Toelichting Zorginkoopdocument GZ 2015

Toelichting bij het zorginkoopdocument 2015 - AWBZ sector GZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.
(grijs gearceerd heeft betrekking op landelijk deel van het Zorginkoopdocument)
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2013
Rijksoverheid
Op 14/3/2014 schreef de staatsecretaris aan de VGN onder meer: "…, Daarom is in de werkafspraken opgenomen dat voor het CZ zorgkantoren heeft op het moment van het verschijnen van het inkoopdocumunt nog geen informatie ontvangen met betrekking tot de aard,
inkoopbeleid 2015 partijen in het bijzonder oog zullen hebben voor de continuïteit van deze specifieke vormen van
omvang en regionale spreiding van gespecialiseerde epilepsiezorg. Zodra de zorgkantoren daar meer informatie over hebben, zullen wij die
ondersteuning en zorg. Het betreft in elk geval ondersteuning en zorg voor mensen met...., de gespecialiseerde epilepsiezorg, gegevens delen met de zorgaanbieders.
..... Daarom is afgesproken dat VWS aan het CIZ zal vragen deze groepen in beeld te brengen naar aard, omvang en regio. Dit
om het inkoopproces te faciliteren. ... Doelstelling bij dit alles om de verantwoordelijke inkopende partijen te ondersteunen bij
een gemotiveerd besluit over (de wijze van) continuering van de betreffende zorg en ondersteuning...". Wij maken daarom in
afwachting van de in beeld te brengen aard, omvang en regionale spreiding van de gespecialiseerde epilepsiezorg een
voorbehoud op de transitiebeweging vanuit de AWBZ.
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2014
Rijksoverheid
Vanwege het ontbreken van een epilepsiegrondslag en het niet noodzakelijk samen gaan van epilepsie en VG, maken wij
vanuit de gespecialiseerde AWBZ-zorg bezwaar tegen de overheveling van ZZP's GGZ C naar de Wmo. Waar geen sprake is
van een VG verzetten cliënten zich tegen een dergelijke omzetting. Wij stellen voor dat deze sector "vreemd"-geïndiceerden
worden gedoogd. Een dergelijke afspraak hebben we met het Zorgkantoor al eerder gemaakt, omdat we binnen
Kempenhaeghe geen 'sectorvreemd' kennen.
VWS heeft vastgesteld dat GGZ C worden overgeheveld naar de Wmo, daar heeft CZ zorgkantoren geen invloed op. Als gevolg hiervan wordt ook
de contracteerruimte naar beneden bijgesteld. Het is voor CZ zorgkantoren ook daarom niet mogelijk om sectorvreemde ZZP’s te "gedogen" in
de productieafspraak.
1. Externe beleidskaders 1.3.2.3. Kwaliteit
2014
Wat de kwaliteitskaders en indicatoren betreffen is pijler 2a nog niet vrij gegeven en voor ons dus onbekend hoe we daarop
scoren. We willen geen 'wild card' daarop uitgeven. Wat de eerste pijler betreft staat er voor KH één rode score: het
bespreken met de Cliëntenraad. Inmiddels is het structurele karakter van het bespreken al beleid geworden. Dat willen we
graag ook zo bespreken met het Zorgkantoor. Mocht de huidige score als uitgangspunten genomen worden, dan tekenen we
daar nu bezwaar tegen aan.
Op 30 en 31 juli 2014 is er overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium
Kwaliteit voor de GZ. De wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota van Inlichtingen GZ opgenomen.
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2015
Rijksoverheid
"Tevens gaat het om een deel van de ZZP's VG3 ...". In het Zorgakkoord is afgesproken dat vooralsnog alle ZZP's 3 in de Wlz
komen. Hoe verhoudt zich dat tot de zinsnede in het inkoopdocument?
In de Nota van Inlichtingen is toegelicht dat als gevolg van recent rijksoverheidsbeleid cliënten met een ZZP VG 3 (evenals cliënten met een ZZP
VV 4) in de Wlz blijven.
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2015
Rijksoverheid
Bij het derde aandachtstreepje staat dat cliënten met een indicatie voor de prestatie extramurale behandeling in de Wlz
worden opgenomen. Betekent dit dat alle cliënten met een indicatie behandeling groep, die zijn opgenomen op een
kinderdagcentrum, onder het regime van de Wels gaan vallen en geldt dit ook voor extramurale behandeling individueel?
In de Nota van Inlichtingen is toegelicht wat op het moment van de publicatie van de NvI de stand van zaken is m.b.t. extramurale behandeling.
De inkoop van extramurale behandeling in het kader van functies en klassen loopt via deze inkoopprocedure voor de AWBZ (Wlz) voor zover het
intramuraal geïndiceerde cliënten betreft. In het inkoopdocument staat: Deze inkoopprocedure behelst….Extramurale AWBZ-zorg (PV, BG, VP,
BH) op basis van een intramurale indicatie.
Zorgaanbieders ontvangen AWBZ-financiering voor het leveren van extramurale behandeling zoals bedoeld in artikel 8 van het Besluit
zorgaanspraken (Bza). Bij invoering van de Wlz komt die financiering te vervallen. Om de financiering van deze zorg voort te kunnen zetten
voorziet de Wlz in een door Zorginstituut Nederland uit te voeren subsidieregeling.
Ook als de Wlz niet op 1 januari 2015 wordt ingevoerd zal deze zorg worden gefinancierd op basis van een door het Zorginstituut uit te voeren
subsidieregeling. In dat geval zal de subsidieregeling gebaseerd worden op de AWBZ.
Het Zorginstituut bereidt op dit moment, samen met betrokken partijen, een subsidieregeling voor die, afhankelijk van verdere parlementaire
besluitvorming, gebaseerd zal zijn op de Wlz of de AWBZ.
De door het Zorginstituut uit te voeren subsidieregeling zal voorzien in een getrapte subsidiesystematiek. Het ligt in de bedoeling dat het
Zorginstituut subsidies verleent aan de zorgkantoren, waarna de zorgkantoren subsidies verlenen aan de zorgaanbieders. De subsidieregeling
wordt daarbij zo ingericht dat aangesloten wordt bij de huidige uitvoeringspraktijk.
Het ministerie van VWS en het Zorginstituut streven er naar om de zorgkantoren zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over de hoogte van
de voor hun zorgkantoorregio in 2015 beschikbare middelen. Op basis van die informatie het zorgkantoor voorlopige afspraken met
zorgaanbieders. Vanwege het lopende regelgevingstraject moet u er rekening mee houden dat het formaliseren van die afspraken pas aan het
einde van het jaar mogelijk zal zijn.
Zorgkantoren informeren zorgaanbieders zo spoedig mogelijk over de wijze waarop afspraken voor 2015 tot stand komen. Extramurale
behandeling inkopen voor cliënten die uitgezonderd zijn van overheveling naar de Jeugdwet en de subsidieregeling. Dit zijn de cliënten die nu
gedeclareerd worden onder de prestaties: H821, H822, H839, H819, H817 en H818. De laatste betreft formeel geen behandeling, maar is door
VWS in de prestatietabel wel opgenomen als Wlz-prestatie.
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2015
Rijksoverheid
Extramurale behandeling: hieronder vallen ook de prestaties behandeling groep?
Via de volgende link is te vinden welke prestaties onder welke wet vallen
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2015
Rijksoverheid
Geldt het overgangsrecht GGZ ook voor cliënten die nu zijn omgezet i.v.m. een sectorvreemde GGZ-C indicatie? (nu
declareren wij een VG zzp) Als deze nu 3 jaar in de instelling verblijven stromen deze dan ook in de Wlz.
De passage in het zorginkoopdocument waarover de vraag wordt gesteld heeft alleen betrekking op cliënten met een GGZ-B indicatie. De
indicatie bepaalt welke financieringregime van toepassing is. Voor de cliënten met een indicatie ZZP GGZ-B is er een aparte overgangsregeling
getroffen. Voor cliënten met een bestaande ZZP-B indicatie op 31 december 2014 geldt dat zij zondermeer instromen in de Wlz. Voor cliënten
die door het bereiken van de 366e klinische ligdag aanspraak kunnen maken op een ZZP-B geldt dat zij voor het 2e en 3e verblijfsjaar onder het
regime van de Zvw vallen. De gehele groep cliënten met een GGZ-C indicatie gaat vanaf 2015 naar de Wmo.
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2015
Rijksoverheid
Hoe vindt de uitvoering plaats van de subsidieregeling extramurale behandeling, aangezien de zorgkantoren deze zorg ook
gaan contracteren?
In de Nota van Inlichtingen is toegelicht wat op het moment van de publicatie van de NvI de stand van zaken is m.b.t. extramurale behandeling.
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2015
Rijksoverheid
In de Wlz gaat het voor de VG pakketten om ZZP’s VG 3 en alle VG 4 tot en met VG 8, LG 2 en 4 tot en met 7 en LVG voor 18- In de Nota van Inlichtingen is op de pagina's 14 en 15 een nadere toelichting gegeven op de vraag.
jarigen en ouder. Op pagina 30, hoofdstuk 3, geeft u aan dat het zorgkantoor opgave van afbouw van capaciteit door zal
voeren. Het is ons niet helder of het hier ook gaat om cliënten met een VG3 indicatie. Op de wachtlijst staan grote aantallen
cliënten met een VG3 indicatie. Wanneer echter deze cliënten deel uitmaken van de afbouw: op welke wijze wordt daar dan
door het zorgkantoor invulling aan gegeven?
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2015
Rijksoverheid
Onder aan pagina 8 staat dat per 1 januari 2015 alle cliënten die 3 jaar aaneengesloten gebruik hebben gemaakt van verblijf
gericht op behandeling toegang krijgen tot de Wels. Betreft het hier de groep cliënten met een GGZ indicatie of geldt dit ook
voor cliënten met een VG indicatie?
De passage in het zorginkoopdocument waarover de vraag wordt gesteld heeft alleen betrekking op cliënten met een GGZ-B indicatie. De
indicatie bepaalt welke financieringregime van toepassing is. Voor de cliënten met een indicatie ZZP GGZ-B is er een aparte overgangsregeling
getroffen. Voor cliënten met een bestaande ZZP-B indicatie op 31 december 2014 geldt dat zij zondermeer instromen in de Wlz. Voor cliënten
die door het bereiken van de 366e klinische ligdag aanspraak kunnen maken op een ZZP-B geldt dat zij voor het 2e en 3e verblijfsjaar onder het
regime van de Zvw vallen. De gehele groep cliënten met een GGZ-C indicatie gaat vanaf 2015 naar de Wmo.
1. Externe beleidskaders 1.1 Kaderstelling
2015
Rijksoverheid
U beschrijft dat de extramurale VP en PV overgaat naar de Zvw per 1-1-2015. Het maken van afspraken over zorgketens is
dan geen verantwoordelijkheid meer van het zorgkantoor (maar van de zorgverzekeraar), maar toch vragen wij ons af hoe u
aankijkt tegen de ‘vervlechting’ van bijvoorbeeld ADL-zorg en voorbehouden handelingen die niet onder de overheveling Wmo
vallen en dus niet op het bordje van de gemeente belanden, maar die wel noodzakelijk zijn om de burger te laten deelnemen
aan ‘maatwerkvoorzieningen dagbesteding’ binnen de Wmo. Deelt u onze vrees dat we door met het vervallen van oude
ketens er een reëel risico is dat nieuwe ketens door de nieuwe schotten niet of slechts tegen hoge bureaucratiekosten tot
stand zullen komen?
Het kabinet heeft besloten tot herziening van de langdurige zorg. Dat betekent dat keuzes gemaakt zijn om een aantal functies uit de AWBZ over
te hevelen naar de Zvw en te decentraliseren naar de Wmo en de Jeugdwet. Deze wijzigingen brengen veranderingen met zich mee voor
verzekerden, burgers, zorgaanbieders en financiers. Het biedt ook kansen voor de cliënt, de zorgverlening en vorming van nieuwe aansluitende
ketens.
1. Externe beleidskaders 1.2 Kaderstelling
2015
Nederlandse
Zorgautoriteit
De zin "Het gaat dan onder meer om aanpassingen van de tarieven naar aanleiding van het verwachte vervallen van de WTZi- Voor kleinschalige woonvormen binnen de WTZi bestaat er een AWBZ-brede regeling. Naar verwachting zal deze WTZi-toelating vervallen.
toelating (onderscheid ZZP's met en zonder behandeling) en de bekostiging van mutatiedagen en (tijdelijke) afwezigheid." is
Wanneer is nog niet duidelijk. Voor 2015 geldt deze verplichting nog wel. Verder is de NZa aan het bekijken of de bekostiging van mutatiedagen
voor ons niet helder. Kunt u ons wat meer toelichting geven?
en (tijdelijke) afwezigheid moet worden aangepast. Meer informatie hierover is bij CZ zorgkantoren niet bekend.
1. Externe beleidskaders 1.3 Zorgverzekeraars
2015
Nederland (ZN)
U geeft aan dat binnen ZN en derhalve tussen de zorgkantoren een ‘uniformeringslag’ heeft plaatsgevonden. Mogen wij daaruit CZ zorgkantoren heeft in het zorginkoopdocument aangegeven dat de zorgkantoren de beleidsregels volgen. In 2015 kan de toeslag woonzorg
opmaken dat CZ de woontoeslagen voor jongeren weer gaat toepassen?
gehandicaptenzorg weer worden afgesproken mits voldoende beschikbare middelen in de contracteerruimte.
1. Externe beleidskaders 1.3 Zorgverzekeraars
2015
Nederland (ZN)
Zorgkantoren hebben voor de (centrale) cliëntenraad een enquête ontwikkeld met een tiental vragen. Deze enquêtes worden
via de zorgaanbieder aangeleverd bij de (centrale) cliëntenraad zo dat de cliëntenraad deze rechtstreeks aan het zorgkantoor
kan retourneren. Het invullen van de enquête is niet verplicht en er hangt geen criterium aan. Wanneer kunnen wij deze
enquête verwachten?
