: Aandachtspuntenformulier jaarverslag 2013

: Aandachtspuntenformulierjaarverslag2013/2014
AlsuwapotheekzichbevindtineengebiedwaarcoöperatieVGZdegrootsteverzekeraaris,
zietVGZgraagvoor1juni2014hetjaarplanover2014enhetjaarverslagover2013
tegemoet.
Veelvanonzeklantengebruikenmedicijnen.CoöperatieVGZwilsamenmetugoedezorg
rondomhetgeneesmiddelgebruikorganiseren.Onzeklantenrekenenopveilige,betaalbare
enkwalitatiefgoedefarmaceutischezorgverleningdoordeapotheek.Daarommonitorenwij
dekwaliteitvanapotheken.DeapothekeningebiedenwaarVGZdegrootste
zorgverzekeraaris,dienenhunjaarplan2014enhetjaarverslag2013intesturen.
VGZletopdevolgendeaandachtspuntenophetgebiedvanfarmaceutischekwaliteitinhet
jaarverslag:
- Medicatie-overdrachtindeketenendeelnameaanhetLSP
- Klantervaring
- Medicatiebeoordelingen
- FTO
Hetjaarverslag,hetjaarplanenbijgevoegdaandachtspuntenformulierdientuingevuldte
mailennaar:
[email protected]
VGZ Zorgverzekeraar NV statutair gevestigd te Nijmegen KvK 09156723
Postbus 5040 6802 EA Arnhem Bezoekadres Nieuwe Stationsstraat 12 www.vgz.nl
VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA
Aandachtspuntenformulierjaarverslagover2013
Bijalleonderstaandeonderwerpendieinuwjaarverslagaanbodkomen,kuntvolstaanmet
hetinvullenvanhetbetreffendepaginanummerinhetjaarverslag.
Hetingevuldeformuliermailtumethetjaarverslag2013enhetjaarplan2014uiterlijk1juni
2014naar:
[email protected]
Naamapotheek:
Adresapotheek:
1. LSP
a. IsdeapotheekaangeslotenbijhetLSP?
b. Hoeveelprocentvandedossierszijneind2013aangemeld?
c. Hoeveelprocentvandeaangemeldedossiersbetreftchronischegebruikers
(schatting)?
2. FTO
Evaluatieover2013
3. Medicatiebeoordelingen
Evaluatieover2013
4. Klantervaringen
a. Watwasdegemiddeldescoreopklantbeleving?
b. Waarwarenklantenhetmeestovertespreken?
c. Watwasvolgensklantenhetbelangrijkstepuntomoptepakkenter
verbetering?
d. Watheeftdeapotheekaangepastin2013navhettevredenheidsonderzoek
over2012?
VGZ Zorgverzekeraar NV statutair gevestigd te Nijmegen KvK 09156723
Postbus 5040 6802 EA Arnhem Bezoekadres Nieuwe Stationsstraat 12 www.vgz.nl
VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA