319287 (9.54MB)

BUNDELING
Evaluatie en Audits Afzinken folie bij
Tunnel de Noord
Inhoud:
1.
Interne
audit
1 2 , KTB/GENAP
2.
Interne
audit
1 8 , KTB/GENAP
3.
Vergaderingsverslag
"Vlies t.p.v.
West, d r i j f - en a f z i n k m e t h o d e
4.
Bijlagen
5.
E v a l u a t i e aanbrengen
a f r i t westzijde
behorend
b i j verslag
vliesconstructie
BIBLIOTHEEK
•
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Postbus 20.000
7
3502 LA Utrecht V
BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT
NR. 2»J&88L£.-&D^
BUNDELING
Evaluatie en Audits Afzinken folie bij
Tunnel de Noord
Inhoud:
1.
Interne
audit
1 2 , KTB/GENAP
2.
Interne
audit
1 8 , KTB/GENAP
3.
Vergaderingsverslag
" V l i e s t.p.v.
West, d r i j f - e n a f z i n k m e t h o d e
4.
Bijlagen
5.
E v a l u a t i e aanbrengen
a f r i t westzijde
behorend
b i j verslag
vliesconstructie
IV
(?-> ; /'I-
Kombinatie Tunnelbouw
blad
Interne
audit
Datum en t i j d
Plaats :
i
Geenqueteerden
van
3
B.V.
D i n s d a g 9 o k t o b e r 1990 van 14.00 t o t 17.00 u u r
G e n a p , G o o r s e s t r a a t 1, 's H e e r e n b e r g
:
J. Besselink (produktieleider)
D. S n i j d e r s
(bedrijfsleider)
R. Z w a r t
(kwaliteitsmanager)
W. v . d . L a a n
Ul.
Huizing
J.Th.Visser
Beoordelaars
1.
1 2 : V I i e s c o n s t r u c t i e GENAP
1
(KTB)
(KTB)
(KTB)
7
INLEIDING
Het d o e l van de a u d i t i s t e t o e t s e n o f h e t p r o d u k t i e proces van
de v l i e s c o n s t r u c t i e b e h e e r s t p l a a t s v i n d t . E r z a l a a n d a c h t worden
b e s t e e d aan de i n t e r p r e t a t i e van de normen zowel n a a r de l e t t e r
a l s de geest.
Het houden van een a u d i t i s nieuw v o o r Genap.
Het
kwaliteitsplan
i s geen
bedrijfsprocedure
maar
geschreven
voor d i t project.
E r i s b e s l o t e n d e a u d i t t e l a t e n p l a a t s v i n d e n a a n de hand v a n
h e t p r o j e c t k w a 1 i t e i t s p l a n van Genap U i t g a v e
6-7-1990. R e v i s i e
nr.2/21-9-1990.
AUDIT
-
3.1
—
Opm.
-
3.3,
-
4.1.2,
-
4.1.4
/
\J De H . F . l a s i s t o e g e v o e g d a a n h e t k e u r i n g s p l a n . D e z e
l a s w o r d t g e b r u i k t v o o r b e p a a l d e d e t a i l s . De p l a a t sen v a n de l a s s e n s t a a n aangegeven op t e k e n i n g .
De b e h e e r s i n g
v a n de t e k e n i n g
distributie
komt t e r
s p r a k e . Genap h e e f t a l l e e n t e k e n i n g e n
i n de p r o d u k t i e met e e n g e p a r a f e e r d
akkoord stempel.
Genap z a l
een o v e r z i c h t maken w a a r i n . s t a a t a a n w i e de t e k e n i n g e n v e r s t u u r d z i j n . AjrW [:-. ^^^-^1JL^-.A<..-/.T.
De n a t t e r e p a r a t i e z o u t o e g e v o e g d k u n n e n w o r d e n a a n
dit artikel
( h e t w e r k v o o r s c h r i f t i s b i j " de b i j " l a g e n
r e e d s opgenomen)
E r z i j n w i j z i g i n g e n op h e t bestek
g e w e e s t . De w i j zigingen
zijn
automatisch
onderdeel
van het bestek
e n n i e t a p a r t v e r m e l d * E r i s v e r m e d e n om w a a r d e s t e
gebruiken
i n d i t gedeelte
van h e t k w a 1 i t e i t s p l a n .
Deze waardes s t a a n wel i n h e t k e u r i n g s b l a d .
Als
b i j een monstername • de g e s t e l d e
eisen
niet
g e h a a l d worden dan v o l g t e r een u i t g e b r e i d e r e s t e e k p r o e f .Er w o r d e n 5 m o n s t e r s genomen u i t v e r s c h i l l e n d e
r o l l e n . D i t s t a a t e c h t e r n i e t v a s t op papier£ Genap
zal
de
frequentie
van keuringen
door
de ' f a b r i e k
o p v r a g e n en d e r e s u l t a t e n v e r g e l i j k e n . met de e i g e n
waarnemingen.
D i t moet z i j n 4.2.
c
/
-
4.1.1
i
Kombinatie Tunnelbouw
blad
-
4.2.2 .
4.3.2.
Opm.
4.3.6.
5 - 1
5
,
0 p m
2
-
-
Bijlage
2
-
Bijlage
3
-
Opm.
Opm.
-
Bijlage
van
De l a s p a r a m e t e r s - ' s t a a n
op t a b e l l e n en g r a f i e k e n i n
de f a b r i e k . B i j l a g e 7 k a n n i e t i n g e v u l d w o r d e n met
standaard
p a r a m e t e r s omdat de i n s t e l l i n g
a a n de hand
van
het werk/materiaal
wordt
bepaald.
De p r o e f l a s
wordt handmatig b e p r o e f d , d o o r de l a s s e r op h e c h t i n g .
Het
b l i j k t d a t de l a s v o l d o e t aan de g e s t e l d e p e l waarde
e i s a l s het materiaal
scheurt
en de l a s
intact
blijft.
Indien
de
parameters
juist
zijn
i n g e s t e l d en de handmatige b e p r o e v i n g
door de l a s s e r
bevestigd
i s z a l e r aansluitend geproduceerd
gaan
w o r d e n . E r z a l e e n m o n s t e r op de t r e k b a n k
i n het
e i g e n l a b o r a t o r i u m b e p r o e f d worden waarvan de r e s u l t a t e n v a s t g e l e g d worden. Deze p r o c e d u r e moet i n h e t
kwaliteitsplan staan.
D i t i s een c r i t e r i u m
v a n Genap. E r kunnen
andere
b e l a n g e n m e e s p e l e n d i e h e t n o d i g maken h i e r v a n a f t e
w i j k e n . D i t g e b e u r t dan i n o v e r l e g met de d i r e c t i e
Onder v e l d l a s / wordt v e r s t a a n
een l a s op h e t werk.
Voor de c o n t r o l e op h e c h t i n g
z i e commentaar 4.2.2.
E r komt e e n t r e k b a n k op h e t w e r k .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d om d e k a n a a l l a s i n d e b l a a s h a l
te
l a t e n v e r v a l l e n . In de g e c o n d i t i o n e e r d e
toestand
kan met een e n k e l e
l a s w o r d e n v o l s t a a n . De v e l d l a s
b l i j f t e e n k a n a a l l a s . ( a c t i e p u n t W. v . d . L a a n )
4.2.7.
-
2
6
In p r i n c i p e i s e l k schuimmiddel
a f d o e n d e . E r moet
echter
voor
gezorgd
worden d a t e r goed met w a t e r
gespoeld wordt i.v.m.
verouderingsgevolgen.
t e n o . a . w i t t e s t r e p e n o p d e f o l i e om z o d o e n d e
de b o v e n k a n t v a n d e o n d e r k a n t t e k u n n e n
onderscheiden .
P r o d u k t i e datum wordt s t a n d a a r d
d o o r Genap i n de
f o l i e gedrukt
(zie 5.1).
v e r k l a r i n g van begrippen
zou nog
vermeld
kunnen
wooden
de
betekenis
van prefablassen
en
v e l d l a s s e r y . Ook d e d e f i n i t i e
v a n e e n "HOLD P O I N T "
hoort hier thuis.
De e i s v a n d e k o r r e l g r o o t t e <= 3 mm
zou e r u i t
kunnen, aangezien
deze e i s t e globaal
i s . In d i t
geval
i s het beter alleen
te stellen
dat het ballastzand
vrij
moet
zijn
van grove
en/of
scherpe
d e l e n . Genap z a l z i c h h i e r i n t e r n o v e r
b e r a d e n . De
g r o n d m e c h a n i s c h e gegevens moeten nog i n h e t b e z i t
k o m e n v a n G e n a p ( a c t i e p u n t T E C v i a WAL)
P u n t 2 . 1 , 3 . 1 e n 4.1 m o e t z i j n 6,0 N/mml. P u n t 2 . 3 e n
3.3
m o e t 1 4 , 3 N/mm2 e n 1 3 , 5 N/mm2. v e r v a n g e n
worden
d o o r 1 4 , 2 5 N/mml r e s p .
1 3 , 5 N/mml e n
trekspanning
door t r e k s t e r k t e .
KTB k r i j g t
de a t t e s t e n
v a n de m a t e r i a l e n
toege- s t u u r d . ( a c t i e p u n t Genap)
De e e r s t e p r o e v e n o p h e t - m a t e r i a a l z i j n ' u i t g e v o e r d
en v o l d e d e n . E r v o l g t e e n r a p p o r t v a n G e n a p . B i j de " p r o d u k t i e H a l " w o r d t op e v e n t u e l e
gebreken
g e c o n t r o l e e r d door de u i t v o e r e n d e .
/
E
r
D
e
I
n
z
i
d
t
e
* £//
•y
..-•. /
/Vw, - . •
..: • ...... ••',••'/fr/Az^
~.: _ r- *-,s. -X/:i.
Kombinatie Tunnelbouw
blad
_ o
3
p
m
.
3
van 3
"Produktie
buiten"
moet
worden
"produktie
blaas
hal".
B i j o n d e r d e e l 2.6 komt h e t p a k k e t t e n
oprollen
te v e r v a l l e n . Genap b e r a a d z i c h nog o v e r e e n a n d e r e
methode.
Er i s i n het keuringsplan
weinig
terug
t e vinden
o v e r de d r i j f w o r s t e n . E r z i j n p r o e f j e s gedaan m.b.t.
de
bezwijktrekkracht
en e r wordt g e t e s t
op l u c h t d i c h t h e i d . De r e d e n d a t d i t n i e t u i t g e b r e i d i n h e t
keuringsplan
n a a r v o r e n komt i s d a t h e t e e n t i j d e lijke constructie betreft.
ACTIEPUNTEN
-
Eventuele voorzieningen
voor h e t v l i e s gedurende een lange v o r s t
p e r i o d e . A C T I E P U N T WAL
- Genap b e s c h i k t o v e r m a t e r i e e l
d a t d a a r g e s c h i k t v o o r t e maken
is .
