
WNM een echte steun zijn voor onze
missionarissen en voor onze missionair werkers.
Plechtige viering Sacramentsdag
Zondag 22 juni 2014
Dit jaar valt Sacramentsdag
voor ons op zondag 22 juni.
Dat zal gevierd worden in
een Plechtige Eucharistieviering met uitstalling van
het H. Sacrament en een
processie.
Voorganger zal zijn pastor
M. Kwee.
De WNM verstrekt vakantietoeslagen, waardoor zij
tijdens hun verlof financieel niet afhankelijk zijn van
anderen. Aan enkele missionarissen verleent ze
een vergoeding voor ziektekosten. Ook subsidieert
de WNM 40 missionair werkers, die op eigentijdse
wijze het pad van de missionarissen volgen.
Sacramentsdag
is
het
rooms-katholieke hoogfeest
dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in
de eucharistie centraal stelt. In de meeste
katholieke landen wordt het gevierd op de tweede
donderdag na Pinksteren of op de daaropvolgende
zondag.
Het feest ontstond in 1264 en vanaf de late
middeleeuwen won dit feest aan populariteit en
werd het uiteindelijk een van de populairste
feestdagen. Vaak werd een Sacramentsprocessie
gehouden waarbij de hostie in een monstrans
plechtig werd rondgedragen. Tegenwoordig is de
viering van Sacramentsdag in Nederland bijna
geheel verdwenen. (bron: www.rkk.nl )
Onze steun geeft ze kracht
Neem priester Matthieu Ham in Brazilië. Hij vond
een inspirerende manier om de rijkdom daar wat
eerlijker te verdelen: hij verleent zorg aan
welgestelde mensen en helpt met de opbrengsten
daarvan noodlijdende ouderen. ‘Voor die mensen
opkomen is iets moois’. Zijn werk is niet altijd
gemakkelijk, maar hij haalt inspiratie uit de wens
van mensen in Nederland om iets voor anderen te
doen. ‘Het is niet voor iedereen weggelegd in een
ver land te gaan helpen’ zegt hij. ‘Dat ik hen als
missionaris mag vertegenwoordigen geeft me
kracht.
Nieuws vanuit het Parochiebestuur
door Jos Verbeek, Secretaris
Ook missionair werkster Karin Swagemakers kan
niet zonder ons. Zij werkt in Peru, waar meisjes en
jonge vrouwen gebukt gaan onder ongelijkwaardige relaties. Een groot taboe op seksualiteit en de
vaak ongelijkwaardige relaties tussen man en
vrouw, leiden tot schrijnende situaties. Karin: “Een
meisje dat zwanger is, wordt er meestal direct van
school gehaald, omdat ze een slecht voorbeeld
zou zijn voor anderen. De kans is groot dat ze op
straat belandt.” Karin verzorgt trainingen om
jongeren zelfvertrouwen te geven en bewuste
keuzes te maken met het oog op hun toekomst. ‘Ik
wil graag helpen. Dankzij al die mensen die
bijdragen aan de WNM kan dat.’
Op 24 april 2014 heeft er een vergadering
plaatsgevonden
van
het
Parochiebestuur.
Hieronder wordt een samenvatting gegeven met
de belangrijkste punten, besluiten en lopende
zaken.
Vacature Penningmeester en Vice-voorzitter er wordt nog steeds gezocht naar een goede
penningmeester en vicevoorzitter, er zijn inmiddels
een aantal mensen benaderd maar tot nu toe zijn
er nog geen toezeggingen gedaan.
De Parochiebesturen dag - werd bezocht door
Maria de Munck. Het was een interessante dag en
er wordt nog gewacht op de terugkoppeling.
De sleutel van het tabernakel - deze kan weer
worden gebruikt. De baard van de sleutel is door
de koster en penningmeester teruggevonden
achter het offerblok in de kerk. Het lijkt erop dat de
inbrekers met de sleutel hebben geprobeerd het
offerblok van de muur te halen,
Geef voor de Pinksteractie
Laten we dat houvast blijven bieden! Steun de
Week Nederlandse Missionaris tijdens de
Pinksteractie. Met uw bijdrage zetten wij samen de
missionaire traditie voort.
