Notulen - Peel 6.1

Datum:
13 oktober 2014
Onderwerp
Tijd:
09.00-11.00
Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Beschermd
Wonen
Notulist:
Anja Saric
Locatie:
Stadskantoor te Helmond
Aanwezig: Dhr. H. Schreurs (GGZ Oost Brabant), dhr. J. Sträter (Savant-Zorg),
dhr. E. Nieuwenhuis (Cliëntenraad, Stichting Maatschappelijke Opvang
Helmond), dhr. D. Altun (Stichting Zorggroep Helmond), Dhr. J.
Feuerriegel (Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond), mevr. T.
van der Wielen (Peel 6.1), dhr. G. Groeneveld (Bizob), mevr. M.
Peijnenburg (Peel 6.1), Anja Saric (Bizob)
a
Afwezig:
Dhr. J. Willemse (Cliëntenraad Stichting Zorggroep Helmond)
Voorzitter: Mevr. T. van der Wielen (Peel 6.1)
1. Opening
De deelovereenkomst Beschermd Wonen is in grote lijnen gelijk aan de deelovereenkomst
van begeleiding en wijkt op sommige onderwerpen af. Deze onderwerpen zijn aangepast aan
de functie Beschermd Wonen. Voornemens zijn om de deelovereenkomst Beschermd Wonen
zo snel mogelijk vast te stellen, zodat instellingen en burgers weten waar ze aan toe zijn.
Onderdeel van de overeenkomst is de Ontwikkelagenda, waar we de gewenste vernieuwingen
in opnemen, die we niet op 1 januari al kunnen realiseren. De tarieven worden bepaald door
de feitelijke tarieven te gebruiken van de Zorgkantoren. Op deze tarieven wordt een bepaalde
korting gehanteerd. Dit punt komt terug bij agendapunt 4.
2. Notulen 4e Fysieke Overlegtafel
Er waren geen opmerkingen over het verslag.
3. Deelovereenkomst
- Er is een bijgestelde deelovereenkomst toegezonden, in rood zijn de wijzigingen
opgenomen.
- Overwegingen zijn formeel aangepast.
- Begrippen zijn tevens aangepast aan Beschermd Wonen.
- Algemene voorwaarden zijn aangepast .
- Artikel 5.3 staat ook in de overeenkomst van begeleiding. Indien Beschermd Wonen er
anders uit komt te zien dan kan het beleid daarop worden aangepast. Er is een heel
traject vooraf van bestuurlijke besluitvorming, waar ook de overlegtafel bij betrokken
wordt.
- Resultaten/activiteiten: Wat staat er in de contracten tussen zorgaanbieders en
zorgkantoren (2013)? De aanbieders zullen deze informatie deze week (z.s.m.) naar
[email protected] mailen. Dit wordt tevens opgenomen op de ontwikkelagenda,
wanneer het gaat om nieuwe resultaten tbv de nieuwe categorie-indeling.
Pagina 1 van 4
-
-
-
-
-
-
-
-
Vervoer: Vervoer wordt nu apart geïndiceerd voor dagbesteding . Andere vormen van
vervoer worden niet bekostigd vanuit de AWBZ. Er zijn verschillende NZa codes voor
BW exl. dagbesteding, BW incl. dagbesteding en BW dagbesteding incl. vervoer. Dit
wordt nader onderzocht door de Gemeente en zorgaanbieders. We nemen dit dan apart
in de indicatie op.
Personen van 18 t/m 22 jaar worden volgens de Zorggroep momenteel vanuit de
AWBZ extra beschermd. Per 1 januari 2015 zal dit niet meer bestaan. Er is niets in
de wet opgenomen m.b.t. deze doelgroep. Daarom wordt dit ook niet in de
Deelovereenkomst opgenomen. De gemeente zal intern zorgen voor afstemming
tussen Jeugd en Wmo, in geval van een aanvraag door een jongvolwassene. De
verwachting is dat iemand dan altijd al bekend is bij de gemeente/jeugdzorg.