Het is mogelijk als zorgaanbieder inzicht te verkrijgen in de vragen van de enquête. Op dit moment is echter nog niet duidelijk wanneer de
enquêtes verstuurd worden. De enquêtes worden op dit moment getest op toepasbaarheid. De verwachting is dat deze najaar 2014 worden
uitgezet. Zodra CZ zorgkantoren deze beschikbaar krijgt, wordt de enquête doorgestuurd.
1. Externe beleidskaders 1.3 Zorgverzekeraars
2015
Nederland (ZN)
Zorgkantoren vinden het belangrijk dat zorg en ondersteuning van de cliënt vorm krijgt vanuit het perspectief van de cliënt.
Het zorgplan speelt daarbij een centrale rol. Daarin worden namelijk de afspraken tussen de cliënt en de zorgaanbieder
vastgelegd. Zorgkantoren willen dat het zorgplan een instrument van de cliënt is waarmee de cliënt kan werken aan zijn
persoonlijke wensen en ambities en de grip op zijn leven kan versterken. Ook uit gesprekken met cliëntorganisaties en
cliëntenraden blijkt dat er een verschil is in de theoretische kwaliteit en de dagelijkse praktijk rondom de functie van het
zorgplan. Gaat het zorgkantoor hiervoor richtlijnen geven en zo ja, welke zijn dat dan?
CZ zorgkantoren gaat hier geen richtlijnen voor opstellen. In het Besluit zorgplanbespreking AWBZ kunnen aanknopingspunten gevonden
worden. Brancheorganisaties in de zorg hebben voorbeelden of 'good practices' gepubliceerd op hun website. Ook op de website Invoorzorg
(www.invoorzorg.nl) zijn voorbeelden te vinden.
1. Externe beleidskaders 1.3.2.4 Innovatie
2015
Innovatie wordt gesplitst in twee delen. De nieuwe innovatie wordt gedefinieerd als “ …bewezen concepten die verder
opgeschaald worden…“. Daarmee voldoet de omschrijving van Nieuwe Innovatie aan het tweede deel van Innovatie
'stimuleren van best practices' en is er feitelijk geen sprake van een onderscheid. We vragen u het beleid aan te passen
waardoor ruimte ontstaat voor daadwerkelijke nieuwe innovatie.
De definities zijn landelijk vastgesteld en de individuele zorgkantoren zullen het beleid niet aanpassen.
1. Externe beleidskaders 1.3.2.5 Extramuraliseren U geeft aan dat het ZZP VG 3 volgens de overheid tot de ‘hoge ZZP’-en behoort, maar op p. 8 vermeldt u onder het kopje
2015
‘invoering Wlz’ impliciet dat een deel van ZZP VG 3 blijkbaar niet tot het domein van de Wlz wordt gerekend. Kunt u
helderheid verschaffen?
De ZZP's VG behoren tot de 'hoge ZZP's en op grond van recent overheidsbeleid is bepaald dat de ZZP's 3 t/m 8 tot het domein van de Wlz
horen. In de Nota van Inlichtingen wordt hier nader op ingegaan.
1. Externe beleidskaders 1.3.2.7 Versterken eigen Bij de wensen die uit de gesprekken met cliëntenraden komen wordt vermeld: individuele wensen meer honoreren. Graag
Dit zal niet worden toegevoegd. Het uitgangspunt is dat het om terechte wensen gaan, maar dat is aan de zorgaanbieder om te beoordelen. Het
2015
regie en participatie
zouden wij daaraan toegevoegd willen zien dat het dan gaat om 'terechte' wensen die in het kader van de AWBZ gesteld
is dan ook een uitgangspunt.
worden.
1. Externe beleidskaders
Halverwege de pagina staat dat "De focus komt te liggen op het aantal cliënten waarvoor zorgkantoren een zorgplicht hebben In de Nota van Inlichtingen wordt in Hoofdstuk 3 op de pagina's 14 en 15 nader ingegaan op het beleid van CZ zorgkantoren.
2015
in plaats van het aantal bedden dat moet worden ingekocht." Vanuit de zorgplicht van het Zorgkantoor kunnen we dat goed
begrijpen. Het zou voor ons logischer lijken als die mogelijkheid ook wordt gegeven aan de zorgaanbieders, maar dat lijkt niet
zo te zijn (zie blz. 30 bijv.). Wij ervaren daar een tegenstrijdigheid in.
2. Geschiktheideisen en
voorwaarden
2.4.1 Definitie bestaande Wij zijn een stichting als rechtspersoon en beschikken als bestuurders over een VOG. Moet er dan alsnog een VOG RP worden
en nieuwe
aangevraagd en betreft dit dan alle bestuurders van de stichting?
zorgaanbieders
Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) is een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven of stichtingen hun integriteit
kunnen tonen aan partners, bedrijven en overheden. Dus ook het gedrag van de rechtspersoon zelf wordt beoordeeld, dat is iets anders dan de
optelsom van de VOG (natuurlijke personen) van de diverse bestuurders.
2. Geschiktheideisen en
voorwaarden
2.4.2 Toetsingskader
nieuwe zorgaanbieders
Dienen we een verklaring omtrent goed gedrag van alle bestuursleden en de stichting te overleggen?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) is een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven of stichtingen hun integriteit
kunnen tonen aan partners, bedrijven en overheden. Dus ook het gedrag van de rechtspersoon zelf wordt beoordeeld, dat is iets anders dan de
optelsom van de VOG (natuurlijke personen) van de diverse bestuurders.
2. Geschiktheideisen en
voorwaarden
2.4.3 Eisen aan het
ondernemingsplan
De aanwezigheid van een afzonderlijke rapportage van de haalbaarheid van het financieel plan door een RA-of AA-accountant
staat niet als vereiste in het zorginkoopdocument van 2015. Is dit of een andere verklaring van de accountant niet nodig?
Nieuwe zorgaanbieders kunnen als basis voor het financieel plan (onderdeel van het ondernemingsplan) de uitwerking van het “Compleet
financieel plan” gebruiken, zoals is opgesteld door de Kamer van Koophandel” en te vinden via de link
http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-starten/een-ondernemingsplan-maken. De verklaring van een accountant op dit onderdeel
is niet verplicht.
2. Geschiktheideisen en
voorwaarden
2.4.3 Eisen aan het
ondernemingsplan
Hoort er bij het punt organisatie-inrichting ook een beschrijving van het privacybeleid?
Nieuwe zorgaanbieders dienen de het gestelde in de bestuursverklaring te onderbouwen met de relevante documenten. Een voorbeeld hiervan
betreft het privacybeleid, aangetoond moet worden dat de zorgaanbieder daar over beschikt.
2. Geschiktheideisen en
voorwaarden
2.4.3 Eisen aan het
ondernemingsplan
Is het bedrijfsplan een onderdeel van het gehele ondernemingsplan of een aparte plan uitgewerkt voor een van de
zorgprestaties die de aanbieder wil leveren.
Het bedrijfsplan kan als onderdeel beschouwd worden van het ondernemingsplan. Van belang is dat de onderdelen die op pagina 28 van het
Zorginkoopdocument onder punt 4 worden beschreven, als zodanig herkenbaar zijn en worden uitgewerkt.
2. Geschiktheideisen en
voorwaarden
2.4.3 Eisen aan het
ondernemingsplan
Moet de implementatie van de zorgbrede governancecode beschreven worden of is het voldoende om alleen de statuten als
bijlage toe te voegen?
De implementatie van de Governance code dient zowel te blijken uit het ondernemingsplan als uit de statuten en het uittreksel uit het
Handelsregister.
2. Geschiktheideisen en
voorwaarden
2.4.3 Eisen aan het
ondernemingsplan
Onze stichting is niet verplicht om een jaarrekening te publiceren. Nu wij geen jaarrekening hebben gepubliceerd is het voor
het zorgkantoor niet mogelijk om van voorgaande jaren te bestuderen. Hoe kunnen wij dit oplossen?
Ook indien een rechtspersoon vrijgesteld is van de verplichting een jaarrekening te publiceren, zal de rechtspersoon beschikken over
documenten waarin de financiële positie van de rechtspersoon wordt verantwoord. Indien op die documenten externe controle heeft
plaatsgevonden, kunnen zij worden gebruikt ter voldoening aan de hier gestelde voorwaarde.
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
3. Inkoop van
3.1 Keuze voor een
intramurale verblijfszorg inkoopmodel
“Het gaat niet om het daadwerkelijk niet meer opvullen van de leegkomende bedden.” Klopt deze zin? Dan rijmt dat niet met Het gaat niet alleen om het daadwerkelijk niet meer opvullen van de leegkomende bedden. Ook de vrijvallende middelen, gekoppeld aan deze
de volgende zin “Ook de vrijvallende middelen, gekoppeld aan deze bedden kunnen door zorgaanbieders niet gebruikt worden bedden kunnen door zorgaanbieders niet gebruikt worden om extra bedden en/of zorgzwaarte hoge ZZP’s te substitueren. In de Nota van
om extra bedden en/of zorgzwaarte hoge ZZP’s te substitueren.”
Inlichtingen wordt een nadere toelichting gegeven.
3. Inkoop van
3.1 Keuze voor een
intramurale verblijfszorg inkoopmodel
Op pagina 31 worden de volumemaatregelen voor de lage ZZP’s toegelicht. In die alinea wordt aangegeven dat het niet gaat
Het gaat niet alleen om het daadwerkelijk niet meer opvullen van de leegkomende bedden. Ook de vrijvallende middelen, gekoppeld aan deze
om het daadwerkelijk niet meer opvullen van de leegkomende bedden. Daarentegen wordt eveneens gesproken over het niet bedden kunnen door zorgaanbieders niet gebruikt worden om extra bedden en/of zorgzwaarte hoge ZZP’s te substitueren.
meer opvullen van plaatsen. Deze twee zaken lijken in tegenspraak. Wij verzoeken u een toelichting te geven op de bedoeling
van de maatregelen.
3. Inkoop van
intramurale verblijfszorg
3. Inkoop van
intramurale verblijfszorg
De bezetting en de productiemix op peildatum 30 juni 2014 zijn bepalend hoe wordt dit bepaald ?
3.1 Keuze voor een
inkoopmodel
3.1 Keuze voor een
inkoopmodel
Toepassen van zorgzwaartemix: "de bezetting en de productiemix op peildatum 30 juni 2014 zijn bepalend voor de te maken
productieafspraak 2015". Kan de aanbieder ervan uitgaan dat de werkelijk aanwezige ZZP-mix per 30-06-2014 kan worden
afgesproken voor 2015?
In de Nota van Inlichtingen is in nieuwe paragraaf
volzin "De bezetting… 2015" te vervallen, zie Nota
In de Nota van Inlichtingen is in nieuwe paragraaf
volzin "De bezetting… 2015" te vervallen, zie Nota
'Sturing via het volume en de ZZP mix' een nadere toelichting gegeven. Hierdoor komt de
van Inlichtingen.
'Sturing via het volume en de ZZP mix' een nadere toelichting gegeven. Hierdoor komt de
van Inlichtingen.
3. Inkoop van
3.1 Keuze voor een
intramurale verblijfszorg inkoopmodel
Hier maakt u een opmerking over het niet opvullen van plekken die leegvallen door de afbouw lage ZZP's. Hoe verhoudt zich
dit met de zorgplicht van CZ en de wachtlijst cliënten?
Aangezien VG 1 en VG 2 niet meer geïndiceerd worden, zullen daar ook geen wachtlijsten op ontstaan. Indien cliënten gebruik willen maken van
het overgangsrecht kan dat alsnog. Indien er wachtlijsten ontstaan op hoge ZZP's zal CZ zorgkantoren daar binnen haar mogelijkheden op
acteren.
Het tarief van vervoer, behorend bij intramurale dagbesteding, wordt bepaald aan de hand van de bepalingen van Hoofdstuk 3, zie Nota van
Inlichtingen.
3. Inkoop van
3.1 Sturing via de prijs
intramurale verblijfszorg
Wat zijn de tarieven van het vervoer voor 2015?
Is dit een percentage van de maximale NZa-tarieven. Voor ZZP’s 97% en voor VPT 100% (bij maximale prijsopslag)?
3. Inkoop van
3.2 Sturing via de prijs
intramurale verblijfszorg
Het baart ons ernstig zorgen dat wij als aanbieder van gehandicaptenzorg geconfronteerd worden met een cumulatie van
kortingen vanuit zowel het ministerie van VWS/ de gemeenten als het zorgkantoor. De generieke tariefkorting bedraagt 3,0%
ten opzichte van het maximum NZa-tarief. Anders dan in het Zorginkoopdocument aangegeven is deze korting 0,5% hoger
dan de korting in 2014.
In de Nota van Inlichting is volgende volzin toegevoegd: "De bovengrens in tabel 4 is bepaald door de generieke korting van 2,5% van 2014 plus
de extra korting over 0,5% van pagina 30." Met de generieke tariefskorting wordt geen extra budgettaire ruimte gecreëerd. Wel kunnen met het
beschikbare budget meer cliënten worden geholpen.
3. Inkoop van
3.2 Sturing via de prijs
intramurale verblijfszorg
Op pagina 32 staat: "Daarnaast hanteert CZ Zorgkantoren voor 2015 een generieke tariefkorting op het maximale Nza-tarief
die gelijk is aan de gehanteerde korting in 2014". Dat betekent dat het basistarief 95,5% en de bovengrens 97,5% van het
maximale Na tarief moet zijn.
In de Nota van Inlichting is volgende volzin toegevoegd: "De bovengrens in tabel 4 is bepaald door de generieke korting van 2,5% van 2014 plus
de extra korting over 0,5% van pagina 30." Met de generieke tariefskorting wordt geen extra budgettaire ruimte gecreëerd. Wel kunnen met het
beschikbare budget meer cliënten worden geholpen.
3. Inkoop van
3.2 Sturing via de prijs
intramurale verblijfszorg
Volgens de beschrijving dient de zorgaanbieder op de datum van indiening van de verklaringen te voldoen aan de vereisten. In Het uitgangspunt is het openbare databestand van 2013, met gegevens over 2013.
het zorginkoopdocument 2014 stond dit ook zo omschreven, maar werd m.b.t. de toetsing op de kwaliteitskaders toch
peildatum 31-12-2012 gehanteerd. Graag duidelijkheid m.b.t. het hanteren van de datum: of datum indiening, of 31-12-2013. De zorgkantoren gebruiken de scores van de zorgaanbieders uit het openbare databestand van 2013. Mediquest zal de gegevens beschikbaar
stellen. Nadere informatie zal beschikbaar gesteld worden, zodra de zorgkantoren meer informatie hebben. Op 31 juli 2014 is in het nieuwe
voorstel van VGN uitgegaan om te werken met gegevens t.o.v. het branchgemiddelde.