- Via een bijdrage in de collecte of
3
hierbij is waarschijnlijk de baard afgebroken en
achter het offerblok blijven zitten.
Actie Kerkbalans - de bijdragen in verband met
de Algemene Kerkbalans komen langzamerhand
binnen, de penningmeester verwacht tijdens de
volgende vergadering het resultaat te kunnen
melden.
Waterschade - de oude waterleiding tussen de
pastorie en de sacristie is beschadigd en heeft
voor een behoorlijke schadepost gezorgd.
De lekkage was van dien aard dat er onmiddellijk
actie moest worden ondernomen om deze te
repareren. Tijdens de bouw van het “Schip” is er
een fundatie over de bestaande leiding gestort
waardoor er een lekkage is ontstaan.
Mariaconcert - op 25 mei aanstaande wordt het
Mariaconcert gegeven, er is tijdens de vergadering
besloten om dit concert meer bekendheid te
geven. Verderop in dit blad is er meer informatie te
vinden over het concert.
Snuffelmarkt - tenslotte is er gestart met de
organisatie van de jaarlijkse Snuffelmarkt. Deze
zal plaatsvinden op zaterdag 19 juli van 9.00 uur
tot 15.00 uur. In het volgende nummer van ‘Wij
Samen’ wordt het programma bekend gemaakt.
Indien er nog mensen willen helpen, kunnen zij
zich melden bij het bestuur. (zie Colofon)
Inzamelingsmiddagen voor de
Snuffelmarkt
zaterdag 19 juli 2014
Heeft u nog spulletjes
die u een tweede leven gunt?
Lever ze in op de volgende data:
Zaterdag 5 en 12 juli 2014
tussen 13.00 tot 16.00
in “Het Schip”.
Cordesstraat 27-29 Hoek van Holland
Bloemenverzorging Lambertuskerk
door Conny Weterings
Jongerenvoettocht Heenvliet-Brielle
Zondag 1 juni 2014
In de maand april zorgde ik voor de bloemen in de
Lambertuskerk in de Heenweg.
De week voor Pasen werd ik gebeld door mijnheer
Rijssen, ja zei hij, wil je met mij meegaan naar de
veiling om planten uit te zoeken voor het kerkje,
het was kort dag, en goede vrijdagochtend had ik
nog even tijd.
De auto kwam voorgereden en wij naar de
‘Pyramide’ in Honselersdijk. Ik vertelde dat ik er
tegenover gewoond had als kind, maar ons huis
was afgebroken voor de Bloemenveiling die toen
sterk ging uitbreiden.
Binnengekomen was het geweldig om te zien
zoveel bloeiende en groene planten, het was een
lust voor het oog.
We namen een kar mee en hortensia’s,
orchideeën, gele rozenplanten, en margrieten
werden erop gezet. De auto volgeladen en naar
het kerkje. Daar hebben we het in het halletje
gezet. Dezelfde avond heb ik ze uitgepakt en op
schotels neergezet in de kerk.
Zaterdagochtend kreeg ik weer een telefoontje van
mijnheer Rijssen. Hij was naar
de bollenvelden geweest, en
had gele tulpen meegebracht
voor het kerkje, hij vroeg
wanneer ik er was. De gele
tulpen en de mooie planten
stonden prachtig in de kerk
met Pasen. Mijnheer Rijssen
nogmaals
hartelijk
dank
hiervoor!
Thema: Daden van liefde
Zondag 1 juni 2014 vindt voor de dertiende keer de
oecumenische jongerenvoettocht plaats, van
Heenvliet naar Brielle.
Jongeren tussen de 12 en 30 jaar zijn van harte
welkom om de tien kilometer van de Hervormde
Kerk van Heenvliet naar de Bedevaartskerk in
Brielle samen af te leggen.
Thema: Daden van Liefde
Bisdom Rotterdam heeft dit werkjaar ‘Daden van
liefde’ als thema, in vervolg van het vorige thema
‘Jaar van geloof’.
De deelnemers aan de voettocht, komende uit
verschillende kerkgenootschappen, zullen zich
bezighouden met wat hen onderling bindt: de
praktische opdracht van Jezus om het geloof te
tonen in daden van naastenliefde. Leidraad
vormen twee voorbeelden.
