Editie september 2014 - LBC-NVK

Nieuwsbrief Onthaalouders is Een uitgave van
de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel
september 2014 I nummer 28
Verantwoordelijke uitgever: Fatiha Dahmani I Pletinckxstraat 19 I 1000 Brussel
Onthaalouders
INHOUD
Waar staan we met het proefproject werknemersstatuut voor onthaalouders?....... p 3
Tour de Flandre oktober 2014: info-avonden over het werknemersstatuut.............. p 4
12 oktober: Dag van de onthaalouder!........................................................................... p 5
Hadden we het niet gezegd?........................................................................................... p 6
Regeringspartijen vinden gevechtsvliegtuigen belangrijker dan kinderen............... p 7
Veel gestelde vragen over het decreet.......................................................................... p 8
Kinderopvang: niet tevreden? Meer betalen!............................................................... p 10
Werkten mee aan
deze nieuwsbrief:
Fatiha Dahmani,
Anne Marie
Couwberghs,
Judica Keijzer,
Zakaria Sellam en
Peter Darin
Vraag van de week............................................................................................................ p 11
Ontdek het opleidingsaanbod “kennismaken met de gezinsopvang” en
“werken in de gezinsopvang”.......................................................................................... p 12
Receptje............................................................................................................................ p 13
Forum onthaalouders...................................................................................................... p 14
Hart boven hard............................................................................................................... p 15
voorwoord
Beste lezer,
Terwijl de politieke partijen de aankoop van dure oorlogsvliegtuigen plannen in plaats van te investeren in
kinderopvang, is de LBC-NVK volop in voorbereiding om er dit najaar stevig tegenaan te gaan. Als we zien wat er
op de federale onderhandelingstafels ligt en als we de signalen opvangen die de Vlaams Regering uitstuurt,
belooft het een hete herfst te worden.
Vandaar dat we hard ons best gedaan hebben om de nieuwsbrief onthaalouders zo snel mogelijk na de zomervakantie
bij jou in de bus te krijgen. Zoals je in de vorige nieuwsbrief en op www.onthaalouders.be al hebt kunnen lezen
wordt er vanaf 1 januari 2015 gestart met een proefproject dat aan het equivalent van 112 voltijdse onthaalouders
in de privésector en aan het equivalent van 12 voltijdse onthaalouders in de publieke sector een volwaardig
werknemersstatuut zal geven.
Overweeg je om je kandidaat te stellen voor een werknemersstatuut? Heb je nog vragen over het werknemersstatuut
en de bijbehorende rechten en plichten? Schrijf dan snel in voor de (nieuwe) Tour de Flandre, de nieuwe reeks
infoavonden die de LBC-NVK in oktober 2014 organiseert. Wij nodigen jou uit voor de info-avond bij jou in de buurt.
Inschrijven kan online via www.onthaalouders.be.
Fatiha Dahmani
Sectorverantwoordelijke Kinderopvang
LBC-NVK
2
Campagne
Waar staan we met het proefproject
werknemersstatuut voor onthaalouders
De jarenlange strijd van
de LBC-NVK met fantastische
campagnes en veel acties
op straat zorgde ervoor
dat de Vlaamse regering
op 14 februari 2014 het
proefproject goedkeurde dat
de LBC-NVK uitwerkte en
samen met de sociale partners
indiende. Dat project zal vanaf
1 januari 2015 aan het
equivalent van 112 voltijdse
onthaalouders uit de privésector
3
en aan 12 onthaalouders uit de
publieke sector een volwaardig
werknemersstatuut geven.
Op donderdag 10 juli werd
de LBC-NVK de verschillende fases
de projectoproep naar alle diensten
van het project van zeer nabij zal
voor onthaalouders verstuurd.
volgen. In oktober en november
Tot 1 oktober hebben de diensten
2014 organiseren wij opnieuw
de tijd om voor minimaal
een Tour de Flandre, een reeks
het equivalent van 5 voltijdse
infoavonden voor onthaalouders
onthaalouders in te tekenen.
in heel Vlaanderen. Daar beant-
Dat wil niet zeggen dat al die werk-
woorden we alle vragen in verband
nemers voltijds moeten werken.
met het proefproject.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
Natuurlijk zal de LBC-NVK
dat een dienst 5 voltijdse werk-
de onthaalouders die na 1 januari
nemers verdeelt over 10 halftijdse.
