RONDVRAAG stedelijke commissie 3 maart 2014

STEDELIJKE COMMISSIE – Ingediende rondvragen – 3 maart 2014
Behandelwijze:
1
2
3
4
5
1
vragensteller
onderwerp
Mevr. N.A. Klerk (PvdA)
Mevr. M. Visser-Voorn
(fractie Margriet Visser)
M.A. van Luttikhuizen
(SP)
J. Sundaram (D66)
J. Kort (GroenLinks)
Brede school
Zoekperiode aanvraag WWB
vragensteller
onderwerp
Brede school
Mevr. N.A. Klerk
(PvdA)
zoekperiode aanvraag bijstandsuitkering
Verbeter de buurt
Staatssteuntoets LHT
behandelwijze
Toegelaten.
Toegelaten.
(te beantwoorden i.c.m. met 3)
Toegelaten.
(te beantwoorden i.c.m. met 2)
Toegelaten.
Toegelaten.
In januari kwam het college met een voorstel om het geld dat de raad voor 2014
heeft gereserveerd voor de brede school niet te versnipperen over de drie pijlers die
de raad heeft vastgesteld, maar te concentreren op één thema beroepenoriëntatie.
De PvdA vond dit een onbegrijpelijke keuze. Want de gemeenteraad heeft in oktober
2013 besloten dat de brede scholen zich kunnen richten op drie pijlers:
A. Beroepenoriëntatie, B. Techniek, ICT/nieuwe media en gezonde leefstijl en C. het
bestrijden van achterstanden (door passend onderwijs en transitie van de jeugdzorg).
Naar aanleiding van de stedelijke commissie heeft de raad een memo ontvangen dat
het voorstel om twee pijlers overboord te gooien is ingetrokken en dat er een nieuw
voorstel wordt voorbereid.
Vanavond is de laatste stedelijke commissie van deze gemeenteraad en we hebben
nog niets gehoord en kunnen dus voor de verkiezingen geen besluit nemen over de
brede school in 2014. De PvdA vindt dit een hele kwalijke zaak en omdat wij de
scholen niet in onzekerheid willen laten, stellen wij daarom de volgende vragen aan
de wethouder:
1. Betekent het intrekken van het raadsvoorstel m.b.t. subsidieverordening Brede
School dat er een voorstel in de maak is dat de scholen in 2014 het budget voor
alle drie de pijlers kunnen inzetten?
2. Zo niet, wat is dan de strekking van het nieuwe raadsvoorstel?
3. Bent u van mening dat de scholen en de brede scholen door het intrekken van het
voorstel te lang in onzekerheid blijven?
2
Mevr. M. Visser-Voorn Zoekperiode aanvraag WWB
(fractie Margriet
Visser)
Vanaf december 2013 is de Fractie Margriet Visser bezig met een discussie
over de zoekperiode vanaf 27 jaar en ouder van 4 weken voordat een
aanvraag voor een bijstanduitkering in behandeling wordt genomen. Een
motie hierover werd in december niet aangenomen. Het blijkt nu dat een
advocatenkantoor uit Enschede al geruime tijd in discussie is met de
gemeente over deze zoekperiode en er een mailwisseling hierover heeft
plaatsgevonden, met afschrift aan de wethouder. Van diverse zijden,
waaronder het Juridisch loket krijgen zij klachten over de maatregel. Voor de
juriste van het kantoor is het volstrek duidelijk, dat de maatregel in strijd is
met de wet. Zij dringt er bij het College op aan om aanvragers niet af te
houden van een aanvraag WWB, omdat dat wettelijk niet mag, de indieners
geen bezwaar kunnen indienen en geen mogelijkheid hebben om een
voorschot te verkrijgen in die situaties dat de gemeente uit eigen beweging
geen voorschot verstrekt. De juriste heeft het College erop gewezen dat de
gemeente verplicht is een aanvraag WWB in behandeling te nemen en dat
de informatie daarover die aan betrokkenen wordt verstrekt onjuist en
ontoereikend is. In het krantenartikel van Tubantia van donderdag 27
februari jl. staat, dat u de mensen vraagt om hun aanvraag later in te dienen
en pas na 4 weken zoekperiode een aanvraag in te dienen.
(vervolg op volgende pagina)
Mijn vragen hierover:
1. Een aanvraag om bijstand niet in behandeling te nemen is in strijd met de
wet. Hoe kan het dat het college een dergelijke handelwijze toepast?