- TEC z a l g e v r a a g d worden de g r o n d m e c h a n i s c h e g e g e v e n s t e l e v e r e n
a a n G e n a p . A C T I E P U N T WAL
- Genap b e s l i s t o f de e i s v a n de k o r r e l g r o o t t e u i t h e t k w a l i t e i t s - '
plan kan verdwijnen.
- Onderzoek o f k a n a a l l a s i n de p r o d u k t i e h a l kan v e r v a l l e n . ACTIEPUNT WAL
- KTB v o o r z i e n
van Checklists
en m a t e r i a a l
attesten.
ACTIEPUNT
GENAP
4. C O N C L U S I E S
De m e n i n g v a n d e b e t r o k k e n e n
o v e r d e a u d i t was p o s i t i e f .
Op
d i v e r s e punten z i j n o n d u i d e l i j k h e d e n
o p g e h e l d e r d . De v e r b e t e r i n g e n d i e h e t p r o j e c t t e n g o e d e komen z u l l e n d o o r G e n a p meegenomen
worden i n h e t k w a 1 i t e i t s p l a n .
< m *
..^Ofl 75 i
1
i
b i ad
_ 1 L
van
i t e r n e aud.j.t...lB-;...V,.Li^s.CDnstructie GEMfiP B.V.
(II)
i
I "4
J
i
i
uur
D^tum en t i j d :
B j j n s d a g _ l 5 j a n u a r i 1991 v a n 14.00
tot
16.15
Plaats"!
"
v s r o a d e r z a a l KTB t e H e n d r i k I d o A m b a c h t
G e ervq u e-t-e c^don—•. L -.{- Roive-rs
(montage c o o r d i n a t o r )
D.' S n ; i j d e r s
(bedrijfsi eider)
|
E_«'._ZwWct •
( kwal i t e i t s m a n a o e r )
I
+
B?oordelaars
W
Hu i z i n g
u . as o o n g
W. v . d . L a a n
J.Th.Visser
(KTB - n o t u l i s t )
( K T B ) g e d e e i t e i i j K.
( KTB)
( KTB )
INLEIDING
H e t d o e l v a n de a u d i t i s d = gang v a n z a k e n r o n d de o r o d u k t i e
en
uitvoering
van
de
eerste
vliesconstructie
d o o r Genap t e
eval u e r e n . Tevens z u l l e n afspraken
m.b.t. de n i e u w e v l i e s c o n s t r u c t i e worden gemaakt.
L . d e J o n g z a l n a m e n s KTB
de l e i d i n g o v e r h e t a f z i n k e n v a n
de
nieuwe v 1 i e s c o n s t r u c t i e hebben.
2.
AUDIT
a — M a l o p e n a c t i e p u n t e n v o r i g e a u d i t ( a u d i t n r . 1 2 d.d.
9-10-1990)
1 E r i s b i j de e e r s t e a a n l e g v a n de v 1 i e s c o n s t r u c t i e t e l a a t
a c t i e g e n o m e n m . b . t . de v o r s t v o o r z i e n i n a e n .
Aan
h e t k w a l i t e i t s p l a n z a l w o r d e n t o e a e v o e a d de
Drocedure
m.b.t. de
voorzieningen
die
zullen
worden a e t r o f f e n
ter
;v
b e s c h e r m i n g van het v l i e s . of d e l e n van
het v l i e s t i j d e n s
^ )
vorst.
afsDraken
met
Genao maken m.b.t. de
eventuele
KTB
zal
maatregelen die nodig
zijn
om
b i j v o r s t door te
kunnen
werken.
2 G e n a p z a l s c h r i f t s l i j k v e r z o e k e n ( v i a KT3
aan
TEC)
om
de
i n h e t k w a 1 i t e i t s o 1 an v a n G e n a p g e n o e m d e g r o n d m e c h a n i s c h e
gegevens.
3 De e i s v a n de m a x i m a l e k o r r e l g r o o t t e v a n h e t a a n v u l z a n d i s
n i e t meer
nodig,
echter
wel
als omschrijving
grof/niet
J
^
scherp.
—= "
4 E r i s e n w o r d t g e e n k a n a a l l a s i n de p r o d u k t i e h a l g e m a a k t .
LWtaniBtt'L? ~
S l e c h t s de c h e c k l i s t s v a n d e e l B v a n
het oude v l i e s
zijn
o n t v a n g e n . De
v o o r de
produktie
van
het nieuwe v l i e s
te
t*p v.=.or
gebruiken
checklists
zullen
voor
commentaar
naar
KTB
«c'-«S"3«n l'«Q.
worden v e r s t u u r d
en
daarna i n het
k w a l i t e i t s p 1 an
worden
\oO«
opgenomen.
De m a t e r i a a l d o c u m e n t a t i e . t e s t r e s u 1 a t e n en c h e c k l i s t s v a n
het oude v l i e s werden te l a a t v e r w e r k t . A f g e s p r o k e n i s dat
b i j d e p r o d u k t i e v a n h e t n i e u w e v l i e s KTB b i n n e n 24 u u r
na
beeindiging
van
een ' a k t i v i t e i t
de
betreffende
aeoevens
ontvanat.
?
13
bird
b—Documen t b e h e e r
-
Genap
zai
tekeningenlijsten
bijhouden
( "5tatus1ijst",
t e k e n i g e n p l a n n i n g en de t e k e n i n g d i s t r i b u t i e ) .
De g o e d k e u r i n g s p r o c e d u r e
van de t e k e n i n g e n i s a l s v o l g t :
Genap
stuurt
de
tekeningen
voor
commentaar/goedkeuring
naar
KTB.
I n d i e n geen
commentaar, worden
de
t e k e n i n"=>r.
achtereenvolgens
door
TEC
en
KTB
geoarafeerd'.
Daarna
w o r d e n d o o r G e n a p d e t e k e n i n g e n v o o r z i e n v a n ==n
st=moe"'
" D E F I N I T I E F ". V o o r G e n a p i s d e p a r a a - f v a n KTB
vo~ldo=nde
om h e t s t e m p e l " D t F I N I T I E F
" t e geven.
Bovengenoemde procedures
z u i i e n 'worcen opaencmen
in
nei
kwaliteitsplan.
c- F r o d u k t i e c o n t r o l e
Tijdens
het
samenstellen
van
de
vliesconstructie
op
d=
b o u w p l a a t s b l e e k d a t e r meer c o n t r o l e op de p r o d u k t i e had
m o e t e n p l a a t s v i n d e n . Met name d e m a a t v o e r i n g
van
de
versterkte
strook
en
de
benodigde onderdelen
voor
het
afzinken.
Genap
z a l om
deze
processen
te
v e r b e t e r e n "de
bestaande c h e c k l i s t s
aanpassen
en
zonodia
uitbreiden
en
t e r c o m m e n t a a r a a n K i B v e r s t u r e n . KTB s t e l t v o o r om z o v e e i
mogelijk
de
gemeten
resultaten
op
papier
te
zetten
in
p l a a t s van j a / n e e .
E r m o e t e n c o n c r e t e a f s p r a k e n w o r d e n g e m a a k t o v e r de u i t t e
voeren
t e s t e n op
o.a
de
l u c h t d i c h t h e i d van
de
tirijfwors t e n . Genap o n d e r z o e k t
d e m o g e l i j k h e i d om d e
drijfworsten
gedurende
een
langere
periode
onder
druk
te
beproev-n
( c i r c a 12 u u r ) .
De
proeflassen
van
de
veldiassen
moeten
enerzijds
OD
P
a n d e r z i j d s op
treksterkte
gekeurd
worden.
y
Omdat de p r a k t i s c h e u i t v o e r i n g h i e r v a n op p r o b l e m e n
stuit
t-'/r <=>*-> ©\pci\*vc><<4 .v.m.
het ontbreken
van
de
j u i s t e t e s t a p o a r a t u u r OP
de
\aX^ Q<~*>< o i c ^ - b o u w p l a a t s , w o r d e n h i e r o v e r d e v o l g e n d e a f s p r a k e n g e m a a k t .
<r—'(
b o u w p l a a t s z a l m.b.v. d r a a i k l e m m e n d e
p r o e f l a s "op
ft p e l
worden
beproefd.
Indien
geen pel o p t r e e d t
wordt
de
p r o e f l a s g o e d g e k e u r d en k a n w o r d e n b e o o n n e n met
h e t maken
v a n d e v e l d i a s s e n . V a n de g e m a a k t e v e l ' d l a s z a l e e n m o n s t e r
worden
genomen
dat
b i j Genap
in
het
laboratorium zai
worden
beproefd
op
treken
pelsterkte.
Deze
procedure
w i j k t n i e t a f van de p r o c e d u r e d i e b i j h e t oude v l i e s i s
aehanteerd.
e
0 p
l
w
d
a
a
r
d
e
e n
e
d-
Organisatie
KTB
benadrukt
nogmaals
dat
naar
haar
mening
voor
dit
p r o j e c t een p r o j e c t l e i d e r b i j Genap b e s c h i k b a a r moet
zijn
met
voldoende
tijd.
D i t zou
met
name d e
snelheid
van
informatie
overdracht
verbeteren
en
de
algehele
coordinatie.
e-
K w a 1 i t e i t s p 1 an
Het
kwaliteitsplan
z a l op de
volgende punten worden
aangevuld:
tekeningprocedure.
checklists, organisatieschema,
documentbeheer
en
maatregelen
t.b.v.
borging
kwaliteit
tijdens vorst.
blad
3
3
van
ACTIEPUNTEN
AKTIE
-
Op
papier
zetten
m.b.t. v o r s t .
van
afspraken
en
-
Schriftelijk
-
Checklists
sturen.
naar
KTB
GENAP/KTB
-
A f s o r a k e n maken o v e r de u i t t e v o e r e n p r o e v e n
de d r i j f w o r s t e n .
met
GENAP/KTB
-
KwaliteitsDlan
de p u n t e n .
verzoek grondmechanische
aanoassen
en
aanpassen
KTB-WHU r e v 2 / 1 8 - 0 1 - 1 9 9 0
voor
m a s t r e g e 1 en
KTB
gegevens.
GENAP
commentaar
met d e o n d e r
2 e - gencem-
GENAP
^ p a
tunnel engineering
mm
consultants
J
A f s pra ken ii jst / Verslag nu m m er
91-1
J —
j
Betreffend*
Werk
Vlies t.p.v- West
d r i j f - en afzinkrethode
J
Datum
j — , —
8 ianuari 1991
J
Tijd
J
Tunnel onder De Noord
Plaats
j
14.00 - 16.00 uur
Hendrik Ido Ambacht
•—
Code nummer
1000N
j
Aanwezig voor
De damei/heren
KTB
P. Kersbergen
L. de Jong
W. v.d. Laan
W. Twigt
RWS Bouwdienst
G.L. Tan
C.Th. van Doom
F. v.d. Heuvel
G. Kooijman
C. Brandsen
Bijl.: 1
Verzending
Data volgende besprekingen
Aanwezigen
W.P.S. Janssen/F.Schijf
TEC-archief
Opgemaakt door
„
_
,
C. Brandsen
Geen volgende vergadering
Datum
_ .