2015 in het huidige statuut blijven
In oktober selecteren de sociale
werken niet vergeten. De LBC-NVK
partners op basis van een aantal
blijft ook de komende jaren ervoor
criteria de diensten en bepalen
ijveren dat alle onthaalouders van
zij het equivalent voltijdse
de voordelen van een volwaardig
onthaalouders die per dienst
werknemersstatuut kunnen
werknemer kunnen worden.
genieten. Dat we daarbij geregeld
De dienst heeft dan tot 1 januari
beroep zullen moeten doen op
de tijd om op basis van zijn
de strijdbaarheid van de onthaal-
selectieprocedure te bepalen wie
ouders en de solidariteit van de
van zijn huidige onthaalouders naar
werknemers uit de andere sectoren
een werknemersstatuut overgaan.
van zorg, welzijn en cultuur
Het spreekt voor zich dat
spreekt voor zich.
tour de flandre
Tour de Flandre oktober 2014:
info-avonden over het
werknemersstatuut
De data en de locaties van de info-avonden vind je op www.onthaalouders.be
4
leuk om weten
Dag van de onthaalouder
5
Liefste onthaalouder,
12 oktober is opnieuw jouw dag! De dag dat elke onthaalouder eens speciaal
in de bloemetjes gezet wordt. Elke dag met zoveel warmte kindjes opvangen,
dat verdient respect en waardering en, waarom niet, een cadeautje.
Natuurlijk verdedigt de LBC-NVK elke dag van het jaar jouw belangen.
Maar traditioneel doen we op 12 oktober een extraatje.
Bij de nieuwsbrief vind je dan ook een leuke en handige opplooibare
boodschappentas. Die hebben we speciaal gemaakt voor onze leden.
Je kan er al je gezonde boodschappen in kwijt.
En het is nog milieubewust ook. Als dat niet groen is.
Vergeet ook niet te surfen naar de enige echte website voor onthaalouders:
www.onthaalouders.be
Daar vind je altijd de meest recente info en kan je terecht met al je vragen.
Doen!
Ondertussen wensen we jou een bijzonder fijne Dag van de onthaalouder!
LBC-NVK Onthaalouders
Laatste nieuws
Hadden we het niet gezegd?
de naam van de Britse organisatie,
zo meldde vakbond AbvaKabo FNV.
Achter Smallsteps zit de Britse
investeringsmaatschappij H.I.G.
Capital die al zo’n 30 jaar actief is
in de kinderopvang.
Uit een melding van de Autoriteit
Consument & Markt (ACM) blijkt
dat H.I.G. Capital en de Estro Groep
al op 1 juli een aanvraag voor
de overname hebben gedaan.
De toekomst van de andere 1000
medewerkers en 130 vestigingen
van Estro is onduidelijk.
Estro zelf meldde vrijdag uitstel
van betaling te hebben
gekregen van de rechtbank in
6
Wij schreven het al in onze vorige
Amsterdam en te werken aan
nieuwsbrieven: Vlaanderen, pas op!
een ‘continuïteitsplan’.
Als je de commerciële sector
Het failliete kinderopvangbedrijf
gaat subsidiëren dan trek je
Estro heeft in de maanden voor
investeerders aan. En die liggen
het faillissement nog bonussen
niet wakker van kwaliteitsvolle
uitgekeerd aan de top van het
kinderopvang met correct betaalde
bedrijf. De eigenaar van het
werknemers. Zij willen gewoon zo
kinderdagverblijf Estro sloot een
snel mogelijk zoveel mogelijk winst
miljoenendeal met zichzelf.
maken. En als dat niet lukt,
dan zijn die weer weg en
Iemand verwoordde het als volgt:
“Het is alsof je als kapitein van een
dan ligt je kinderopvang op zijn gat.
schip ziet, dat je op een ijsberg
Zijn wij doemdenkers? Neen.
afvaart, nog gauw de keuken
Wij zijn realisten en zien het
leegmaakt en in een reddingsboot
bewijs in Nederland, bij onze
springt.”
