Zangdienst 28 december

IN DE ICHTHUSKERK
Zangdienst 28 december 2014
Aanvang:19.00 uur
Thema:
‘Delen in Gods heerlijkheid’
Voorganger: ds. H. Mak uit Harderwijk
Organist: Chris Hengeveld
m.m.v. Chr. Hierdens Mannenkoor o.l.v. Dick van Asselt
1
Voor de dienst zingen:
Lied 142 uit ‘Evangelische Liedbundel’
Lied 231:1, 2, 3 uit ‘Johannes de Heer’
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot de Naam van Jezus. Volk van God,
kom en breng lof aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert
Lied 231
1. O denk aan het huis bij de Heer,
Aan het oord, waar geen nacht is of leed.
Waar Gods heil'gen, hun Koning ter eer.
In het smetteloos wit zijn gekleed.
Refrein:
Bij de Heer, bij de Heer,
O denk aan het huis bij de Heer,
Bij de Heer, bij de Heer, bij de Heer,
O denk aan het huis bij de Heer.
2. O loof nu uw Heiland en Heer,
Die ons voor is gegaan tot Gods troon,
Waar nu 't loflied, de Koning ter eer,
Jezus dank zegt op juub'lende toon.
Refrein:
3. In 't land onzer rust wacht de Heer,
Wachten eng'len en Serafs ook mij.
Ja, ook ik zing mijn Koning ter eer,
Eerlang in de zalige rei.
Refrein:
Welkom en mededelingen
2
Intochtslied: 75:1, 7 uit NLB
1. U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wonderen van uw hand.
7. God is ’t die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer.
Ik vermeld zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.
Votum en groet Klein Gloria
Zingen voor gebed: Lied 575:1, 2, 4, 6 uit ‘Joh. de Heer’
1. Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden;
O vrienden, die Heiland, Hij bidt ook voor u;
Hij is met Zijn Geest nu ook zeeg'nend in ons midden.
En klopt aan uw hart, roepend: Opent Mij nu!
Refrein:
O, hoor naar Zijn bede, o, hoor naar Zijn bede,
O, hoor naar Zijn bede, Zijn bede geldt u!
2. Ik heb een Vader, Hij schonk mij het leven,
Hij gaf mij Zijn Zoon, ja, 'k weet nu, Hij is mijn!
Kom, vriend, ga met mij, ook voor u is Hij gegeven;
Als straks de bazuin klinkt, waar zult gij dan zijn?
Refrein:
4. Ik heb een vrede, zo fris als waterstromen,
Een vrede, die nimmer de wereld u biedt.
De Heiland roept heden: "Die dorst heeft, die mag komen,
En nemen het water des levens om niet".
Refrein:
6. Ik heb een Trooster en Leidsman verkregen,
De Heilige Geest, als een licht op mijn pad;
Hij leidt mij veilig langs ruw' en duist're wegen,
Kent gij ook die Gids naar de hemelse stad?
Refrein:
Gebed
Zang: Chr. Hierdens Mannenkoor
Zingt een nieuw lied
Witter dan sneeuw
O wat een dag
3
Schriftlezing: Romeinen 8 : 28-30 .
28
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen
29
geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft
uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te
worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders
30
en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij
heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken,
heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
Zingen: 756:1, 2, 4 uit NLB
1. Laat komen, Heer, uw rijk,
2. Waar blijft het overlang
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?
4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
Meditatie
Zingen: 756:6, 7 uit NLB
6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!
7. Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.
Geloofsbelijdenis: we zingen staande
Lied 100 uit ‘Voorzichtig licht’ melodie 103c uit NLB
Ik geloof dat God mijn Vader,
Bron van al het goede is,
Die van hemel en van aarde
Schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
Teder als een moeder is.
Ik geloof dat Jezus Heer is,
Die zachtmoedig binnenrijdt,
Aan wie alle dank en eer is:
Zaad , tot ondergang bereid-
4
Opgestaan en opgevaren
Keert Hij weer in heerlijkheid
Ik geloof : de geest, de trooster,
En een kerk, de ware bruid,
De vergeving van de zonden,
Paaslicht dat ons graf ontsluitEeuwig samen zing ik Amen,
Roep ik, God, uw glorie uit
Gebed
Collecte: 1. Kerk– 2. Diaconie (Voedselbank Elburg/Oldebroek)
Tijdens de collecte zingen we:
Lied 569:1, 2, en Lied 444:1, 2, 3 uit ‘Joh. de Heer’
1. Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad.
Wees Gij mijn Gids
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
Wees Gij mijn Gids
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor.
Dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor.
2. 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
Want 'k had geen Gids;
Verdwaald' ik af, totdat Ik ernstig bad:
‘Wees Gij mijn Gids’.
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
Want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij.
Lied 444
1. Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen.
Dringend weerklinkt Zijne stem:
‘Zondaars o komt toch en wordt nu de Mijne’.
Ga nu gelovig tot Hem!
Refrein:
Keert weer, keert weer.
Zondaars, keert weer tot Uw Heer!
Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen.
Zondaars, o hoort Hem. keert weer!
5
2. Jaren reeds staat Hij en klopt aan uw harte,
Laat toch niet langer Hem staan;
Weet, dat uw weig'ring de Heiland zal smarten,
Laat toch de Heer binnengaan.
Refrein:
3. Snel vliegt de tijd, ook der zaligheid henen,
Alles op aarde vergaat!
Blijf niet de Satan uw oor langer lenen,
Straks is 't voor eeuwig te laat.
Refrein:
Zang: Chr. Hierdens Mannenkoor
Heer wij staan nu hand in hand
Volgen
We are marchin
Vertaling: Wij Marcheren in het licht van God,
Wij leven in de liefde van God,
Wij bewegen in de kracht van God
Uittochtlied: 416:1 t/m 4 uit NLB
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen Amen 3x
De volgende Zangdienst is op 25 januari 2015
Aanvang: 19.00 uur
Thema: ‘Wees goed gezind’
Voorganger: Ds. Th. J. van Staalduine
Organist: Jannie Janssen - Vasse
M.m.v. Duo Vocal Praise uit Wezep
6