15 oktober 2014 nr 451

_____________________________________________________________________1
5 oktober 2014
Nr. 451
Parochieblad van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te ’s-Gravenzande
Wie kan ik voor je zijn?
Wie kan ik voor je zijn
wat kan ik voor je doen?
Wees ontvankelijk als de aarde
wees aanstekelijk als het vuur
wees verkwikkend als het water
wees zachtmoedig als de wind.
Wie kan ik voor je zijn
wat kan ik voor je doen?
Wees een weg voor hen die dwalen
wees een brug die samenbrengt
wees een huis voor hen die vluchten
wees een haard die warmte schenkt.
Wie kan ik voor je zijn
wat kan ik voor je doen?
Wees een mens die kan vergeven,
wees een mens die hoop kan geven
wees een mens die wil ondersteunen,
wees een mens die steeds de ander zoekt.
De elf r.-k. parochies van het Westland en
Hoek van Holland vormen samen de parochiefederatie St. Franciscus, tussen duin en tuin.
Regiopastor:
Pastor
I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG
[email protected]
0174 -764338
Bezoekadres :
Iepstraat 1, 2691 EX ‘s-Gravenzande
0174-419162
Website : www.RKWestland.nl
Hier vind u ook een link naar de andere parochies van de federatie.
Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot
11.30 uur en is bereikbaar op
0174-419162 of via
[email protected]
Redactie Hoeksteentjes
Mw. G. Kruijthof, Diamant 16, 2691 SV,
0174-415616,
[email protected]
Via secretariaat, Iepstraat 1, 2691 EX,
419162,
[email protected]
Parochiebestuur
vice voorzitter
dhr. P. Vijverberg
Tourmalijn 46, 2691 TR 06-23892901
secretaris
mw. L. de Deyne
Naaldwijkseweg 217, 2691 PT
416517
penningmeester mw. A. Bol
Meerkoet 56, 2693 AC
418942
gemeenschaps- dhr. J. Jacobs
Wegedoornpad 32, 2691 EW
503403
opbouw
mw. M.A. de Jong
Oudelandstraat 38, 2691 CE
416484
liturgie
mw. G.C.M. v. Steekelenburg, ’s-Gravenzandseweg 248,
3151 TV Hoek van Holland
384979
communicatie, structuur
en diaconie
dhr. J.H.J. van den Enden, Regulierenstraat 15, 2694 BA
420132
catechese
tijdelijk Mw. L. de Deyne.
Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes : mevr. J. Smit, tel. 416610
Kerkbijdrage en overige giften
NL15INGB0000324700 t.n.v. r.-k. parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te
’s-Gravenzande, o.v.v. Kerkbijdrage
’s-Gravenzande, o.v.v. Kerkbijdrage
NL43RABO0135305357 t.n.v. r.-k. parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te
’s-Gravenzande, o.v.v. Kerkbijdrage
Sleuteladres contactpersonen:
1.
: de heer L. Valentin, Vlierboompad 10,
2.
: de heer P. Hendriks, Watersnip 28,
422150
415828
Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren 5 november.
Verschijningsdatum 12 november.
2
Pastoraal woord
Namen bloemen noemen
In het jaargetijde van de herfst, als de bladeren van de bomen dwarrelen,
ervaren wij de eindigheid van het bestaan. De natuur vertelt het verhaal van de
kringloop van het leven.
Zo leven wij van seizoen naar seizoen. Op de dagen van Allerheiligen (1
november) en Allerzielen (2 november) gaan onze gedachten op een bij-zonder
manier uit naar alle mensen die niet meer in ons midden zijn. Hoe ouder je
wordt, hoe meer mensen er zijn van wie je afscheid hebt moeten nemen. Het is
wel ‘uit het oog, maar niet uit het hart.’ In geloof, hoop en liefde blijven wij ons
verbonden voelen met onze dierbare doden.
Op Allerheiligen vieren wij onze verbondenheid met alle christenen die getekend zijn met het zegel van het geloof en thuis bij God in het Hemelse
Jeruzalem. Hun pelgrimstocht op aarde hebben zij voltooid, zij zijn verenigd met
God. De kerk strekt zich over de grens van de dood heen en is een
gemeenschap van levenden en doden. Dit geloof brengen wij in de geloofsbelijdenis onder woorden als wij zeggen: ‘Ik geloof in de gemeenschap van
de heiligen.’ Sommige christenen hebben zo’n voorbeeldig leven geleid dat zij
door de kerk uitverkozen zijn tot blijvende voorbeelden. Hun leven blijft ons
inspireren en delend in Gods Eeuwig Licht blijven zij voor ons ten beste spreken.
Heiligen zijn voorbeelden en voorsprekers. Natuurlijk zijn er veel meer heiligen
dan die paar duizenden mensen die in de loop der eeuwen op de officiële lijst
van de wereldkerk zijn geplaatst. Er zijn zoveel gewone, goede, hele, heilzame,
heilige vrouwen en mannen geweest. Sommige herinneren wij ons nog, een
goede en zorgzame vader of moeder, een ongehuwde die altijd klaarstond voor
zijn of haar medemens…. Dankbaar blijven wij hen gedenken, als onze
gedachten teruggaan naar hun leven. Iemand zei me eens: ‘Je bent pas echt
dood als er niemand meer aan je denkt en niemand meer over je praat.’ En
inderdaad het is zinvol en troostend om de herinnering aan onze dierbaren
levend te houden. Maar ook als er een paar generaties na onze dood niemand
meer onze naam noemt, verdwijnen wij niet in de vergetelheid. In tegenstelling
tot de mens kan God de doden niet vergeten. Hij heeft immers de naam van
ieder van ons geschreven in de palm van Zijn hand (Jes. 49,16).
