Klik hier - KC Scheldezoom

Kynologenclub Scheldezoom
Ruytershoveweg 41
4622 RK Bergen op Zoom
INSCHRIJFFORMULIER t.b.v. de Clubmatch van Kynologenclub “Scheldezoom” op 18 mei 2014.
Deze “openlucht” clubmatch wordt gehouden op het terrein van de vereniging, Ruytershoveweg 41, 4622 RK
Bergen op Zoom. Locatie is open vanaf 08.30 uur. De keuringen beginnen om 10.00 uur.
A.U.B. in blokletters schrijven. Controleer m.b.v. de stamboom. Eén formulier per hond invullen.
Ras:
Geslacht:
Oren gecoupeerd: ja/nee
Staart gecoupeerd: ja/nee
Kleur en/of variëteit:
Stamboomnaam van de hond:
NHSB nr.:
Geboortedatum:
Fokker:
Vader:
Moeder:
Eigenaar:
Lid KC Scheldezoom: Ja/Nee
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Keurmeesters deze dag zijn de heer M. van Iersel en mevrouw A. Wijnsouw.
U kunt inschrijven in de volgende klassen:
INSCHRIJVING IN KLASSE NR.: ...................................
De leeftijd dient behaald (òf juist niet)
Babyklas (4 tot 6 maanden)
te zijn op de dag van het evenement.
Puppyklas (6 tot 9 maanden)
Jeugdklas (9 tot 18 maanden)
OPMERKINGEN/VRAGEN:
Tussenklas (15 tot 24 maanden)
Gebruikshondenklas (vanaf 15 maanden)
Openklas (vanaf 15 maanden)
Veteranenklas (vanaf 8 jaar)
Koppelklas (1 reu en 1 teef van hetzelfde ras en dezelfde eigenaar)
Junior handling (alleen als hond al deelneemt aan clubmatch)
niet ingeschreven honden mogen mee, bezoekershonden worden ook toegelaten
Inschrijfgelden:
OPMERKINGEN / VRAGEN
1 hond (incl. 1 catalogus per exposant)
€
22,50
2 honden
€
40,00
3 honden of meer € 15,00 per hond
€……………...
Toeslag niet-leden
€
10,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAAL € …………….
Het totaalbedrag dient te worden overgemaakt op girorekening
NL90INGB000 2086422 t.n.v. KC Scheldezoom (BIC: INGBNL2A) o.v.v.
NHSB nummer, naam hond en clubmatch 2014
Inschrijfformulier(en) zenden aan het secretariaat:
KC Scheldezoom, Roosendaalsebaan 36, 4724 SE WOUW, telefoon
0165-303233. Email [email protected]
DE INSCHRIJVING SLUIT OP 30 april 2014!
Handtekening:
Inschrijver verklaart door ondertekening tevens akkoord te gaan met de bepalingen op de tweede pagina, behorend bij dit
inschrijfformulier.
Kynologenclub Scheldezoom
Ruytershoveweg 41
4622 RK Bergen op Zoom
De “Beste van het ras” kan komen uit alle individuele klassen behalve uit de Babyklas en Puppyklas. In de Babyklas en
Puppyklas kunnen alleen de volgende kwalificaties worden gegeven; “Veel Belovend”, “Belovend” of “Weinig
Belovend”. Alleen de honden de “Veel Belovend” en beste van de klasse worden, dingen mee naar een eventuele
“Beste Pup” of “Beste Baby” van de dag. De honden in klas 1 en 2 komen niet in aanmerking voor beste van het ras en
dingen dus niet mee naar de titel beste hond van de clubmatch. Wel wordt in de erering de beste baby en de beste pup
van de clubmatch gekozen. Voor de klas 8 en 9 kan slechts worden ingeschreven met honden die ook in één der
andere klassen zijn ingeschreven. Honden die een “Goed” of "Matig" behalen worden niet geplaatst
Inschrijver verklaart dat hij/zij door het inzenden van een hond zich onderwerpt aan de bepalingen, statuten en het
reglement van de Raad van Beheer. Ondergetekende verklaart dat, voor zover hem/haar bekend, de door hem/haar
ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden,
waardoor het gevaar van besmetting van hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich
voor de clubmatch nog mochten voordoen.
Inschrijver verklaart de ingeschreven hond/honden voldoende is/zijn gevaccineerd. Op verzoek dient het
vaccinatieboekje te worden getoond.
Inschrijver verklaart hiermee toestemming te verlenen voor publicatie van naam en adresgegevens, alsmede gegevens
van de hond, in de catalogus.