Noorderburen.
De noodlijdende kinderopvangorganisatie Estro maakt een
doorstart in afgeslankte vorm.
De Britse kinderopvang Smallsteps
Bronnen
http://www.bnr.nl/nieuws/279811-1407/
kinderopvang-estro-afgeslanktverder?s_cid=home:mediumhud
neemt ongeveer twee derde van
de 3600 medewerkers over.
Hierdoor kunnen 250 vestigingen
open blijven en doorgaan onder
http://www.nrc.nl/nieuws/
2014/08/16/top-estro-ontving-kortvoor-faillissement-nog-bonussen/
Regeringspartijen vinden
gevechtsvliegtuigen belangrijker dan kinderen
De voorpagina van de papieren
Die waren in een groeipad voorzien.
minister Vandeurzen van plan zijn.
krant de Standaard van maandag
Er was een timing voor. De sector
De LBC-NVK vindt dat absoluut
25 augustus kon de prioriteiten en
Kinderopvang adviseerde het
niet ok. Het is al erg genoeg dat de
de keuzes van de regeringspartijen
kaderdecreet positief op basis van
regeringspartijen de burgers willen
niet duidelijker in één beeld
dat groeipad.
laten opdraaien voor de geplande
vatten. Bovenaan een foto van
Op geen enkel moment was er
besparingen. De gezinnen nu ook
een gevechtsvliegtuig waarvan
sprake van die investeringen af
nog de hervormingen in de sector
de te vormen regering er enkele
te wentelen op de ouders. En dat is
kinderopvang laten financieren
tientallen wil kopen. Kostprijs?
precies wat de regeringspartijen en
is er echt over.
Enkele miljarden euro’s.
Daaronder legt minister van Welzijn,
Jo Vandeurzen, uit dat ouders
meer zullen moeten betalen
voor de opvang van hun kinderen,
omdat het niet fair zou zijn om
de besparingen alleen door andere
sectoren te laten dragen.
Het kaderdecreet kinderopvang dat
op 1 april 2014 werd goedgekeurd
werd nochtans door alle partijen
uitvoerig besproken en gepland.
Iedereen, minister Vandeurzen
incluis, wist dat de financiering
van die hervormingen grote
investeringen zou vragen.
7
Veelgestelde vragen
over het decreet
Op welke termijn moeten de
maar ook voor de verplichting met
De organisator is binnen het
samenwerkende onthaalouders
betrekking tot het attest draagkracht.
nieuwe regelgevend kader
in regel zijn met de voorwaarden
De overgangsperiode betekent niet
zelf verantwoordelijk hoe hij
groepsopvang?
dat er pas vanaf 1 april 2016 peda-
zijn subsidieerbare capaciteit
Blijven dit onthaalouders?
gogische ondersteuningsdiensten
invult over de verschillende
Deze onthaalouders zullen moeten
zullen zijn.
onthaalouders.
voldoen aan de vergunningsvoor-
1 april 2016 is de uiterste datum
waarden voor groepsopvang van
voor de organisatoren om zich
bij het begin, uitgezonderd voor
in regel te stellen.
Aan wie komt de ouderbijdrage
ten goede van de dagen die
die elementen waarvoor overgangs-
gereserveerd werden maar niet
bepalingen zijn voorzien.
gepresteerd? De organisator
Dit geldt enkel voor onthaalouders
of de onthaalouder?
die samenwerken en meer dan
Hoe valt dit in overeenstemming
8 kinderen gelijktijdig opvangen.
met het sui generis statuut?
Zij kunnen wel blijven werken
(opvanguitkering?)
binnen het sociaal statuut
Als het kind niet komt, krijgt
zoals vandaag.
de onthaalouder geen kostenvergoeding. Volgens de federale
8
Welke begeleiders gezinsopvang
regelgeving over het sociaal
moeten de module ‘kennismaken
statuut, is een kostenvergoeding
met de gezinsopvang’ (20u)
alleen mogelijk als er effectief een
volgen en waar kan dat?
prestatie is.