_
14-01-1991
Paraaf controle
1.
Doel van de vergadering
Deze vergadering i s als open onderling overleg opgezet mat als doel vanuit
de aan een ieder bekende achtergrond te discussieren over te nemen en
voorgestelde aanpassingen aan de d r i j f - en afzinkmethcde voor het vlies op
2
-
Conslusies ten aanzien van vorige d r i i f - en afzinkmethcde Vlies
Algemeen wordt de gedachte ondersteund dat een samenspel van verschillende
SfvlSs
^
^
n d s l u k k e n
m
d
e
geplande afzinkmethcde voor
Benadrukt worden de volgende punten:
-
moeilijk vergelijk proef 1 : 10 ten opzichte van r e a l i t e i t mogelijke beschadiging drijfworsten;
'
lekraken drijfworsten conrole;
werking verschillende onderdelen moeilijk t o t niet te controleren b i j
start proces.
J
3.
Aanvullende informatie
3.1. Historie proeven met afzinken v l i e s .
De verslaggeving hierover i s nog steeds zoek.
De proeven zullen hier niet beschreven worden, zie 6.
Geconsteteerd kan worden dat er twee zaken belangrijk afwijken b i j Tunnel
onder De Noord ten opzichte van de proeven:
J
-
nu wordt eerst het vlies uitgelegd, voordat het afzinken begint;
het vlies wordt nu afgezonken door middel van waterverplaatsing
zonder hulpmiddelen als bijvoorbeeld zand.
3.2. Voorgestelde aanpassingen aan vlies c.q. afzinkmethcde.
Deze voorstellen worden tijdens het overleg uitgereikt, zie bijlage 1.
4
"
Discussie ten aanzien van aangepaste d r i i f -
afzinkmethcde
Aan de hand van toelichting op de uitgereikte stukken en proefbeschrijvingen van de heer G.L. Tan volgt nu een discussie.
Hiervan worden alleen de hoofdzaken weergegeven.
4.1. Drijfworsten, blijven onder het vlies bevestigd, hierdoor moet erop gelet
worden dat deze echt leeggezogen worden of leeglopen kunnen on luchtbellen
onder het vlies te voorkomen.
Het boderrprofiel (kuilen - toppen) of ongecontroleerd afzinken kan
luchtinsluitrng veroorzaken.
4.2. Afzinkmethcde - het principe b l i j f t dat het v l i e s door z i j n eigen gewicht
zal zinken. Dit zal bereikt worden door vanaf de zijkant water op het
v l i e s te laten lopen. Door de "middengoot" moet gecontroleerd afzinken
plaatsvinden.
De heer C. van Doom waarschuwt voor risico's als het water vanaf de
zijkant ongecontroleerd kan toestrcmen.
De heer G.L. Tan wijst erop dat een drijfworst eerst onder water getrokken
moet z i j n , voordat met leeg laten lopen wordt begonnen.
4.3. Plaatsbepaling v l i e s - ook hier i s het beginprincipe gehandhaafd dat het
v l i e s vanuit de tunnelas zich zal formeren.
Hiertoe z i j n langs de randen voldoende markeringspunten aangebracht cm de
ligging te controleren.
Uiteraard i s het positioneren van het vlies t e r plaatse van moot 1 t/m 4
een operatie die zeer gecontroleerd moet plaatsvinden. De heer L. de Jong
s t e l t dat eerst het vlies volledig gefixeerd moet z i j n aan de beton van
moot 1 t/m 4, voordat het uitrollen vervolgd wordt.
4.4. Overige - d i t betreft overwegingen ten aanzien van werkmethodes toegepast
b i j 4.1 t/m 4.3:
drijfworsten compartimenteren? b.v. nrs. 14 t/m 25;
hoe v l i e s corrigeren indien het a f d r i j f t ;
afmetingen pontons, i n verband met profielvernauwing/vlies moet
a l t i j d binnen pontons blijven.
5.
Afronding
Door de KTB werden af sluitend de volgende zaken aangeroerd:
1.
2.
3.
Of de heer G.L. Tan de door hem genoemde rapporten alsnog boven water
kan krijgen;
GENAP z a l op 15-01-1991 met de productie van het v l i e s starten, gaat
TEC akkoord;
Wijze van handelen ten aanzien van wijzigingen, afzinkmethode ten
aanzien van bestaand deelwerkplan.
Er i s geen volgende vergadering afgesproken.
6.
Actie/besluitenlijst
Actie
91-1-3.1- verslaggeving proeven boven water krijgen
G.L. Tan
91-1-5.3 wi j zigingen/aanvullingen op origineel
4r
dwp i n 3-voud aan F. v.d. Heuvel
J~
verstrekken
KTB
Besluiten
91-1-5.2 Start produktie vlies b i j GENAP i s akkoord
aangezien er vliestechnisch of maatvoeringstechisch niets veranderd i s .
91-1-5.3 Het originele deelwerkplan b l i j f t gehandhaafd.
De aanvullingen zullen als addendum toegevoegd
worden.
2
—)
Aeo
V
« - ^ 1J4
Kombinatie Tunnelbouw
Overleg
KTB - T E C b e t r e f f e n d e v l i e s c o n s t r u c t i e
Wiizigingen
1. W i i z e
t.o.v.
eerste
afrit
Westziide-
vliesconstructie.
van confectioneren.
- P r e f a b - b a n e n v a n 4 m. i . p . v . h m.
- Geconfectioneerde
foliedelen zig-zaggen
i.p.v. oprollen
(4 m zig--zag j.
- Z i g - z a g methode v e r e i s t minder v 1 o e r o o p e r v 1 a k . P r o d u k t i e
in geconditioneerde h a l mogeliik.
-Voordelen
t.a.v.
1aad/losorocedures.
2.
Laden
en l o s s e n
foliedelen.
- Geconfectioneerde
gezig-zagde
f o l i e d e l e n k u n n e n m.b.v.
Genap s e i g e n m a t e r i e e l i n 1 e n g t e r i c h t i n g v a n twee kanten
worden o p g e r o l d ( z i e f o t o ' s ) . V e r k r e g e n
p a k k e t k a n m.b.v.
v a n e e n e v e n a a r OD h e t t r a n s p o r t m i d d e l w o r d e n g e t i I d e n
worden v e r v o e r d . Lossen van h e t p a k k e t gaat i n cmgekeerde
volgorde.
De a f z o n d e r l i i k e
foliedelen
worden op e l k a a r
g e l e g d waarna de v e l d i a s s e n gemaakt kunnen worden (methode
Amelisweert).
- H e t i s d e b e d o e l i n g d a t de f o l i e d e l e n d i r e c t o c de o o n t o n s
( z i e Dunt 3 ) worden g e l o s t en u i t o e r o l d . "
Wk
3.
r
Te w a t e r
laten
foliepakket.
- Het f o l i e p a k k e t wordt i n gezig-zagde
toestand drijvend
g e h o u d e n m.b.v. e x t e r n d r i i f v e r m o g e n i n d e v o r m v a n p o n t o n s .
In de oude s i t u a t i e moest h e t d r i i f v e r m o g e n b e t r o k k e n worden
u i t de i n de f o l i e d e l e n meegerolde d r i i f w o r s t e n . Het gebruik
van Dontons maakt h e t d r i i v e n d houden v a n h e t t o t a l e pakket
beter controleerbaar.
- De f o l i e w o r d t n a h e t p o s i t i o n e r e n v a n d e p o n t o n s ,
vanaf
de p o n t o n s t e w a t e r g e l a t e n . D a a r b i i w o r d t n a h e t o p b l a z e n
van de b e t r e f f e n d e d r i i f w o r s t s t e e d s de b o v e n s t e omslag v a n
het
op de pontons
liggende
f o l i e p a k k e t h e t water i n
getrokken.
- V a s t z e t t e n v a n de v e r s c h i l l e n d e o m s l a g e n moet voorkomen
~ -e.f->
d a t andere omslagen dan a l l e e n de bovenste t e water gaat.
r t i ^ _ o^esWk - H e t t e w a t e r l a t e n v a n d e f o l i e w o r d t g e s c h e i d e n i n t w e e
f a s e s . E e r s t w o r d t h e t g e d e e l t e r o n d o m h e t gebouw t e w a t e r
g e l a t e n . a f g e z o n k e n en de k l e m c o n s t r u c t i e v a s t g e z e t v o o r d a t
met
h e t t e w a t e r l a t e n en a f z i n k e n v a n h e t o v e r i g e
folie
w o r d t b e g o n n e n . " De s c h e i d i n g " t u s s s e n -de t w e e d e l e n
ligt
o n g e v e e r t u s s e n d e d e l e n C e n D.
- Het t e w a t e r l a t e n v a n de pontons en h e t type ponton wordt
nog n a d e r
bepaald.
sc
-
t
& S t i l n e.r r r ^i _ n
I
-
-
Kombinatie Tunnelbouw
A.
D r i j f v e r m o g e n OD h e t w a t e r
Diversen
(
- luchtslangen
en a a n s l u i t i n g s l a n g op de d r i j f w o r s t
- snelk.ODDelingen wel o f n i e t t o e p a s s e n
- t r e k o u n t e n aan v l i e s i . o . v . aan d r i j f w o r s t e n a l s o s v o l g
van h e t t o e o a s s e n v a n een c l a t t e l a s i n de d r i j f w o r s t
"^bevestiging
k a r a b i i n h a k e n aan v e r s t s r k t e
strcck
ea
\r*0
folie.
- Diameter d r i j f w o r s t e n zodanig d a t de d r i i f w o r s t z s l f col;
OD h e t w a t e r d r i i f t .
o.h.
a f s t a n d v a n de d r i i f w o r s t e n v e r k l e i n d t o t L m
1. D . v
- D r i j f w o r s t e n gemaakt van gewapende PVC en t o e o a s s e n v a n
•een D l a t t e l a s . D a a r d o o r h o g e r e w e r k d r u k m o g e l i i k ( 0 . 7 to*0.6 b a r ) . H i e r d o o r z a l h e t s y s t e e m m i n d e r o e v o e 1 i g z i j n v o e r
druk
van buiten. -Ditmateriaal
blijkt
o o k =en
t^=re
luchtdichtheid
te bezitten
d a n h e t c n o e w * p = n d e ~P~'C~
Drukafname
i n c a . 20 u u r v a n 0.5 t o t 0.15 b a r . =
- D r i j f w o r s t e n a l l e m a a l d o o r l a t e n l c o e n t o t c a . 0.5 m u i t
d e a s v a n d e f o l i e . H i e r d o o r w o r d t d e k a n s d a t de f o l i e
e r g e n s k a n gaan "duiker," g e m i n i m a l i s e e r d .