3. Inkoop van
3.2.1 Uitwerking
intramurale verblijfszorg prijsopslagen
Dienen de plannen van aanpak voor innovatie en voor de integrale benadering alleen maar intramuraal gerelateerd te zijn?
Met andere woorden, wordt de prijsopslag alleen maar toegekend aan de doelgroep die onder de WLZ valt? Of kan dit ook
raken met doelgroepen van de WMO en/of Zorgverzekeringswet?
De opslag innovatie is bedoeld voor cliënten met een AWBZ/Wlz indicatie. Voor integrale benadering komt de zorgaanbieder in 2015 met partijen
uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied van integrale zorg of een verbeterd integraal aanbod voor Wlz
cliënten (door samen te werken over de domeinen Wlz, Wmo en Zvw heen) met een complexe zorgvraag. Hierbij gaat het om integraal aanbod
voor individuele cliënten over de domeinen heen. Dit vereist per definitie samenwerking tussen meerdere partijen en aan de hand hiervan
beoordeelt het zorgkantoor in hoeverre de zorgaanbieder voldoet aan het gestelde in het inkoopcriterium Integrale Benadering.
3. Inkoop van
3.2.1 Uitwerking
intramurale verblijfszorg prijsopslagen
Gelet op de doorgevoerde tariefskortingen en de grote gevolgen die dit met zich mee zal brengen, vragen wij u om af te zien
van de genoemde prijsopslagen en het basistarief met 2% te verhogen. Op deze manier kan de zorgaanbieder in de
gelegenheid wordt gesteld alle aandacht te besteden aan de bezuinigingsoperatie die vanaf 2015 ingezet dient te worden.
CZ zorgkantoren is zich ervan bewust dat er veel ontwikkelingen en veranderingen zijn. Het instrument van prijsopslagen is voor ons echter één
van de mogelijkheden tot het stimuleren van kwaliteit, integrale benadering en innovatie. Bovendien kan innovatie hulp bieden om de zorg op
een andere manier in te richten wat bij kan dragen aan de bezuinigingsopdracht. CZ zal dus niet afzien van het gebruiken van deze
prijsopslagen.
3. Inkoop van
3.2.1 Uitwerking
intramurale verblijfszorg prijsopslagen
Uitwerking prijsopslagen: “Om in aanmerking te komen voor de prijsopslagen Integrale benadering en Innovatie vraagt CZ
zorgkantoren de zorgaanbieder om een plan van aanpak op te stellen. Dit plan dient via een vast format aangeleverd te
worden. Hiermee wordt de administratieve lastendruk verminderd. De definitieve vaste formats worden ten tijde van
publicatie van de Nota van Inlichtingen op de website van CZ zorgkantoren gepubliceerd.” Wij gaan er vanuit dat het op 1 juli
gepubliceerde standaard format “inkoopafspraken 2015 sector GZ” het enig format is dat door ons ingeleverd dient te worden.
Daarnaast gaan we er vanuit dat dit ook geldt voor de prijsopslag kwaliteit. Klopt onze aanname?
Er is ook een format voor onderaanneming.
Het format 'inkoopafspraken 2015 sector GZ' is ook te gebruiken mocht als de zorgaanbieder verbeterafspraken wil maken voor de prijsopslag
kwaliteit. De definitieve formats worden op 1 augustus samen met de NvI gepubliceerd aangezien er rekening dient te worden gehouden met
mogelijke aanpassingen van het inkoopdocument.
3. Inkoop van
3.2.1.1 Integrale
"Het zorgkantoor kan voor zijn regio('s) reeds een aantal aandachts- en knelpunten gedefinieerd hebben die vragen om een
intramurale verblijfszorg benadering (prijsopslag: oplossing'. Heeft CZ dit gedaan en zo ja welke knelpunten zijn dit?
0,5%)
Het antwoord staat op pagina 33 van het zorginkoopdocument:
CZ zorgkantoren wil door middel van een prijsopslag stimuleren dat zorgaanbieders Gehandicaptenzorg (GZ) oplossingen aandragen voor
knelpunten in de samenwerking tussen zorgaanbieders GZ en zorgaanbieders GGZ, tussen zorgaanbieders GZ en ziekenhuizen en tussen
zorgaanbieders GZ en wijkteams (verantwoordelijkheid van gemeenten in het kader van de Wmo) c.q. zorgaanbieders die wijkverpleging
leveren.
3. Inkoop van
3.2.1.1 Integrale
Op pagina 33 wordt toelichting gegeven op de voorwaarden voor de prijsopslag integrale benadering. Hierin geeft u aan dat
intramurale verblijfszorg benadering (prijsopslag: het betrekking moet hebben op samenwerking tussen de Gehandicaptenzorg en zorgaanbieders GGZ, ziekenhuizen of
0,5%)
wijkteams. Wij vragen ons af of het ook betrekking mag hebben op de samenwerking met huisartsen.
De eis voor samenwerking voor de prijsopslag geldt niet tussen de sector GZ en huisartsen. CZ zorgkantoren heeft keuzes gemaakt zoals nu in
het inkoopdocument zijn verwoord. Hier ligt een aantal knelpunten waar we een bijdrage in de oplossing daarvan zien.
3. Inkoop van
3.2.1.1 Integrale
U stelt dat om voor deze opslag in aanmerking te komen de aanbieder een PvA in samenwerking met andere aanbieders moet Het is de bedoeling dat de zorgaanbieder met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied van
intramurale verblijfszorg benadering (prijsopslag: indienen. Wij zijn een aanbieder zowel in de GHZ als in de VVT sector en hebben ervaring met ouder wordende VG cliënten
integrale zorg of een verbeterd integraal aanbod voor AWBZ cliënten (door samen te werken over de domeinen AWBZ, Wmo en Zvw heen) met
0,5%)
met ouderdoms problematiek. Geldt deze eis voor samenwerking ook in dit geval?
een complexe zorgvraag.
Het maakt dus niet uit of de aanbieder zelf de V&V expertise in huis heeft. CZ zorgkantoren vraagt om over de domeinen heen te werken.
3. Inkoop van
3.2.1.1 Integrale
Wanneer moeten voorstellen inzake Integrale benadering en innovatie ingediend worden?
intramurale verblijfszorg benadering (prijsopslag:
0,5%)
Het format inkoopafspraken 2015, waarin de plannen van aanpak voor de criteria Integrale benadering en Innovatie kunnen worden opgenomen,
moet door de zorgaanbieder ingediend worden bij de inschrijving. De uiterste datum hiervoor betreft 15 augustus 2014.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg
Wilt u voor ons toelichten wat de Cerium rapportagemodule is? Die is ons niet bekend.
Dit is het programma waarin de uitkomsten van het kwaliteitskader staan. De beheerder hiervan is Mediquest. Voor meer informatie verwijst CZ
zorgkantoren naar Mediquest of VGN.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Bij inkoopcriterium a (prijsopslag) wordt onder punt d de bereidheid gevraagd om gegevens uit pijler 2a te delen. Welke
exacte gegevens bedoeld het zorgkantoor hier?
Het gaat om de gegevens van Pijler 2a uit het Kwaliteitscriterium van VGN. Landelijk is bepaalde welke gegevens aangeleverd worden.
Zorgaanbieders die in meerdere regio's werkzaam zijn, worden verzocht de gegevens van pijler 2a op het niveau van de zorgkantoorregio
beschikbaar te stellen.
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Bij welke antwoorden scoor je rood, oranje groen bij de vragen van pijler 1?
In het zorginkoopdocument wordt op de pagina's 35, 36 en 37 beschreven op welke vragen de antwoorden m.b.t. de scores rood, groen en
oranje beoordeeld worden. De berekening van de score, met de uitkomst groen, oranje of rood, vindt plaats t.o.v. het branchegemiddelde. U
kunt meer informatie krijgen via de VGN. Zij kunnen precies aangeven hoe de berekening tot stand komt.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
De afgelopen jaren hebben wij met u discussie gevoerd over de uitwerking van de prijsopslag Kwaliteit in het
Zorginkoopdocument in relatie tot de oorspronkelijke doelstellingen van het Kwaliteitskader Gehandicaptensector. Onze
bezwaren tegen het mogelijk afstraffen van transparantie bij het invullen van pijler 1 en de beperkte mogelijkheid in tijd die
zorgaanbieders geboden wordt om verbeteringen te realiseren blijven nog steeds overeind. Wij begrijpen dat landelijk
hierover ook nog het overleg gevoerd wordt met VGN. Aan de gerealiseerde verbetering - het aantal ondersteuningsplannen
dat in 2013 niet aantoonbaar geëvalueerd is, is bijna gehalveerd ten opzichte van 2012 - wordt totaal voorbij gegaan. Wij
tekenen hierbij dus bezwaar aan tegen deze maatregel.
Op 30 en 31 juli 2014 is er overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium
Kwaliteit voor de GZ. De wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota van Inlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de
prijsopslagen opgenomen.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Er wordt verwezen naar een plan van aanpak, Elders in de inschrijvingsprocedurebeschrijving wordt gesteld dat het format
beschikbaar is op de site zorginstellingdownloads 2015. Ik kan dit format nergens terug vinden. Kan u mij aangeven waar dit
te vinden is?
Dit is te vinden via deze link:
Vervolgens onder het kopje 'formats inkoop 2015'
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Is de interpretatie juist dat, nadat op de inschrijvingsverklaring een vinkje is gezet bij prijsopslag Kwaliteit voldoen aan pijlers Op het moment dat de zorgaanbieder van mening is dat hij voldoet aan onderdeel a van de prijsopslag, hoeft hij geen verbeterplannen aan te
1 en 2a - maximale prijsopslag 1%, dat wanneer bij het format 'inkoop afspraken' bij tab 'kwaliteit' verder niets hoeft te
leveren. Die voorwaarde is gesteld aan prijsopslag onderdeel b.
worden ingevuld?
Kan er een normeringsbestand ter beschikking worden gesteld over pijler 1 en 2a die door CZ gehanteerd worden?
Mediquest zal de gegevens van de scores t.o.v. de branchegemiddelde beschikbaar stellen. Vragen naar het normenkader voor de vaststelling
van de beoordeling, kunt u bij VGN of Mediquest stellen.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Laatste zin pagina 34 wordt aangegeven dat individuele zorgkantoren beschrijven wat de consequenties zijn. Waar staan die?
Op het moment dat de zorgaanbieder niet voldoet aan de verbeterafspraken op de onderdelen a en b van het gestelde criterium, dan zal het
tarief gecorrigeerd (naar beneden worden bijgesteld) worden met het percentage van de prijsopslag.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Onderdeel b: groen scoren voor ondersteuningsplannen.. Over welke periode wordt je als zorgaanbieder beoordeeld
aangaande het groen scoren?
De zorgkantoren gebruiken de scores van de zorgaanbieders uit het openbare databestand van 2013, met gegevens over 2013 om de
beantwoording van de zorgaanbieders te toetsen.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Onderdeel b: er staat dat je bij pijler 2a op dimensie ondersteuningsplan geen rood of oranje scoort… Wordt dit oordeel
bekeken per cliënt? Of voor de gehele cliëntengroep? Als voor de gehele cliëntengroep is, wat is dan de normering?
In de Nota van Inlichtingen is een herziene afspraak op onderdeel b van Prijsopslag a. Mediquest zal de scores bekend maken aan de
zorgaanbieders.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Onderdeel d meldt dat je bereid moet zijn de gegevens van pijler 2a op regioniveau met het zorgkantoor te delen. Wat is
regioniveau? CZ's regio? Is Zuid Limburg één regio? Heb je deze info niet al ter beschikking doordat je inzage hebt in de
openbare databestanden?
Zorgkantoren willen graag inzage in de kwaliteit van de zorgverlening in de in te kopen zorgkantoorregio. De gegevens op pijler 2a worden aan
de zorgkantoren echter alleen op instellingsniveau beschikbaar gesteld middels het openbare databestand. Zorgaanbieder beschikken over
gegevens op 'lagere' niveaus die aansluiten bij hun eigen organisatiestructuur. Om recht te doen aan regionale verschillen en met elkaar het
juiste gesprek te voeren over hoe het gesteld is in de regio waar het betreffende zorgkantoor zorg inkoopt, wordt zorgaanbieders gevraagd de
gegevens op een lager geaggregeerd niveau te delen met de zorgkantoren.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Onderdeel d: wat is het doel van deze informatieverschaffing?
Zorgkantoren wensen inzicht te hebben in de zorg die geleverd wordt op het niveau van de regio van het zorgkantoor. In het gesprek met de
zorginkoper zullen nadere afspraken gemaakt kunnen worden.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Vierde bolletje, welke normering wordt hier bedoeld? Is dit normering die in de portal bij de vragen van pijler 2a staan
vermeld, voor wat onder groen oranje rood valt?