Van de eerste martelaar van de Reformatie in de
Lage Landen, pastoor Merula, is bekend dat hij
bijzondere aandacht had voor ouderen en wezen.
Sporen daarvan zijn nog te vinden in het
hedendaagse
Brielle.
De
Franciscaanse
martelaren uit Gorcum waren daar geliefd
vanwege hun inzet voor de armen. Merula en de
Franciscanen komen overeen in hun praktisch
geleefde geloof, zich uitend in daden van liefde.
4
Programma:
- 13.30 uur verzamelen in de Hervormde Kerk van
Heenvliet
- 14.00 uur inleiding door ds Dick Sonneveld over
de diaconale projecten van Angelo Merula
- 14.30 uur begin gesprekswandeling langs de
Brielse Maas
- 16.00 uur bezoek aan de St. Catharijnekerk in
Brielle
- 17.30 uur viering in de Bedevaartkerk in Brielle
rond het thema: daden van liefde o.a. van de
franciscanen van Gorcum ingeleid door pater Ed
Metz ofm
- 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartkerk
- 20.00 uur einde Kosten: eigen bijdrage van 5
euro per persoon.
Meer informatie en aanmelden bij:
Pastor Huub Flohr: 079-3163044 (09-12.30 uur)
mail: [email protected]
M25
Westland:
Voedselbank
Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een
podium voor jongerenkoren om muzikale
kwaliteiten te tonen aan een vakjury en een
publiek van deelnemende koorleden en alle
andere geïnteresseerden.
Voor de deelnemende koren zijn er twee prijzen te
winnen, namelijk een prijs uitgereikt door de
vakjury en een publieksjury. Het is zeker de moeite
waard om aan dit festival mee te doen!
Meld nu je koor aan om deel te nemen aan het
JKF Poeldijk. Hoe eerder je je aanmeldt, des te
zekerder ben je van deelname.
Koren kunnen zich aanmelden tot 14 september
2014. De deelnamekosten voor het festival
bedragen €5,- per koorlid.
Meer informatie over het festival en/of inschrijven
kan op de website: www.jkfpoeldijk.nl
Inzamelingsactie
zaterdag 14 juni (van 9.00 tot 15.00 uur)
Op zaterdag 14 juni (van 9.00 tot 15.00 uur) houdt
M25 Westland in samenwerking met de
Voedselbank Westland en AH Koornneef een
grote inzamelingsactie van houdbare producten.
Door de economische situatie doen steeds meer
mensen een beroep op de Voedselbank.
Mede door minder aanbod van producten is het
voor die organisatie steeds lastiger om
voedselpakketten samen te stellen. Met deze actie
kunnen
ze
in
de
zomermaanden
de
voedselpakketten op peil houden. In het AH-filiaal
in Naaldwijk zal op de inzamelingsdag een
speciale winkelstelling met producten staan, die de
Voedselbank goed kan gebruiken. Jongeren delen
bij de ingang van de supermarkt flyers uit en
nemen de producten in ontvangst. Het zou leuk
zijn als veel jongeren zich opgeven om mee te
helpen met deze inzamelingsactie. En we kunnen
dan ook met verschillende ploegen werken.
Deze activiteit telt mee voor de maatschappelijke
stage. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar (maar
ouder mag ook) kunnen zich per e-mail
aanmelden: [email protected]
Dit e-mailadres is eveneens te gebruiken voor
vragen en meer informatie.
Jij helpt toch ook mee om deze actie tot een
succes te maken!?!
Paasviering Jozefschool 2014
Bernadette Heppe ( Paascommissie Jozefschool)
Donderdag 17 april vond de jaarlijkse paasviering
van de Jozefschool plaats. Bij aanvang van de
viering zongen de kinderen het openingslied:
’Onderweg naar morgen’. Het ‘hart’ stond tijdens
deze viering centraal.
Er werden gedichten voorgelezen over een
verdrietig hart en een liefdevol hart. Ook werd er
een gebroken hart opgehangen.
Aanmelding Jongerenkoren Festival Poeldijk
geopend
Het oudste jongerenkoren festival van Nederland
beleeft zondag 9 november 2014 haar 38e editie
in de Leuningjes in Poeldijk (Julianastraat 49, 2685
BB Poeldijk).
