Inzet CAO RDW oktober 2014

INZET VAKBONDEN CAO RDW 2013
Hierbij doen wij u de voorstellen toekomen van de vakorganisaties voor de komende
onderhandelingen over het Rechtspositiereglement RDW.
De voorstellen zijn een weerslag van het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van de
betrokken vakorganisaties, het Sociaal Akkoord en door de leden werkzaam bij de RDW
gedane voorstellen en/of ervaren tekortkomingen.
We leven in economische mindere en onzekere tijden, werknemers zijn in 2013 voor het
vierde jaar op rij met koopkrachtverlies geconfronteerd. Afhankelijk van de maatregelen die
nog op stapel staan zal het verlies aan koopkracht nog verder toenemen. Onze inzet zal er
voornamelijk op gericht zijn dit verlies tot het minimum te beperken. Tegelijk zien wij ons
geconfronteerd met een verlies aan werkgelegenheid aan de ene kant en een vertraging in de
uitstroom door het verschuiven van de AOW- leeftijd. Ook door deze ontwikkeling wordt
onze inzet mede bepaald.
Inzetpunten:
•
•
•
•
•
•
•
Afhankelijk van de uiteindelijk overeen te komen contractduur gaan wij voor een
jaarlijkse algemene loonsverhoging met ingang van 1 april 2013 waarmee de
koopkracht van werknemers wordt behouden. Wij stellen voor om de salarissen met
ingang van 1 april 2013 structureel met 3% te verhogen.
Wij wensen een tegemoetkoming in de oplopende eigen bijdrage ziektekosten.
Naar aanleiding van de bijeenkomsten met de medewerkers RDW dringen wij aan op
een evaluatie uitwerking FAB. Tegelijk stellen wij voor het aantal verlofuren wat
gespaard mag worden in de FAB te verhogen. Daarnaast wensen wij een borging voor
de compensatie, en inzicht in de verschillende verlofsoorten.
Wij stellen voor het loongebouw door te lichten op doorloopsnelheid en
evenwichtigheid.
Ook binnen de RDW wordt er nog wel eens door medewerkers verzucht “dit zie ik me
niet tot mijn pensioen doen”. Wij stellen voor te gaan onderzoeken welke
instrumenten er ingezet kunnen worden bij de ondersteuning medewerkers vitaal de
eindstreep te laten halen.
Wij willen inzicht in de mate waarin de afgelopen jaren gebruik gemaakt is van het
employability budget van € 1000,-- dat iedere drie jaar aan de werknemers wordt
toegekend. Wij stellen voor het persoonlijk opleidingbudget voort te zetten en willen
afspraken maken over de inzet hiervan. Daarnaast willen wij afspraken maken over
een investering in vakkennis bij medewerkers op de keuringstations.
In het Sociaal Akkoord (werknemers/werkgevers) is afgesproken te komen tot een
vermindering van het gebruik van tijdelijke contracten. Wij willen inzicht in het aantal
tijdelijke contracten en willen afspraken maken over hoe vorm gegeven wordt aan de
vermindering van dergelijke contracten bij de RDW.
•
•
Tegelijk willen wij met u afspreken wat de RDW kan betekenen in het bevorderen van
de instroom van starters op de arbeidsmarkt.
Naar aanleiding van de laatste onderhandelingen over de CAO zijn er nog een paar
punten die wij verder uitgewerkt willen zien;
- evaluatie afspraken doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd;
- afspraken reorganisatie en spoorboekje;
- leesbaarheid CAO tekst.
Tijdens de onderhandelingen zullen wij onze voorstellen nader uiteenzetten en onderbouwen.
Wij behouden ons daarbij het recht voor om aanvullende voorstellen in te dienen.
Vertrouwend op een constructief overleg.
CNV Publieke Zaak
Abvakabo FNV