Taalbeleid

Taalbeleid
Uitgangspunten
• Inschrijven in Elishout betekent dat de leerlingen en hun ouders bewust kiezen voor
Nederlandstalig onderwijs, vermits zij op dezelfde campus ook voor Franstalig
onderwijs kunnen kiezen, waar dezelfde studierichtingen aangeboden worden.
• Voor sommige leerlingen uit taalgemengde gezinnen, homogeen Franstalige en
anderstalige gezinnen, is de school een belangrijke plaats waar zij hun Nederlandse
taalvaardigheid kunnen oefenen en verbeteren.
• Het taalbeleid van de school is erop gericht optimale omstandigheden te creëren
waarin alle leerlingen voldoende taalvaardig kunnen worden zodat taal geen
hinderpaal is om hun Nederlandstalig diploma secundair onderwijs te behalen.
• Taalvaardigheid is op onze school met haar specifieke studiegebieden een
belangrijke pijler.
Met ‘taalvaardig’ bedoelen wij het kunnen luisteren, spreken, lezen en schrijven in
een reële (beroeps)situatie. Het gaat om meer dan de kennis van de taal. We beogen
daarnaast ook de competenties en functionele vaardigheden.
Algemene principes
De leerlingen en hun ouders aanvaarden dat de school positieve maatregelen neemt om
het gebruik van het Nederlands toe te passen. Om die reden wordt op school uitsluitend
in het Nederlands les gegeven, met uitzondering van de taalvakken Frans, Engels en
Duits.
We zorgen voor een interactief taalgebeuren, dat aansluit bij de leefwereld en de
beroepskeuze van de leerlingen.
Buiten de les, tijdens leswisselingen of pauzes worden leerlingen gestimuleerd en
gemotiveerd Nederlands te gebruiken als omgangstaal.
Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie op dit vlak. Zowel onderling als naar
leerlingen of andere personeelsleden toe gebruiken zij correct Nederlands als voertaal.
De vakwerkgroepen maken graadoverstijgend en vakoverschrijdend afspraken i.v.m. het
taalbeleid.
Elke leerkracht is zich terdege bewust van het taalaspect binnen elk leerdomein en
schenkt de nodige aandacht aan vakjargon en instructietaal.
Taalvaardigheidsonderwijs
Elishout opteert voor taalvaardigheidsonderwijs, waarbij leerlingen uitgedaagd worden
op taalvlak tot een niveau hoger te komen, ook indien het een niet-taalvak betreft. Het
succes op school wordt immers in grote mate bepaald door de (school)taalvaardigheid.
Wij kiezen daarom resoluut voor een taal- en taakgerichte aanpak van de leerinhouden.
Parallel met de situatie in het dagelijkse leven wordt bij de taakgerichte aanpak
uitgegaan van het principe dat je taal leert via zelfontdekking, door taal te gebruiken in
functie van een bepaald (niet-talig) doel dat moet worden bereikt: een voorwerp moet
worden gemaakt, een handeling uitgevoerd, een probleem opgelost. De taken moeten
bijgevolg relevant, uitdagend, motiverend en gevarieerd zijn.
Visietekst Taalbeleid – Elishout ’10-‘11
Samenwerking tussen leerlingen, vooral wanneer de groepjes heterogeen zijn
samengesteld, leidt tot intense communicatie, die taalverwerving in de hand werkt en
doorgaans leidt tot betere taakuitvoering en eindproducten. Actief leren is meteen ook
best interactief leren.
Naast goede taken en uitgebreide interactie is ook het klasklimaat bepalend voor het
zelfontdekkend leren dat de taakgerichte aanpak beoogt. De leerkracht draagt bij tot een
leerkrachtig klimaat als hij voortdurend het signaal geeft dat voor het leren naast het
eindproduct ook het zoekproces van belang is en dat de leerlingen naar eigen vermogen
mogen exploreren, fouten maken, vragen stellen, hulp vragen.
Gelijke Onderwijskansen (GOK)
Het GOK-beleid coördineert en ondersteunt het taalvaardigheidsonderwijs, we kozen
immers voor dit thema als overkoepelend werkveld voor de 3 graden.
Het GOK-team organiseert naast inhaallessen en huiswerkbegeleiding ook een heleboel
vakoverschrijdende taalprojecten, o.a. het posterproject, de taaljury, de taal- en
gedichtendag, film- en theater, instructiekaarten e.d.
Remediëring
Bij de aanvang van het schooljaar worden de eerstejaars via observatie- en
toetsinstrumenten gescreend, zodat het taalvaardigheidsniveau onmiddellijk duidelijk is
en eventuele remediëring mogelijk is vanaf de eerste week van het schooljaar. We
kiezen in dit verband voor de diataaltoets, die in samenwerking met BROSO (het
Brussels Ondersteuningscentrum voor het secundair onderwijs) geëvalueerd en
geanalyseerd wordt. De toets bestaat uit een woordenschat- en tekstgedeelte. We zorgen
na deze evaluatie voor een remediëringsplan op maat van elke leerling of klasgroep,
afhankelijk van de noden. Zo krijgt elke leerling de gepaste ondersteuning, zowel op
klas- of individueel niveau, om taalachterstand aan te pakken.
Het gestructureerd aanpakken van leer- en/of taalproblemen vormt een belangrijke pijler
binnen ons taalbeleid.
Het LVS (leerlingvolgsysteem) wordt gebruikt om een zo volledig mogelijk beeld van
alle leerlingen te creëren, ook wat betreft hun taal- en leermoeilijkheden. Op die manier
worden hun evolutie en inspanningen opgevolgd en bijgestuurd indien nodig.
Remediëring is in eerste instantie in handen van elke vakleerkracht.
Zij hebben voldoende zicht op taalproblemen (kennen de symptomen en kunnen een
diagnose stellen) en kunnen bovendien een aantal ondersteunende maatregelen treffen
binnen de klassituatie, eventueel in samenwerking en overleg met de GOK- en
graadcoördinator.
Bij een geattesteerde leerstoornis (b.v. dyslexie) wordt een specifiek begeleidingsplan
opgemaakt door de GOK-coördinator, i.s.m. leerling en ouders. Er kan eveneens
gevraagd worden externe taalondersteunende projecten te volgen of zich te wenden tot
het CLB.
Anderstalige ouders
Bij de inschrijving wordt aan anderstalige ouders gevraagd een Nederlandstalige
contactpersoon op te geven. Aan alle niet-Nederlandstalige ouders raden wij eveneens
aan Nederlands te volgen, zodat zij de prestaties van zoon of dochter beter kunnen
volgen. Adressen en mogelijkheden hieromtrent kunnen zij op het secretariaat van de
school bekomen.
Visietekst Taalbeleid – Elishout ’10-‘11
We blijven ook zoeken naar betere communicatiemogelijkheden met anderstalige
ouders. Zo maakten we de leefregels van de school heel visueel en proberen we
kleurcodes op de briefwisseling uit.
In hun contacten met de school laten ouders die geen Nederlands spreken of begrijpen,
zich bijstaan door hun zoon of dochter, die tolkt in een andere courante taal. Zij mogen
van de school geen officiële documenten verwachten in een andere taal dan het
Nederlands.
Visietekst Taalbeleid – Elishout ’10-‘11