De begeleiders gezinsopvang
Wat is de draagwijdte van de
die niet voor 1 april 2014 gewerkt
‘inspanning voor een betere ratio
hebben als onthaalouder (gemeld,
binnen de eigen context’?
Als er geen prestatie is buiten
de wil van de onthaalouder om
(als het kind dus onverwachts niet
aangesloten of met attest
De streefnorm die in de regelgeving
komt), hebben ze wel recht op
van toezicht) moeten de
voor gezinsopvang is opgenomen
de opvanguitkering van de RVA.
module volgen. De Centra voor
(gemiddeld 4 kinderen per kwartaal),
De ouders moeten voor deze niet-
Volwassenenonderwijs (CVO’s)
is dezelfde als de norm die nu
gerechtvaardigde afwezigheid wel
zullen dit aanbod opnemen,
bestaat. In die zin verandert dit
betalen. Die vergoeding gaat dan
meer informatie vind je op
voor de huidige diensten dus niet.
naar de organisator (het huidig
www.kindengezin.be, ga naar
Vandaag is de potentiële capaciteit
organiserend bestuur van de dienst).
‘Kinderopvang > Nieuw decreet >
van een dienst voor onthaalouders
Starter gezinsopvang > Opleidings-
ook ruimer dan de erkende en
aanbod modules gezinsopvang’.
gesubsidieerde capaciteit.
de component ‘vorming volgen’?
Een onthaalouder mag:
Wijzigt die regelgeving bij de
Welk verband is er tussen de
vergunning en de draagkracht
• Gelijktijdig maximaal 8 kinderen
Wat komt in de regelgeving rond
start van het nieuwe decreet?
opvangen (dit komt in de
De verplichting tot het volgen van
op 1 april 2014 aangezien de
toekomst neer op een vergunde
12 uur is er niet meer. Bijgevolg zal
pedagogische ondersteunings-
capaciteit);
de onkostenvergoeding daar ook
dienst pas van start zou gaan in
• Gemiddeld maximaal 4 voltijdse
niet meer afhankelijk van zijn.
april 2016?
kinderen per kwartaal opvangen
In de nieuwe regelgeving staat
Er is een overgangsperiode voor-
(dit is in de vergunnings-
wel als vergunningsvoorwaarde
voorwaarden opgenomen in
dat de organisator moet voorzien
zien van 2 jaar voor de verplichting
tot pedagogische ondersteuning
het artikel over de ratio).
in een analyse van de vormings-
behoeften van de kinderbegeleider
Stel dat ik als aangesloten
Stel dat ik als aangesloten
en dat hij daar een gepast aanbod
onthaalouder een vergunning
onthaalouder een attest
moet tegenover zetten.
krijg voor 8 kinderen en ik vang
van draagkracht krijg voor
In een aansluitingsovereenkomst
5 dagen per week ook effectief
5 kinderen, mogen er dan op
met een aangesloten onthaalouder
8 kinderen op, wordt mijn
geen enkel tijdstip méér dan
kan een organisator uiteraard
‘inkomen’ dan verdubbeld ten
5 kinderen tegelijk aanwezig zijn?
zelf nog bijkomende bepalingen
overstaan van de situatie nu met
B.v. er zijn 5 kindjes aanwezig
hierrond opnemen.
een maximum gemiddelde van
op een bepaalde dag, moet ik
4 kindjes?
dan die 2 naschoolse kindjes
Wordt elke onthaalouder met
Er zijn verschillende elementen
weigeren?
minstens 3 jaar anciënniteit op
waar je rekening mee moet houden:
Als het attest draagkracht
1 april 2014 volledig vrijgesteld
De vergunningsvoorwaarden
begrensd is tot 5, zal je ook maar
van de opleidingsvereisten?
bepalen dat er nooit meer dan
een vergunning krijgen voor
Alle onthaalouders die kunnen
8 kinderen per kinderbegeleider
5 plaatsen. Dat wil zeggen dat er
aantonen dat ze de afgelopen 5 jaar
aanwezig mogen zijn. Er moet
inderdaad nooit meer dan
minstens 3 jaar hebben gewerkt
gestreefd worden naar een
5 kinderen tegelijkertijd aanwezig
als kinderbegeleider gezinsopvang
gemiddelde van maximaal
mogen zijn.
kunnen een vrijstelling krijgen.