- T o e v o e g e n v a n d r i i f v e r m c g e n b i n n e n h e t d e e l d a t r o n d o m he+getouw wordt a f g e z o n k e n wordt nog nader bekeken.
t3C. <1
5.
gebrachte
f Z>"\- -r^ »->
r—
blad nr
werk:
N
ot^LfXAe. A.3.
project nr
Kombinatie Tunnelbouw
datum
"vXDiriA IC(OOV-^-\- e>u.cU_
VYV4Wcvoi: ~P\J.C
*Bv«JLcxc >Uv^
l
—
Sv-•U^aJr-^e.•
AaucL-l-ex
u.fA- L e v i
:
Iw^.oUW.;
op
pejL.
o j o o
^'ocxpjj.v^lM.C^
M d X C?. 2-ocxr-. user
OOV-VVN V. OV. TJV- C^U>ov.si
yVltx4-W.CVCJL \ £ S . e v - \ . o .
L-lAikA c U c U t V-^-A. 0 , 0
5
Iow.V>(v-ev-U<2.5
CC.
2.0
vviax •
q "^/^c?ljcxr i^rkclv'.
/
©66
<p S O
Kombinatie Tunnelbouw
Tunnel
Evaluatie
Kombinatie
aanbrengen
onder
v1iesconstructie
Tunnelbouw
KTB/W.A.M. v a n d e r L a a n / L .
M a a r t / A p r i l 1971
de Noord
de Jong
afrit
westzijde
Kombinatie Tunnelbouw
Inhoudsopgave
1.0
Algemeen
2.0
Voorbereidende
werkzaamheden
3.0
Duikactiviteiten
4.0
Vlies
5.0
Afzinken v1iesconstructie
6.0
Omvouwen
7.0
Temperaturen
8.0
Conclusies
1 5 m.
omslag
en w a t e r s t a n d e n
Bijlage
1.
Planning
Bijlage
2.
Geconstateerde
Bijlage
3.
Bijlage
4.
Aanspannen
Bijlage
5.
Temperaturen
Bijlage
6.
Cunet
afwijkingen
vliesconstructie
Klembalkconstructie
klembalk
en w a t e r s t a n d e n
Kombinatie Tunnelbouw
1.0
Algemeen
In d e z e e v a l u a t i e w o r d e n , i n v o l g o r d e v a n w e r k z a a m h e d e n , z o a l s
opgetekend i n h e t draaiboek
a f z i n k e n v l i e s , h e t m a t e r i a a l , en
de t o e g e p a s t e w e r k m e t h o d e n a d e r b e k e k e n .
1.1
Planning
Over
h e t alaemeen
stemde de vooraf
opgezette
planning
goed
o v e r e e n met "de p r a k t i j k .
De t o t a a l
geplande tijdsduur
kwam
exact
overeen
met de
uiteindelijke
tijdsduur.
Binnen
de
planning
echter
waren w e l e n k e l e
handelingen
d i e meer
tijd
vergden. Het uitbrengen
van het e e r s t e deel
(E/F-noord),
de
aansluiting
rondom h e t gebouw en h e t n e e r l a t e n en a f s p a n n e n
van
de klembalk
namen m e e r t i j d
i n b e s l a g . De v e r l o r e n
tijd
w e r d m e t h e t a f z i n k e n v a n d e f o l i e d e l e n D t/m A g o e d g e m a a k t .
B i j l a g e 1 g e e f t de g e p l a n d e en de w e r k e l i j k e t i j d e n weer.
1.2
Organisatie
De g e k o z e n p e r s o n e e 1 s b e z e t t i n g
voldeed
i n a l l e fasen vanhet
a f z i n k e n v a n h e t v l i e s . De d u i k e r s w a r e n c o n s t a n t b e z i g e n o o k
de mensen v a n Genap z i j n , n a a s t h e t i n c i d e n t e e l r e p a r e r e n v a n
het v l i e s , ook i n g e z e t b i j o v e r i g e
handelingen.
N
Kombinatie Tunnelbouw
2.0 V o o r b e r e i d e n d e
2.1
werkzaamheden
Cunet
Baggerwerk
Het
baggerwerk
i s niet
binnen de g e s t e l d e t o l e r a n t i e s
uitg e v o e r d . D i ti s e n e r z i j d s h e t g e v o l g v a n de complexe g e o m e t r i e
van
h e t cunet
en a n d e r z i j d s
door
het ontbreken
van een
n a u w k e u r i g p l a a t s b e p a l i n g s s y s t e e m op de c u t t e r .
Vooraf
zijn
naar
aanleiding
van een d u i k i n s p e c t i e
enkele
grotere
afwijkingen
(trappen
i n het talud)
opgevuld
met
z a n d z a k k e n e n z i j n d i v . v o o r w e r p e n v e r w i j d e r d ( b i j l a g e 6).
Scherpe delen
U i t h e t c u n e t i s m.b.v. d u i k e r s e e n a a n z i e n l i j k e h o e v e e l h e i d
h o u t , s t e n e n en veenbonken v e r w i j d e r d
( b i j l a g e 6 ) . De d u i k e r s
h e b b e n h e t g e h e l e c u n e t i n r a a i e n h . o . h . 1 m. a f g e z w o m m e n .
E c h t e r om h e t r i s i c o
van beschadiging van h e t v l i e s
op de
bodem
van h e t cunet
zo klein
mogelijk
t e houden
zou het
wenselijk
zijn,
om v o o r d a t h e t v l i e s
wordt
afgezonken, een
l a a g z a n d v a n c a . 0.5 m d i k t e o p d e bodem v a n h e t c u n e t a a n
te
brengen
zodat
de e v e n t u e e l nog a a n w e z i g e
scherpe
delen
worden
afgedekt. Bovendien
h e e f t h e t zand
een e g a l i s e r e n d e
w e r k i n g op h e t baggerwerk.
Slib
In
h e t cunet
zijn
op v e r s c h i l l e n d e
tijdstippen
een aantal
s t e e k m o n s t e r s g e n o m e n u i t d e bodem v a n h e t c u n e t . D a a r u i t i s
gebleken d a t de h o e v e e l h e i d s l i b i n h e t cunet z e e r g e r i n g was.
Vorm v a n h e t c u n e t
D o o r d a t h e t c u n e t de vorm v a n een t r a p e z i u m h e e f t o n t s t o n d e r
r e g e l m a t i g e n i g oponthoud omdat e r p o n t o n s o n t k o p p e l d en
a f g e v o e r d moesten worden.
H e t a a n b r e n g e n v a n e e n p l a s b e r m m e t e e n d i e p t e v a n c a . 1.5 m,
zodanig d a t de w a t e r l i j n e n aan noord en z u i d
z i j d e van het
c u n e t , twee e v e n w i j d i g e l i j n e n zouden vormen, had h e t a f z i n k e n
i n e e n beweging u i t g e v o e r d kunnen worden.
2.2
Gebouw
De a a n w e z i g h e i d
van h e t bordes
om h e t g e b o u w
i s duidelijk
n o o d z a k e l i j k g e b l e k e n . De c o n s t r u c t i e v a n h e t b o r d e s w a s n i e t
o p t i m a a l d o o r d a t de s c h o r e n s c h u i n o v e r de s t e i g e r d e l e n
aangebracht
waren
en
op
verschillende
plaatsen
hinderden
c o n s t r u c t i e d e l e n op h o o f d h o o g t e
Aan d e n o o r d - en z u i d z i j d e v a n h e t gebouw i s o n d e r l a n g s h e t
bordes een s t a a l d r a a d a a n g e b r a c h t , waar de k a r a b i j n h a k e n v a n
de v e r s t e r k t e s t r o o k t i j d e n s h e t u i t t r e k k e n v a n de d e l e n E/F
o p v a s t g e z e t z i j n . Op d e z e m a n i e r w e r d b i j h e t u i t t r e k k e n v a n
de d e l e n E/F h e t v l i e s l a n g s h e t gebouw t e g e l e i d .
Zetting
Om i n h e t g e v a l v a n z e t t i n g e n
het
vlies
zoveel
mogelijk
rond
te
h e t gebouw
beperken,
spanningen
i s
rond
i n
de
Kombinatie Tunnelbouw
betonnenvliesbalk
een r i j zandzakken
aangebracht.
Door
de
zakken i e t s hoger t e l e g g e n dan de b a l k w o r d t een s o o r f p l o o i
gevormd d i e e v e n t u e l e z e t t i n g e n kan opvangen.
Klembalkconstruetie
Het
opklappen
v a n de
problemen
v e r l o p e n . Na
boven water v a s t g e z e t .
2-3
klembalkconstructie
i s zonder
opklappen
z i j n de frames
met
grote
touwen
Afzinkponton
Werkmethode
Het a f z i n k e n v a n h e t v l i e s v a n a f e e n p o n t o n h e e f t goed g e f u n c tioneerd.
Wel moesten
alle
ruimten t u s s e n de v e r s c h i l l e n d e
p o n t o n s e c t i e s aan de w e s t z i j d e van h e t ponton worden a f g e d i c h t
o m d a t b i j o p k o m e n d e w i n d h e t v l i e s o p b o l d e e n l o s kwam v a n h e t
water.
Om d e z e l f d e r e d e n h a d e e n s t r o o k f o l i e o v e r d e g e h e l e l e n g t e
van
h e t ponton
het gezig-zagde v l i e s
op h e t ponton
kunnen
beschermen
tegen
opwaaien,
hetgeen
nu werd
voorkomen
door
v o l d o e n d e z a n d z a k k e n op de f o l i e r a n d t e p l a a t s e n .
2.4
Ankerpunten
en l i e r o p s t e l l i n g .
Werkbaarheld
van h e t ponton
was, met h e t
Het
v e r h a l e n en p o s i t i o n e r e n
t o e g e p a s t e a n k e r s y s t e e m , goed w e r k b a a r . H i e r d o o r b e h o e f d e de
positie
v a n d e f o l i e , n a d a t d e z e o p h e t w a t e r was g e b r a c h t ,
n a u w e l i j k s g e c o r r i g e e r d t e worden.
Het i s g e b l e k e n d a t de t r a c t o r e n a a n n o o r d en z u i d z i j d e
minder
functioneel
w a r e n dan was v e r w a c h t .
Door
iedere
tractor te
vervangen door twee t i r f o r s z o u h e t a n k e r s y s t e e m m o g e l i j k wat
eenvoudiger t e handelen geweest
zijn.
De a n k e r d r a d e n ( d i a m e t e r 1 0 mm) v a n d e t w e e 5 t o n s l i e r e n a a n
de
westzijde
van h e t cunet
d i e h e t ponton
naar
achteren
moesten
trekken,
hadden
b e t e r wat zwaarder
kunnen
zijn i n
verband
met windbe1 a s t i n g
op h e t ponton.
Voor
de z e k e r h e i d
z i j n op de p o n t o n e i n d e n twee t i r f o r s b i j g e z e t .
De
B-lieren
voldeden
aan de v e r w a c h t i n g e n , hoewel
het niet
d i r e c t m e r k b a a r was i n h o e v e r r e de p o s i t i e v a n h e t v l i e s
nog
t e b e i n v l o e d e n was met d e z e
lieren.