Mogelijk komt er vanuit landelijk niveau een kwaliteitsparagraaf voor beschermd
wonen. Deze zal vervolgens worden meegenomen op de ontwikkelagenda.
Toezichtsfunctie wordt nog nader uitgezocht. Intentie is dat zorgaanbieders er geen
last van krijgen dat er zowel voor de Wmo, als voor de ZVW en WLZ toezicht wordt
georganiseerd. .
Keuzevrijheid: De coördinatie ligt bij Peel 6.1. Cliënten zullen moeten uit kunnen
leggen waarom ze naar een andere zorgaanbieder willen. Voorstel is dat enkel de
gemeente een gesprek aangaat met de betreffende cliënt en dit vervolgens met de twee
zorgaanbieders afstemt. In ieder geval in beginsel geen standaard gesprek tussen
gemeente, cliënt, oude en nieuwe zorgaanbieder.
De algemene gebruikelijke kosten zijn nog een discussie punt. Het is niet duidelijk in
welke functies het voedsel erbij zit alsmede bijvoorbeeld het sporten. Dit is
afhankelijk van het feit of de cliënt uitkering ontvangt. Bij Volledig Pakket Thuis
(VPT) bijvoorbeeld is dit niet opgenomen. Bij de functie verblijf 24 uurs heeft cliënt
geen eigen uitkering (wonen, eten en ziektekosten worden door SMO betaald). Client
krijgt enkel zak- en kleedgeld. Het is indicatie afhankelijk. Op basis van de informatie
die de aanbieders toesturen over de huidige resultaatafspraken zou dit ook naar voren
moeten komen. Waar mogelijk wordt de tekst over algemeen gebruikelijk hier op
aangepast.
Overgangsrecht: cliënt houdt 5 jaar lang recht op de zorg verbonden aan de indicatie
Beschermd Wonen. Bij PGB is het overgangsrecht 1 jaar. Er mogen afspraken
gemaakt worden omtrent de zorg en het tarief, maar de continuïteit van de zorg moet
gewaarborgd blijven.
Er moet rekening worden gehouden met de forensische instroom per 1 januari 2015.
Het thema wordt meegenomen op de ontwikkelagenda om er gezamenlijk over na te
kunnen denken.
Aandachtspunt CAK. Er zijn momenteel 2 systemen, doordat het CAK voor de eigen
bijdrage met 4 weken werkt en de gemeente qua facturering per maand. Er zal
gekeken worden of dit in de toekomst afgestemd kan worden, zodat we niet met 2
systemen hoeven blijven te werken.
4. Tarifering
De gemeente ontvangt het budget voor Beschermd Wonen zonder toepassing van een
landelijke korting. De vraag is of het budget toereikend is en welke risico’s de gemeente
loopt:
- De gemeente loopt een risico op PGB’s (wat er feitelijk word verzilverd m.b.t
Beschermd Wonen). Het beschikbare budget voor specifiek PGB’s is ontoereikend.
Dit is een grote en onzekere factor.
Pagina 2 van 4
-
Tevens dient de gemeente rekening te houden met de nieuwe instroom. Instroom van
cliënten is ongeveer 4% per jaar.
Er bestaan wachtlijsten. De gemeente is gehouden tot het verstrekken van de
voorziening, als uit de indicatie blijkt dat het noodzakelijk is. Alle partijen zijn het er
over eens dat een zekere wachtlijst niet te voorkomen is. Het streven voor 2015 moet
ook niet zijn om alle wachtlijsten op te lossen. Er zal moeten worden geaccepteerd dat
er een wachtlijst blijft, mits spoedsituaties in ieder geval met voorrang worden
geholpen. Daar willen alle partijen aan meewerken.
Daarnaast is het nog niet duidelijk wat de kosten zijn aan de NHC en de NIC. Deze gegevens
zullen de zorgaanbieders zo snel mogelijk aanleveren, voor zover dat niet is gebeurd..