De normering wordt vastgesteld door Mediquest. Meer informatie kan opgevraagd worden bij VGN of Mediquest.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Wij maken principieel bezwaar tegen het hanteren van het prijscriterium kwaliteit waar wij op het moment van toepassing
Op landelijk niveau is afgesproken om uniform het inkoopcriterium Kwaliteit te hanteren voor de zorginkoop 2015. Op 30 en 31 juli 2014 is er
geen invloed meer op uit kunnen oefenen en waarvan niet op voorhand is aangekondigd op welke manier deze gegevens een overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium Kwaliteit voor de GZ. De
rol zouden spelen bij het bepalen van een gedeelte van de prijs in komende jaren. Daarbij maken we bezwaar tegen het
wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota vanInlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de prijsopslagen opgenomen.
hanteren van een norm op een instrument dat is bedoeld om te meten en te verbeteren. Door het hanteren van een norm
wordt het KKGZ mogelijk niet meer uniform gebruikt door de branche. Daarmee maakt het zorgkantoor het KKGZ ongewild tot
een papieren tijger.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Alle zorgkantoren stellen zorgaanbieders die niet voldoen aan onderdeel a, b en/of c van het gestelde criterium in de
gelegenheid een verbeterafspraak te maken voor 2015. Kunt u aangeven wat onderdeel c inhoudt? Dit punt wordt namelijk
niet genoemd.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Het Zorgkantoor stelt de norm op 100% voor Pijler 2a. Dit betekent dat er geen marge tussen minimum en maximum zit. ORO Op 30 en 31 juli 2014 is er overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium
vindt dit een onredelijke normering, ook gezien de hoogte van de prijsopslag. ORO sluit zich aan bij het bezwaar dat de VGN
Kwaliteit voor de GZ. De wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota vanInlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de
hierbij heeft aangetekend.
prijsopslagen opgenomen.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Indien niet voldaan wordt aan de 4 voorwaarden van het kwaliteitscriterium dan kan er door middel van verbeterafspraken
een opslag verdiend worden. Alleen is deze opslag dan nog maar 0,5% i.p.v. 1%. Waarom is dit? Aanbieders kunnen dan niet
het maximale percentage behalen voor deze vraag.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Onder het kopje Inkoopcriterium is melding gemaakt dat op pijler 2a voor de dimensie “zorgafspraken en ondersteuningsplan” Op 30 en 31 juli 2014 is er overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium
geen rood of oranje gescoord is. Door dit criterium zo te stellen betekent dit dat alleen bij 100% de score groen wordt, een
Kwaliteit voor de GZ. De wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota vanInlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de
score van 99,9% geeft al een oranje score. Kunnen we ervan uitgaan dat jullie dus geen rekening houden met een bepaalde
prijsopslagen opgenomen.
marge en zo nee waarom niet?
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Op pagina 34 wordt aangegeven dat op pijler 2A, dimensie zorgafspraken geen rode of oranje score mag worden gescoord.
Op 30 en 31 juli 2014 is er overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium
Aangezien het hier een meting betreft van een fors aantal cliënten is het niet mogelijk om hier een volledige 100% score te
Kwaliteit voor de GZ. De wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota vanInlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de
realiseren. Beter zou zijn een vergelijking met het landelijk gemiddelde waarbij de score op dit item wordt vergeleken met
prijsopslagen opgenomen.
andere aanbieders. Is het mogelijk het criterium aan te passen naar: Op pijler 2A Zorgafspraken wordt een score gerealiseerd
gelijk of boven het landelijk gemiddelde?
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Voor de inkoop gehandicaptenzorg 2015 is er voor gekozen om het uniforme criterium van 2014 op basis van het
kwaliteitskader GZ te continueren. De normering is uniform en eenduidig voor alle zorgkantoren. De wijze van toepassing en
weging kan wel per zorgkantoor verschillen. Hoe bepaalt het Zorgkantoor CZ dit?
Dit is terug te vinden op pagina 34 van het Zorginkoopdocument. Daar wordt onder inkoopcriterium a. ook beschreven wat onder onderdeel c.
wordt verstaan: in 2014 aantoonbaar gebruik maakt of een keus heeft gemaakt voor een instrument uit de waaier van pijler 2b voor de eerst
volgende cliëntenraadpleging. VNG heeft op haar website nadere informatie staan van de inhoud van de pijlers van het Kwaliteitskader VGN.
Het klopt dat de zorgaanbieder dan niet in aanmerking komt voor de prijsopslag van 1%. Het doel van het onderscheid in percentages, is de
zorgaanbieders die voldoen aan de vereisten van de onderdelen van prijsopslag a, te belonen. De zorgaanbieders die nog niet voldoen, kunnen
een verbeterafspraak maken.
Op landelijk niveau is afgesproken om uniform het inkoopcriterium Kwaliteit te hanteren voor de zorginkoop 2015. Op 30 en 31 juli 2014 is er
overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium Kwaliteit voor de GZ. De
wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota vanInlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de prijsopslagen opgenomen.
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Voor de prijsopslag kwaliteit is de eis geformuleerd dat op pijler 2a geen rood of orange gescoord mag worden. Voor de
doelgroep mensen met een verstandelijke beperking wie soms hun eigen wettelijk vertegenwoordiger zijn is een 100% score
op instemming met het persoonlijk plan (en dus groen) niet vanzelfsprekend haalbaar. In enkele situaties zal/ wil een cliënt
niet instemmen en kan hij/zij zelf onvoldoende de inhoud van het persoonlijk plan beoordelen. Het niet kunnen behalen van
deze prijsopslag is niet in de geest van de mate van kwaliteit die behaald is op dit punt. Wij verzoeken u daarom een marge
van 1% aan te houden ten aanzien van pijler 2a. Ook een plan van aanpak ter verbetering zal gezien deze doelgroep niet
leiden tot een andere score. Er zullen altijd enkele cliënten zijn die als gevolg van hun beperking niet instemmen met hun
ondersteuningsplan zoals ook voorzien in deel 3 van de overkomst tussen zorgkantoor en zorgaanbieder artikel 2 lid 8.
Op 30 en 31 juli 2014 is er overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium
Kwaliteit voor de GZ. De wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota vanInlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de
prijsopslagen opgenomen.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Voor de prijsopslag van 1,0% moet er op 4 onderdelen worden voldaan. Onderdeel B: op pijler 2a op de dimensie
'Zorgafspraken en ondersteuningsplan' geen rood of oranje scoort'. Betekent dit dat de score 100% groen moet zijn. Wij
hebben nu een score van 99,8% (hoger dan het landelijk gemiddelde. Voldoen wij nu wel of niet aan dit onderdeel?
Op 30 en 31 juli 2014 is er overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium
Kwaliteit voor de GZ. De wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota vanInlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de
prijsopslagen opgenomen.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
Zoals u aangeeft is voor de inkoop 2015 er voor gekozen om het uniforme criterium van 2014 op basis van het kwaliteitskader Op 30 en 31 juli 2014 is er overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium
GZ te continueren. De selectie van vragen uit pijler 1 en 2a is gelijk gebleven. Echter waar vorig jaar voor de prijsopslag het
Kwaliteit voor de GZ. De wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota vanInlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de
maximale percentage werd toegekend wanneer er gemiddeld of bovengemiddeld werd gescoord ten opzichte van het
prijsopslagen opgenomen.
branchegemiddeld, constateer ik nu dat op geen enkele van de geselecteerde vragen geen oranje of rode score mag worden
behaald.
Graag zou ik zien dat er een nuancering kan plaatsvinden voor de toekenning van het percentage van de prijsopslag waarbij
recht gedaan wordt aan de gerealiseerde kwaliteitsverbetering. een maximale toekenning van de prijsopslag voor 2014 zou
m.i. voor 2015, bij gelijk blijvende criteria en toegenomen kwaliteit, niet tot een lagere tariefstelling moeten kunnen leiden.
De prijsopslag zou ik graag als extra stimulans willen blijven zien om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren.
3. Inkoop van
3.2.1.2 Kwaliteit
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 1,0%)
De opslag voor de kwaliteit wordt voor 2015 gebaseerd op de pijlerinformatie van 2013. In paragraaf 3.2.1.2 Kwaliteit is het
uitgangspunt is het openbare databestand van 2013. Waarom is er niet gekozen voor een verbetermodel en uitgangspunt
2014 genomen als basis voor de opslag? Nu lijkt het of we 2 jaar worden beoordeeld op dezelfde data 2013, zowel voor
prijsopslag 2014 als 2015.
3. Inkoop van
3.2.1.3 Innovatie
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 0,5%)
"Innovaties waarvan verwacht mag worden dat de zorgaanbieder deze uitvoert vanuit de reguliere bedrijfsvoering, vallen niet Reguliere bedrijfsvoering betreft al die zaken waarvan mag worden verwacht dat elke zorgaanbieder die realiseert. Het zorgkantoor zal geen
onder dit criterium'. Is het mogelijk om een duidelijker onderscheid aan te geven tussen reguliere bedrijfsvoering en innovatie voorbeelden geven van best practices die niet onder de reguliere bedrijfsvoering vallen. Het is juist aan de zorgaanbieders om met
zodat wij hier initiatieven aan kunnen toetsen?
daadwerkelijke best practices te komen.
3. Inkoop van
3.2.1.3 Innovatie
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 0,5%)
Aan welke criteria moet een best practice voldoen? Komt ook een (onderzoeks)pilot in aanmerking of alleen de volledige
implementatie van een best practice?
Dit staat op pagina 15 van het zorginkoopdocument. De criteria liggen verder niet vast. De zorgaanbieder heeft daarvoor voldoende handvaten
om te beoordelen wat een best practice is. In de Nota van Inlichtingen is een nadere toelichting gegeven.
3. Inkoop van
3.2.1.3 Innovatie
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 0,5%)
Op pagina 37 wordt toelichting gegeven op de eisen die worden gesteld aan een project om de prijsopslag voor innovatie te
ontvangen. Het is ons niet duidelijk of de opslag alleen toegekend wordt als een reeds bestaande best practice wordt
geïmplementeerd of dat ook het ontwikkelen van een best practice mogelijk is. Kunt u dit nader specificeren? Daarnaast is
onduidelijk welke criteria gehanteerd worden om te bepalen wat een best practice is.
Dit staat op pagina 15 van het zorginkoopdocument. De criteria liggen verder niet vast. De zorgaanbieder heeft daarvoor voldoende handvaten
om te beoordelen wat een best practice is. In de Nota van Inlichtingen is een nadere toelichting gegeven.
3. Inkoop van
3.2.1.3 Innovatie
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 0,5%)
Plan van aanpak innovatie indienen bij inschrijving en moet zijn besproken met CCR. Inkoopdocument 1-7-2014 en voor 1-82014 plan zijn gemaakt en besproken met CCR. Deze eis is niet reëel. Hoe gaat CZ hier mee om? Medio september komt CCR
weer bij elkaar.
De zorgkantoren zijn van mening dat de cliëntenraad op de hoogte moet zijn van de te implementeren best practices onder het criterium
Innovatie van 2015, daarom is deze voorwaarde in het criterium opgenomen. Wij verwachten dan ook dat de plannen besproken worden
alvorens de inkoopafspraken met het zorgkantoor voor 2015 definitief gemaakt worden. Mogelijk input van de cliëntenraad kan dan nog worden
meegenomen. Waar het mogelijk is om voor indiening van de offerte de cliëntenraad te raadplegen geniet dit natuurlijk de voorkeur. Het plan
van aanpak zoals verwoord in het format inkoopafspraken dient wel bijgevoegd te worden bij de inschrijving.
3. Inkoop van
3.2.1.3 Innovatie
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 0,5%)
Plan voor de innovatie wordt met cliëntenraad besproken. Gezien de korte tijd tussen publicatie en inschrijving en
vakantieperiode kan deze bespreking praktisch pas na de inschrijving plaatsvinden. Moet hiervan een bewijsstuk/ akkoord
door cliëntenraad worden ingediend?
De zorgkantoren zijn van mening dat de cliëntenraad op de hoogte moet zijn van de te implementeren best practices onder het criterium
Innovatie van 2015, daarom is deze voorwaarde in het criterium opgenomen. Wij verwachten dan ook dat de plannen besproken worden
alvorens de inkoopafspraken met het zorgkantoor voor 2015 definitief gemaakt worden. Mogelijk input van de cliëntenraad kan dan nog worden
meegenomen. Waar het mogelijk is om voor indiening van de offerte de cliëntenraad te raadplegen geniet dit natuurlijk de voorkeur. Het plan
van aanpak zoals verwoord in het format inkoopafspraken dient wel bijgevoegd te worden bij de inschrijving.
3. Inkoop van
3.2.1.3 Innovatie
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 0,5%)
Welke projecten zijn er de afgelopen jaren geweest in het kader van innovatie en zijn er al ideeën vanuit het zorgkantoor
over welke projecten hierin gewenst zijn?
Het zorgkantoor zal geen voorbeelden geven van best practices. Het is juist aan de zorgaanbieders om met daadwerkelijke best practices te
komen. Voorbeelden kunnen gevonden worden op de website van Vilans.
3. Inkoop van
3.2.1.3 Innovatie
intramurale verblijfszorg (prijsopslag: 0,5%)
Wij vinden de termijn voor vragen en bezwaren uiterlijk 18 juli 2014 en de inschrijving op 15 augustus aanzienlijk kort gezien
de zomervakanties en de aankondiging dat de Nota van inlichtingen pas 1 augustus a.s. gepubliceerd zal worden. Daar komt
nog bij dat CZ verwacht dat de projectplannen voor de opslagen al bij de formele inschrijving, dus op 15 augustus a.s.,
worden aangeleverd. Gezien de implicaties van het Zorginkoopdocument en de wens om kwalitatief goede en met de Centrale
Cliëntenraad afgestemde projectplannen in te dienen, zou een langere reactietermijn gepast en redelijk zijn.
Tegen de gestelde en hiervoor genoemde termijnen tekenen wij in deze brief ernstig bezwaar aan.
We erkennen dat de termijnen krap zijn en dit de nodige druk zet op de processen van zorgaanbieders. Het uitstellen van publicatie van het
inkoopdocument is niet de keuze geweest van concessiehouders en veroorzaakt voor CZ zorgkantoren ook knelpunten. De termijnen die nu
gehanteerd worden zijn het resultaat van landelijke afspraken waar alle zorgkantoren zich aan dienen te houden. Ook het termijn voor het
indienen van de projectplannen is een landelijke afspraak in het kader van de uniformering.
3. Inkoop van
3.2.3 Toeslagen
intramurale verblijfszorg
De toeslagen zijn bedoeld voor specifieke zorg die nodig is aanvullend op een zorgzwaartepakket.
Het klopt dat toeslagen zijn bedoeld voor specifieke zorg die nodig is aanvullend op een zorgzwaartepakket.
3. Inkoop van
3.2.3 Toeslagen
intramurale verblijfszorg
In 2014 zijn er geen afspraken woontoeslagen kind, jeugd en volwassenen mogelijk? Zijn dergelijke afspraken nu wel mogelijk In 2015 kan de toeslag woonzorg gehandicaptenzorg weer worden afgesproken mits voldoende beschikbare middelen in de contracteerruimte.
i.h.k.v. uniformering toeslagen en inkoopbeleid zorgkantoren?