Mogen de dagen van Allerheiligen en Allerzielen ons hoop en vertrouwen geven.
Dat wens ik u/jou mede namens het pastoraal team van harte toe.
pastoor J. Steenvoorden
3
Dag van de mantelzorg: ‘Zoals een mantel om mij heen
geslagen’
Op 10 november is het de ‘Dag van de mantelzorg’. In de gezondheidszorg zijn
er grote veranderingen gaande. Mensen worden minder snel opgenomen in
verzorgingshuizen, maar ze blijven juist langer thuis wonen. Hierdoor wordt de
belasting groter van partners, kinderen en vrienden. De zorg die deze mensen
geven is mantelzorg en in veel gevallen staan deze mensen voor een zware
taak. Staan zij er alleen voor?
Gelukkig niet, er wordt ondersteuning geboden door Vitis Welzijn, maar hulp
blijft nodig.
Daarom komt als vanzelf de vraag op: ‘wat kunnen wij, als (kerkelijke)
vrijwilligers betekenen voor de mantelzorgers?’
Als kerken van de parochiefederatie Sint Franciscus willen wij aan deze vraag
aandacht geven en dat doen wij in combinatie met het feest van Sint Maarten op
11 november. Op maandag 10 november is er een programma ‘Zoals een
mantel om mij heen geslagen’. Hierbij wordt er samengewerkt met de
basisschool ’t Startblok uit Honselersdijk en met Vitis Welzijn.
Wij beginnen om half zeven met een lampionnenoptocht vanuit ’t Startblok door
Honselersdijk met een korte afsluiting in de parochiekerk O.L.V. van Goeden
Raad. Daarna begint om acht uur de bijeenkomst in de aula van de basisschool
’t Startblok, waarin wij eerst ons verdiepen in de Bijbelse gronden voor
mantelzorg, gevolgd door informatie over mantelzorg en over de on-dersteuning
van mantelzorgers door overheid en vrijwilligers. Wij sluiten de avond rond de
klok van tien uur.
Het adres van basisschool ’t Startblok is: Veilingweg 1A, 2675 BR Honselersdijk.
diaken Ronald Dits
Vieringen en diensten de komende tijd
Voorgangers: onder voorbehoud
Zaterdag 18 oktober
geen viering
zondag 19 oktober
29ste zondag door het jaar MISSIEZONDAG
Collecte voor Myanmar
09.30 uur
Voorganger
Koor
Misdienaar
4
eucharistieviering
pastoor J. Steenvoorden
parochiekoor
Anthony Tran
dinsdag 21 oktober
08.45 uur
rozenkransgebed
09.00 uur
eucharistieviering
Voorganger
pastor M. Kwee
zaterdag 25 oktober
geen viering
zondag 26 oktober
30ste zondag door het jaar
09.30 uur
Voorgangers
Intentie
Volt-viering
team Monster
volkszang
Thea Verbeek-Beijer
dinsdag 28 oktober
08.45 uur
rozenkransgebed
09.00 uur
woord- en communieviering
Voorganger
lid werkgroep
zaterdag 1 november Allerheiligen
19.00 uur
Voorganger
Koor
Misdienaar
eucharistieviering
pastor M. Kwee
Cantamus
Simone den Haan
zondag 2 november
09.30 uur
Voorganger
Koor
Intenties
Allerzielen
31ste zondag door het jaar
woord- en communieviering
Ineke Hartman
parochiekoor
Nico van Os en Jan Jansen
Phero en Anna Buì
Riek de Boer-Koene
dinsdag 4 november
09.00 uur
eucharistieviering
Voorganger
pastor M. Kwee
zaterdag 8 november
geen viering
zondag 9 november
32ste zondag door het jaar
09.30 uur
Voorganger
eucharistieviering
pastor M. Kwee
volkszang
5
Misdienaar
Intenties
Matthijs Jansen
Phero en Anna Buì
Jo van Paassen-v.d. Knaap
dinsdag 11 november
09.00 uur
eucharistieviering
Voorganger
pastor M. Kwee
zaterdag 15 november
geen viering
zondag 16 november
33ste zondag door het jaar
09.30 uur
Voorganger
Koor
Misdienaar
Intenties
eucharistieviering
pastoor J. Steenvoorden
parochiekoor
Anthony Tran
Phero en Anna Buì
Els van Rest-van Leeuwen
13.00 uur
gezamenlijke doopviering
dinsdag 18 november
09.00 uur
eucharistieviering
Voorganger
pastor M. Kwee
Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid tot
koffie drinken.
Van de bestuurstafel
De voorbereidingen voor de kerstvieringen en de activiteiten voor het begin van het nieuwe jaar zijn in volle
gang. Allerheiligen en Allerzielen zijn twee feesten die
elkaar opvolgen. Daarna hebben we begin december een viering met het
kinderkoor en ongeveer een week daarvoor start de Advent – de aanloopperiode tot Kerstmis.
In het begin van het nieuwe jaar staat ‘kerkbalans’ op de agenda. Wij hopen –
als bestuur – dat u ons de gelegenheid geeft om het functioneren van onze
parochie - in het nieuwe jaar - mogelijk te maken.
Vanuit het bisdom worden diverse cursussen aangeboden. Mocht u belangstelling hebben voor verdieping van uw theologie kennis, raadpleeg de web-site
6
of vraag dit aan het secretariaat van onze parochie. Wij willen u steunen (evt.
ook financieel).