5
Dit alles sloot mooi aan bij het Paasverhaal, dat
voorgelezen werd door pastor Dits en uitgebeeld
door 3 jongens uit groep 6.
Voor mei – dhr. A. Ottevanger, tel.: 38 74 02*
Voor juni – fam. Zuidgeest, tel.: 38 30 30*
* A.U.B. bellen vóór zaterdag 19.00 uur.
Koffiedrinken na de Eucharistieviering:
Op zondag 1 juni is er na de viering koffiedrinken
in ‘het Schip’. U bent van harte welkom!
Een geboorte in uw gezin?
Nieuw in de parochie?
De viering werd afgesloten met het prachtige lied:
‘Kom uit je stoel’.
Tot slot werden de hartenwensen, die de kinderen
voor elkaar gemaakt hadden, uitgewisseld.
Het Parochiesecretariaat ontvangt
graag ook een geboortekaartje,
of adreswijziging!
Namens de parochie komt
Els Greve u bezoeken
indien u dat wenst.
RK Parochie H. Egbertus & H. Lambertus
De Cordesstraat 27-29
3151 BH Hoek van Holland
tel.nr. 382469
(geopend op woe./vrij. 9.30-11.30 u.)
mail: [email protected]
Lunch op het patroonsfeest
Het was weer een mooie viering waar de kinderen
zeker van genoten hebben. Tevens wil de
Jozefschool iedereen bedanken die deze viering
mogelijk gemaakt heeft.
Speciaal dank aan pastor Dits en de heer Dingjan.
Zondag 27 april jl. werd na de bijzondere
eucharistieviering het patroonsfeest afgesloten met
een gezellige lunch, die aangeboden werd door
het parochiebestuur. Er werd geanimeerd gegeten,
gepraat en gedronken. En in harmonie werd er ook
weer opgeruimd. Al met al werd het daardoor een
dag met een gouden randje.
Meer foto’s zie www.rkwestland.nl
Werkgroep ‘Interne Contacten’
De werkgroep is iedere maandagochtend te
bereiken tussen 9.00 uur en 12.00 uur,
Mw. W. te Woerd, tel. 38 36 25.
Oproep:
Van harte bevelen wij allen aan om ons door te
geven wanneer iemand ziek is, opgenomen is in
een ziekenhuis, wanneer iemand, u zeer dierbaar,
is overleden. Wij besteden hier dan aandacht aan.
Thuis Communie ontvangen?
Parochianen, die door hun gezondheid niet naar
de kerk kunnen komen en graag de H. Communie
thuis
willen ontvangen, kunnen daarvoor
telefonisch een afspraak maken met mw. Wil te
Woerd, tel.: 383625 of met mw. Delfgaauw, tel.:
235165. De communie-uitreiking vindt steeds
plaats op de tweede zondag van de maand tussen
12.00 uur en 14.00 uur.
Vervoer ouderen en gehandicapten:
U kunt bellen:
6
Samen kreeg zij met Richard drie kinderen:
Daniëlle, Kevin en Robin. Eind 2012 werd Lucille
ziek: een TBC-bacterie in haar ruggemerg. Ze
werd opgenomen in Delft. In januari 2013 volgde
opname in het UMCG in Groningen, gevolgd door
revalidatie in Haren. In april mocht Lucille naar een
verpleeghuis in Loosduinen, waar zij een beetje
opknapte. Echter, begin september volgde
opname in Den Haag als gevolg van uitdroging.
In oktober 2013 was er voor Lucille een plekje in
de Kreek in ’s-Gravenzande.
Op donderdag 27 maart ging de lichamelijke
conditie van Lucille snel achteruit en een opname
in het ziekenhuis zorgde niet voor herstel.
De kerkelijke uitvaartdienst vond plaats op 4 april
2014 in de Egbertuskerk, waarna Lucille begraven
is op de Algemene Begraafplaats in Hoek van
Holland.
We bidden dat Lucille opgenomen is in het
Eeuwige Licht en voor kracht voor het jonge gezin
Zwinkels.
diaken Dits
Wij feliciteren van harte
alle parochianen,
die deze maand jarig zijn!
Maaltijd voor alleenstaanden
door Maria de Munck
Omdat er te weinig aanmeldingen waren, is de
maaltijd voor alleenstaanden dit voorjaar niet
doorgegaan. Wel willen we nog even het menu
voor die avond met u doornemen.