( d i t was d o o r h e t
n a u w k e u r i g p o s i t i o n e r e n met h e t p o n t o n ook n i e t n o d i g )
De
toegepaste t r e k k r a c h t van deze
l i e r e n 0.5 t o n s l i e r e n i s
s t e e d s i n g e s t e l d t u s s e n de 160 en de 200kg. Een maal i n g e s t e l d
veranderde
deze
k r a c h t i n de d r a a d
n a u w e l i j k s en waren de
v e r a n d e r i n g e n i n d e p o s i t i e v a n d e t r e k p u n t e n b 3 n / z t/m b 2 6 n / z
vanaf de w a l n a u w e l i j k s merkbaar.
2.5
Materiaal
en materieel
In
h e t algemeen
kan worden
gesteld
dat alle
r e d e l i j k t o t goed hebben g e f u n c t i o n e e r d .
Enkele algemene opmerkingen h i e r b i j
zijn:
voorzieningen
Kombinatie Tunnelbouw
v e r l i c h t i n g op ponton o n t b r a k .
vervangen
aanwezige
c o m p r e s s o r s waren t e l i c h t en z i j n
zwaardere d i e s e l c o m p r e s s o r s .
door 2
vacuumpomp
gaf niet
altijd
h e t gewenste
resultaat
(oorzaak
l a g w a a r s c h i j n l i j k b i j de d r i j v e r o f de s l a n g
op d e f o l i e )
folieklemmen
beschadigden
de
folie
b i j onnauwkeurig
t o e p a s s e n . De s c h r o e f d r a a d s n e e d d a n i n d e f o l i e .
zandzakken
waren
wat
t e zwaar
en
daardoor
lastig
hanteerbaar.
v o o r h e t h a n d e l e n v a n de D-draden l a n g s h e t gebouw waren
lieren
beter
geweest.
Nu
moest
d i t met
handkracht
gebeuren wat moeizaam g i n g .
d o o r h a a l d r a d e n a a n d e f o l i e rondom h e t gebouw waren met
h a n d k r a c h t goed h a n t e e r b a a r .
(
Kombinatie Tunnelbouw
3.0
Duikactiviteiten
De d u i k a c t i v i t e i t e n z i j n g o e d v e r l o p e n
zowel i n de v o o r b e r e i ding
(inspecteren
van h e t cunet
en h e t opschonen
rond
de
k l e m b a l k ) a l s t i j d e n s h e t a f z i n k e n . Naast de a c t i v i t e i t e n d i e
voorzien
waren,
bleek
h e t ook n o o d z a k e l i j k
d a t de
duikers
v a n de d r i j v e r s t i j d e n s h e t
assisteerden
b i j het ontluchten
af zinken.
De
hydraulische-moeraanzetter
bleek
niet
betrouwbaar
en i s
vervangen door een momentsleutel.
_
Kombinatie Tunnelbouw
4.0
4.1.
Vlies
Productie folie
(Plavina)
v a n de f o l i e door P l a v i n a h e e f t geen problemen
Het produceren
opgeleverd.
De
geproduceerde
folie
had
een
vrij
hoge
treksterkte
( g e m . > 2 1 N/mm2). M e d e
hierdoor
zijn
ook de
problemen
met de l a s - t r e k s t e r k t e s
minimaal
gebleven. (Las
t r e k s t e r k t e 0.7 t o t 0,8 * f o l i e - t r e k s t e r k t e ) .
Rekening
moet worden
gehouden
d a t tussen
opdrachtdatum en
p r o d u c t i e d a t u m v a n de f o l i e m i n i m a a l 2 weken v e r s t r i j k e n .
4.2.
V
Assemblage v l i e s
(Genap)
Gebleken
i s d a t de l e v e r a n c i e r v a n de v 1 i e s c o n s t r u c t i e n i e t
u i t g e r u s t w a s om d e e n g i n e e r i n g ( o n t w i k k e l i n g ) e n c o n t r o l e v a n
de
hulpmiddelen
(drijvers)
op een v o l w a a r d i g e
manier u i t t e
v o e r e n . Om t o c h e e n v o l d o e n d e r e s u l t a a t t e b e r e i k e n i s d o o r
KTB
veel t i j d gestoken
i n h e t b e g e l e i d e n v a n de l e v e r a n c i e r
t i j d e n s deze fase van v o o r b e r e i d i n g .
De w e r k e l i j k e a s s e m b l a g e v a n h e t v l i e s i s r e d e l i j k
verlopen.
Wel
z i j n een aantal a f w i j k i n g e n geconstateerd.
In b i j l a g e 2
worden deze opgesomd.
Tijdens
de assemblage
bleek
d a t de omslag
v a n 1 5 m. d e
uitvoering sterk bemoei1ijkte.
(Testresultaten KTB-archief, 0 03).
4.3
Het
Transport foliepakketten
transport
van de
foliepakketten
verliep
redelijk
naar
wens,
Een
schadegeval
ontstond doordat
op e e n wagen d r i e
pakketten
werden aangevoerd. D i t derde pakket
l a g boven op de andere
twee p a k k e t t e n en h e e f t e e n v a n d e z e p a k k e t t e n
beschadigd.
was e e n s c h e u r
d i e zich
door
drie
onderliggende
Gevolg
f o l i e l a g e n v o o r t z e t t e e n e e n b e s c h a d i g d e d r i j f w o r s t ( W 2 3 Z ) . De
schade i st e r plekke gerepareerd.
4.4
Gereedmaken
foliepakket
voor
afzinken
Het u i t r o l l e n v a n de f o l i e d e l e n met h e t v o o r Genap s t a n d a a r d
materieel
( b u i s en e v e n a a r ) g e k o p p e l d
aan een h y d r a u l i s c h e
kraan
f u n c t i o n e e r d e goed.
Uitrollen
en p o s i t i o n e r e n v a n de
f o l i e vormde geen probleem.
T i j d e n s d e v o o r b e r e i d i n g e n o p h e t p o n t o n i s f o l i e p a k e t D2 u i t
gerold,
weer
opgerold,
afgevoerd
en g e c o r r i g e e r d omdat de
m a a t v o e r i n g n i e t i n orde was. Bovendien waren de t r e k p u n t e n
A l e n A2 n i e t j u i s t
aangebracht.
4.5
Het
Veldiassen
veldiassen
vond
plaats
onder
goede
omstandigheden
en
Kombinatie Tunnelbouw
verliep
voorspoedig.
Onder d e r g e l i j k e omstandigheden
i sh e t
m o g e l i j k e e n l a s s n e l h e i d t e h a l e n v a n c a . 2 m/min.
Op
een v e l d l a s
na
zijn
alle
veldiassen
i n een
keer
g o e d g e k e u r d . D e a f g e k e u r d e l a s t u s s e n D2 e n E / F - z u i d i s t e r
plaatse
u i tde f o l i e gesneden
en opnieuw
g e l a s t waarna ook
deze l a s werd goedgekeurd.
De KIWA k e u r i n g e n v e r l i e p e n n a a r w e n s . K e u r i n g e n a f h a n d e l i n g
verliepen vlot.
(Testresultaten KTB-archief, • 03).
^ Kombinatie Tunnelbouw
5.0 A f z i n k e n
5.1
Ponton
vliesconstructie
met f o l i e p a k e t
positioneren
Het p o s i t i o n e r e n van h e t ponton
zonder problemen.
5.2 A f z i n k e n
vlies
rondom
t o tvoor
h e t gebouw
gebouw
Het op h e t w a t e r brengen v a n de d e l e n E en F v e r l i e p
De d r i j v e n d e e v e n a a r w a a r m e e h e t v l i e s o p h e t w a t e r
werd had wat l a n g e r kunnen z i j n .
Het
met
verliep
van h e t ponton a f l a t e n van h e t v l i e s
de f o l i e k l e m m e n en z a n d z a k k e n .
was goed
goed.
getrokken
beheersbaar
De v e r s t e r k t e
stroken
l a n g s de noord
en z u i d z i j d e
van h e t
gebouw waren l a s t i g
b e h e e r s b a a r m e t name i n d e f a s e d a t z i j
waren l o s g e k o p p e l d v a n de s t a a l d r a a d o n d e r l a n g s h e t bordes.
Water op h e t v l i e s
In h e t algemeen
i s g e b l e k e n d a t h e t w a t e r a l l e e n op de f o l i e
l i e p waar de d r i j v e r s boven op h e t v l i e s waren a a n g e b r a c h t en
waar de f o l i e aan de rand e n k e l was. P a s na v e r l o o p van t i j d
l i e p ook t e r p l a a t s e v a n de o m s l a g , w a t e r op de f o l i e .
Door
het opspannen
v a n d e f o l i e m.b.v. d e l i e r e n w a s h e t w a t e r o o k
weer v r i j s n e l g r o t e n d e e l s van de f o l i e a f t e k r i j g e n en s t e l de z i c h e e n n i e u w e e v e n w i c h t s s i t u a t i e i n . G e s t e l d k a n w o r d e n
dat water op h e t v l i e s t u s s e n de d r i j v e r s geen e n k e l
probleem
v o r m t . Water op h e t v l i e s was a l l e e n p r o b l e e m d a a r waar h e t
v l i e s op de kant moest worden g e t r o k k e n i.v.m. h e t g e w i c h t .
Dat t e r p l a a t s e v a n de omslag h e t water s l e c h t
l i e p i sw a a r s c h i j n l i j k h e t gevolg van l u c h t onder
Water op h e t v l i e s h e e f t
k r i j g t op de f o l i e .
vooral
op h e t f o l i e
de omslag.
a l s v o o r d e e l d a t wind
geen v a t
Drijvers
Het
systeem
met de d r i j v e r s w e r k t e goed
daarbij
moest w e l
enige
aandacht
worden
geschonken
aan h e t leegmaken
van de
d r i j v e r s . B i j h e t s p o n t a a n o n t l u c h t e n v a n d e d r i j v e r s B25A n/z
b l e e k n . l . d a t h e t o n t l u c h t e n m o e i l i j k w e r d z o d r a d e d r u k weg
was e n d e l u c h t , n a b i j d e a a n s l u i t i n g , u i t d e d r i j v e r
verwijd e r d was. H i e r d o o r zonk de a a n s l u i t i n g v a n de d r i j v e r en werd
de o v e r i g e l u c h t o p g e s l o t e n e n d e l u c h t a f v o e r a f g e s l o t e n .
De d r i j v e r s B 2 5 A n / z z i j n om d e z e r e d e n w e e r o p n i e u w g e v u l d m e t
l u c h t . V e r v o l g e n s werden door twee d u i k e r s , v a n u i t de a s v a n
de f o l i e , d e z e d r i j v e r s o n d e r w a t e r g e d r u k t e n z o d o e n d e
vanuit
het midden o n t l u c h t .
Op d e z e w i j z e k o n d e n b e i d e d r i j v e r s g e h e e l w o r d e n o n t l u c h t .
Deze manier van o n t l u c h t e n i s v e r d e r b i j a l l e o v e r i g e d r i j v e r s
toegepast.
In e n k e l e g e v a l l e n gaven de l u c h t a a n s l u i t i n g e n aan de d r i j v e r s
boven op h e t v l i e s w a t problemen.
