Resumé - September 2014

De civiele kamer van het Hof Den Bosch heeft in een uitspraak van 26
augustus het hoger beroep van een 90-jarige dame tegen een vordering
van de Belastingdienst om op straffe van een dwangsom inlichtingen te
verstrekken over haar vermeende bankrekening bij KB-Lux, ongegrond
verklaard.
Zeer opmerkelijk in deze zaak is dat nog steeds niet onomstotelijk vaststaat of deze (inmiddels) 90- jarige dame rekeninghoudster is of is geweest van bankrekening bij KB-Lux. Belanghebbende ontkent dat. Het
Hof komt in zijn uitspraak tot de verrassende (lees: verbazingwekkende)
conclusie dat er van uit gegaan mag worden dat de dame opzettelijk onjuiste informatie heeft verschaft over aan haar toebehorende banksaldi
bij KB-Lux.
In de uitspraak worden alle grieven van de advocaat van belanghebbende
van tafel geveegd. Daarentegen wordt de eis van de Staat om de maximale hoogte van te verbeuren dwangsommen te verhogen van € 100.000
naar € 500.000 toegewezen omdat, aldus het Hof, belanghebbende het
vermoeden dat zij een rekening bij KB-lux aanhield niet kan weerleggen.
ProceD vindt het onbegrijpelijk dat de Belastingdienst in deze zaak niet
wordt teruggefloten door het Hof. De betreffende dame ontkent rekeninghoudster te zijn of te zijn geweest van een bankrekening bij KB-Lux
en de Belastingdienst is er de afgelopen 12 jaar (sinds zij in het bezit is
van de microfiches) niet in geslaagd het harde bewijs te leveren dat deze
belastingplichtige wel een rekening bij KB-Lux aanhield. Desondanks
oordeelde het Hof deze mevrouw onjuiste informatie had verstrekt aan
de Belastingdienst en dat er dus alle reden was de dwangsom te verhogen. Dat de dame daardoor in financiële problemen zou kunnen komen,
riep zij over zichzelf af. Waarvan akte!!
Geen waarborgen bij informatiebeschikking
Een informatiebeschikking die inhoudt dat een belastingplichtige wilsafhankelijk materiaal moet verstrekken aan de Belastingdienst is niet in
strijd met artikel 6 lid 2 van het
EVRM. Tot dat oordeel kwam de
Hoge Raad in een arrest op 8
augustus jl.
De Hoge Raad oordeelde dat
een informatiebeschikking ex
artikel 52a Awr slechts een
vaststelling is dat de belastingplichtige niet of niet geheel voldaan heeft aan de op hem rustende informatieverplichting.
Een informatiebeschikking is
geen maatregel waarmee informatie wordt afgedwongen. Dit
wordt niet anders nu omkering
en verzwaring van de bewijslast
het gevolg is bij het uitblijven
van de gevraagde informatie.
De Belastingdienst hoeft van de
Hoge Raad vooraf (bij het afgeven van de informatiebeschikking) geen voorbehoud te maken ten aanzien van het gebruik
van wilsafhankelijk materiaal.
Achteraf dient de rechter te
beoordelen of het betreffende
materiaal gebruikt mag worden
voor boetedoeleinden. Dit is in
tegenstelling tot de situatie
waarbij de Belastingdienst gegevens middels een civielrechtelijk Kort Geding opeist. In dat
geval legt de rechter wel een
restrictie op dat wilsafhankelijk
FORMEEL BELASTINGRECHT
Fiscus ontziet zelfs 90-jarige dame niet in jacht op
zwartspaarders
INHOUD

Fiscus onziet zelfs 90-jarige
dame niet in jacht op zwartspaarders.

Geen waarborgen bij informatiebeschikking.

Rechtbank stelt hoge eisen
aan goudadministratie edelsmid.

Cedeo erkent ProceD als
onderwijsinstelling.