4 kinderen per kwartaal per
Bij de tegelijk aanwezige kinderen
Elke nieuwe kinderbegeleider
kinderbegeleider.
tellen ook de kindjes die buiten-
gezinsopvang moet de module
“kennismaking met de gezinsopvang” volgen, dat is een startvoorwaarde.
• Deze regel sluit aan bij de
regeling die vandaag ook bestaat
bij de aangesloten onthaalouder.
• De organisator (de dienst voor
schools worden opgevangen
mee (tot aan het einde van de
basisschool). Er is geen overgangsperiode voorzien.
Zoals hierboven vermeld, is er
onthaalouders) krijgt subsidies
De eigen kinderen tellen mee tot
een afwijking voorzien voor wie
voor een bepaald aantal plaatsen.
het einde van de kleuterschool.
ervaring heeft. Daarnaast moet
Dit zal gebaseerd zijn op de
9
ook de module “werken in de
huidige capaciteit van een dienst
Hoe worden kleinkinderen in
kinderopvang” gevolgd worden
voor onthaalouders. Men zal niet
het nieuwe decreet geteld?
door de kinderbegeleiders
voor meer plaatsen middelen
Is er in het nieuwe systeem
gezinsopvang die starten na
krijgen. De organisator zal dus
nog de keuze tussen opvang
1 april 2014 zonder kwalificatie-
geen middelen bijkrijgen om
als eigen kinderen of
bewijs. Ook wanneer men deze
dergelijke ‘volle’ bezetting
als opvangkinderen?
module heeft gevolgd moet men
nog een kwalificatiebewijs behalen
tegen uiterlijk 2024. Wie die
te betalen aan elke aangesloten
onthaalouder.
• Het huidige sociaal statuut van
Men kan uiteraard kiezen: ofwel zijn
het opvangkinderen (en dan zitten
die in het systeem inkomenstarief
modules organiseert en wat ze
de aangesloten onthaalouder
en moet er betaald worden en
inhouden wordt bepaald in een
bepaalt dat er geen sociale
krijgen de onthaalouders de
rechten kunnen opgebouwd
onkostenvergoeding), ofwel zijn
worden voor prestaties boven het
het gewone aanwezige kinderen
Wat met het gezinsleven van een
plafond van voltijdse kinderen of
(dan moet er niet betaald worden
onthaalouder? Een kinderbedje
260 dagen per kwartaal.
en krijgt onthaalouder geen
ministerieel besluit.
staat vaak in de slaapkamer
Intussen werkt men aan de invoering
onkostenvergoeding).
van eigen kinderen. Mag de
van het werknemersstatuut,
Deze kleinkinderen tellen wel
studerende zoon tijdens
maar dat staat los van het decreet.
altijd mee in het aantal aanwezige
de voormiddag (er is opvang)
kinderen (dus maximum 8
niet in zijn kamer studeren als er
tegelijkertijd), ook al zitten ze
op dat ogenblik geen slapertje is?
in de lagere school.
Het normale gezinsleven kan uiteraard doorgaan. Als de activiteiten
van de andere gezinsleden
de opvang niet storen is er
geen probleem.
Bron http://www.kindengezin.be/img/
faqdecreet-website.pdf
kinderopvang
Niet tevreden? Meer betalen!
In volle vakantieperiode kondigde
De overheid kiest er al meer dan
Schijnzelfstandigheid
Jo Vandeurzen (CD&V), minister
vijftien jaar voor om extra plaatsen
Wij willen de besparing zowel
van Welzijn, aan dat kinderopvang
te creëren in de private opvang.
in breder perspectief zien als
duurder zal worden. De kinder-
Wij hebben er als vakbond altijd
in concrete effecten: De sector
opvang ontsnapt niet aan
op gehamerd dat men moet
kampt al met heel wat problemen.
de besparingswoede van de nieuwe
investeren in de erkende opvang.