Op 16 november a.s. staat er een bijzondere viering op het programma, waar-in
pastoor J. Steenvoorden zal voorgaan en op 22 november zijn er 23 vormelingen die het heilig Vormsel krijgen toegediend; dat wordt een feestelijke
viering.
Natuurlijk staan wij ook open om hulp te bieden aan zieken, noden, en andere
noden binnen onze parochie. Wij proberen alle signalen op te vangen, maar
kunnen niet zonder uw hulp. Op een hulpvraag is – in de afgelopen week –
aandacht besteed. Mocht u iets vernemen binnen uw kring van relaties en
bekenden, waarin de kerk een rol kan spelen, laat het ons weten.
Verder heb ik mogen genieten van ‘Die Schöpfung’ afgelopen zondag in de
Bartholomeuskerk in Poeldijk.
Voorlopig wensen wij u een gezellig en goed najaar.
Piet Vijverberg
Vicevoorzitter
Wie kan ik voor je zijn.
Op zondag 7 september jl. vierden wij met elkaar de start van het nieuwe
geloofsjaar. Dat deden wij o.a. met een eucharistieviering samen met al onze
zangkoren. Maar dat deden we ook met een gezellig samenzijn met elkaar na
afloop van deze viering.
Samen zijn, en dat dan ook DOEN, zoals Max al zei in de viering.
Door middel van koffie, limonade, prachtige marimbamuziek, het delen van de
opgedane inspiratie tijdens haar reis naar Rome en Assisi door Bep, het met
elkaar bloemschikken buiten in het zonnetje, het met elkaar smullen van de
heerlijke poffertjes gebakken door onze vicevoorzitter. Het samen maskers
maken en bovenal elkaar ontmoeten.
En dat alles, terwijl wij verwend werden met heerlijke hapjes, Vietnamese
loempia’s en drankjes.
Als dit geen samenzijn is, dan weet ik het niet meer!
Het was een bevestiging dat wij met elkaar tot mooie dingen in staat zijn.
Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Het is op meerder niveaus erg voedzaam om zo met elkaar bezig te zijn.
John van den Ende
7
Uit de parochieagenda
Donderdag 23 oktober
20.00 uur
filmavond ‘Doubt’
donderdag 30 oktober
20.00 uur
vijfde stapavond vormsel met ouders
woensdag 5 november
Kopij inleveren ‘Hoeksteentjes’
donderdag 6 november
19.00 uur
doopgesprek Jim van Kester
20.00 uur
zesde stapavond vormsel
8
woensdag 12 november
20.00 uur
bestuursvergadering
Uitgifte ‘Hoeksteentjes’
vrijdag 14 november
19.00 uur
boeteviering vormelingen in de Machutuskerk, Monster
Opbrengst collectes
31 augustus
7 september
13/14 september
21 september
28 september
6 oktober
€ 106,03
€ 170,74
€ 157,56
€ 128,83
€ 110,78
€ 79,95
Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze parochie/ het
doel wil bijdragen, bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op
rekeningnr. NL15INGB0000324700 of nr. NL43RABO0135305357 t.n.v. r.-k.
parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te ’s-Gravenzande o.v.v. het doel.
Door het heilig Doopsel zijn in onze parochiegemeenschap
opgenomen op 21 september
Charlie
zoon van Carolus Hoekstra en Martine Hoekstra-Denekamp,
Nijverheidstraat 6
Lisanne
dochter van René Kester en Mariska Bodegraven,
Willem van der Kaaijstraat 7
Rosalie
dochter van René Kester en Mariska Bodegraven,
Willem van der Kaaijstraat 7
Wij wensen Charlie, Lisanne en Rosalie toe, dat zij mogen opgroeien tot
gelukkige mensen binnen de warme kring van hun familie en vele anderen.
9
In liefdevolle herinnering Fleur van Holsteijn
“Zo klein, zo kwetsbaar, zo welkom.
Het heeft niet zo mogen zijn.
Uit liefde geboren en in liefde heengegaan.”
30 september
Doopdatum en gespreksavond
De volgende data zijn in onze kerk gepland voor het a.s. doopgesprek en de
doopviering, aanvang gesprek 19.30 uur:
Doopgesprek
pastor
doopviering
donderdag 6 november
Diaken R. Dits
zondag 16 november
Eucharistieviering in de Poolse taal op zondag 19 oktober en
zondag 16 november.
Elke derde zondag van de maand is er in de parochiekerk in Honselersdijk een
Eucharistieviering in de Poolse taal. De eerstvolgende vieringen worden
gehouden op zondag 19 oktober en zondag 16 november om 17.30 uur. Vanaf
17.00 uur is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met pastoor Slawomir
Trypuc. Onderstaand bericht is bestemd voor de Poolse mensen in uw
omgeving.
Msze Swiete w jezyku polskim w niedzielę dnia 19 października .
Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie w niedzielę dnia 19
października godz. 17.30 (możliwość spowiedzi od godz.17.00).
Adres kościoła: Dijkstraat 23, 2675 AV Honselersdijk.
(Polska Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza; www.parafia.nl tel. 010-4770066)
Msze Swiete w jezyku polskim w niedzielę dnia 16 listopada 2014.
Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie w niedzielę dnia 16
listopada 2014 godz. 17.30 (możliwość spowiedzi od godz.17.00). Adres
kościoła Dijkstraat 23, 2675 AV Honselersdijk.