3. Inkoop van
3.2.3 Toeslagen
intramurale verblijfszorg
In het inkoopdocument wordt niet meer gesproken over het vervallen van een vergoeding voor kindtoeslagen wonen. Wordt
hiervoor het beleid uit het inkoopdocument 2014 gecontinueerd?
Op landelijk niveau is afgesproken om uniform het inkoopcriterium Kwaliteit te hanteren voor de zorginkoop 2015. Op 30 en 31 juli 2014 is er
overleg geweest tussen ZN en VGN en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de tekst van het inkoopcriterium Kwaliteit voor de GZ. De
wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekst zijn in de Nota vanInlichtingen GZ opgenomen. In de NvI zijn ook de prijsopslagen opgenomen.
In 2015 kan de toeslag woonzorg gehandicaptenzorg weer worden afgesproken mits voldoende beschikbare middelen in de contracteerruimte.
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
3. Inkoop van
3.2.3 Toeslagen
intramurale verblijfszorg
Kun je toeslagen die vorig jaar niet af te spreken waren nu weer wel afspreken, hoe zie ik dat t.o.v. de huidige afspraak die
uitgangspunt is ?
In het zorginkoopdocument is aangegeven hoe de initiële afspraak wordt vastgesteld. Specifieke aandachtspunten zijn bespreekpunten in het
overleg met de zorginkoper.
3. Inkoop van
3.2.3 Toeslagen
intramurale verblijfszorg
Op pagina 38 wordt gesproken over het feit dat voor alle toeslagen 94% van het maximale NZa-tarief van toepassing is. Wij
gaan er van uit dat dit betekent dat de productieafspraken, vanuit de contracteerruimte, worden aangevuld met de toeslagen
voor Kind, Jeugd en Jong volwassenen, die in vorige jaren zijn vervallen. Graag ontvangen wij hiervan een bevestiging.
In 2015 kan de toeslag woonzorg gehandicaptenzorg weer worden afgesproken mits voldoende beschikbare middelen in de contracteerruimte.
3. Inkoop van
3.2.3 Toeslagen
intramurale verblijfszorg
Voor alle toeslagen is 94% van het maximale NZa-tarief van toepassing. Worden de productieafspraken, vanuit de
contracteerruimte, aangevuld met de toeslagen voor Kind, Jeugd en Jong volwassenen?
In 2015 kan de toeslag woonzorg gehandicaptenzorg weer worden afgesproken mits voldoende beschikbare middelen in de contracteerruimte.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
De afbouw van de lage ZZP’s gaat op basis van 80% van de ZZP mix per 30 juni 2014 (paragraaf 3.3 van het document). Dit
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid is volgens ons sneller dan de afgesproken afbouw van 10% per jaar op basis van productie 2012. Wij hebben zorgplicht naar
deze cliënten, hoe hier mee om te gaan naar de zittende populatie?
Dat klopt, de tekst is via de Nota van inlichtingen aangepast. Het gaat ons niet om afbouw op de zittende cliënten. De afbouw vanuit VWS is
gebaseerd op het feit dat er geen indicaties meer worden afgegeven op de VG1 en VG2 voor cliënten in de AWBZ/Wlz.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
De initiële productie afspraak wordt vastgesteld op basis van een aantal criteria. Hierbij wordt ook gesproken over ZZP laag.
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid Graag zouden wij een exacte omschrijving zien van de onder deze definitie vallende ZZP's. Dat idem voor ZZP hoog!
Voor de gehandicaptensector geldt: VG1, VG2, LG1 en LG3 vallen onder de lage ZZP's. De overige zorgzwaartepakketten vallen onder de hoge
ZZP's.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
Eerste bolletje en derde bolletje:uitgangspunt voor de PA van 2015 is de werkelijke bezetting van 2014, zijnde aantal cliënten Deze cliënten zouden kunnen passen in de ZZP-mix. Wellicht biedt het voorbeeld in de Nota van Inlichtingen meer duidelijkheid. Dit staat los
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid in zorg in novemberronde 2014. deze wordt vervolgens gecorrigeerd naar de ZZP mix op peildatum 30-6-2014. Vraag hierbij is van financiering van de overproductie.
indien je op peildatum 30-6-2014 en in november 2014 circa 25 cliënten meer in zorg hebt dan afgesproken worden deze
cliënten dan in 2015 zeker meegefinancierd binnen de prestatiemix?
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
Graag meer toelichting op de ZZP-mix. Hoe werkt dit in de praktijk? Is er een vast budget gekoppeld aan de mix? En hoe
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid strikt wordt dit gevolgd richting nacalculatie: mag je klanten weigeren?
In de Nota van Inlichtingen kan een voorbeeld gevonden worden.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
Hoe verhoudt zich de zorgzwaartemix (fixatie) tot het overgangsrecht van betreffende cliënten?
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid
CZ zorgkantoren ziet de link niet tussen de ZZP-mix en het overgangsrecht. Wellicht biedt het voorbeeld in de Nota van Inlichtingen meer
duidelijkheid.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
Hoe ziet u het instellen van de ZZP-mix in relatie tot de invoering van de zorgprofielen?
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid
Zorgprofielen zijn in 2015 niet aan de orde.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
In het Zorginkoopdocument wordt gesteld dat de initiële productieafspraak voor hoge ZZP's niet hoger kan zijn dan 95% van
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid het productievolume van 2014 en voor lage ZZP's 80%. Daarbij is de peildatum realisatiecijfers 30 juni 2014 niet eerder met
zorgaanbieders gecommuniceerd.
U geeft aan dat productieafspraken daarboven later gemaakt kunnen worden, indien er meer productie is gerealiseerd en voor
zover passend binnen de financiële kaders. Dit betekent dat over meer dan 5% van de productie risico wordt neergelegd bij de
zorgaanbieder, voor ons een onaanvaardbaar risico.
CZ zorgkantoren realiseert zich dat de zorgaanbieders met enige mate van onzekerheid worden geconfronteerd. Dit is het gevolg van
pakketmaatregelen van VWS waarop CZ zorgkantoren geen invloed heeft en die ook voor haar een gegeven zijn. Net zoals voor 2014 is de wijze
waarop de NZa deze pakketmaatregelen precies zal verwerken in de contracteerruimte 2015 van de zorgkantoren nog onduidelijk. Dit wordt
nader beschreven in het Zorginkoopdocument 2015, hoofdstuk 3, pagina 30. Ook voor CZ zorgkantoren bestaat er een risico omdat het onzeker
is in welke mate de werkelijke effecten van de maatregelen in lijn liggen met de financiële uitnemingen uit haar contracteerruimte. Bij het
maken van de initiële afspraak wordt daarom niet direct de volledige contracteerruimte vastgelegd in productieafspraken. Enige financiële
ruimte wordt hiermee behouden, waarmee mogelijke knelpunten opgelost kunnen worden.
Bovendien betreft het een initiële productieafspraak voor 2015. De afspraken kunnen na overleg worden bijgesteld, waarbij de zorgvraag en de
beschikbare contracteerruimte bepalende criteria zijn.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
Kan er een rekenvoorbeeld worden toegevoegd m.b.t. de volumebepaling (paragraaf 3.3)? Nu is onduidelijk hoeveel er
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid gecorrigeerd wordt voor afbouw lage ZZP’s, niet toegestane substitutie etc.
Voor de ZZP-mix is een voorbeeld toegevoegd in de Nota van Inlichtingen.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
Onduidelijk is of voor het Inkoopcriterium Kwaliteit het openbare databestand over het jaar 2013 of 2012 (wat beschikbaar is
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid gekomen in 2013) door de zorgkantoren gehanteerd zal worden. Verwarrend is de zinsnede “zoals dat op 23 mei 2013
beschikbaar is gekomen” (pag. 35). Wij veronderstellen dat u de gegevens over het jaar 2013 bedoelt.
De zorgkantoren gebruiken de scores van de zorgaanbieders uit het openbare databestand van 2013, met gegevens over 2013 om de
beantwoording van de zorgaanbieders te toetsen.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
Op blz. 31 en blz. 38 ev. wordt gesproken over de “ZZP-mix”.Is dit een bedrag of een percentage? Hoe wordt deze ZZP-mix
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid precies vastgesteld?Op welke manier werkt dit door in de initiële productieafspraak? Een cijfervoorbeeld zou wellicht kunnen
verduidelijken.
In de Nota van inlichtingen is een voorbeeld te vinden.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
Op pagina 39 van het Zorginkoopdocument wordt aangegeven dat het garantievolume 95% bedraagt. De huidige realisatie in
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid 2014 is hoger dan de bestaande afspraken. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk risico als 5% niet zou worden bekostigd.
Verwachting is dat ook in 2015 minimaal 100% van de bestaande afspraak wordt gerealiseerd. Wordt de resterende 5% op
regioniveau gereserveerd om gedurende het jaar deze middelen via herschikking alsnog toe te kunnen kennen indien de
realisatie hiertoe aanleiding geeft?
CZ zorgkantoren realiseert zich dat de zorgaanbieders met enige mate van onzekerheid worden geconfronteerd. Dit is het gevolg van
pakketmaatregelen van VWS waarop CZ zorgkantoren geen invloed heeft en die ook voor haar een gegeven zijn. Net zoals voor 2014 is de wijze
waarop de NZa deze pakketmaatregelen precies zal verwerken in de contracteerruimte 2015 van de zorgkantoren nog onduidelijk. Dit wordt
nader beschreven in het Zorginkoopdocument 2015, hoofdstuk 3, pagina 30. Ook voor CZ zorgkantoren bestaat er een risico omdat het onzeker
is in welke mate de werkelijke effecten van de maatregelen in lijn liggen met de financiële uitnemingen uit haar contracteerruimte. Bij het
maken van de initiële afspraak wordt daarom niet direct de volledige contracteerruimte vastgelegd in productieafspraken. Enige financiële
ruimte wordt hiermee behouden, waarmee mogelijke knelpunten opgelost kunnen worden.
Het betreft een initiële productieafspraak voor 2015. De afspraken kunnen na overleg worden bijgesteld, waarbij de zorgvraag en de beschikbare
contracteerruimte bepalende criteria zijn.
3. Inkoop van
3.3 Sturing via het
Ten aanzien van het volume dat wordt afgesproken voor 2015 vragen wij uw aandacht voor het feit dat de verblijvende
Dit zullen we in de toekomst vanuit de contracteerruimte AWBZ/Wlz moeten financieren. Het is de doelgroep die tot de Wlz behoort.
intramurale verblijfszorg volume en doelmatigheid cliënten van 18- weliswaar vanaf 2015 niet meer door het zorgkantoor worden ingekocht echter de grootste groep van deze
cliënten zal wel levenslang een beroep doen op intramurale zorg. Er is dus een groep cliënten die bij het bereiken van de 18
jarige leeftijd in een ander financieringsregime gaat vallen en een beslag legt op de beschikbare contracteerruimte in de WLZ.
Is al voorzien hoe deze intramurale "groei" op dat moment gefinancierd wordt?
3. Inkoop van
3.4.1 Eisen aan levering
intramurale verblijfszorg VPT
Hoofdstuk 3,4,4 sectorvreemde ZZP's: geldt voor alle cliënten die wonen bij een instelling met een oorspronkelijke GGZc
indicatie, dat zij in 2015 niet meer gefinancierd worden? Moeten deze cliënten op straat gezet worden?
De indicatie bepaalt welk financieringregime hier van toepassing is. Voor de GGZ-C is dit de Wmo.
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
3. Inkoop van
3.4.1 Eisen aan levering
intramurale verblijfszorg VPT
Kunt u aangeven wat de criteria zijn voor de productieafspraken LVG crisisplaatsen?
Cliënten boven de 18 jaar met een LVG indicatie die reeds deel uitmaken van de AWBZ, blijven hun recht op verblijf behouden. Het zorgkantoor
neemt haar verantwoordelijkheid voor de Wlz geïndiceerde cliënt en heeft een zorgplicht. Met zorgaanbieders die ZZP LVG leveren zullen
gesprekken plaatsvinden over de omvang van de productieafspraak voor LVG cliënten die in de Wlz blijven.
3. Inkoop van
3.4.1 Eisen aan levering
intramurale verblijfszorg VPT
Lezen wij het goed dat een zorgaanbieder de keuze voor VPT niet mag weigeren mits er zware overwegingen zijn? Kunt u
"zware" nader duiden?
Zorgkantoren verwachten dat zorgaanbieders een weigering weloverwogen doen gezien hun zorgplicht en met in acht neming van de
keuzevrijheid van de cliënt.
3. Inkoop van
3.4.3 Productieafspraken De zin: "Het vastgestelde budget op basis van de laatst gemaakt productieafspraak is het maximum bedrag voor vergoeding
intramurale verblijfszorg
van de geleverde zorg" is voor ons niet helder. Betekent dat, dat het maximum budget gelijk is aan het budget van 2014? En
betekent dat ook een potentiële ongelijkheid? Want als we heel kritisch hebben opgenomen en weinig lage ZZP's hebben,
maar een andere instelling heeft dat niet gedaan en wordt daar in 2015 voor gecompenseerd, dan zou dat ten koste kunnen
gaan van onze groeiruimte. Hebben we dat goed begrepen?
Het eerste is juist, het tweede houdt iets anders in. Er worden geen instellingen gecompenseerd. Dit staat ook expliciet vermeld in het
Zorginkoopdocument 2015: Vrijvallende plaatsen van een laag ZZP, te weten ZZP VG 1 en 2, ZZP V&V 1 tot en met 3 en LG 1 en 3 kunnen niet
meer worden opgevuld in 2015. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen afspraken op lage zzp’s en hoge zzp’s waarmee de zin waar
u naar refereert alleen betrekking heeft op de hoge ZZP’s. Wat overigens wel zou kunnen voorkomen is dat zorgaanbieders nog cliënten met een
lage ZZP opnemen in verband met het overgangsrecht. Gezien onze zorgplicht en de zorgvraag van cliënten die er dan ligt kan het voorkomen
dat er een afwijkende afspraak op de lage zzp’s wordt gemaakt.