In de private kinderopvang is
regering. De besparing moet
De opvang is er beter en
schijnzelfstandigheid meer en
133 miljoen euro opbrengen.
duurzamer. Erkende kinderdag-
meer de norm. De normen zijn
Dat bedrag wil men bekomen
verblijven sluiten niet van de ene
bedenkelijk: te veel kinderen
door de dagelijkse minimumbijdrage
dag op de andere, bieden betere
per verzorger. We zien steeds
in crèches op te trekken van
arbeidsvoorwaarden en respecteren
meer kinderdagverblijven
1,5 euro naar 4 euro per dag.
10
strengere kwaliteitsnormen.
besparen: vers fruit is te duur en
Als men de erkende en de zelf-
te arbeidsintensief, dus wordt
De LBC-NVK is niet te spreken
standige kinderopvang wil
goedkope chocolademousse
over de besparingsdrift van
verzoenen, dan mag dat niet
het vieruurtje.
Jo Vandeurzen. De aangekondigde
gepaard gaan met kwaliteitsverlies.
prijsverhoging is in strijd met
Dus moet men normen en lonen
Kinderopvang is geen lucratieve
de gemaakte afspraken.
van de zelfstandige sector dichter
business, ondanks de grote vraag.
Tijdens alle gesprekken in
bij die van de erkende sector
De kosten zijn hoog en er is dan
de aanloop naar het decreet was
brengen. Maar dat kost handenvol
ook weinig zekerheid. Misschien
het duidelijk dat er een groeipad
geld. Voor de verkiezingen
moeten we gewoon besluiten dat
nodig was om te komen te komen
was er dan ook dat groeipad
kinderopvang niet lucratief hoort
tot een correcte financiering van
overeengekomen. De subsidies
te zijn.
de sector.
voor de zelfstandige sector zouden
De minister wou de gesubsidieerde
stijgen. Nu wordt plots gevraagd
sector verzoenen met de zelf-
om de investeringen die ons werden
standige sector. Ouders kennen
beloofd zelf te betalen. De factuur
meestal toch het verschil niet.
wordt dus doorgeschoven.
Bron http://www.dewereldmorgen.be/
artikel/2014/08/26/kinderopvang-niettevreden-meer-betalen
? ???
?
?
?? ? ? ???
vraag van de?
week? ?
?? ? ?
29
Poetshulp met dienstencheques
Ik weet dat onthaalouders aangesloten bij een dienst geen gebruik
mogen maken van een poetshulp met dienstencheques.
Maar wat als ik deze poetshulp laat komen op een dag dat ik niet werk?
Dit maakt geen verschil. De RVA ziet jouw woning als een ruimte die je
gebruikt voor beroepsdoeleinden. Je mag als onthaalouder aangesloten
bij een dienst nooit gebruikmaken van een poetshulp met dienstencheques.
Je riskeert hiermee een boete.
11
ontdek het
opleidingsaanbod
Kennis maken met de gezinsopvang en
werken in de gezinsopvang
12
Kinderbegeleiders in de gezinsopvang hebben een mooie maar uitdagende job.
Meer info over deze modules
Ze staan in voor de dagelijkse opvang van kinderen tot-12 jaar oud.
vind je op de website van kind en
In de meeste gevallen doen zij dat alleen en in hun eigen huis.
gezin (opleidingen en infosessies /
Voor die onthaalouders zijn verschillende mogelijkheden om zich voor
sector- en partners / door andere
te bereiden op de job, zich te laten begeleiden in de job en kunnen zij
organisaties / kinderopvang)
opleiding volgen.