(Polska Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza; www.parafia.nl tel. 010-4770066)
10
Allerzielen
Streep hun naam niet door, al zijn zij tot stof vergaan.
Streep hun naam niet door alsof zij nooit hebben bestaan.
Het liefste dat ik heb bezeten
’t toekomstbeeld van mijn bestaan.
Vraag niet dat te vergeten en gewoon weer door te gaan.
Want ik wil wel verder leven, maar ik weet niet hoe dat moet.
Ik hoor bij hen die achterblijven; overleven vergt veel moed.
Streep daarom hun naam niet door,
noem hun naam en laat me weten dat ook jij niet zult vergeten.
Zo alleen kan ik verder gaan.
Zoals elk jaar willen wij ook dit jaar weer met Allerzielen aandacht geven aan
onze dierbare overledenen.
In iedere cultuur is aandacht voor hen die overleden zijn. In Polen gaan mensen
bijvoorbeeld in de avonduren samen met hun familie naar de graven om een
kaars te branden en om de overledenen te herdenken.
Wij doen dit in een woord- en communieviering waarin wij speciaal hen die het
afgelopen jaar gestorven zijn gedenken. Wij steken een kaars aan en noemen
hun namen. Wij stellen ook hen die willen in de gelegenheid om een lichtje te
ontsteken voor hun dierbare die is overleden. Een lichtje als herinnering aan hen
die wij niet mogen vergeten. Een moment om weer even stil te staan bij hetgeen
die man of vrouw voor ons heeft betekend. Zo willen wij elkaar met warmte en in
liefde nabij zijn.
U bent van harte uitgenodigd bij deze viering op zondag 2 november.
Aanvang van de viering 09.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om samen een kop koffie te drinken.
Ineke Hartman-Brabander
Eerste heilige communie
Wellicht denkt u: “Dat is toch pas in het voorjaar?”, maar in november beginnen
wij al met de voorbereidingen.
Wij willen in verband met de organisatie van de projecten de aanmeldingen van
de communicantjes graag vóór 1 november a.s. ontvangen. Zit uw kind nu in
groep 4, dan kunt u hem of haar aanmelden voor de eerste heilige communie. U
doet dit door een email te sturen naar:
[email protected]
Omstreeks december kunt u het volledige programma van ons verwachten.
Lees verder op pagina 13
11
Vieringen Regio West
van 18 oktober t/m
16 november
Zaterdag
18 oktober
HOEK VAN HOLLAND
HEENWEG
Parochie H. Egbertus
&
Zondag
19 oktober
11.00 uur
Eucharistieviering
Cantor
Pastoor J. Steenvoorden
H. Lambertus
Zaterdag
1 november
ALLERHEILIGEN
Zondag
2 november
ALLERZIELEN
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pater B. ten Berge
11.00 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor M. Kwee
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor M. Kwee
11.00 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor A. van Well
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pater G. Zwaard
09.30 uur
Woord- en communieviering
VOLP Monster
19.00 uur
Eucharistieviering
Cantamus / pastor M. Kwee
09.30 uur
Woord- en communieviering
Parochiekoor
Ineke Hartman
Geen viering
11.00 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pater B. ten Berge
Zaterdag
15 november
Zaterdag
16 november
09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastoor J. Steenvoorden
Geen viering
Zaterdag
8 november
Zondag
9 november
MONSTER
Parochie H. Machutus
Geen viering
Zaterdag
25 oktober
Zondag
26 oktober
’s-GRAVENZANDE
Par. O.L.V. ten
Hemelopneming
09.30 uur
09.30 uur
Woord- en communieviering Eucharistieviering
Parochiekoor
Dhr. K. v.d. Nouweland
Pastor M. Kwee
11.00 uur
Eucharistieviering
Laus Deo
Pastor A. van Well
19.00 uur
Woord- en communieviering
Laus Deo / VOLP Monster
11.00 uur
Woord- en communieviering
Medea
Diaken R. Dits
11.00 uur
Woord- en communieviering
Cantor Laus Deo
VOLP Monster
19.00 uur
Allerzielenviering
Vivace / Avondwakegroep
19.00 uur
Eucharistieviering
Cantor Medea
Pastor M. Kwee
11.00 uur
Eucharistieviering
Laus Deo
Pastor M. Kwee
19.00 uur
St. Maartenviering
Mojeko
Kinderwoorddienst
Geen viering
11.00 uur
Woord- en
communieviering
Cantor
Diaken R. Dits
09.30 uur
09.30 uur
Woord- en communieviering Eucharistieviering
Parochiekoor
VOLP Poeldijk
Pastoor J. Steenvoorden
11.00 uur
Patroonsfeest
Alle koren
Pastor M. Kwee
POELDIJK
Parochie
H. Bartholomeus
19.00 uur
Eucharistieviering
Pater G. Zwaard
09.30 uur
Eucharistieviering
Pastor A. van Well
09.30 uur
Woord- en communieviering
Diaken R. Dits
19.00 uur
Woord- en communieviering
Past. w. M.T. v.d. Loo
09.30 uur
Eucharistieviering
Pastor M. Kwee
09.30 uur
Eucharistieviering
Pater P. de Ruiter
19.00 uur
Woord- en communieviering
VOLP Poeldijk
09.30 uur
Eucharistieviering
Pastor M. Kwee
De datum waarop de eerste heilige communieviering zal plaatsvinden is (onder
voorbehoud) 26 april 2015.