Zo w a r e n d e a a n s l u i t i n g e n
van de d r i j v e r s
X6n/z z e e r m o e i l i j k
bereikbaar doordat
deze
Kombinatie Tunnelbouw
a a n s l u i t i n g e n z i c h c a . 5m. o n d e r d e o m g e v o u w e n f o l i e r a n d v a n
15m.
b e v o n d e n . Ook b e v o n d e n d e a a n s l u i t i n g e n v a n d e d r i j v e r s
X2n/z;
X3n/z;
X4n/z;
X5n/z en B35n z i c h
aan h e t v e r k e e r d e
u i t e i n d e van de d r i j v e r .
De
luchtdruk
i n d e d r i j v e r s w e r d i n e e r s t e i n s t a n t i e o p 0,8
bar
g e b r a c h t . Omdat e e n a a n t a l d r i j v e r s p r o b l e m e n
vertoonden
bij
deze
r e l . hoge druk
en de p r a k t i j k
liet
zien
d a t ook
d r i j v e r s m e t e e n d r u k v a n s l e c h t 0,1 t o t 0,2 b a r g o e d
bleven
d r i j v e n i s b e s l o t e n d e d r i j v e r s t o t m a x . 0,3 b a r o p t e b l a z e n .
Afzinkvouwen
De v o u w w i j z e v a n d e f o l i e i n h e t w a t e r , om h e t a f z i n k e n
rond
het
gebouw i n t e z e t t e n , h e e f t n a a r wens g e f u n c t i o n e e r d . H e t
t o e s t r o m e n v a n h e t w a t e r d o o r de vouw i s e v e n w e l a n d e r s v e r lopen dan v e r w a c h t . Door de hoogte v a n de d r i j v e r s kon daar
het
w a t e r n i e t t o e t r e d e n . H e t w a t e r kwam d a a r d o o r v o o r n a m e l i j k
l a n g s h e t gebouw op h e t v l i e s .
D draden
Het a a n t a l D - d r a d e n a a n n o o r d en z u i d z i j d e was w a t k r a p , daar
d o o r m o e s t v e e l k r a c h t w a r d e n g e z e t om d e f o l i e m e t d e h a n d
naar
h e t gebouw t o e t e t r e k k e n ,
een aantal
lieren
aan h e t
gebouw hadden d i t op kunnen v o o r k o m e n .
Klembalkconstructie
Het n e e r l a t e n v a n de k l e m b a l k c o n s t r u c t i e v e r l i e p n i e t
zonder
p r o b l e m e n . M e t name d e o n d e r l i n g e a a n s l u i t i n g o p e l k a a r g a f ,
door de g e r i n g e t o l e r a n t i e t u s s e n de f r a m e ' s , problemen.
In
een g e v a l bevond
h e t e e r s t v o l g e n d e frame
z i c h onder h e t
n e e r t e l a t e n f r a m e z o d a t d e b e v e s t i g i n g s p u n t e n a a n d e wand
van
h e t gebouw
moest worden
losgemaakt
en h e t b e t r e f f e n d e
frame weer i n de goede p o s i t i e g e l e g d moest worden.
M o g e l i j k had d o o r h e t t o e p a s s e n v a n l o s s e f r a m e ' s met z o e k e r s
op d e b e t o n n e n v l i e s b a l k d i t p r o b l e e m n i e t o p g e t r e d e n .
Dp d e z u i d w e s t h o e k v a n d e v l i e s b a l k
v a n h e t gebouw had h e t
vlies
i n dwarsrichting
(= v o o r l a n g s h e t gebouw)
t e weinig
l e n g t e . De v e r s t e r k t e s t r o o k
kon d a a r d o o r n i e t op de j u i s t e
positie
(= v o o r
de d r a a d e i n d e n )
worden
aangebracht
en i s
verder
onder
de k 1 e m c o n s t r u c t i e gekomen
dan was v o o r z i e n .
Omdat de v e r s t e r k t e s t r o o k d u s o v e r d e d r a a d e i n d e n heen
viel
moesten een paar e x t r a gaten i n de v e r s t e r k t e s t r o o k
worden
a a n g e b r a c h t . B i j l a g e 3.
De o o r z a a k v a n h e t i e t s t e k r a p z i j n v a n d e v e r s t e r k t e s t r o o k
i s m i s s c h i e n d a t de v e r s t e r k t e s t r o o k z i c h t i j d e n s h e t maken
van
de v e l d l a s
tussen
de
delen
E-noord/zuid
(door h e t
a f r o l l e n ) i n een o p g e r e k t e t o e s t a n d bevond,
d i e na t e water
l a t e n verdween .
E n k e l e d r a a d e i n d e n waren z o krom d a t z e v e r v a n g e n z i j n . I n de
zuidzijde
v a n de v l i e s b a l k
zijn
bovendien
twee
chemische
ankers aangebracht
omdat de d r a a d e i n d e n n i e t
meer waren t e
b e v e s t i g e n i n de bestaande conussen.
Het a a n d r a a i e n v a n de moeren g a f p r o b l e m e n . I n e e r s t e
instantie
werden
de moeren
m.b.v. e e n h y r a u l i s c h e
moeraanzetter
a a n g e d r a a i d o p e e n v a n t e v o r e n i n g e s t e l d moment v a n
ca.
2 7 5 Nm. B i j c o n t r o l e m e t e e n m o m e n t s l e u t e l b l e e k d a t d e z e
waarde
niet
gehaald
was. H i e r u i t
i s geconcludeerd
d a t de
m o e r a a n z e t t e r n i e t goed
f u n t i o n e e r d e en i s b e s l o t e n d o o r t e
gaan
m e t e e n m o m e n t s l e u t e l . De m o e r e n
zijn
daarna
opnieuw
a a n g e d r a a i d d.m.v. e e n m o m e n t s l e u t e l i n g e s t e l d o p e e n moment
v a n 2 8 0 Nm. V e r v o l g e n s i s d e k r a c h t i n d e b o u t g e t e s t m.b.v.
een
holle
vijzel.
De g e v o n d e n
waarden
bleken
t e laag wat
waarschijnlijk
te wijten
was aan v e r v o r m i n g e n
i n h e t frame
waarop de v i j z e l
was a f g e s t e m p e 1 d .
H i e r d o o r kwam d e m o e r t e
v r o e g l o s . Om t o c h v o l d o e n d e z e k e r h e i d t e b i e d e n i s b e s l o t e n
de
moeren
nogmaals
aan
te draaien
met
een i e t s
groter
a a n d r a a i m o m e n t ( 3 5 0 Nm.). D i t g a f w e l e e n k l e i n e
verbetering
maar de a e s t e l d e w a a r d e kon wederom n i e t worden
aangetoond.
Bijlage
4
geeft
een
chronologisch
overzicht
van
alle
handelingen.
5.3
Afzinken
overige
folie
Het a f z i n k e n v a n de o v e r i g e f o l i e v e r l i e p goed. H e t v a n h e t
p o n t o n a f l a t e n l o p e n v a n de f o l i e was goed b e h e e r s b a a r met de
b e s c h i k b a r e f o l i e k l e m m e n en z a n d z a k k e n .
Echter,
o p moment v a n v e r h a l e n v a n h e t p o n t o n ,
wanneer de
f o l i e k l e m m e n en de zandzakken van de f o l i e z i j n v e r w i j d e r d en
dus
de b o v e n s t e
laag
v a n de f o l i e
losligt,
i s de• f o l i e
gevoelig
voor
wind.
Wanneer
de wind
vat krijgt
op
deze
b o v e n s t e l a a g f o l i e dan kan h e t gebeuren d a t de h e l e l a a g i n
een k e e r op h e t w a t e r t e r e c h t k o m t , waardoor de f o l i e i n e e r s t e
i n s t a n t i e n i e t o n d e r s p a n n i n g op h e t w a t e r komt t e l i g g e n . D i t
i s t e c o r r i g e r e n d o o r h e t ponton t e v e r h a l e n t o t d a t de f o l i e
weer s t r a k
ligt.
Z o a l s e e r d e r genoemd w e r k t e h e t t u s s e n t i j d s a f k o p p e l e n v a n de
p o n t o n s e c t i e s w a t v e r t r a g e n d op h e t a f z i n k p r o c e s z i e 2 . 3 .
B draden
Na h e t o p s p a n n e n v a n d e B d r a d e n , o p e e n k r a c h t t u s s e n 1 6 0 k g
en
200 k g , v e r a n d e r d e
e r gedurende
het afzinken nauwelijks
i e t s a a n d e i n g e s t e l d e k r a c h t en d r a a d l e n g t e .
Mogelijke
oorzaak:
extra
vlieslengte,
nodig
voor
het a f z i n k f r o n t d a t v a n a f d e w a t e r l i j n n a a r d e bodem v a n h e t c u n e t
l o o p t . H i e r d o o r s t o n d e n de B draden i n aanvang s t e k e n d ( onder
een
hoek i n h e t h o r . v l a k
) . Na h e t p a s s e r e n v a n h e t a f z i n k f r o n t ( f o l i e l i g t a a n de g r o n d ) z o u d e z e hoek n a g e n o e g
verdwenen moeten z i j n en de o n t s t a n e l e n g t e i s dan o p g e e i s t
d o o r d e e x t r a l e n g t e d i e n o d i g i s om h e t c u n e t p r o f i e l , i n h e t
v e r t i c a l e v l a k , dwars o v e r h e t c u n e t t e kunnen v o l g e n .
Drijvers
Ondanks de t o e p a s s i n g van d r i j v e r s van gewapende f o l i e b l e k e n
t o c h een a a n t a l d r i j v e r s t e l e k k e n i n e n k e l e g e v a l l e n waren de
d r i j v e r s l e k v o o r d a t de f o l i e op h e t w a t e r was g e b r a c h t .
In e e n a a n t a l g e v a l l e n z i j n de d r i j v e r s t e r p l a a t s e g e r e p a r e e r d
B i j een a a n t a l andere d r i j v e r s i s , gedurende
h e t op h e t w a t e r
d r i j v e n , e x t r a a a n d a c h t b e s t e e d aan h e t op druk houden v a n de
l e k k e n d e d r i j v e r s . Door de r e l a t i e f k o r t e v e r b l i j f t i j d , v a n de
d r i j v e r s , op h e t w a t e r g a f d i t geen n o e m e n s w a a r d i g e p r o b l e m e n .
Kombinatie Tunnelbouw
Afzinken deel A
Bij
h e t op h e t w a t e r brengen van d e e l A i s op de v o l g e n d e
punten van de procedure
afgeweken:
a l l e r e e r s t i s h e t p o n t o n met d a a r o p de r e s t e r e n d e
folie
ca
6m.
verder
naar
h e t westen
verhaald
dan i n h e t
draaiboek
i s aangegeven.
D i t bleek
mogelijk
door het
v e r h o o g d e w a t e r p e i l i n h e t c u n e t (-0.20 NAP )
vervolgens
i s de f o l i e
op h e t w a t e r g e b r a c h t
a l s een
harmonica,
hangend
aan
de
drijvers,
en
zijn
de
r e s t e r e n d e f o l i e l a g e n n i e t o p e l k a a r komen t e l i g g e n .