Bekijk de film van VBJK ‘Groeien
Vanaf 1 april 2014 volgen nieuwe kinderbegeleiders gezinsopvang
in de Kinderopvang’ (surf naar
(onthaalouders) de modules gezinsopvang voor ze starten met de opvang
http://vimeo.com/97317919)
van kinderen.
en ontdek welke opleiding- en
Daarnaast moeten kinderbegeleiders bepaalde kwalificaties hebben
begeleidingsmogelijkheden
(meer info ophttp://www.kindengezin.be/img/mb-vergunning-kwalificaties-
kinderbegeleiders gezinsopvang
attesten-mede.pdf).
ondersteunen in hun job.
• Starters die de nodige kwalificaties hebben, volgen 1 module:
‘Kennismaken met de gezinsopvang’ (20 uur).
• Starters die niet de nodige kwalificaties hebben, volgen 2 modules:
‘Kennismaken met de gezinsopvang’ (20 uur) en
‘Werken in de kinderopvang’ (20 uur).
lekker en leuk
13
Koken voor de kinderen
Ingrediënten:
• 1 pak macaroni
• 1 bloemkool, in roosjes
• 1 pakje spekblokjes
• 3 preistengels, in dunne ringen
• 1 bol mozzarella, in plakken
• 3 eetlepels olijfolie
• kaassaus
Bereidingswijze van pasta met bloemkool, prei en spekjes
Kuis de bloemkool en snij ze in kleine roosjes. Kook ze een tiental minuten.
Ondertussen macaroni opzetten en koken volgens de aanwijzingen op het pak.
Snij de prei in ringetjes en stoof die een paar minuten aan samen met de spekblokjes.
Maak de kaassaus.
Giet de pasta en de bloemkool af en doe de bloemkool bij de pasta.
Doe er de prei en het spek over en roer goed door.
Overgiet met kaassaus en doe alles nog eens goed door elkaar. Nu alles in een ovenschotel steken.
Snij de mozarella in plakken en leg die bovenop de rest.
Nog een paar minuten onder de grill en het is klaar.
forum onthaalouders
Bezoek het enige echte forum voor onthaalouders via onze website
www.onthaalouders.be en discuteer met je collega’s over je werkorganisatie,
over de regelgeving, over praktische tips, ….
14
hart boven hard
LBC-NVK heeft zich samen met meer dan
300 andere organisaties achter het platform
“HartbovenHard” geschaard.
Op 22 september heeft de Vlaamse Regering
door haar septemberverklaring nog maar
eens duidelijk gemaakt waar het naar toe
gaat met de besparingsfilosofie
op z’n Vlaams.
Van kinderopvang tot woonbonus,
van openbaar vervoer tot culturele
instellingen, van kind en gezin tot de VRT,
van jeugdverenigingen tot sportverenigingen
…
overal zullen zij en wij het met minder geld
moeten doen. Tegelijkertijd worden
de inschrijvingsgelden op universiteiten en
hogescholen en het volwassenenonderwijs
tot de premies voor de zorgverzekering
opgetrokken.
15
“Wij” moeten verantwoordelijk zijn en
“onze bijdrage” leveren, zo luidt de filosofie
van de Regering Bourgeois.
De ondernemingen daarentegen moeten
geholpen en gesteund worden,
want zij creëren onze welvaart.
Er is een Vlaanderen met een andere stem
en een andere visie.
LBC-NVK ondertekende daarom al
de alternatieve septemberverklaring.
Vanaf nu kunnen ook burgers dat.
Wij roepen u op om deze mee
te ondertekenen.
Verspreid dit bericht bij kennissen,
vrienden, familie…
De Vlaamse regering moet
onze stem horen.
Ga naar “ www.hartbovenhard.be “
en ondersteun het platform.