3. Inkoop van
3.4.3 Productieafspraken Voor de volledigheid vermelden wij hier nog eens dat we als epilepsie instelling, vanwege het ontbreken van een
intramurale verblijfszorg
epilepsiegrondslag, al eerder gevrijwaard zijn van het toepassen van de vertaaltabel (3.4.4. sectorvreemde ZZP's).
Afspraken die in het verleden gemaakt zijn gelden telkens voor het jaar waarvoor ze gemaakt zijn. Aan die afspraken kunnen geen rechten voor
de toekomst ontleend worden. Voor V&V prestaties geldt deze afspraak nog. Daar waar afspraken niet meer onder de Wlz/AWBZ vallen niet.
3. Inkoop van
3.5.4 Sectorvreemde
intramurale verblijfszorg ZZP's
Er kunnen voor GGZ-C ZZP's geen afspraken meer gemaakt worden. Betekent dit dat cliënten verblijf met een dergelijke ZZP
per 01-01-2015 geen aanspraak meer maken op verblijf en dus moeten verhuizen? Zie ook onze vraag nr.2 m.b.t.
overgangsrecht.
De indicatie bepaalt welke financieringregime hier van toepassing is. Voor de GGZ-C is dit de Wmo. De zorgaanbieder zal afspraken met de
gemeenten in het kader van de Wmo moeten maken.
3. Inkoop van
3.5.6 Meerzorg
intramurale verblijfszorg
De onderste alinea over Meerzorg biedt naar ons idee rechtsonzekerheid. Als wij zware cliënten hebben waar we Meerzorg
voor aanvragen (gevrijwaard van prijsopslag), en als we dat ook toegekend krijgen en wij vervolgens die zorg ook leveren,
dan zou het bedrag daarvoor alsnog door het Zorgkantoor teruggehaald kunnen worden. Daarmee is er geen duidelijkheid
meer over het budget en zou er een vergelijkbare situatie als nu in de ziekenhuizen is ontstaan, ook bij ons kunnen ontstaan.
Het desastreuze gevolg als het niet afgeven van accountantsverklaringen.
Bovendien vragen wij ons af of er niet tweemaal een 'pakkans' in zit. Eerst door het terugpakken van de Meerzorg en
vervolgens door een lagere CR. Graag toelichting over uw zin "overschrijding van het budget… CR".
In de paragraaf 3.5.6 wordt aangegeven dat wanneer deze middelen worden overschreden het zorgkantoor eventueel een korting kan
doorberekenen aan de zorgaanbieder, over de beschikkingen die reeds zijn afgegeven. Deze zin is niet van toepassing. Het is wel zo dat
overschrijding van het budget dat CZ zorgkantoren ontvangt heeft voor meerzorg, ten laste komt van de reguliere contracteerruimte. De
zorgkantoren zijn landelijk overeengekomen dat er aandacht moet zijn voor een gezamenlijke doelmatige insteek en sturing hierop. CZ
Zorgkantoren zal hierover in overleg gaan met zorgaanbieders die meerzorg leveren.
3. Inkoop van
n.v.t.
intramurale verblijfszorg
Er wordt gesproken over het aanleveren van de plannen van aanpak voor de prijsopslagen. Er worden echter geen deadlines
genoemd voor het aanleveren van deze plannen. Wanneer dienen deze te worden aangeleverd.
De termijn voor het indienen van de prijsopslagen is gelijk aan die voor de inschrijving. Deze zijn landelijk bepaald en kunnen niet worden
aangepast.
3. Inkoop van
n.v.t.
intramurale verblijfszorg
CZ zorgkantoren maakt onderscheid in het volumebeleid voor lage- en hoge ZZP’s. Vrijvallende plaatsen van een laag ZZP, te De zorgaanbieder heeft een zorgplicht voor zittende cliënten. Voor hen hoeven de bedden niet te worden 'afgebouwd'. Het gaat om natuurlijk
weten ZZP VG 1 en 2, ZZP V&V 1 tot en met 3 en LG 1 en 3 kunnen niet meer worden opgevuld in 2015. Dit geldt ook voor de verloop. Het volumebeleid is gebaseerd op het feit dat er niet meer geïndiceerd wordt op de lage zzp's.
lage VPT’s. Kunt u aangeven op welke wijze zorgaanbieders tegelijkertijd invulling kunnen geven aan het volumebeleid en hun
zorgplicht?
3. Inkoop van
n.v.t.
intramurale verblijfszorg
Toepassen van een zorgzwaartemix : De zorgzwaartemix heeft als doel om te komen tot een doelmatige inzet van de
verblijfszorg. “Heeft iemand minder zorg nodig dan oorspronkelijk geïndiceerd, dan kan een lager ZZP/VPT gedeclareerd
worden.”
Geldt bovenstaande ook voor een cliënt met een ZZP-3 indicatie die minder zorg nodig heeft, er mag namelijk geen
uitbreiding plaatsvinden op ZZP1 en 2?
U brengt op basis van een afspraak met VWS een tweedeling aan tussen ‘bedden’ voor lage en voor hoge ZZP’s. Impliceert dit
dat wij een plaats die vrijvalt door het overlijden van een bewoner met een ZZP VG 2 niet mogen aanbieden aan een burger
met een indicatie voor een ZZP VG 4? Hoe gaat het zorgkantoor dit geven de zorgplicht die op haar rust uitleggen aan de
betrokken zorgvrager? Hoe verhoudt dit beleid zich tot de veelbeleden ‘keuzevrijheid’ van de cliënt, diens wettelijke
aanspraak en het ‘geld volgt klant’ beginsel? Kunt u in dit verband ook in begrijpelijk Nederlands uitleggen hoe we de passage
‘Wanneer…. ZZP-mix’ op p. 39 (par 3.3) moeten verstaan?
3. Inkoop van
n.v.t.
intramurale verblijfszorg
Dat geldt ook voor een ZZP3.
In overleg met VWS hebben zorgkantoren expliciet afgesproken dat de capaciteit op de lage ZZP’s/VPT’s afgebouwd moeten worden conform de
planning van VWS, tenzij deze bedden (plus bijbehorende middelen) ook daadwerkelijk worden ingezet voor zorgplicht van verzekerden met
opnamewens en een actuele indicatiebesluit voor een laag ZZP. Een vrijgevallen plek voor VG2 kan dus niet worden opgevuld voor een VG4. Dit
verandert niets aan de zorgplicht danwel de keuzevrijheid van de cliënt. Afgesproken plaatsen voor VG2 zijn bedoeld voor VG2 cliënten.
Aangezien deze niet meer geïndiceerd worden, worden deze afgebouwd. In de Nota van inlichtingen is een voorbeeld te vinden.
3. Inkoop van
n.v.t.
intramurale verblijfszorg
U geeft aan dat ook vrijvallende plaatsen voor een ZZP LG 1 of LG 3 niet kunnen worden opgevuld in 2015. Hoe verdraagt zich Cliënten met een LG1 of LG3 indicatie mogen deze nog verzilveren. Het label laag ZZP is aan deze doelgroep gegeven aangezien deze ZZP's niet
dit met het besluit van VWS om deze ZZP-en pas per 1-1-2016 te extramuraliseren, hetgeen impliceert dat burgers nog tot en gesubstitueerd mogen worden voor hoge ZZP's.
met 31-12-2015 een indicatie voor een dergelijk ZZP kunnen ontvangen (of die nu al hebben en die alsnog in 2015 willen
verzilveren?
3. Inkoop van
n.v.t.
intramurale verblijfszorg
U geeft aan dat openvallende plaatsen lage ZZP's niet worden opgevuld. Hoe verhoudt zich dit met de mogelijke instroom van In overleg met VWS hebben zorgkantoren expliciet afgesproken dat de capaciteit op de lage ZZP’s/VPT’s afgebouwd moeten worden conform de
cliënten die nu extramurale zorg krijgen met een verblijfsindicatie en deze wensen te verzilveren in 2014?
planning van VWS, tenzij deze bedden (plus bijbehorende middelen) ook daadwerkelijk worden ingezet voor zorgplicht van verzekerden met
opnamewens en een actuele indicatiebesluit voor een laag ZZP.
3. Inkoop van
n.v.t.
intramurale verblijfszorg
Volumemaatregelen: “CZ zorgkantoren maakt onderscheid in het volumebeleid voor lage- en hoge ZZP’s. Vrijvallende plaatsen Het gaat niet alleen om het daadwerkelijk niet meer opvullen van de leegkomende bedden. Ook de vrijvallende middelen, gekoppeld aan deze
van een laag ZZP, te weten ZZP VG 1 en 2, ZZP V&V 1 tot en met 3 en LG 1 en 3 kunnen niet meer worden opgevuld in 2015. bedden kunnen door zorgaanbieders niet gebruikt worden om extra bedden en/of zorgzwaarte hoge ZZP’s te substitueren.
Dit geldt ook voor de lage VPT’s. Het gaat niet om het daadwerkelijk niet meer opvullen van de leegkomende bedden.” Wij
Vrijvallende plaatsen mogen dus niet worden opgevuld.
begrijpen bovenstaande tekst niet, mogen de vrijvallende plaatsen van de cliënten met lage ZZP’s nu wel of niet worden
opgevuld?
3. Inkoop van
n.v.t.
intramurale verblijfszorg
Wat wordt verstaan onder ZZP laag en ZZP hoog? Is laag, conform het schema op pag. 31, VG1-2 en hoog VG3-8?
Voor de gehandicaptensector geldt: VG1, VG2, LG1 en LG3 vallen onder de lage ZZP's. De overige zorgzwaartepakketten vallen onder de hoge
ZZP's.
3. Inkoop van
Volumemaatregelen
intramurale verblijfszorg
Het beleid m.b.t. het al dan niet opvullen van vrijgekomen plaatsen is niet duidelijk.
Het gaat niet alleen om het daadwerkelijk niet meer opvullen van de leegkomende bedden. Ook de vrijvallende middelen, gekoppeld aan deze
bedden kunnen door zorgaanbieders niet gebruikt worden om extra bedden en/of zorgzwaarte hoge ZZP’s te substitueren.
3. Inkoop van
n.v.t.
intramurale verblijfszorg
Welk tariefpercentage is van toepassing op de vervoersprestaties?
Het tarief van vervoer, behorend bij Intramurale dagbesteding, wordt bepaald aan de hand van de bepalingen van hoofdstuk 3, zie Nota van
Inlichtingen.
3. Inkoop van
3.2.3 Toeslagen
intramurale verblijfszorg
Wordt in 2015, in lijn met Zorgkantoor VGZ, de toeslag woonzorg kind/jeugd ingekocht? Hierover is niet expliciet iets
opgenomen in het zorginkoopdocument 2015 wat in 2014 wel het geval was.
In 2015 kan de toeslag woonzorg gehandicaptenzorg weer worden afgesproken mits voldoende beschikbare middelen in contracteerruimte.
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.1 Context
Extramurale zorg (PV, BG, VP, BH) op basis van een intramurale indicatie. Onderdeel 2 wordt ingekocht voor nieuwe en
bestaande intramurale geïndiceerde cliënten tot aan de ontwikkeling van het “deel VPT”. De eerste groep worden ook
ingekocht na 2015. Extramurale behandeling wordt gefinancierd door middel van een subsidie. De uitvoering hiervan ligt bij
het Zorginstituut Nederland.” Waarom wordt Extramurale zorg (PV, BG, VP, BH) op basis van een intramurale indicatie na
2015 niet meer ingekocht? Hoe werkt de subsidieregeling Zorginstituut Nederland?
In de Nota van Inlichtingen is beschreven wat de stand van zaken is m.b.t. de subsidieregeling. Het Zorginstituut heeft het voornemen om in
augustus een brief te sturen aan de zorgaanbieders met meer informatie.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.1 Context
Wij vragen aandacht voor cliënten die extramurale zorg afnemen, en binnen de Wlz criteria vallen, maar nu een extramurale
indicatie hebben (‘enige ondoelmatigheid’). Een groot deel van deze groep betreft de thuiswonende kinderen met zware
zorgbehoefte (vaak met behandeling groep). Wordt deze categorie meegenomen in de initiële WLZ zorginkoop?
Wel als zij een intramurale indicatie hebben. Dit is terug te vinden in de Nota van Inlichtingen.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.1 Context
Extramurale behandeling wordt gefinancierd door subsidie en wordt uitgevoerd door ZN. Kan je aangeven waar en hoe je in
aanmerking komt voor deze subsidieregeling voor 2015?
In de Nota van Inlichtingen is beschreven wat de stand van zaken is m.b.t. de subsidieregeling. Het Zorginstituut heeft het voornemen om in
augustus een brief te sturen aan de zorgaanbieders met meer informatie.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.1 Context
Het overgangsrecht voor deze cliënten. Vraag overgangsrecht is volgens mij meer dan hier genoemd graag uitgebreide tekst
over wie onder het overgangsrecht valt liefst per sector
Dit is terug te vinden in de Nota van Inlichtingen.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.1 Context
Klopt het dat de codes H817, H818, H821 en H822 in 2015 door het Zorgkantoor worden ingekocht in het kader van de
AWBZ/Wlz?
Wel als zij een intramurale indicatie hebben. Dit is terug te vinden in de Nota van Inlichtingen.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.1 Context
Kunt u "deel VPT" nader toelichten?
De term deel-VPT betreft een nieuwe variant van het VPT, waar VWS momenteel de mogelijkheden toe onderzoekt voor 2016.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.1 Context
Kunt u aangeven op welke wijze de extramurale zorg (PV, BG, VP, BH) op basis van een intramurale indicatie voor 2015 wordt In hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe de zorginkoop Extramurale zorg wordt uitgevoerd in 2015 ( zie bijvoorbeeld 4.4).
ingekocht?
Op blz. 45 wordt aangegeven dat de extramurale behandeling wordt uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland. In hoeverre In de Nota van Inlichtingen is beschreven wat de stand van zaken is m.b.t. de subsidieregeling. Het Zorginstituut heeft het voornemen om in
heeft het zorgkantoor hierbij een rol bij de uitvoering? Op welke wijze?
augustus een brief te sturen aan de zorgaanbieders met meer informatie. De zorgkantoren zullen in het verlengde daarvan zo spoedig mogelijk
de zorgaanbieders op de hoogte stellen van de wijze van zorginkoop van deze prestaties.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.1 Context
Op blz. 45 wordt uitgevraagd welke cliënten "extramurale zorg (PV,BG,VP,BH) ontvangen op basis van intramurale indicatie"
Uit onze beschikbare bronsystemen is deze doelgroep niet te genereren. Hoe kan het zorgkantoor hierin behulpzaam zijn?