De gemeente geeft aan dat er veel onzekere factoren zijn. De gemeente zal de risico’s moeten
afdekken. . Er wordt geprobeerd om aan allerlei knoppen te draaien, zoals sturing geven op
toegang en de inzet PGB. Maar dan nog moeten de risico’s in enige mate worden afgedekt.
De gemeente zal dit zo beperkt mogelijk houden. Het voorstel van de gemeente moet nog
bestuurlijk worden besproken. Onder voorbehoud van nadere besluitvorming geeft de
voorzitter aan dat er ambtelijk gedacht wordt aan een korting van 5% op het tarief voor de
zorgkosten, gebaseerd op de feitelijke tarieven die men van het Zorgkantoor ontving in 2013.
Op huisvestingslasten zal niet worden gekort, omdat dit niet zomaar op te vangen is. Hiermee
wordt geprobeerd een realistisch tarief neer te leggen voor 2015. In 2015 worden de tarieven
opnieuw bepaald, afhankelijk van het budget dat dan beschikbaar is. Hier is nog nauwelijks
zicht op. Enerzijds vanwege de discussie over het objectief verdeelmodel en het effect hiervan
op de budgetten voor beschermd wonen. Anderzijds omdat ook nog niet duidelijk is welke
groep er alsnog eventueel naar de WLZ overgaat en de effecten hiervan op het budget. En de
effecten en budgetten als gevolg van eventuele verhoogde instroom vanuit de forensische
zorg. De tarieven die we derhalve gaan hanteren, gelden uitsluitend 2015.
De aanbieders geven aan dat er moet worden doorberekend wat het effect is van het hanteren
van de peildatum 2013, omdat in de tarieven voor 2013 een grotere huisvestingscomponent
zat. Dit wordt nagegaan.
Afgesproken wordt om op 23 oktober de tarifering verder te bespreken.
5. Categorie-indeling
Via de mail is er een uitwisseling geweest van inzichten over de nieuwe categorie-indeling.
Alle aanwezigen zijn het erover eens dat dit nog de nodige gedachtewisseling vraagt. Het gaat
niet lukken om dit al in de deelovereenkomst op te nemen. Afspraak: we gaan hiermee verder,
maar we nemen hiervoor wel de tijd die nodig is om tot een goede indeling te komen. In de
voorliggende deelovereenkomst nemen we de bestaande definities en prestaties op. Alle
aanbieders leveren deze week de afspraken aan die zij op dit moment met het Zorgkantoor
hebben gemaakt (inhoud van de functie en omschrijving van prestaties).
6. Opmerkingen
Er wordt een fysieke overlegtafel gepland op 23 oktober 2014 om 10.30 – 11.30 uur. Dan
zal de tarifering worden besproken.
7. Rondvraag en afsluiting
Geen vragen. Trudy van der Wielen sluit de vergadering.
Pagina 3 van 4
ACTIELIJST FOT Beschermd Wonen
NR
Actielijst
1
De deelovereenkomst Beschermd Wonen wordt
tekstueel aangepast en toegezonden.
2
Aanleveren inhoud van de contracten en omschrijving
van de prestaties aan tussen zorgaanbieders en
zorgkantoren.
(Indicatie) Vervoer nader uitzoeken
3
4
5
De kosten die aan de gemeente worden toegerekend
m.b.t. de NHC/NIC
Tariefkorting doorrekenen op huisvestingscomponent
agv hanteren peiljaar 2013
Actienemer
Gemeente
Alle
zorgaanbieders
Gemeente en
zorgaanbieders
Alle
zorgaanbieders
Gemeente
Datum
gereed
Uiterlijk 23
oktober
2014*
Uiterlijk 1710-2014
Uiterlijk 1710-2014
Uiterlijk 1710-2014
Uiterlijk 2307-2014
* dit is afhankelijk van de informatie die nog moet volgen vanuit de aanbieders over de
huidige resultaatsafspraken (en bijbehorende activiteiten).
Pagina 4 van 4