De werkgroep is op zoek naar vaders, moeders of verzorgers, die het leuk
vinden om de andere kinderen en je eigen kind te helpen bij het proces naar de
eerste heilige communie. Lijkt dit u leuk, vermeldt dit dan bij de aanmelding van
uw kind.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep EHC
Ineke van der Meer
Joyce van der Meer
Marianne van Ruyven
Edwin de Winter
Bedankt!
Blij verrast werden wij, dat wij bij gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk op 27
september jl. een prachtig boeket bloemen kregen van de parochiegemeenschap van O.L. Vrouw ten Hemelopneming.
Wij spreken hiervoor onze hartelijke dank uit!
Toos en André van Kester
Missio Wereldmissiemaand 2014
MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt
dit jaar aandacht aan de katholieke kerk
in Myanmar (Birma). De katholieke kerk
is erin geslaagd om in de jaren van
militaire dictatuur de vlam van het geloof
brandende te houden en door te geven
aan de volgende generatie.
Op weg naar democratie
Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de
bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds
2011 stelt het land zich open en worden
stappen gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking.
Vluchtelingen
Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur milities opgericht en strijden tot op heden voor autonomie. Spanningen tussen de groepen
onderling leiden steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel
mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in
opvangkampen.
Katholieke kerk in opbouw
Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend
en buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te
bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden
gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere
vrijheid om hun geloof te beleven.
Grote behoefte aan onderwijs
Het onderwijsniveau is laag. Goed opgeleide burgers werden door de militairen
gezien als een bedreiging. De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs en
organiseert, als aanvulling op de matige staatsscholen, zomerkampen. Daar
wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in
vrijheid moet men leren.
Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 1566
Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.
Bron: www.missio.nl
Marialof bij de afsluiting van de oktober maand.
Wij zijn halverwege de oktobermaand. Traditioneel is dat de maand waarin het
rozenkransgebed centraal staat. Al in de Middeleeuwen werd de rozenkrans
gebeden in de kloosters. In de 14de en 15de eeuw raakte door toedoen van de
Dominicanen en de rozenkransbroederschappen ook het rozenkransgebed bij
de gelovigen in de parochies bekend. Dat oktober de rozenkransmaand is heeft
te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest
van O.L. Vrouw van de Rozenkrans gevierd wordt. Tot zover een stukje
geschiedenis; nu terug naar onze tijd.
Ik kan er niet omheen om u iets te vertellen van mijn ervaringen tijdens de
Wereldjongerendagen in Keulen. In de rugzak die aan alle deelnemers werd
uitgereikt zat niet alleen een programma boekje, een zangbundel, een stadskaart en een pen. Ook zat er een rozenkrans in. Op vele momenten heb ik
mogen zien dat jongeren deze rozenkrans niet alleen om hun nek droegen als
een modern sieraad, maar dat er in kleine groepjes gebeden werd. Het is een
eenvoudig gebed, maar je moet er wel vertrouwd mee zijn. De eerste keren
vraag je je af: wat zit ik toch te doen? Telkens die Weesgegroetjes, eer aan de
Vader en die Onze Vaders bidden. Maar ieder die doorzet met bidden zal
ontdekken dat je in de herhaling van die gebeden los kunt komen van de
14
dagelijkse beslommeringen die vaak veel aandacht van je eisen en je bijna in
een ijzeren greep houden. Ik merk iedere keer weer dat het rozenkransgebed
bevrijdend werkt. Je wordt als het ware gedragen door een zee van
Weesgegroetjes. Ieder keer overwegen we een aantal 'geheimen'; de samenvatting van het evangelie. Het helpt mij om in mijn persoonlijk gebed een ritme
aan te brengen. Nu de rozenkransmaand is aangebroken wens ik u toe de
heilzame kracht van het rozenkransgebed zelf te mogen ervaren. In de maand
oktober wordt in de parochies Wateringen (St. Joseph) / Poeldijk / Hoek van
Holland / Wateringen (St. Jan de Doper) / Honselersdijk / Kwintsheul / Naaldwijk
/ ’s-Gravenzande en Monster de rozenkrans gebeden. Voor de juiste dag(en) en
tijden verwijzen wij naar de parochiebladen.
Als afsluiting van de rozenkransmaand is er voor de hele parochiefederatie op
vrijdagavond 31 oktober om 19.00 uur in de St. Jan de Doper kerk in
Wateringen een plechtig Marialof. U bent allen welkom. Pastor Straathof is de
voorganger en alle koren uit Wateringen verlenen hun medewerking.
Uitnodiging afsluiting bedevaartseizoen 2014
‘Samen op weg gaan’ nodigt ook uit om samen de bedevaart(en) nog eens te
beleven. Samen verhalen vertellen, samen foto’s kijken van een bijzondere
bedevaart. Hebben we ‘De geheimen van Franciscus’ in Assisi en Rome
gevonden? Hoe verging het ons op de fiets naar Brielle voor de bedevaart van
de Martelaren van Gorcum? Maar ook onze ontmoetingen in Taizé, Heiloo,
Lourdes en andere bestemmingen verlangen naar een bijeenkomst waarin wij
onze ervaringen kunnen delen. Voor allen die deelgenomen hebben aan één
van de bedevaarten dit jaar (Stille Omgang, Assisi-Rome, Brielle, Kevelaer,
Heiloo, Lourdes, Taizé), worden deelnemers, reisleiding en andere belangstellenden uitgenodigd voor een reünie op zondag 16 november 2014 van
13.30 tot ca. 17.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum de Leuningjes in Poeldijk.