- Vooraf: een pasteitje met
champignonsragout.
- Hoofdgerecht: Stamppot
rauwe andijvie met verse
worst en bruine jus
Toetje:
koffie
met
appeltaart.
We hadden dit graag voor u
gekookt en geserveerd.
Nieuws Ouderenbond PCOB
door dhr. F. de Gelder
In April mocht ik op de PCOB contactmiddag
verschillende leden van R.K. parochie begroeten.
Deze mensen hebben het een fijne middag
gevonden en daar waren we dan ook blij mee.
Ik hoop dat er meer mensen zullen komen. En dat
we samen als christenen veel voor vooral ouderen
kunnen betekenen. Er is inmiddels op veel
plaatsen een goede samenwerking tussen de
PCOB en de KBO. Juist nu is dit zo belangrijk
omdat er zo veel gaat veranderen.
Westlandse Fietsdag
Op 10 juni 2014 is er weer de PCOB Westlandse
fietsdag. (Bij slecht weer 17 juni).
Ook niet-leden kunnen hieraan meedoen.
Voor Hoek van Holland is de start tussen 9.00 en
10.00 uur in de Dorpskerk. De tocht is scootmobiel
vriendelijk en de afstanden zijn 30 en 60 km.
Inschrijfgeld: 2,50 euro.
Rond 6 juni hoort u meer van ons, de
Fietscommissie.
In Memoriam
Lucille Zwinkels-Gudez
* 24 april 1971 Cebu City
† 30 maart 2014 Delft
In dankbare herinnering Op 30 maart 2014 is, na
een lang ziekbed, Lucila Zwinkels-Gudez in Delft
overleden. Ze werd 42 jaar oud.
Lucille is op 24 april 1971 geboren in Cebu City, in
de Filippijnen. Ze groeide daar op in een arm gezin
met negen kinderen. Haar vader werkte als
beveiliger en daarnaast viste hij op zee. Lucille
ging ook wel eens mee vissen. Richard
correspondeerde met enkele nichten van Lucille,
die in Nederland wonen. Zo kreeg hij contact met
Lucille, Richard dacht dat zij ook in Nederland
woonde. Ze begonnen elkaar te schrijven en een
ontmoeting volgde in 1994, toen Richard naar de
Filippijnen op vakantie ging.
Op 15 februari 1995 trouwden zij in de Filippijnen
waarna Lucille naar Nederland verhuisde. Ze ging
tomaten plukken bij de vader van Richard, waar ze
opviel door het plezier waarmee zij werkte. Lucille
was gelukkig in Nederland, ze maakte altijd
grapjes en ze was altijd vrolijk en opgewekt. Ook
leerde zij de Nederlandse taal snel.
Het ene nodige
Al moet ik door de diepte gaan,
Waar niemand mij meer kan verstaan,
Waar ik ontworteld en ontheemd,
Van alle mensen ben vervreemd,
Als ik maar weet, dat U er bent,
Dat ik door U nog wordt gekend
En dat mijn hulpeloos gebed,
Zo door Uw Geest wordt rechtgezet,
Dat ik genade bij U vind,
En ik, Uw bang verbijsterd kind,
Het ene nodige ontvang,
Uw Liefde Heer, mijn leven lang.
7
aan bij het jaarthema van de Franciscaanse
Beweging: ‘betrokkenheid’.
Samen op weg naar Kevelaer, Taizé en
Lourdes
- jongerenreis naar Taizé van 26 juli t/m 3 aug.
- Kevelaer op 19 en 20 augustus
- Lourdes van 17 t/m 25 oktober
Inschrijving/koffie en thee: 10.30 - 11.00 uur
Inleiding: 11.00 uur
Afsluiting: 16.30 - 17.00 uur
Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden
€ 3,50).
Lunchpakket graag zelf meenemen.
Aanmelding en meer informatie:
- via de mail: [email protected]
- of telefonisch: 073-6131340.
‘Op bedevaart gaan is een spirituele plaats
bezoeken, een feest van ontmoeting met
momenten van bezinning, maar ook gezelligheid.
