instructie

Procedure: Intramurale herstelzorg na ziekenhuisopname
Ingangsdatum: 17-02-2014
Aanleiding:
In het kader van de extramuralisering in de langdurige zorg, langer thuis, is de aanspraak op ZZP VV
03 voor nieuwe verzekerden vervallen per 1-1-2014. Dit heeft een onwenselijke situatie opgeleverd
voor de ketenpartijen en m.n. de ziekenhuizen. Om die reden heeft het ministerie van VWS besloten
om voor verzekerden voor wie de zorg na een ziekenhuisopname thuis niet voldoende kan worden
geregeld in het jaar 2014 de mogelijkheid tot tijdelijke opname in een AWBZ-instelling in verband met
herstelzorg opnieuw te accommoderen. Zie Kamerbrief 192453-116496-LZ d.d. 6 feb. 2014
Vanaf 17-02-2014 kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor VV03 zorgzwaartepakketten. Om
de maatregel uit te kunnen voeren zijn onderstaande werkafspraken gemaakt.
Indicatiecriteria
De cliënt is op dit moment opgenomen in het ziekenhuis.
Verblijf in het ziekenhuis is medisch niet meer noodzakelijk.
Er is geen sprake van geriatrische revalidatie.
De cliënt heeft geen geldige indicatie voor een ZZP.
Cliënt heeft een somatische aandoening.
Cliënt heeft geen partner of een partner met geobjectiveerde beperkingen waardoor hij/zij de
noodzakelijke hulp en het noodzakelijke toezicht niet kan bieden.
Er is niemand in de omgeving van de cliënt in staat en bereid om de noodzakelijke hulp en het
noodzakelijke toezicht te bieden.
De cliënt heeft hulp nodig bij binnenhuis verplaatsen en transfers.
Er is hulp nodig bij tenminste bij wassen, kleden en toiletgang.
Er is binnen 12 weken zodanig herstel te verwachten dat de cliënt naar de thuissituatie kan
terugkeren.
De transferverpleegkundige heeft vastgesteld dat de zorg thuis niet (verantwoord) leverbaar is.
1. Wijze van aanvragen/indiceren
Het ziekenhuis doet zodra een verzekerde het ziekenhuis kan verlaten, een reguliere digitale
aanvraag bij het CIZ.
Die aanvraag wordt gedaan door de transferverpleegkundigen op een account in Portero dat
gekoppeld is aan het ziekenhuis.
In de aanvraag moet een ZZP worden gekozen. Voor verzekerden die nog geen indicatie voor
Verblijf hadden is het in Portero niet mogelijk een ZZP VV03 te kiezen.
Kies/selecteer: “ ZZP VV04”.
Om deze aanvragen te kunnen herkennen is het nodig dat de transferverpleegkundige het format
Aanvraag indicatie intramurale herstelzorg na ziekenhuisopname door transferverpleegkundigen
invult en via kopieren/plakken invoegt in de toelichting bij de aanvraag. Zonder gebruik van dit
format wordt er geen ZZP VV03 afgegeven.
Indien alle vragen in het format met “ja” beantwoord zijn, en de aanvullende vragen zijn
beantwoord, zal het CIZ een indicatiebesluit voor ZZP VV03 afgegeven, voor 3 maanden.
Als de verzekerde een geldige indicatie voor een ZZP heeft zal het CIZ dit navragen bij de
aanvrager en de aanvraag afbreken.
De aanvragen worden door het CIZ binnen 48 uur afgehandeld.
Startdatum van het besluit is gelijk aan de aanvraagdatum of max. 5 dagen daarvoor, als de zorg
eerder is gestart.
Geldigheidstermijn: 3 maanden. Er is geen verlenging mogelijk. Eventuele vervolgaanvragen
worden regulier door het CIZ beoordeeld volgens vigerende regelgeving.
Voor informatie aan het zorgkantoor (via AZR) wordt in de toelichting van de functie door het CIZ
vermeld: Intramurale herstelzorg na ziekenhuisopname.