Secretarissen non-profit, klaar om u te helpen
Problemen op je werk? Je kan terecht bij de LBC-NVK
Adressenlijst LBC-NVK
16
9300 Regio Aalst/Oudenaarde
[email protected]
Kris De Block en
Patrick Van Holderbeke
Hopmarkt 45 - 9300 Aalst
T 053 73 45 20 I F 03 220 88 01
2800 Regio Mechelen-Rupel
[email protected]
Wim Penninckx en
Vic Van Kerrebroeck
Onder de Toren 5 - 2800 Mechelen
T 015 71 85 00 I F 03 220 88 14
2000 Regio Antwerpen
[email protected]
Werner Van Mierlo, Olivier Remy
en Ine Hermans
Nationalestraat 111-113
2000 Antwerpen
T 03 222 70 00 I F 03 220 88 02
8400 Regio Oostende-Brugge
[email protected]
Wim Hardy, Rik De Jaegher en
Jörgen Meulders
Kan. Dr. L. Colensstraat 7
8400 Oostende
T 059 55 25 54 I F 03 220 88 15
1000 Regio Brussel-Halle-Vilvoorde
[email protected]
Fatiha Dahmani, Johan Fobelets
en Mohamed El oualkadi
Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel
T 02 557 86 40 I F 03 220 88 05
8800 Regio Roeselare
[email protected]
acv-csc.be
Lieven Blomme
H. Horriestraat 31 - 8800 Roeselare
T 051 26 55 44 I F 03 220 88 17
9000 Regio Gent-Eeklo-Zelzate
[email protected]
Bert Spitaels, Stefan Doise en
Eddy De Bock
Poel 7 - 9000 Gent
T 09 265 43 00 I F 03 220 88 08
9100 Regio Sint-Niklaas/
Dendermonde
[email protected]
Hilde Schepens en Marian De Waele
H. Heymanplein 7 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 765 23 70 I F 03 220 88 18
3500 Regio Hasselt
[email protected]
Ingrid Maurissen, Nathalie Winters
en Pol Schats
Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt
T 011 29 09 61 I F 03 220 88 09
2300 Regio Turnhout
[email protected]
Marc Wouters en Sofie Diels
Korte Begijnenstraat 20
2300 Turnhout
T 014 44 61 55 I F 03 220 88 20
9500 Regio Kortrijk/Ieper
[email protected]
acv-csc.be
Lieze Vansintjan en
Joep Vanderbeke
President Kennedypark 16D
8500 Kortrijk
T 056 23 55 61 I F 03 220 88 12
Nationaal Secretaris
Mark Selleslach
Sudermanstraat 5 - 2000 Antwerpen
T 03 220 87 18
3000 Regio Leuven
[email protected]
Philip Joosten, Luc De Lentacker
en Jacinta Van De Wal
Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo
T 016 21 94 30 I F 03 220 88 13
Bij vragen, onduidelijkheden,
standpunten,… over zowel
de ruime problematiek
onthaalouders als over
het sociaal vangnet staan
deze secretarissen non-profit
over gans Vlaanderen
klaar om u te helpen.
Aarzel niet om contact op te nemen!
Wordt lid van de LBC-NVK
Onthaalouders.
Voor slechts 4,18 euro per maand
word je lid van de LBC-NVK.
Voor dit lidmaatschap krijg je heel
wat terug:
• individuele dienstverlening naar
aanleiding van het sociaal vangnet
• uitbetaling werkloosheidsvergoeding
bij afwezigheid van kinderen
• verdere acties voor een regulier
statuut
• nieuwsbrief onthaalouders
(drie maal per jaar!)
• regelmatige berichten bij wijziging
wetgeving
Inschrijvingsformulier
‘onthaalouder’
Ondergetekende treedt toe tot
de LBC-NVK, aangesloten bij het ACV.
Naam ....................................................................
Voornaam ............................................................
Straat en nr..........................................................
.................................................................................
Postnummer........................................................
Woonplaats ........................................................
E-mail ...................................................................
Geboortedatum ................................................
Burgerlijke stand................................................
Geslacht ...............................................................
Nationaliteit ........................................................
Rijksregisternummer .......................................
Komt over van ...................................................
Lid sedert ............................................................
De maandelijkse bijdrage wordt betaald
vanaf .....................................................................
(De gewestelijke bijdragendienst van het
ACV zal de te ondertekenen volmacht
voor automatische inning toesturen)
Voor informatie vers van de pers:
www.wittewoede.be
www.onthaalouders.be
www.lbc-nvk.be,
volg de link ‘onthaalouders’!
Datum ...................................................................
Handtekening
.................................................................................