2. Op welke manier denkt het college hier een einde aan te maken?
3. De afgelopen weken heeft het college tientallen meldingen ontvangen van
het meldpunt klachten bijstand en Stadsbank. Het college zegt in
hetTubantia- artikel dat er in de afgelopen maanden 2 meldingen zijn
geweest. Hoe rijmt u dat met de klachten van het advocatenkantoor en de
meldingen van het meldpunt?
3
M.A. van Luttikhuizen
(SP)
Meerdere malen heeft de Raad gediscussieerd over de zoekperiode van 4
weken alvorens men een bijstandsuitkering mag aanvragen. De SP heeft
daar ook nog mondelinge vragen over gesteld. In een artikel in TC Tubantia
d.d. 27-2-2014 wordt gesteld dat werkzoekenden de keuze hebben om eerst
4 weken te zoeken naar een baan en daarna een uitkering aan te vragen of
om direct een uitkering aan te vragen. Deze informatie is nieuw voor de SP.
De SP heeft daarom de volgende vragen.
1. Klopt het dat werkzoekenden direct een bijstandsuitkering mogen
aanvragen zodra zij recht hebben op de uitkering? Zo ja, waarom is de
Raad hier niet van op de hoogte gebracht.
Volgens het artikel maakt 98% van de mensen vrijwillig gebruik van de
zoekperiode.
2. Hoe verklaart de wethouder dat bijna iedereen liever 4 weken wacht met
het aanvragen van een uitkering dan dat ze deze direct aanvragen?
3. Wat zijn de voordelen en nadelen voor de aanvrager als gekozen wordt
voor de zoekperiode van 4 weken en als daar niet voor gekozen wordt?
4
J. Sundaram (D66)
Verbeter de buurt
D66 heeft vernomen dat er voornemens zijn om te bezuinigen op
verbeterdebuurt.nl. Het zou hier gaan om abonnementen die nodig zijn om
de meldingen op verbeterdebuurt.nl in een keer om te zetten naar meldingen
in het systeem van de gemeente. Zonder deze koppeling komen de
meldingen binnen via de mail, en moet een gemeentelijke medewerker deze
handmatig verwerken.
D66 is van mening dat juist makkelijk bereikbare volledig geautomatiseerde
IT diensten waar de burger zelf de initiatief krijgt om dingen te melden tot
een kosten besparing moet leiden in de organisatie. Helemaal in het kader
van CFO en de motie van D66 en VVD van 27 mei 2013 over Digitale
dienstverlening kan D66 zich niet voorstellen dat dit de keuze van het
college is. Want D66 is van mening dat de kosten per melding afnemen naar
mate er meer gebruik gemaakt wordt van digitale dienstverlening.
Daarom vraagt D66 het volgende af:
1. klopt het dat meldingen afkomstig van verbeterdebuurt.nl nu of in de
toekomst niet meer automatisch in het interne systeem van de gemeente
wordt gezet?
2. Hoeveel geld is extra nodig voor het handmatig invoeren van deze
meldingen en hoeveel geld wordt hiermee op korte termijn bespaard?
3. Hoe denkt de wethouder gehoor te geven aan de motie van D66 een VVD
van 27 mei 2013 over Digitale Dienstverlening voor het melden van
zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen e.d.
5
J. Kort (GroenLinks)
Staatssteuntoets LHT
In de afgelopen weken verschenen verschillende berichten in de media over de stand
van zaken in het luchthavendossier. Het blijkt dat de noodzakelijke staatsteuntoets
nog niet is aangevraagd bij de Europese Commissie (EC). Daarnaast zijn nieuwe
Europese regels omtrent staatssteun aan regionale luchthavens aan het licht
gekomen.
In een raadsvoorstel van 28 mei 2013 (stuknummer 16736) meldt het College: “De
toets op staatssteun wordt via het ministerie van BZK binnenkort hervat nu er
overeenstemming is bereikt tussen ADT en het consortium. Voor de toetsing is het
niet van belang of de concessieovereenkomst daadwerkelijk getekend is. Immers, de
Europese Commissie toetst of de bijdrage van de overheid marktconform is en
daarmee conform de Europese Richtlijnen inzake staatssteun. De termijn waarop de
Europese Commissie uitspraak doet is afhankelijk van het aantal vragenronden
(telkens een periode van 2 maanden). Verwacht wordt dat een uitspraak van de
Europese Commissie in september 2013 mogelijk is.”