Elk mens met zijn of haar eigen gevoelens,
intenties en verwachtingen’. Dat schreef pastoor
Steenvoorden laatst als oproep om mee te gaan
naar Kevelaer (19 en 20 augustus). De
parochianen die mee geweest zijn naar AssisiRome in mei van dit jaar zullen dit zeer zeker
kunnen beamen. Ons bedevaartprogramma biedt
meer plaatsen dan alleen Assisi en Rome waar we
als parochie dit jaar naar toe gaan.
We maken – net zoals vorig jaar- een tweedaags
trip naar Kevelaer op 19 en 20 augustus. Voor de
jongeren in de leeftijd 16 tot 30 jaar is er een
jongerenreis naar Taizé van 26 juli t/m 3 augustus.
In oktober hebben we (net zoals in mei) extra
aandacht voor Maria, zo ook in Lourdes. Daar
gaan we naar toe van 17 t/m 25 oktober. Het
thema voor dit jaar is ‘Lourdes, de vreugde van de
bekering’. Om de vreugde van de bedevaart naar
Lourdes nog meer tot leven te brengen zullen we
in augustus een informatiemiddag houden.
We laten dan ook de film ‘Je m’appelle Bernadette’
(Mijn naam is Bernadette) zien. We worden
meegenomen in het leven van Bernadette in haar
leeftijd van 14 jaar tot en met haar sterfbed in
Never.
Voor meer informatie over deze bedevaarten kunt
u altijd terecht bij de contactpersoon in uw
parochie, of anders op de website:
www.westlandsebdevaarten.nl
Eucharistieviering in de Poolse taal
zondag 15 juni 2014
Elke derde zondag van de maand wordt in de
parochiekerk
van
Honselersdijk
een
Eucharistieviering in de Poolse taal gehouden.
Zo ook op zondag 15 juni om 17.30 uur. Vanaf
17.00 uur is er gelegenheid om pastoor Trypuc
persoonlijk te spreken.
Onderstaand bericht is bestemd voor de Poolse
mensen in uw omgeving.
Msze Swiete w jezyku polskim w niedzielę dnia 15
czerwca . Msze Świętą w języku polskim, która
odprawiona będzie w niedzielę dnia 15 czerwca
2014 godz. 17.30 (możliwość spowiedzi od
godz.17.00). Adres kościoła: Dijkstraat 23, 2675
AV Honselersdijk. (Polska Parafia pw. NMP
Gwiazdy Morza;
www.parafia.nl tel. 010-4770066)
RK Parochie H. Egbertus & H. Lambertus
De Cordesstraat 27-29
3151 BH Hoek van Holland
Wandeling met de Franciscaanse
Beweging - Zwolle 28 juni 2014
Naam:
De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert op
zaterdag 28 juni 2014 (10.30 uur – 17.00 uur) in en
rond Zwolle een wandeling van ongeveer 16
kilometer. Na een korte inleiding op het thema
‘betrokkenheid’ beginnen de deelnemers aan de
wandeling, vanuit het prachtige klooster van de
dominicanen (Assendorperstraat 29, 8012 DE
Zwolle). Het klooster is ook het eindpunt van de
wandeling, die rond 16.30 uur gezamenlijk wordt
afgesloten.
Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van
iemand van de FB. De route voert de wandelaars
door het park De Weezenlanden de stad uit en
langs het riviertje De Wetering richting Wythem. Bij
de mooie Wythemerplas is gelegenheid om even
te zitten en een broodje te eten. Via het golfterrein
lopen de wandelaars weer terug naar het klooster
in Zwolle. Onderweg is ruimte voor gesprek, maar
ook voor stilte. Het thema van de wandeling sluit
______________________
Voorletters: __________ □ man □ vrouw*
Geb. datum: ____________
Adres:
______________________
Postcode _____ Plaats ___________
Telefoon/e-mail _____________________
□ verzoekt opname in ledenadministratie*
□ verzoekt om stop /bezorging parochieblad*
□ verzoekt om uitschrijving i.v.m. overlijden*
□ verzoekt om*______________________
_________________________________
*) aankruisen wat van toepassing is
8
Vieringen H. Egbertuskerk
Vieringen H. Lambertuskerk
(*n.b.: de opgegeven intenties van dit blad zijn verwerkt
tot 15 mei 2014.)