Het v o o r d e e l
van deze werkwijze
g e m a k k e l i j k e r i n de u i t e i n d e l i j k e
was d a t de r e s t e r e n d e
folie
p o s i t i e t e brengen was.
Krachten
.
,
Voor h e t v e r h a l e n van h e t ponton en h e t onder spanning
houden
van de op h e t w a t e r l i g g e n d e f o l i e waren r e l . k l e i n e
krachten
n o d i g . De k r a c h t e n , d i e z i j n g e b r u i k t l a g e n i n d e o r d e v a n 5 0 0
tot
1500 kg ( g e s p r e i d over
de h e l e b r e e d t e
van de f o l i e ) .
D a a r b i j kwamen k r a c h t e n v a n c a . 1 0 0 0 k g . e n m e e r a l l e e n
voor
wanneer de f o l i e s t r a k g e t r o k k e n werd. Bovengenoemde k r a c h t e n
b l e v e n r u i m s c h o o t s binnen de v o o r a f g e s t e l d e
grenzen.
Reparaties / voorzieningen b i j lucht-/waterinsluiting
Afgezien
van beschadigingen
aan de
drijvers,
bleken
de
r e p a r a t i e s op h e t v l i e s ,
o . a . de b e s c h a d i g i n g e n
t e n gevolge
van de f o l i e k l e m m e n , goed u i t v o e r b a a r .
B i j d r i j v e r X 6 n w a s s p r a k e v a n l u c h t o p s l u i t i n g o n d e r d e 1 5 m.
omslag.
Doordat
de a a n s l u i t i n g
zich
onder
d e 15m. o m s l a g
bevond
was
deze
drijver
niet
op
de
normale
wijze
te
ontluchten.
D i t i s opgelost
door,
o p d e 15m. o m s l a g , e e n
s t r o o k f o l i e met e e n l u c h t a a n s l u i t p u n t t e f d h n e n . H i e r n a werd
d o o r d e z e a a n s l u i t i n g m.b.v. e e n h o l p i j p e e n g a t g e m a a k t i n d e
folie
en d e d r i j v e r
X6n. V i a d i t g a t vond
de o n t l u c h t i n g
plaats.
Na h e t o n t l u c h t e n
werd, i n h e t a a n s l u i t p u n t op de
flap,
door
de d u i k e r
een vleugeldop
aangebracht
om h e t
o n t s t a n e g a t ( l u c h t a a n s l u i t i n g ) weer a f t e d i c h t e n .
Deze methode
i s eventueel
ook t o e t e passen
b i j luchtopsluiting
onder
het vlies
en h e e f t
a l s voordeel
dat alle
h a n d e l i n g e n z e e r g e c o n t r o l e e r d kunnen v e r l o p e n .
In h e t g e v a l v a n l u c h t o p s l u i t i n g o n d e r w a t e r z a l e r i . p . v . e e n
gefdhnde, een gelijmde
bevestiging toegepast
moeten
warden.
Het
lijmen onder water ( b i j r e p a r a t i e s ) i s beschreven
i n het
k w a l i t e i t s p l a n van Genap.
_
Kombinatie Tunnelbouw
C
6.0
Uitvouwen
15m. o m s l a g
Het u i t v o u w e n v a n de 15m.flappen g i n g moeizaam wanneer e r v a n
o o s t n a a r west werd g e w e r k t . Nadat de w e r k r i c h t i n g v a n west
n a a r o o s t werd aangehouden v e r l i e p h e t uitvouwem v a n de f o l i e
aanzienlijk
beter.
D i t had t e maken met h e t f e i t
dathet
cunnet i n o o s t - w e s t v e r s m a l t waardoor b i j h e t werken v a n o o s t
n a a r west meer f o l i e t e g e l i j k e r t i j d
moet worden
omgeslagen.
Qverlengte i n het vlies
De o v e r l e n g t e i s o n t w o r p e n v o o r :
- d e b r e e d t e o p 37. + l m .
-de l e n g t e
o p 37. + l m .
Doordat e r voldoende overlengte aanwezig
ruimschoots i n het k i e l s p i t .
was
ligt
het
vlies
(
Na h e t u i t v o u w e n v a n d e 1 5 m . f l a p p e n i s d e f o l i e r a n d
rond h e t
c u n e t g e b a l l a s t met z a n d z a k k e n a l s b e s c h e r m i n g t e g e n de w i n d .
<
(
x
Kombinatie Tunnelbouw
7.0
Waterstanden
Bijlage
5
temperaturen
en
temperaturen
geeft
een
overzicht
en waterstanden t i j d e n s
van
de
geregistreerde
de u i t v o e r i n g .
Kombinatie Tunnelbouw
8.0
Conclusies
Bij
het afzinken
v a n h e t v l i e s v o l d e e d de t o e g e p a s t e
werkmethode aan de v e r w a c h t i n g .
Mede d o o r d a t d e a f z i n k p r o c e d u r e was o p g e d e e l d i n v e r s c h i l l e n d e
fase's
b l e e f h e t a f z i n k e n goed b e h e e r s b a a r .
Hieronder zullen
worden genoemd:
de b e l a n g r i j k s t e
opgedane
e r v a r i n g e n nogmaals
Cunet
-
Een meer r e c h t h o e k i g e vorm v a n h e t c u n e t
voorkeur (i.v.m. afkoppelen pontonsecties).
verdient
-
Aanbrengen z a n d l a a g op de o n t g r a v e n ondergrond
aanbeveiing
( t.b.v.
bescherming
folie
voor
d e l e n en u i t v u l l i n g
onregelmatigheden)
de
verdient
scherpe
Klembalk
-
I n h e t o n t w e r p moet meer a a n d a c h t worden b e s t e e d a a n de
m a a t v o e r i n g s a s p e c t e n . Het nu toegepaste ontwerp
verlangt
een t e g r o t e n a u w k e u r i g h e i d i n d e f a b r i c a g e en montage
van de k l e m b a l k , d i e i n de p r a k t i j k o n h a a l b a a r i s .
-
De g e v o n d e n t e s t r e s u l t a t e n v a n d e b e r e i k t e k r a c h t i n d e
bouten
(met de h o l l e v i j z e l ) hebben aangetoond
d a teen
te
verwachte
spreiding
i n de r e s u l t a t e n
ook w e r k e l i j k
aanwezig
i s . Verschil
i n optredende
wrijving
tussen
moer, d r a a d en r i n g en de a f w i j k i n g e n d i e o p t r e d e n i n
m o e r a a n z e t t e r en m o m e n t s l e u t e l z i j n h i e r v a n de o o r z a a k .
Belangrijk
i s ook
d a t de
uitgangspunten
v a n de
b e r e k e n i n g v a n de benodigde b o u t k r a c h t b i j de u i t v o e r i n g
goed bekend z i j n .
Fol i e
-
M a t e r i a a l i sgevoelig voor temperatuur. B i j temperaturen
b e n e d e n 5° C. l o o p t d e f o l i e w a a r n e e m b a a r s l e c h t e r v a n
h e t pon t o n .
-
De
w i n d g e v o e l i g h e i d van de
folie
moet
niet
worden
onderschat.
B i j windkracht
4 B e a u f o r t en hoger
moet
r e k e n i n g worden gehouden met o p w a a i e n .
Het ponton
moet
v o l l e d i g w i n d d i c h t z i j n . Water op de f o l i e i s e v e n e e n s
aan t e b e v e l e n .
-
De i n b e i d e r i c h t i n g e n
bleek ruim voldoende.
toegepaste
o v e r l e n g t e v a n c a . 4 */.
Water
op de f o l i e
tussen
de d r i j v e r s
i s geen
enkel
probleem. D i tv e r s c h i j n s e l k a n beschouwd worden a l s een
kettinglijn.
De p r a k t i j k
liet
ook z i e n
dat b i j
het
verhogen v a n de s p a n n i n g op de f o l i e h e t w a t e r weer v a n
de f o l i e a f l i e p .
Kombinatie Tunnelbouw
Dri j vers
Bij
het
een o v e r d r u k i n de d r i j v e r s
d r i j f v e r m o g e n goed.
v a n 0,1 t o t 0,2 b a r
i s
Compartimentering
van
de
drijvers
i.v.m.
reserve
d r i j-fvermogen, e e n v o u d i g e r
o n t l u c h t e n en de s t a b i l i t e i t
van de d r i j v e r s
( h e t v e r d r i j v e n v a n de l u c h t naar een
kant
van de d r i j v e r
door
de w a t e r d r u k ,
a l s een kant
d i e p e r o n d e r w a t e r komt) b l e e k n i e t e c h t n o d i g .
Van e s s e n t i e e l b e l a n g i s d a t d e d r i j v e r s
( r e l a t i e met s t a b i l i t e i t v a n de d r i j v e r ) .
vormvast
zijn.
De
capaciteit
v a n d e drij^sr
bleek ruim voldoende. In
d r i j v e n d e t o e s t a n d l a g e n d e d r i j v e r s e c h t op. h e t w a t e r .
Indien
m o g e l i j k dan b i j v o o r k e u r
de d r i j v e r s
op h e t
vlies
i . p . v . eronder. D i t h e e f t a l s voordelen d a t een
l e k k e n d e d r i j v e r g e r e p a r e e r d kan worden en bovendien i s
gebleken
d a t daar waar de d r i j v e r s
bovenop h e t v l i e s
zaten
water
op de f o l i e
liep
waardoor opwaaien
werd
voorkomen.
Constante
kwaliteit
v a n de
g e s t e l d e e i s e n en t o e z e g g i n g e n
drijvers
blijkt
niet haalbaar
ondanks
Het
vacuum z u i g e n v a n de d r i j v e r s
g i n g moeizaam. H e t
toepassen van een g e p e r f o r e e r d e s l a n g i . p . v . een p o l y prop touw z o u h i e r i n v e r b e t e r i n g kunnen
brengen.
Toepassingen
van PVC-materiaa1
a l s constructiemateriaal
zijn
nog
i n de
o n t w i k k e li n g s f ase
(het kost
veel
inspanning
om
oplossingen
te
vinden
t.a.v.
luchtaansluitingen,
toelaatbare
belastingen,
m o g e l i j k h e d e n en o n m o g e l i j k h e d e n v a n h e t m a t e r i a a l )
bijlage
2
G E C O N S T A T E E R D E AFUJIJK I N G E N V L I E S C O N S T R U C T I E
Bijlage
2
H i e r o n d e r v o l g t een opsomming van a f w i j k i n g e n d i e g e c o n s t a t e e r d
z i j n t i j d e n s de a s s e m b l a g e en a f z i n k e n v a n de v 1 i e s c o n s t r u c t i e .
Assemblage
_
T e s t p r o c e d u r e s n i e t conform a f s p r a a k .
Testresultaten/checklisten te laat ingeleverd.