Hiermee wordt door het College de indruk gewekt dat de staatssteuntoets formeel
was aangevraagd bij de EC, of hoe dan ook voor september 2013 aangevraagd zou
worden. Dat dit niet is gebeurd, wordt in de voortgangsrapportages van ADT niet
gemeld. Onderstaand worden de relevante passages geciteerd:
In de tweede kwartaalrapportage 2013:
“De procedure voor een staatssteuntoets door de Europese Commissie is via het
ministerie van BZK hervat, nadat overeenstemming is bereikt over de te sluiten
concessieovereenkomst. Daarnaast is overleg gepland voor een informele toets op
de aanbestedingsuitkomst.”
In de derde kwartaalrapportage 2013:
“De procedure voor een staatssteuntoets door de Europese Commissie is via het
ministerie van BZK hervat, nadat overeenstemming is bereikt over de te sluiten
concessieovereenkomst. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden als een informele
toets op de aanbestedingsuitkomst en is het voornemen tot gunning op de
aanbestedingskalender geplaatst. (...) De procedure voor een staatssteuntoets door
de Europese Commissie loopt. ADT heeft in het derde kwartaal nog geen
aanvullende vragen ontvangen van de Europese Commissie.”
Op 22 juli schreef de directeur van ADT in zijn aanbiedingsbrief van de tweede
kwartaalrapportage:
“De melding bij de Europese Commissie over de staatssteuntoets is in juni opnieuw
gedaan.”
De Europese commissie oordeelde onlangs dat de gemeentelijke bijdrage aan de
ontwikkeling van een regionale luchthaven nabij Gdynia in Polen moet worden
terugbetaald, omdat deze steun onverenigbaar bleek te zijn met de Europese regels
voor staatssteun in de luchtvaartsector. De ontwikkeling van deze luchthaven in
Polen kent veel parallellen met de ontwikkeling van Luchthaven Twente. Dagblad
Tubantia kopte hierover “Kans op doorstart luchthaven stuk kleiner, nadat Brussel
identiek plan in Polen heeft afgewezen.”
Ook heeft de Europese Commissie strengere regels aangekondigd omtrent
staatssteun aan regionale luchthavens. “Staatssteun aan een Europese luchthaven is
niet toegestaan als die luchthaven op minder dan 100 kilometer van een ander
vliegveld ligt. Als die luchthaven overcapaciteit heeft, mag het al helemaal niet. Er
wordt alleen een uitzondering gemaakt als het gebied slecht bereikbaar is per trein,
waterwegen of snelwegen,” aldus Dagblad Tubantia.
Vliegveld Twente ligt hemelsbreed op minder dan 60 kilometer van Flughafen
Münster-Osnabrück (FMO), waar door terugvallende passagiersaantallen een fors
deel van de capaciteit onbenut wordt. Daarnaast is Twente via A1, Twentekanaal en
spoorwegen prima met de rest van Nederland en Europa verbonden.
(vervolg op volgende pagina)
Het lijkt alsof het College de Raad niet tijdig heeft geïnformeerd over het uitstellen
van de formele aanvraag van een staatssteuntoets bij de EC.
Burgemeester Den Oudsten reageerde in de pers op de nieuwe Europese regels,
door te zeggen dat de gesprekken met de EC gaan over de vraag of in het dossier
Luchthaven Twente überhaupt sprake is van staatssteun. Indien de EC oordeelt dat
bij de plannen voor Luchthaven Twente, sprake is van staatssteun is het, mede gelet
op de genoemde nieuwe regels, einde oefening. De huidige plannen zijn dus
afhankelijk van de vraag of sprake is van staatssteun of niet. De afhandeling van de
publiekrechtelijke procedures lijken op dit moment niet meer volgens planning, in
2014 afgerond te kunnen worden. De luchthavenplannen kosten de belastingbetaler
wel elke dag opnieuw veel geld. GroenLinks wil daarom van het College weten
waarop de overtuiging van burgemeester Den Oudsten is gestoeld dat geen sprake
zou zijn van staatssteun.
GroenLinks heeft de volgende vragen aan het College:
1. Is het juist dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over het uitstel van het
indienenen van een formele aanvraag voor de staatsteuntoets bij de EC en zo ja,
waarom is de gemeenteraad dan niet geïnformeerd?
2. Waarop is de uitspraak van burgemeester Den Oudsten gebaseerd dat in het
dossier Luchthaven Twente geen sprake zou zijn van staatssteun?
3. Vanwege het risico dat niet aan alle voorwaarden voor het luchthavenbesluit kan
worden voldaan en gezien de aanstaande college-onderhandelingen, de volgende
vraag: Is het College bereid om het contract met Reggeborgh/Aviapartner niet
automatisch te verlengen op 20 maart a.s., zodat de mogelijkheden om voor een
andere koers te kiezen niet een half jaar lang worden gefrustreerd?
-- einde --