(*n.b.: de opgegeven intenties van dit blad zijn verwerkt
tot 15 mei 2014.)
Zondag 25 mei
11.00 uur Woord- en Communieviering
Lector
dhr. K. Moerenhout
Intenties
Overleden Familie
Zaterdag 24 mei
13.30 uur Huwelijksinzegening van:
Pieter van de Wel en Shelly Koene
Voorganger Pastoor J. Steenvoorden
Donderdag 29 mei Hemelvaart Geen viering
Zondag 25 mei
9.30 uur Hoogmis
Lector
dhr. R. Bruinen
Intenties
Overleden fam. Van Dijk-De Vette
Zondag 1 juni
11.00 uur Woord- en Communieviering
Lectrice
mw. T. van de Bent
Intenties
Overleden Familie,
Corrij Meershoek-Bos
Johannes Gerardus Rombouts
Lucille Zwinkels-Gudez
Donderdag 29 mei Hemelvaart
9.30 uur Woord- en Communieviering
Lector
dhr. D. van der Laar
Zondag 1 juni
9.30 uur Hoogmis
Lectrice
mw. E. ‘t Hart
Zondag 8 juni Pinksteren
11.00 uur Oec. Openluchtviering Brinkplein
Woord- en Gebedsdienst m.m.v. koor
Voorgangers:Pastor M. Kwee e.a.
Lectrice
mw. L. Boks
Intenties
Overleden Familie
Johannes Gerardus Rombouts
Zondag 8 juni Pinksteren
9.30 uur Hoogmis
Lectrice
mw. J. van der Knaap
Maandag 9 juni 2e Pinksterdag geen viering
Maandag 9 juni 2e Pinksterdag geen viering
Zondag 15 juni H. Drie-eenheid
9.30 uur Hoogmis
Lectrice
mw. A. van der Arend
Zondag 15 juni H. Drie-eenheid
11.00 uur Hoogmis
Lectrice
mw. K. Steentjes
Misdienaars Duncan Bos Otten, Vera Oostdijk
Intenties
Overleden Familie,
Gerardus Vincentius Maria Beijer
Zondag 22 juni Sacramentsdag
9.30 uur Hoogmis
Lector
dhr. R. Bruinen
Zondag 22 juni Sacramentsdag
11.00 uur Hoogmis
Lectrice
mw. E. Alders
Misdienaars S. de Smalen, Rowena Bloem
Intenties
Overleden Familie
Kopij inleveren vóór:
nummer 6 - vóór 2 juni 2014
nummer 7 - vóór 30 juni 2014
in het Parochiesecretariaat of per e-mail aan:
[email protected]
Bijzondere Vieringen:
Nieuwe Bezorgers/sters ‘Wij Samen’
gevraagd !
Zondag 25 mei
19.30 uur Mariaconcert
m.m.v. parochiekoor St Cecilia (zie elders)
door Evelien Schaap
Wij zijn nog steeds op zoek naar
een nieuwe bezorger/ster voor
ons parochieblad in de volgende
wijk:
-omgeving Vergulde Draeckweg – 13 adressen.
Zondag 1 juni
19.00 uur Oec. Viering B. Bliekhuis (PKN)
Zondag 22 juni
19.00 uur Oec. Vespers (Dorpskerk)
m.m.v. Cantorij
Ons parochieblad kan ook digitaal gelezen
worden, via de website www.rkwestland.nl
Laat even weten via het secretariaat of via de
redactie indien u ons parochieblad voortaan
digitaal wilt lezen.
Helpt u mee dit blad te bezorgen??
U kunt contact opnemen met de redactie (Evelien
Schaap) via tel. nr. 382370 of 06 38767274.
Zondag 22 juni Sacramentsdag
16.30 uur
Vespers (federatieviering)
H. Andreaskerk in Kwintsheul
9
Vieringen Regio West HOEK VAN HOLLAND
van 24 mei t/m 22 juni
2014
Parochie H. Egbertus
Zaterdag 24 mei
HEENWEG
Zondag 25 mei
11.00 uur
Woord- en Communiev.
Parochiekoor
Diaken R. Dits
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor A. van Well
09.30 uur
Woord- en Communiev.
Parochiekoor
Past.w. M.T. v.d. Loo
09.30 uur
Woord- en Communiev.