Aan alle deelnemers zijn uitnodigingen verstuurd, maar mocht u deze gemist
hebben, dan kunt u de uitnodiging ook nalezen op de website. Daar staat ook
het volledig programma op voor de gezellige middag en wordt uitgelegd hoe u
zich kunt aanmelden. Meer informatie op www.westlandsebedevaarten.nl of bel
622822.
Kinderkorenfestival ‘Koor optimisme’
Zondag 16 november wordt er een kinderkorenfestival georganiseerd door ‘De
Soroptimist Club Westland’.
Dit is een club die regelmatig activiteiten organiseert voor een goed doel en dat
is deze keer ‘Stichting Papageno’ die kinderen met autisme helpt met muziek.
15
Alle koren studeren met elkaar een lied in, krijgen ook een muziek-workshop, en
’s middags om 15.30 uur wordt u verwacht in ‘Het Hof van Heden’ in Naaldwijk,
alwaar de koren apart optreden en afsluiten met het gezamenlijke lied. De ’sGravenzangertjes doen natuurlijk ook mee.
Het belooft een gezellige, muzikale middag te worden!
Voor u als toeschouwer zijn er kaartjes te bestellen bij Ellen Vijverberg voor
€ 5,-. Koopt u een kaartje aan de deur, dan kost het € 7,50.
Graag zien wij u komen!
Namens de Soroptimisten,
Ellen Vijverberg [email protected]
Projectkoor kerstoratorium ‘De verhalen’
Als u dit leest hebben wij al 6 keer op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
gezongen met ruim 35 mensen in De Hoeksteenkerk.
Iedereen is erg enthousiast, de muziek ligt lekker in het gehoor. Er is altijd nog
een plekje voor jou.
Wij vonden tussen de projectleden een pianiste en wij zijn nu op zoek naar een
paar fluitisten.
Op 19 december kunt u naar dit gezongen kerstverhaal komen luisteren.
Houdt deze avond in ieder geval vrij.
U hoort nog van ons.
Ineke Hartman
De eerste RKJ Westland thema-avond
Op woensdag 17 september j.l. was de eerste RKJ
Westland thema-avond. Het thema was ‘ontmoeting met
God en met elkaar’. Om 18.00 begon de mis in de sacristie/kapel van de Adrianuskerk. De voorganger was
Stefan Kuik, kapelaan in de Heilige Willibrordus parochie
in Lisse, Hillegom en De Zilk. Tijdens de mis werden er
door ons allemaal liedjes gezongen en gebeden. Rond 19.00 uur was de mis
afgelopen en gingen we in de pastorie eten. Twee jongeren uit de groep hebben
die avond voor ons gekookt. We hadden de keuze uit twee pasta’s. Tijdens het
eten werd er gezellig gekletst en leerde je de anderen kennen. Na het eten
hebben we met elkaar afgeruimd, schoongemaakt en de tafels wer-den aan de
kant gezet.
16
Om 20.00 uur begon de verdieping van de avond. Er werd een PowerPoint
presentatie met filmpjes gehouden. De gastspreker vertelde dat iedereen van
ons op weg is. Een tocht die je loopt, je ontmoet verschillende mensen. Je sluit
vriendschappen met andere tochtgenoten, je sluit vriendschap met jezelf en je
sluit vriendschap met Jezus. De gastspreker liet een filmpje zien over de Wereld
Jongeren Dagen (WJD). Daar zijn de jongeren ook op weg en ontmoeten ook
andere gelovigen en Jezus. Erg interessant en indrukwekkend om te zien. Dat
er zoveel gelovigen naar één stad gaan om elkaar te ontmoeten.
Na de inleiding gingen we in groepjes uiteen en werd er gevraagd wie er in 2016
naar de WJD gaan in Krakau. Na een kwartier kwamen we weer bij elkaar om
alles na te bespreken. Rond 22.00 uur werd de gastspreker Stefan Kuik bedankt
en was het tijd om met de anderen nog na te praten. Nadat de laatste spullen
zijn opgeruimd kunnen we terug kijken op een gezellige en interessante avond.
Vond je dit verhaal interessant en ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan de
volgende keer ook naar de RKJ Westland thema-avond. De volgende thema is
op woensdag 15 oktober. Dan hebben we het over eucharistie, met als
gastspreker pater Johan (broeder van Sint Jan).
RKJ Westland
Filmavond
Filmavond
Filmavond
Donderdag 23 oktober
Titel: ‘Doubt’
Plaats: r.-k kerk, Iepstraat 1
Kerk open om 19.30 uur
Een katholieke basisschool in de Bronx, afgesloten van de actualiteit, verwelkomt de nieuwe priester Brendan Flynn die met een charismatische preek
zinspeelt op grote veranderingen binnen de kerkelijke gemeenschap. Haaks op
zijn emancipatoire gedachtegoed staat schoolhoofd Aloysius Beauvier die niet
snapt waar hij het over heeft. Beauvier lijkt een fossiel uit lang vervlogen tijden,
maar schijn bedriegt: op basis van een vermoeden van zuster James, haar
jonge protegé, beschuldigt zij Flynn ervan een zwart misdienaartje te hebben
misbruikt. Haar kruistocht groeit uit tot een titanenstrijd waarin de waarheid
echter verborgen blijft. De titel dekt de lading meer dan goed.