Het gaat om cliënten die een intramurale indicatie hebben en overbruggingszorg willen in extramurale prestaties.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.1 Context
We missen behandeling groep bij de genoemde extramurale prestatie die ingekocht worden. Conform tabel verdeling AWBZprestaties over andere wetten vallen de volgende codes onder de Wlz: H819 tevens is vreemd dat deze wel onder WLZ valt en
H820 niet terwijl dat ook behandeling groep is.
H821, H817, H818 en H822 vallen onder de WLZ. Graag duidelijkheid
In de Nota van Inlichtingen is beschreven wat de stand van zaken is m.b.t. de subsidieregeling. Het Zorginstituut heeft het voornemen om in
augustus een brief te sturen aan de zorgaanbieders met meer informatie. De zorgkantoren zullen in het verlengde daarvan zo spoedig mogelijk
de zorgaanbieders op de hoogte stellen van de wijze van zorginkoop van deze prestaties. De prestaties die onder de Wlz vallen, zullen door het
zorgkantoor worden ingekocht conform de werkwijze zoals in Hoofdstuk 4 van het Zorginkoopdocument beschreven.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.4 Sturing via de prijs
In het inkoopdocument wordt niet meer gesproken over de prestatiemix dagbesteding. Voor cliënten met een ZZP, maar die
niet verzilveren loopt de financiering van de zorg door in 2015. Betekent het dat voor deze groep cliënten de prestatiemix
dagbesteding niet van toepassing is?
Dat klopt.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.4 Sturing via de prijs
Op pagina 46 van het Zorginkoopdocument wordt aangegeven dat voor extramurale zorg het percentage 2014 wordt
gecontinueerd. Hierbij geldt echter dat in 2014 een eenmalige korting heeft plaatsgevonden van 6% (in verband met behoud
dagbesteding nieuwe cliënten € 330 miljoen). Deze korting was eenmalig en zou daardoor in 2015 weer moeten vervallen. Uit
het inkoopdocument blijkt niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk het geval is. Klopt het dat de tarieven 2014 voor de
betreffende producten (BG en BG groep) mogen worden verhoogd met 6%, door het vervallen van de eenmalige korting?
Dat is onjuist. Het heeft betrekking op tekst bij 4.4 en daar staat waar het tarief op gebaseerd wordt, namelijk het tarief 2014. De 6% korting zit
daar in verwerkt aangezien deze korting structureel is.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.5 Sturing via het
volume
“CZ zorgkantoren zal aan de zorgaanbieder vervolgens een aanbod doen voor de prijs en volume op basis van de beschreven
systematiek en passend binnen het volumemodel” Op welk moment kunnen wij het aanbod verwachten en klopt onze
aanname dat tijdens het indienen van de offerte geen aantallen aangeleverd hoeven te worden?
In augustus of september, in afstemming met de inkoper. Er hoeven tijdens de inschrijving geen aantallen opgeleverd te worden.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.5 Sturing via het
volume
Het volume wordt vooraf gemaximeerd op 90%. Vindt er op basis van realisatiecijfers net zoals bij de intramurale zorg nog
herschikking plaats in mei en augustus?
Tijdens de productieafsprakenrondes in november en tussentijds indien daartoe op basis van de realisatiecijfers aanleiding bestaat, maar
minimaal in mei en augustus 2015, kunnen de productieafspraken worden aangepast naar de daadwerkelijke realisatie per zorgaanbieder binnen
de beschikbare financiële kaders. Deze aanpassingen van productieafspraken worden echter alleen gedaan na afstemming met uw zorginkoper
en zolang deze passen binnen de visie van de pakketmaatregelingen.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.5 Sturing via het
volume
Op pagina 46 van het Zorginkoopdocument wordt aangegeven dat het garantievolume 90% bedraagt. De huidige realisatie in
2014 is hoger dan de bestaande afspraken. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk risico als 10% niet zou worden bekostigd.
Verwachting is dat ook in 2015 minimaal 100% van de bestaande afspraak wordt gerealiseerd. Wordt de resterende 10% op
regioniveau gereserveerd om gedurende het jaar deze middelen via herschikking alsnog toe te kunnen kennen indien de
realisatie hiertoe aanleiding geeft?
Er worden geen regionale reserveringen gemaakt. Tijdens de productieafsprakenrondes in november en tussentijds indien daartoe op basis van
de realisatiecijfers aanleiding bestaat, maar minimaal in mei en augustus 2015, kunnen de productieafspraken worden aangepast naar de
daadwerkelijke realisatie per zorgaanbieder binnen de beschikbare financiële kaders. Deze aanpassingen van productieafspraken worden echter
alleen gedaan na afstemming met uw zorginkoper en zolang deze passen binnen de visie van de pakketmaatregelingen.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.5 Sturing via het
volume
Sturing via het Volume: “Voor de zorgaanbieders die zorg leveren binnen het volumemodel (maximerende volumeafspraken),
wordt het volume vooraf gemaximeerd op 90% van het extramurale productievolume van de groep daadwerkelijk
cliënten met intramurale indicatie in zorg met extramurale zorg overgangsrecht op het moment van inschrijving en/of een
prognose van het aantal in te zetten uren overbruggingszorg in afwachting van een intramurale opname.” Wordt de
extramurale productieafspraak 2015 gedurende het jaar bijgesteld naar 100% aan de hand van realisatiecijfers?
Tijdens de productieafsprakenrondes in november en tussentijds indien daartoe op basis van de realisatiecijfers aanleiding bestaat, maar
minimaal in mei en augustus 2015, kunnen de productieafspraken worden aangepast naar de daadwerkelijke realisatie per zorgaanbieder binnen
de beschikbare financiële kaders. Deze aanpassingen van productieafspraken worden echter alleen gedaan na afstemming met uw zorginkoper
en zolang deze passen binnen de visie van de pakketmaatregelingen.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.5 Sturing via het
volume
Het volume extramurale zorg van cliënten met een ZZP indicatie wordt bepaald door aantal cliënten die daadwerkelijk in zorg
zijn op moment van inschrijving en een prognose van de cliënten die in 2015 overbruggingszorg afnemen. Is dit inclusief de
cliënten die alternatieve zorg krijgen en een ZZP indicatie hebben? Zij hebben in het verleden gezegd, toen de regels nog
anders waren, dat ze voorlopig geen woonwens hebben. Deze cliënten zullen in 2015 een definitieve keuze moeten maken of
ze intramuraal of extramuraal willen zorg afnemen . Maar voor 2015 behoren deze cliënten toch meegefinancierd te worden in
de AWBZ/Wlz?
Indien zij een ZZP hoog hebben dan vallen zij onder de noemer "extra hoog" m.a.w. overbruggingszorg en hoeven, totdat VWS het aangeeft, nog
geen keuze te maken. Zij behoren tot de doelgroep waar het zorgkantoor financiering voor krijgt.
Indien zij een ZZP laag hebben dan vallen zij onder de noemer "extra laag" m.a.w. overgangsrecht en kunnen ze in 2015 ook aanspraak maken
op extramurale zorg in de AWBZ/Wlz maar moeten ze wel een keuze gaan maken in 2015; ofwel een ZZP laag in de Wlz ofwel extramurale zorg
in de Wmo.
4.1 Context
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.6 Sturing via de
doelmatigheid
Een zorgaanbieder mag niet meer declareren dan het aantal dagen maal het maximum NZa-tarief x 94,5%. Wij gaan er vanuit De 94,5% zoals genoemd in paragraaf 4.6 is onjuist. Dit had 95% moeten zijn. In de Nota van Inlichtingen is dit gecorrigeerd.
dat dit percentage van toepassing is op de totale populatie en niet op individueel cliëntniveau, is dit correct?
De zorglevering is doelmatig als de optelsom van de geleverde extramurale uren op cliëntniveau (op basis van het toegewezen
zorgarrangement) maal de afgesproken tarieven beneden de kosten blijven gebaseerd op het geïndiceerde ZZP (inclusief NHC-component) en
berekend zoals in tabel 4 bij intramurale zorgverlening is vastgesteld (maximum NZa-tarief x 95%).
De zorgaanbieder mag extramuraal nooit meer declareren dan aantal dagen maal het maximum NZa tarief van de geïndiceerde ZZP’s x 95%.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.6 Sturing via de
doelmatigheid
4.6 Sturing via de
doelmatigheid
Op pagina 47 wordt aangegeven dat een zorgaanbieder niet meer dan 94,5% van het aantal dagen maal het maximum NZatarief mag declareren. Aangezien de prijs hoger is dan 94,5% van het NZa-tarief betekent dit dat niet het volledig aantal
geïndiceerde dagen gedeclareerd mag worden? Wij kunnen ons voorstellen dat het inderdaad niet noodzakelijk is om voor alle
cliënten het volledig geïndiceerde aantal dagen te declareren, maar er zullen zeker ook cliënten zijn die daar wel behoefte aan
hebben. Onze interpretatie van de tekst in paragraaf 4.6 is dat dit percentage van toepassing is op de totale populatie en niet
op individueel cliëntniveau. Is deze interpretatie juist?
De 94,5% zoals genoemd in paragraaf 4.6 is onjuist. Dit had 95% moeten zijn. In de Nota van Inlichtingen is dit gecorrigeerd.
De zorglevering is doelmatig als de optelsom van de geleverde extramurale uren op cliëntniveau (op basis van het toegewezen
zorgarrangement) maal de afgesproken tarieven beneden de kosten blijven gebaseerd op het geïndiceerde ZZP (inclusief NHC-component) en
berekend zoals in tabel 4 bij intramurale zorgverlening is vastgesteld (maximum NZa-tarief x 95%).
Op pagina 47 wordt gesproken over maximale declaratie voor extramurale zorg van 94,5% van het (Geen suggesties). Hoe is
dit percentage van 94,5% tot stand gekomen?
De 94,5% zoals genoemd in paragraaf 4.6 is onjuist. Dit had 95% moeten zijn. In de Nota van Inlichtingen is dit gecorrigeerd.
De zorglevering is doelmatig als de optelsom van de geleverde extramurale uren op cliëntniveau (op basis van het toegewezen
zorgarrangement) maal de afgesproken tarieven beneden de kosten blijven gebaseerd op het geïndiceerde ZZP (inclusief NHC-component) en
berekend zoals in tabel 4 bij intramurale zorgverlening is vastgesteld (maximum NZa-tarief x 95%).
De zorgaanbieder mag extramuraal nooit meer declareren dan aantal dagen maal het maximum NZa tarief van de geïndiceerde ZZP’s x 95%.
De zorgaanbieder mag extramuraal nooit meer declareren dan aantal dagen maal het maximum NZa tarief van de geïndiceerde ZZP’s x 95%.
4. Inkoop van
extramurale zorg
4.6 Sturing via de
doelmatigheid
U hanteert hier een tarief van 94,5%. M.i. is dit niet in overeenstemming met tabel 4 op blz. 32. Wat is het juiste tarief?
De 94,5% zoals genoemd in paragraaf 4.6 is onjuist. Dit had 95% moeten zijn. In de Nota van Inlichtingen is dit gecorrigeerd.
De zorglevering is doelmatig als de optelsom van de geleverde extramurale uren op cliëntniveau (op basis van het toegewezen
zorgarrangement) maal de afgesproken tarieven beneden de kosten blijven gebaseerd op het geïndiceerde ZZP (inclusief NHC-component) en
berekend zoals in tabel 4 bij intramurale zorgverlening is vastgesteld (maximum NZa-tarief x 95%).
De zorgaanbieder mag extramuraal nooit meer declareren dan aantal dagen maal het maximum NZa tarief van de geïndiceerde ZZP’s x 95%.
4. Inkoop van
extramurale zorg
n.v.t.
Gaat het CZ Zorgkantoor er van uit dat extramurale behandeling met een intramurale indicatie wordt ingekocht via een
subsidieregeling? Zo ja, hoe ziet deze regeling er uit?
4. Inkoop van
extramurale zorg
n.v.t.
Om de doelmatigheid van de beschikbare middelen te vergroten, gaat CZ zorgkantoren voor de toeslagen uit van een
Vervoer hoort bij de prestatie intramurale dagbesteding, hetgeen in hoofdstuk 3 is beschreven.
maximum van 94% van het maximale NZa-tarief. De toeslagen vallen daarmee buiten het inkoopinstrumentarium van prijs open afslagen. Geldt dit ook voor vervoer?
4. Inkoop van Volledig
Pakket Thuis
In de Nota van Inlichtingen is beschreven wat de stand van zaken is m.b.t. de subsidieregeling. Het Zorginstituut heeft het voornemen om in
augustus een brief te sturen aan de zorgaanbieders met meer informatie.
Wordt de dagbesteding voor intramurale cliënten van een andere instelling die onze werkstichtingen dagbesteding krijgen
(H900) in 2015 niet meer ingekocht?
Afspraken over de prestatie intramurale dagbesteding blijven mogelijk in 2015.
Vormvereisten samenstelling inschrijving: “Indien een zorgaanbieder (een deel van zijn) productie doorcontracteert naar een
onderaannemer levert de hoofdaannemer, ter instemming van het zorgkantoor, een limitatieve lijst met onderaannemers aan
die de zorgaanbieder in 2015 inschakelt.” Is het mogelijk nieuwe onderaannemers toe te voegen gedurende 2015?
Indien een zorgaanbieder (een deel van zijn) productie doorcontracteert naar een onderaannemer levert de hoofdaannemer, middels het format
onderaannemers beschikbaar via de website, een limitatieve lijst met onderaannemers aan die de zorgaanbieder in 2015 wil inschakelen. CZ
zorgkantoren neemt tijdig en uiterlijk voor 1 januari 2015 contact op indien het zorgkantoor niet akkoord gaat met een bepaalde
onderaannemer. Alleen als er een dringende noodzaak bestaat is het mogelijk om CZ zorgkantoren toestemming te vragen om gedurende 2015
nieuwe onderaannemers toe te voegen.