Cantamus
VOLP groep
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor A. van Well
Parochie H. Machutus
19.00 uur Jongerenviering
Jongerenkoor
Diaken R. Dits
11.00 uur
E.H. Communieviering
Mojeko
Pastor M. Kwee
11.00 uur
Eucharistieviering
Laus Deo
Pastor A. van Well
11.00 uur
Woord- en Communiev.
Parochiekoor
Past.w. M.T. v.d. Loo
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pater B. ten Berge
11.00 uur Brinkplein
Oec. Woord-/Gebedsv.
projectkoor
Pastor M. Kwee e.a.
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor M. Kwee
09.30 uur
Gezinsviering
koor ‘s-Gravenzangertjes
Pastor M. Kwee
19.00 uur
Eucharistieviering
Pater G. Zwaard
09.30 uur
Eucharistieviering
Cantamus
Pastor A. van Well
11.00 uur
Eucharistieviering
Laus Deo
Pastor M. Kwee
19.00 uur
Woord- en Communiev.
Medea / Diaken R. Dits
11.00 uur
Eucharistieviering
Laus Deo
???
11.00 uur
Eucharistieviering
Cantor / Pastor M. Kwee
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiek. / Pastor Kwee
09.30 uur
Eucharistiev./Parochiek.
Pater G. Zwaard
11.00 uur
Pl. Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor M. Kwee
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor A. Vijftigschild
09.30 uur
Dankviering EHC
Kinderkoor
Pastor M. Kwee
11.00 uur
Woord- en Communiev.
Laus Deo / VOLP groep
11.00 uur
Eucharistieviering
Volkszang / Pastor Kwee
11.00 uur
Woord- en Communiev.
Laus Deo
Past.w. M.T. v.d. Loo
Donderdag 29 mei
HEMELVAARTDAG
&
H. Lambertus
’s-GRAVENZANDE
Par.
O.L.V.
Hemelopneming
MONSTER
ten
Zaterdag 31 mei
Zondag 1 juni
Zaterdag 7 juni
Zondag 8 juni
Pinksteren
Maandag 9 juni
Tweede Pinksterdag
Zaterdag 14 juni
Zondag 15 juni
H. Drie-eenheid
Zaterdag 21 juni
Zondag 22 juni
Sacramentsdag
10
POELDIJK
Parochie
H. Bartholomeus
09.30 uur
E.H. Communieviering
Pastor M. Kwee
10.00 uur
Eucharistieviering
Pastor M. Kwee en
Pastor A. Vijftigschild
19.00 uur
Eucharistieviering
Pastoor J. Steenvoorden
09.30 uur
Woord- en Communiev.
Dhr. K. v.d. Nouweland
09.30 uur
Eucharistieviering
Pater P. de Ruiter
10.00 uur
Oec. Viering
VOLP Poeldijk
19.00 uur
Eucharistieviering
Pastor M. Kwee
09.30 uur
Woord- en Communiev.
VOLP groep
09.30 uur
Eucharistieviering
Pater Ten Berge
Parochiefederatie Sint Franciscus
tussen duin en tuin
Regio West:
H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te ‘s-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland / Heenweg
Regiopastores:
pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
0174-764338 /
[email protected]
pastoraal werkster M.J.J. Lommerse-Koning
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
06 1137 4900 /
[email protected]
Overige leden van het pastoraal team
pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
0174-624536 /
[email protected]
pastor M.Th.J. Straathof
0174-270378 /
[email protected]
diaken R.H. Dits
06 1682 2267 /
[email protected]
pastoraal werkster M.Th. v.d. Loo
[email protected]
0174-270797 /
Federatiesecretariaat
mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Bereikbaar:
06 5147 7580 /
[email protected]
Aanwezig:
maandag t/m vrijdag van 09.00-13.00 uur
Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in
dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.
Website: www.rkwestland.nl
Volg ons ook op
@rkwestland
Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv.
het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw
parochiesecretariaat.
11
MARIA
ZO HERKENBAAR
IN ONS
LEVEN
IN DE
WERELD
VAN NU
HAAR LEVEN
IN ZANG
CONCERT
25 MEI 19.30 U. PAROCHIEKOOR
H. EGBERTUSKERK – HOEK V HOLLAND
12