Maar de angstaanjagende eerste blik die Meryl Streep als Aloysius Beauvier op
vader Flynn werpt, hoort volledig thuis in de film. Ze heeft dikke wallen, waterige
ogen en lippen die naar beneden zakken. Een geïnspireerde scène laat zien hoe
de levens van de zusters verschillen van die van de paters. Terwijl zij lachend
sigaren roken en mals vlees eten, heerst een ijzing-wekkende stilte aan tafel van
17
de zusters. Aloysius wil geen verandering en ziet het als haar heilige taak
tradities te handhaven. Maar met de komst van twijfel brokkelt zelfs haar
zorgvuldig opgebouwde wereldbeeld langzaam af.
Er blijven hierdoor wel prangende vragen onbeantwoord: waarom is ze zo
overtuigd van Flynns schuld? Zijn haar twijfels ook tot God gericht? Doubt houdt
het allemaal in het midden. Dat maakt de film wat geforceerd, want in feite wordt
er maar weinig aan de verbeelding overgelaten. Shanley raakt dan wel aan
fundamentele thema’s over het geloof en speelt in op de gênante onthullingen
van misbruik in de katholieke parochies, maar die constante, allesomvattende
twijfel is inmiddels bekend: dat er een boel niet klopt aan de belijdenis weten
verstandige mensen van nu heus wel. Naar een film als Doubt kijken in 2014
voelt daarom aan als een anachronisme. Aan de andere kant, wellicht is een
herinnering aan de twijfelachtige omgang met een goddelijke aanwezigheid juist
wel heel welkom in deze tijden?
Voor verdere informatie.
Ineke Hartman, Jan Jacobs
Informatieavond
Op donderdag 27 november 2014 is er
een voorlichtingsavond.
Het thema voor deze avond is ‘Brandveiligheid in en om het huis’.
Er zal ook aandacht besteed worden aan
inbraakpreventie.
Plaats: R.K. kerk De Hoeksteen
Iepstraat 1, ’s-Gravenzande
Kerk is open vanaf 19.30 uur.
De voorlichting begint om 20.00 uur
18
Geef uw kleding en schoeisel een tweede kans!
Suggesties gevraagd
In maart 2015 gaan wij weer een kledinginzamelingsactie organiseren. Het geld
wordt besteed aan een goed doel.
Zoals je weet, willen wij de opbrengst graag besteden aan een project, dat door
een ’s-Gravenzander gecoacht, gerund, gestimuleerd, geïnitieerd wordt. Wij
zoeken naar korte lijnen en willen zeker weten dat het geld rechtstreeks op de
plaats van bestemming komt.
Kent u iemand uit ’s-Gravenzande die zich inzet voor een goed doel in Nederland of elders in de wereld???? Neem contact op met ons.
Naam contactpersoon :
E-mailadres
:
Project
:
Land
:
Suggesties uiterlijk 10/12/14 doorgeven aan
[email protected] en wij nemen zo spoedig mogelijk contact
met je op.
Ludy de Deyne
(namens de organisatie van de kledinginzamelingsactie)
Meditatiecursus met franciscaanse accenten in Utrecht
De Franciscaanse Beweging start eind november op zaterdagmiddagen in
Utrecht met het basisjaar van de meditatiecursus ‘De weg van het
contemplatief gebed’.
De door Daniël van Egmond ontwikkelde driejarige cursus ‘Meditatie,
contemplatie en mystiek’ wordt binnen de Franciscaanse Beweging aangeboden door Marieke Neuhaus. De cursus is bedoeld voor iedereen die ver-langt
naar een weg van meditatie en contemplatie binnen de christelijke tra-ditie,
zowel voor mensen met als zonder belangstelling voor Franciscus en Clara. In
de cursus wordt het lesmateriaal van Van Egmond aangevuld met elementen uit
de franciscaanse spiritualiteit. De volledige cursus bestaat uit drie cursusjaren
van acht bijeenkomsten. Het eerste jaar vormt de basis, het tweede jaar geeft
verdere verdieping. In het derde jaar staat de Innerlijke Burcht van Teresia van
Avila en de mystieke Weg centraal. Ieder jaar vormt op zichzelf een afgerond
geheel.
19
Locatie:
Data en tijd:
Aanmelding:
Kosten:
Provincialaat van de Franciscanen, Deken Roesstraat 13, 3581
RX Utrecht.
zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 2014: 22/11, 13/12
2015: 10/1, 31/1, 21/2, 14/3, 11/4, 16/5, (reservedatum 6/6).
via e-mail: [email protected] of telefoon: 0736131340
€ 125, - (FB-leden: € 100, -). Voor mensen met een minimuminkomen: € 85,- (FB-leden: € 65,-).
Franciscus van Assisi
Op donderdag 11 december a.s. wordt door de VU ’s-Gravenzande een
lezing/workshop georganiseerd over Franciscus.
De gehele levensloop van Franciscus en de belangrijkste gebeurtenissen hieruit
zijn fantastisch weergegeven in een aantal fresco cycli. Aan de hand van
afbeeldingen van o.a. Giotto en Benozzo Gozzoli vertelt kunsthistorica Mevr.
Wendy Fossen u het verhaal van Franciscus en begrijpt u nog beter waarom de
nieuwe paus voor deze naam heeft gekozen.
Locatie:
Kon. Julianaweg 160, ‘s-Gravenzande
Entree:
€. 15,-Inschrijven:
verplicht
Duur:
2 uur
Nieuw boek Franciscaanse Beweging:
´Betrokken – Het hart van de franciscaanse spiritualiteit’
De Franciscaanse Beweging heeft een nieuw boek uitgegeven: ‘Betrokken – Het
hart van de franciscaanse spiritualiteit’ van Hans Sevenhoven. De verkoopprijs
bedraagt € 9,95. Het boek is te bestellen bij het dienstencentrum van de
Franciscaanse Beweging in Den Bosch, per e-mail:
[email protected], per telefoon: 073-6131340 en via de web-shop:
www.franciscaansebeweging.nl .
