ingekomen stuk wk. 35-14 punt 4 Uitnodiging fractiespec. Regio

G E M E E N T E
B E Z O E K A D R E S
P O S T A D R E S
VH )
W E B S I T E / E - M A I L
T E L E F O O N
ţ
î
t
Raadhuisstraat 1
Postbus 109
www.gemeentenoordenveld.nl
T 14 050
9301 AA Roden
9300 AC Roden
t
J t í
N O O R D E N V E L D
[email protected]
Aan de leden van de Raad van de gemeente N oordenveld,
d.t.v. de heer W.Damman, griffier
Raadhuisstraat 1
9301 AA RODEN
UW
B R I E F
VAN
O N D E R W E R P
Jaarstukken
UW
2014
K E N M E R K
O N S
Regio
K E N M E R K
U14.09288
27 augustus 2014
Groningen-Assen
Geachte leden,
Onlangs heeft u per fractie een set van de Jaarstukken 2014 van de Regio Groningen-Assen ontvangen.
Deze stukken komen binnenkort op uw agenda.
Op 13 mei j l . hebben wij in een voor u gehouden workshop afgesproken dat voorafgaande aan de
behandeling
van
de
jaarstukken
in
de
raadscommissie
een
informerende
bijeenkomst
voor
fractiespecialisten wordt gehouden.
Wij nodigen u dan ook uit voor genoemde bijeenkomst en wel op 15 september 2014, van 19.00 tot
uiterlijk 20.00 uur (in de Raadszaal).
Naast de portefeuillehouder de heer H.Kosters is eveneens de wnd.Regiodirecteur mevrouw M.L.A de
Klerk aanwezig voor een toelichting en het beantwoorden van bij u levende vragen.
Mevrouw De Klerk heeft gevraagd of zij de vragen vooraf kan ontvangen. Is dat het geval verzoeken wij u
de vragen te mailen naar mevrouw J.Hogeman-van Boven ([email protected] Graag
uiterlijk 10 september a.s.
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de heer R. van der Werff/mevrouw
J.Hogeman-van Boven van de vakgroep Gebiedsontwikkeling via telefoonnummer 14 050.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente N oordenveld,
eester
J.H. Bakker, secretaris
U14.09288
Bijlagen:
III II MIN lllllllll! II