Studiebijeenkomsten
September 2014
Resumé
ProceD staat accountants- en belastingadvieskantoren bij op het gebied van formeel
belastingrecht en fiscale procesvoering.
Na een boekenonderzoek over de
jaren 2006 tot en met 2008 legt
de inspecteur aan een edelsmid
navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en een naheffingsaanslag omzetbelasting op. De
inspecteur had na ontvangst van
aangepaste onleesbare auditfiles
geen toegang meer gekregen tot
de administratie van belanghebbende en had bij derden informatie opgevraagd. Volgens de inspecteur was de werkelijk winst
het dubbele van de door belanghebbende aangegeven winst.
De rechtbank stelde vast dat de
edelsmid de herkomst van het
ingekochte goud niet had vastgelegd. Ook had hij nagelaten wat er
met het omgesmolten zuivere
goud was gebeurd.
In geschil was o.a. of sprake was
van een ambtelijk verzuim, zoals
de advocaat van belanghebbende
betoogde. De Rechtbank oordeelde dat de informatie die de
inspecteur bij derden had verkregen een nieuw feit vormde en dat
dus geen sprake was van een
ambtelijk verzuim. Voorts oordeelde de rechtbank dat de inspecteur er in geslaagd was aan te
tonen dat belanghebbende niet de
vereiste aangiften had gedaan
gezien de omvang van de verzwegen inkomsten. Omkering en verzwaring van de bewijslast was dan
ook terecht toegepast.
Cedeo erkent ProceD
als onderwijsinstelling
ProceD is door Cedeo de komende drie jaar geaccrediteerd als
erkende onderwijsinstelling op
het gebied van accountancy. Cedeo, de onafhankelijke certificerende instantie voor aanbieders
van opleidingen en cursussen
heeft de afgelopen maanden een
uitgebreide Audit bij ProceD uitgevoerd naar de kwaliteit van de
door ons aangeboden studiebijeenkomsten.
Het onderzoek van Cedeo richtte
zich onder andere op de administratieve vastlegging van de cursussen. Daarnaast voerde Cedeo
een kwaliteitsonderzoek uit onder een aantal cursisten in de
vorm van een deelnemersenquête. De cursussen van ProceD
scoorden blijkens de rapportage
van Cedeo de hoogst mogelijke
score: GOED.
Studiebijeenkomsten
ProceD organiseert komend najaar de volgende studiebijeenkomsten:
1. Fiscale boeten. Datum 25 september 2014 te Zwolle. Op deze
cursus kan niet meer worden ingeschreven.
2. Informatieverplichtingen. Datum 30 oktober 2014. Locatie:
Van der Valk Hotel De BiltUtrecht. Aan de orde komen de
volgende onderwerpen:
a. Informatieverplichting (art 47
Awr)
b. Informatiebeschikking (art 52a
Awr)
c. Informatieverplichting op basis
van een civiele vordering van de
fiscus
d. Informatieverplichting versus
zwijgrecht
3. Navordering. Datum 27 november 2014. Locatie: Van der
Valk Hotel Nootdorp. Aan de
orde komen de volgende onderwerpen:
a. Nieuw feit
b. Ambtelijk verzuim
c. Kwade trouw
d. Navordering bij fouten
e. Verlengde navorderingstermijn
De bijeenkomsten beginnen om
16.30 uur en eindigen om ca
18.45 uur. Ontvangst vanaf 16.00
uur. Deelname is kosteloos (bij
annulering binnen één week voor
de bijeenkomst wordt € 50 in
rekening gebracht). Leden van de
NOB, RB, NBA en NOAB ontvangen bij deelname 2 PE uren resp. 2
PE punten.
FORMEEL BELASTINGRECHT
Rechtbank stelt hoge
eisen aan goudadministratie edelsmid
De inspecteur had, wegens verzwarende omstandigheden, vergrijpboeten opgelegd van 100%
welke hij verminderd had tot 50%
in verband met de samenloop
tussen de omzetbelasting en de
inkomstenbelasting. De Rechtbank zag geen aanleiding tot verdere vermindering van de boeten
omdat deze gezien de feiten en
omstandigheden passend en geboden waren.
Ondanks grote mankementen in
de administratie koos de inspecteur er voor om via de route van
de niet- vereiste aangifte te komen tot omkering en verzwaring
van de bewijslast. ProceD constateert dat deze route steeds vaker
door de Belastingdienst wordt
bewandeld om op die wijze de
route via de informatiebeschikking te vermijden.
Geïnteresseerden kunnen zich
opgeven via de website
www.proced.nl of door een email
te sturen naar [email protected]
Ondanks de zorg en aandacht die wij aan
de samenstelling van onze nieuwsbrief
besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze
nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. ProceD sluit alle
aansprakelijkheid uit voor enigerlei
(in)directe schade, van welke aard dan
ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van onze
nieuwsbrief.
Rembrandtweg 665 A
T
020 453 45 48
Postbus 399
E
[email protected]
1180 AJ Amstelveen
W www.proced.nl
September 2014
materiaal niet gebruikt mag worden voor boetedoeleinden.
In dit arrest is weer eens duidelijk
geworden dat de Hoge Raad blijft
worstelen met het spanningsveld
tussen de informatieplicht en het
zwijgrecht. Wederom wordt niet
duidelijk welke door de Belastingdienst opgevraagde informatie en gegevens zijn aan te merken
als wilsafhankelijk en welke als
wilsonafhankelijk.