Het boek begint bij Franciscus die in zijn leven betrokken raakte op zijn
medemensen, bij voorkeur ‘minderen’, mensen die lijden aan de manier waarop
de wereld was georganiseerd. Zijn betrokken zijn op God blijkt bij onderzoek de
bron van zijn verhouding tot mensen. In zijn boek gaat Hans Sevenhoven op
zoek naar het hart van de franciscaanse spiritualiteit in de hoop de bron te
vinden die deze spiritualiteit in beweging zet en houdt: hoe raak je betrokken op
mensen en schepselen én op de Schepper zelf? Dit inspirerende boek toont
20
ons, aan de hand van het leven van Franciscus, een scala aan mogelijkheden in
het kader van zorg voor de medemens: betrokkenheid.
‘Betrokken – Het hart van de franciscaanse spiritualiteit’ is een prachtig boekje
om cadeau te geven!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Betrokken – Het hart van de franciscaanse spiritualiteit door Hans Sevenhoven;
foto´s: Hettie van Delden
’s-Hertogenbosch: Franciscaanse Beweging, 2014 – 10 pag. – ISBN 978-9071115-14-1
NUR 713 - € 9,95
Oikocredit helpt boeren in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te
bouwen
Celoso Jallasa Choque uit Bolivia boekt veel vooruitgang nu hij zijn land met een
tractor bewerkt. Die kon hij kopen met een microkrediet.
Op de onherbergzame hoogvlaktes van Bolivia hoeden herders hun lama’s en
verbouwen boeren quinoa, een graansoort die gebruikt wordt voor pasta, brood
en bier. Celoso Jallasa Choque is zo’n quinoa-boer. Hij leerde het vak van zijn
vader. Trouwde met Julia en kreeg met haar negen kinderen. Nu stopt hij al zijn
energie in het laten groeien van zijn boerenbedrijf. Dat betekent acht maanden
per jaar de grond omploegen, zaaien, onkruid wieden, oogsten en graan zeven.
Aanvankelijk deed hij alles met de hand. Maar op 3800 meter hoogte is
lichamelijke inspanning bijzonder zwaar. Dus leende Celoso twee jaar geleden
10.000 dollar om een tractor te kopen, een lening die hij in vier jaar afbetaalt.
“Het werk is een stuk makkelijker geworden, waardoor ik veel vooruitgang heb
kunnen boeken”, zegt Celoso. “En we verdienen nu genoeg geld om al onze
kinderen naar school te sturen.”
Waar Celoso zijn land bewerkt wonen nog
ruim vijfhonderd boeren die net als hij met
microkrediet hun bedrijf hebben kunnen
opbouwen en uitbreiden, waardoor de
hele streek tot bloei komt!
Oikocredit vecht al bijna 40 jaar tegen
armoede. Het belangrijkste wapen?
21
Microkrediet. Het kapitaal komt via een breed netwerk van lokale microfinancieringsinstellingen over de hele wereld terecht bij mensen die daarmee
hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Geld lenen zorgt voor zelfvertrouwen, gelijkwaardige relaties en economische groei. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen
geholpen worden. Ga voor meer informatie naar www.oikocredit.nl
Berichten uit ‘De Kreek’ en
‘Sonnevanck’
Opname
Mevrouw P. Weterings-Hendriks, afdeling Rietgans
Mevrouw A. Bronswijk-v.d. Voort, afdeling Rietgans
Mevrouw C. Hersbach-de Kok, afdeling Tuinderslust
Overleden
9 oktober
mevrouw J. Persoon-van Bergenhenegouwen
Jarig in oktober
2 oktober
mevrouw C. van Veldhoven-ter Laak
22 oktober
de heer N. Duijnisveld
25 oktober
mevrouw J.C. Zuiderwijk-Vollebregt
25 oktober
mevrouw A. v.d. Berg-v.d. Meer
27 oktober
de heer J. Zuiderwijk
28 oktober
mevrouw W. Grootscholten-v.d. Knaap
----------------------------------------------------------------------------------Aanvraag voor misintenties
*) doorhalen wat niet van toepassing is.
Verzoek een eucharistieviering op te dragen
Voor: ……………………………………………
Op ………………………………………………
Deze intentie is opgegeven door …………………………………… tel. nr. …......
De bijdrage ad € 10,00 treft u hierbij aan / is overgemaakt op rekening nr.
NL15INGB0000324700 t.n.v. r.-k. kerkbestuur te ’s-Gravenzande. *)
22
Parochiefederatie Sint Franciscus
tussen duin en tuin
Regio West:
H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te ‘s-Gravenzande
H Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland / Heenweg
Regiopastores: pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
0174-764338 /
[email protected]
Overige leden van het pastoraal team
pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
0174-624536 /
[email protected]
pastor M.Th.J. Straathof
0174-270378 /
[email protected]
diaken R.H. Dits
06 1682 2267 /
[email protected]
pastoraal werkster M.Th. v.d. Loo
06 1013 5171 /
[email protected]
Federatiesecretariaat
(gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)
mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
[email protected]
Bereikbaar:
06 5147 7580 /
Aanwezig:
maandag t/m vrijdag van 09.00-13.00 uur
Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden
van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig
heeft.
Website: www.rkwestland.nl
Volg ons ook op
Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en
voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor
dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.
23