5. De
inschrijvingsprocedure
5.1 Aard van de
procedure
5. De
inschrijvingsprocedure
5.2 Procedurele
De VOG voor rechtspersonen is een nieuwe voorwaarde voor inschrijving. De aanvraagtermijn overschrijdt de tijd die ligt
voorwaarden inschrijving tussen publicatie van het inkoopdocument en de uiterste datum voor inschrijving. Hoe gaat u hiermee om?
Er zal bij inschrijving een bewijs moeten worden bijgevoegd dat de VOG tijdig aangevraagd is. In de Bestuursverklaring is een voetnoot onder de
tabel, met de opsomming van vereisten, geplaatst.
5. De
inschrijvingsprocedure
5.2 Procedurele
VOG rechtspersonen aanvraag duurt max.8 weken zegt Justitie. Verschijning inkoopdocument 1-7-2014. Kan niet op tijd
voorwaarden inschrijving verkregen worden. Hoe gaat CZ hiermee om?
Er zal bij inschrijving een bewijs moeten worden bijgevoegd dat de VOG tijdig aangevraagd is. In de Bestuursverklaring is een voetnoot onder de
tabel, met de opsomming van vereisten, geplaatst.
5. De
inschrijvingsprocedure
5.3 Sectorale
inschrijving
1 sector inschrijven. Wij bieden zowel GGZ als GZ. Nu er nog geen uitsluitsel is over de GGZc 3 pakketten (Wmo of WLZ), is
het mogelijk voor beiden een aanvraag te doen of kan u aangeven of deze met zekerheid naar de WMO gaan?
De indicatie bepaalt welke financieringregime van toepassing is. De gehele groep cliënten met een GGZ-C indicatie gaat vanaf 2015 naar de
Wmo.
5. De
inschrijvingsprocedure
5.4 Vormvereisten
samenstelling
inschrijving
Er wordt gevraagd om een limitatieve lijst van onderaannemers die de zorgaanbieder in 2015 zal inschakelen. Is hiervoor
evenals voorgaande jaren een format beschikbaar?
Indien een zorgaanbieder (een deel van zijn) productie doorcontracteert naar een onderaannemer levert de hoofdaannemer, ter instemming van
het zorgkantoor, een limitatieve lijst met onderaannemers aan die de zorgaanbieder in 2015 inschakelt. CZ zorgkantoren neemt tijdig en
uiterlijk voor 1 januari 2015 contact op indien het zorgkantoor niet akkoord gaat met een bepaalde onderaannemer.
5. De
inschrijvingsprocedure
5.4 Vormvereisten
samenstelling
inschrijving
Is een VECOZO certificaat ook nodig om de offerte via het zorginkoopportaal in te vullen of is dit alleen nodig voor het
ontvangen van de overeenkomst?
Voor de inschrijving is het niet noodzakelijk dat gewerkt wordt met het persoonlijk Vecozo certificaat van de bestuurder. Dit is wel van
toepassing voor de uiteindelijk te sluiten overeenkomst medio september. Voor de inschrijving kan een persoonlijke inlogcode aangevraagd
worden die u voor de inschrijving kunt gebruikt kan worden. Het is uiteraard wel noodzakelijk om op papier een machtiging te hebben van de
tekeningbevoegd bestuurder die bij de inschrijving dient te worden geüpload.
5. De
inschrijvingsprocedure
5.4.1 Opvragen
documenten
In deze passage staat de volgende zin: "Zorgkantoren hanteren allen dezelfde bestuursverklaring. Hierbij geldt: voor
bestaande zorgaanbieders dat er geen documenten worden uitgevraagd. De bestuursverklaring is afdoende."
En niet veel verder in de tekst: "Zorgkantoren kunnen naast de bestuursverklaring en de formats van de inkoopcriteria de
volgende aanvullende documenten opvragen bij de zorgaanbieder (meer gericht op relatie/onderhandeling):
De Bestuursverklaring heeft betrekking op de algemene voorwaarden en de geschiktheidseisen. Voor bestaande zorgaanbieders geldt daarbij
high trust, high penalty. Deze zorgaanbieders hoeven, in het kader van de administratieve lastenverlichting, dan ook geen onderbouwende
documenten aan te leveren (zie voetnoot bij de tabel, waar het de VOG betreft). Wat zorgkantoren zorgaanbieders wel kunnen vragen is een
onderbouwing van hun inschrijving aan te leveren ten behoeve van juiste beoordeling en de afspraak 2015. Hiervoor bestaat onder andere het
format inkoopafspraken 2015. Dit format geldt voor zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders.
inkoopafspraak."
Behalve een grove tegenstrijdigheid is dit niet in lijn met een administratieve lastenverlichting. Hoe komt de gedachtekronkel
van bovenstaande tot stand en schrapt u alle andere document behalve de bestuursverklaring?
Vraag heeft
betrekking op
hoofdstuk
Vraag heeft
betrekking op
paragraaf
Vraagstelling
Antwoord
5. De
inschrijvingsprocedure
5.4.1 Opvragen
documenten
Is de definitie van CZ van 'onderaannemers' in deze nog gelijk aan uw definitie zoals verwoord in uw zorginkoopdocument
2014; Er is van onderaanneming geen sprake wanneer een cliënt uitdrukkelijk aangeeft binnen één functie zorg te willen
ontvangen van twee zorgaanbieders, en de betrokken zorgaanbieders beide een overeenkomst met CZ zorgkantoren hebben
én een productieafspraak voor de desbetreffende functie, maar dat binnen AZR niet kan worden gerealiseerd.
CZ zorgkantoren ziet geen reden om de definitie te wijzigen.
5. De
inschrijvingsprocedure
5.5 Vormvereisten wijze
van inschrijving
Is het alleen mogelijk tussen 1 &15 augustus documenten in te dienen en is er geen andere mogelijkheid dan met Vecozo?
Het is alleen mogelijk om documenten in te dienen in periode die er voor staat en via procedure zoals aangegeven in het zorginkoopdocument,
dus via Vecozo.
5. De
inschrijvingsprocedure
5.7 Tijdpad,
besluitvorming en
berichtgeving
De publicatie van de nota van inlichtingen vindt plaats op 01-08-2014. Afhankelijk van de deze nota en de antwoorden op de
door ons gestelde vragen kunnen wij pas bepalen hoe ingeschreven wordt, welke opslagen worden aangevraagd.
Inschrijvingen moeten nu gedaan worden tussen 01-08-2014 en 15-08-2014. I.v.m. de vakantieperiode vragen wij of dit
verlengd mag worden tot 22-08-2014.
We erkennen dat de termijnen krap zijn en dit de nodige druk zet op de processen van zorgaanbieders. Het uitstellen van publicatie van het
inkoopbeleid is niet de keuze geweest van concessiehouders en veroorzaakt voor CZ zorgkantoren ook knelpunten. De termijnen die nu
gehanteerd worden zijn het resultaat van landelijke afspraken waar alle zorgkantoren zich aan dienen te houden. Ook het termijn voor het
indienen van de projectplannen is een landelijke afspraak in het kader van de uniformering.
Bijlagen
Bijlage 1: Landelijke
geschiktheidseisen
Als nieuwe eis wordt de VOG voor rechtspersonen opgenomen. Het aanvragen van deze VOG neemt extra administratieve
Het is landelijk vastgesteld om deze eis op te nemen.
lasten mee, zowel in directe kosten als in het omvangrijke proces van aanvragen. De VOG zelf heeft echter maar een beperkte
waarde, hij geeft immers op het moment van aanvragen een "beperkte" retrospectieve garantie, omdat feiten die op moment
van aanvragen of nadat moment onbekend zijn of pas ontstaan worden niet meegenomen. Bij het afgeven van de verklaring
kan deze dus al achterhaald zijn.
Bijlagen
Bijlage 1: Landelijke
geschiktheidseisen
Bijlage 1: Landelijke
geschiktheideisen.
Vorig jaar was er eveneens een format voor een zogenaamde Waarheidsverklaring. Is deze er dit jaar weer en zo ja, waar
kunnen we deze vinden en indienen?
Graag zou ik van u willen weten of de regeling AO/IC ook van toepassing voor nieuwe zorginstellingen?
En zo ja, hoe kunnen we hieraan voldoen?
Deze ''ondertekening naar waarheid" staat in de Bestuursverklaring 2015. De bestuurder(s), dan wel de gemachtigde namens de bestuurder
ondertekent hiermee de bestuursverklaring.
Ja, nieuwe zorgaanbieders dienen op de datum inschrijving aan alle vereisten dienen te voldoen, tenzij anders aangegeven.
Waaraan voldaan moet worden is terug te zoeken in de beleidsregel AO/IC van Nza.
Bijlagen
Bijlage 1: Landelijke
geschiktheidseisen.
In de landelijke geschiktheidseisen staat, en volgens mij is het nieuw vanaf 2015, dat de zorgaanbieder beschikt over VOG
voor rechtspersonen.
Wij moeten die aanvragen en dat duurt normale procedure 8 weken en is dan dus niet beschikbaar op 15 augustus.
Hoe daar mee om te gaan en wat wordt er verwacht van bestaande aanbieders ?
Bij de inschrijving kan volstaan worden met het aantoonbaar maken dat de VOG is aangevraagd. VOG RP is echter randvoorwaardelijk voor het
aangaan van een overeenkomst en dient de zorgaanbieder te kunnen overleggen voordat de overeenkomst wordt aangegaan.
Bijlagen
Bijlage 5: Betalingen
over 2015
Op pagina 64 worden de betalingen verder toegelicht. In voetnoot 3 staat dat vanaf 2016 een vertraging van een maand
In 2016 is de betaling over 2015 een oud jaar geworden. Omdat een oud jaar pas in de tweede CAK run wordt aangeboden wordt de opdracht
optreedt tussen de maand waarin de BZ10 wordt aangeboden aan het CAK en de uitvoering van de betaling door het CAK.
pas in februari uitgevoerd. Betaling per begin februari en een inhouding met het lopende maandvoorschot van medio februari. Dit is niet anders
Onze interpretatie is dat dit betekent dat de bevoorschotting maandelijks wordt voortgezet, maar dat eventuele wijzigingen in dan de systematiek die al jaren wordt gehanteerd.
het bedrag een maand later verwerkt worden. Een andere interpretatie zou kunnen zijn dat er één maand geen
bevoorschotting plaatsvindt en dat de zorgaanbieder dus zorg moet gaan voorfinancieren. Graag ontvangen wij een toelichting
op hoe deze voetnoot gelezen moet worden.
Bijlagen
Bijlage 5: Betalingen
over 2015
Vanaf 2016 treedt een vertraging van een maand op tussen de maand waarin de BZ10 wordt aangeboden aan het CAK en de
uitvoering van de betaling door het CAK. Wordt de bevoorschotting maandelijks voortgezet of wordt van zorgaanbieders
verwacht dat zij zorg gaan voorfinancieren?
In 2016 is de betaling over 2015 een oud jaar geworden. Omdat een oud jaar pas in de tweede CAK run wordt aangeboden wordt de opdracht
pas in februari uitgevoerd. Betaling per begin februari en een inhouding met het lopende maandvoorschot van medio februari. Dit is niet anders
dan de systematiek die al jaren wordt gehanteerd.
Bijlagen
Bijlage 6:
Productspecificaties
Hoe gaat CZ om met de productspecificaties nu deze nog onder voorbehoud zijn?
CZ zorgkantoren volgt de landelijke lijn, op het moment dat de productiespecificaties definitief zijn vastgesteld, zullen die gelden.
Bijlagen
Bijlage 6:
Productspecificaties
In de productspecificaties van het zorginkoop document 2015 wordt beschreven waaraan de zorginstelling dient te voldoen
(pag. 70 e.v.). Op de voorgaande pagina’s maakt het inkoopdocument gewag van het verschil tussen verblijf met- en verblijf
zonder behandeling. Waar sprake is van Verblijf zonder behandeling wordt de aanbieder gehouden een beperkte inzet van
behandelaars op de achtergrond beschikbaar te hebben of een beroep te doen op de ZVW.
Ik vraag me af of het in de beschrijvingen per ZZP gaat om ZZP’s waar behandeling van toepassing is. Onze instelling heeft
een toelating en afspraken voor veel ZZP’s zonder behandeling.
Voor het maken van afspraken voor ZZP met behandeling dient de zorgaanbieder in het bezit te zijn van een toelating voor verblijf en
behandeling. Het gaat bij verblijf en behandeling om artikel 15 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.
Bijlagen
Bijlage 6:
Productspecificaties
Bij de tekst van ZN over cliëntkeuze staat naar ons idee onterecht het Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg eist dat er
tweemaal per jaar een zorgplanbespreking met cliënt of cliëntvertegenwoordiger gehouden moet worden. Naar ons idee staat
dat niet zo in het besluit.
De frequentie van het evalueren van het zorgplan maakt onderdeel uit van de vingerende wetgeving binnen de langdurige zorg. In de huidige
AWBZ is jaarlijkse evaluatie de vereiste. In de huidige tekst van de Wlz is echter opgenomen dat minimaal 2 maal per jaar evaluatie van het
zorgplan met de cliënt plaatsvindt. Deze aanscherping houdt geen verband met de verzwaring van administratieve lasten als wel met invulling
van de wettelijke eisen. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt zoveel mogelijk regie krijgt over zijn/haar eigen zorgdossier en invulling van de
zorg. De definitieve overeenkomst 2015 is aangepast aan het AWBZ regiem. Zie tekst van de Overeenkomst en de Nota van Inlichtingen op de
Overeenkomst op de website van CZ zorgkantoren.
Bijlagen
Bijlage 1: Landelijke
geschiktheidseisen
Wij missen hierbij een onderscheid tussen structurele en incidentele (bv. i.g.v.. (zorg)vakantie(begeleiding) onderaanneming. Zorgaanbieders moeten melding maken van onderaannemers (middels het format). Dat geldt voor alle onderaanneming, dus ook de incidentele
In de praktijk melden we de laatste, die vaak enkele dagen of weken beslaat, volgens afspraak met Zorgadvies elke keer bij
onderaanneming.
uw loket Zorgadvies.
Bijlagen