T e l a a t o p g e l e v e r d v a n w e g e a f g e k e u r d e l a s D2 - E / F - z u i d .
Ontbreken van proefmonster van d i e l a s .
Afzinken
A1 g e m e e n
A l l e worsten vertoonden v r i j snel
r e g e l m a t i g worden bijgepompt.
drukverlies
Nummering v a n d r i j f w o r s t e n / t r e k p u n t e n
Markeringslijnen
h.o.h.
6 m. n i e t
15 m o m s l a g
ontbraken
Trekpunten moesten worden
scheuren t e voorkomen.
-
Vouwwijze
was soms n i e t
Deel
E/F n o o r d / z u i d
consequent
-
Vouwwijze
conform
X3 w a s t e l a n g .
C1/C2
niet
Deel
D
-
Deel
-
door
Genap
om i n -
tekening.
dan op t e k e n i n g .
Worst
drijfworsten
v o o r z i e n van een ty-rap
l e k e n W53Z.
anders
doorgezet.
d e e l s en z a t e n d e e l s l o s .
X 2 N / Z , X 3 N / Z , X 4 N / Z , X5N/Z e n W35N, a a n s l u i t i n g
kan t .
W o r s t W27N
moesten
ontbrak.
Gronddoek en p o 1 y - p r o p t o u w z a t l o s i n sommige
-> n i e t m o g e l i j k om v a c u u m t e t r e k k e n .
Lipjes
en
aangebracht.
D2 r e t o u r i . v . m . :
maatvoeringsprob1emen
o n t b r e k e n t r e k p u n t 26N
v e r k e e r d gemonteerd t r e k p u n t A1/A2
aan verharde
d r i j f w o r s t e n 2 5 A N/Z b e i d e t e l a n g
l i p j e s 15 m o m s l a g n i e t i n o r d e
-
D e e l D2 t r a n s p o r t s c h a d e .
gebeurd.
Deel
W23N z o u w o r d e n v e r v a n g e n , i s n i e t
C
Worst
W18Z
-
Reparatie
Deel
B
-
Geen
Deel
A
-
Aquatex
-
W5N
lek.
aan
vlies
specifieke
was
worsten
1ek.
i.v.m.
schade
door
folieklem.
opmerkingen.
<$ 15
waren
onbetrouwbaar/kwetsbaar.
bijlage
3
KLEMBALKCONSTRUCTIE
blad nr
werk:
project nr
!
Ci2>->-:p(x£,t.
O
'<E1
•i S
6
/}//c
/7JCC<&>7
cf/
datum
Kombinatie Tunnelbouw
tZMcj&r) /fC^UritosTre*&/c<y°-
A:
>
blad nr
werk:
(j. I/HH (?••
project nr
datum
Kombinatie Tunnelbouw
Via
(T^ivtUUv.
C • vj. K c c v ^
—
>
=>
-
ft
,
«
«t
1 - *
f
i
!
!
j
!
I
1
A
•
1
i
t
i
A
A
i
occo
CO=>\
A
it
blad nr
werk:
("7> t / t ^ i C j '
project nr
L/'l
—
datum
Kombinatie Tunnelbouw
r
VYl- J j l ^ < 2
—-b.
byioi
2e-
beta hecbtn (Ui)
tfl
^ Ae6 utdcc&>? /Pog/ryec^ *C*x.
v
At
lb=5
*5
/6>s
y
\S40
3
0
r
f
c
I
*i
i
i
t
2 i
(
oooo
o
blad nr
werk:
a
C ^ ' t/t'vVt ( D
project nr
//'/•-
Kombinatie Tunnelbouw
1/ 6v.
datum
it
9
•J
" 2
C2J&
6- S/7CO
blad nr
werk:
©2
I'ilKtv
project nr
r
Kombinatie Tunnelbouw
datum
#
S. S/7CO
X
ctCCt/?7J>&ut
ccov
jc * J&cV?7 4/ Jt?0e&*n sk/ce*? <&2x
i n k \-srr\V(L.
—rtk
Ac
Zcj - aarfzcz
H
C
—>»
bijlage
AAN5PANNEN
4
KLEMBALK
Kombinatie Tunnelbouw
(
Aansnannen
klembalk.
C h r o n o l o g i s c h o v e r z i c h t v a n de w e r k z a a m h e d e n m.b.t. h e t
spannen v a n de b o u t e n v a n de k l e m b a l k e n .
30-03-1991
Voor de e e r s t e maal a a n s p a n n e n v a n de b o u t e n
met e e n h y d r a u l i s c h e m o e r a a n z e t t e r . V a n u i t d e
kopbalk-as naar
boven.
Voor de tweede maal a a n d r a a i e n v a n de moeren.
02-04-1991 :
N a l o p e n v a n a l l e moeren met h y d r a u l i s c h e moera a n z e t t e r . V a n u i t de k o p b a l k - a s naar
boven.
(= 3* m a a l )
05-04-1991
Spanning i n bouten aan Noord-Oost z i j d e g e t e s t
met h o l l e v i j z e l . B i j 2 t o n komt d e moer l o s .
08-04-1991
Moer nogmaals aangezet met h y d r a u l i s c h e moera a n z e t t e r . D i r e c t met h o l l e v i j z e l g e t e s t .
M o e r kwam b i j 2,4 t o n l o s .
Met h o l l e v i j z e l b o u t op 5 t o n g e b r a c h t e n moer
handvast gedraaid. V i j z e l
afgelaten.
Met m o m e n t s l e u t e l ( 2 8 kgm) n a g e d r a a i d . S l e u t e l
sloeg d i r e c t door.
N a 5 m i n . g e t e s t m e t h o l l e v i j z e l . M o e r kwam
l o s b i j 4,6 t o n . M o e r m e t m o e r a a n z e t t e r v a s t g e z e t . M e t m o m e n t s l e u t e l (28 k g m ) n a g e d r a a i d .
M o e r k o n n o g 3/4 s l a g w o r d e n d o o r g e d r a a i d .
momentsleutel
( 2 8 kgm) a l l e
moeren
Met
ten
09-04-1991:
D o o r g e g a a n met v a s t z e t t e n m o e r e n met moments l e u t e l ( 2 8 kgm). T e v e n s a a n z u i d z i j d e twee
draadeinden vervangen door chemische ankers.
A n k e r s z i j n eveneens met m o m e n t s l e u t e l aangedraaid.
10-04-1991:
Op z u i d - z i j d e e e n a a n t a l
hoi l e v i j z e l .
r ing los
1 . 3M t o n
r ing los
ton
2.
r ing los
3 . 3W t o n
r ing los
ton
4. 5
r ing los
5 . 2% ton
m o e r e n g e t e s t met
1
2
3
4
as
(
vastzet-
08-04-1991
Kombinatie Tunnelbouw
G e s t a r t m e t v a s t z e t t e n m o e r e n met m o m e n t s l e u t e l
( 3 5 kgm) op k o p b a l k .
E e n a a n t a l m o e r e n n a c a . 3 u u r g e t e s t met h o l l e
vijzel
-z.uVd
ton
ring los
1. 5
ring los
2 , 4*4 t o n
ring los
3 , 3** t o n
2*4 t o n
r ing los
4
ton
5
ring los
5
as.
_1_
Nummer 3 n o g m a a l s m e t h o l l e v i j z e l
g e t e s t maar
n u met w i g g e n o n d e r f r a m e . Moer komt b i j 4 t o n
los .
V a s t z e t t e n m o e r e n met m o m e n t s l e u t e l ( 3 5 kgm)
voortgezet.
T e s t v a n e e n a a n t a l moeren met h o l l e v i j z e l .
11-04-1991
aangedraaid:
v\oor<i
+
ST
los
los
los
los
los
los
los
10-- 0 4 10-- 0 4 10-- 0 4 10-- 0 4 11 - 0 4 11 - 0 4 11 - 0 4 -
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ring
ring
r ing
r ing
r ing
ring
los
los
los
los
los
los
10 - 0 4 - 1 9 9 1
10 - 0 4 - •1991
10 - 0 4 - •1991
11 - 0 4 - -1991
11 - 0 4 - -1991
11 - 0 4 - -1991
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
4^
4^
2a
2
2a
2
\o
I
r ing
ring
ring
ring
ring
ring
ring
5
2a
2a
Iiil
L
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
ton
ton
ton
ton
2
ton
3
4a ton
ton
3
1.
2
.
z.uud
3.
4.
5.
6.
7.
getest
11- -0411--0411-- 0 4 11 - 0 4 11 - 0 4 11 - 0 4 11 - 0 4 -
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
11 - 0 4 - 1 9 9 1
11 - 0 4 - •1991
11 - 0 4 - •1991
11 - 0 4 - •1991
11 -04- -1991
11 -04- -1991
bijlage
5
T E M P E R A T U R E N E N WATERSTANDEN
tunet
ilia
50 m cunet
Buiten
Waterstano
26- 03-1991
07.50 *
09.38
10.58
13.08
14.35
7.4'
7.8"
8.2'
8.2'
8.3'
7.8'
8.7'
4.6'
6.7'
7.2'
7.8'
8.9'
6.6'
7.4'
7.4'
9.0'
8.5'
8.5'
2.0°
2.2°
6.4°
11.0°
11.0°
7.1"
1.6°
2.4°
6.7°
12.5*
12.5°
7.9°
0.23
0.22.5
0.22
0.20.5
0.20
7.9"
8.9°
3.9°
11.8°
4.0'
12.0'
0.19
0.17
7.7"
9.0'
1.8°
11.2'
1.7'
13.4'
0.19
0.19.5
7.7°
11.2°
1.2°
12.5'
1.2"
13.0"
0.22
8.5'
9.6"
8.9'
11.6"
9.1'
11.8'
0.29
0.29.5
9.0'
9.9'
8.6'
4.2'
4.2'
8.7'
5.3'
5.1'
-
0.29
0.28.5
0.28
0.27.5
0.27
27- 03-1991
07.17
08.16
09.40
12.32
18.27
20.36
28- 03-1991
06.19
12.34
29- 03-1991
06.22
30-03-1991
06.25
14.15
02- 04-1991
08.00
18.20
0 3 - 04-1991
10.45
-
0.27
-
0.22
04- 04-1991
06.43
05- 04-1991
06.15
*
rand
cunet.
r e s t van rand
gebouw moot 4 (commando
0.20.5
Dost)
c
Jjtui
Tijdstin Peil in Peil in
Cunet de Noord
04-03-91
05-03-91
05-03-91
04-03-91
04-03-91
07-03-91
07-03-91
08-03-91
08-03-91
11-03-91
11-03-91
12-03-91
12-03-91
13-03-91
13-03-91
14-03-91
14-03-91
15-03-91
15-03-91
18-03-91
18-03-91
19-03-91
19-03-91
20-03-91
20-03-91
21-03-91
21-03-91
22-03-91
22-03-91
25-03-91
25-03-91
24-03-91
29-03-91
29-03-91
02-04-91
03-04-91
04-04-91
05-04-91
08-04-91
10-04-91
11-04-91
(
15.3
7.30
14.45
9.15
15.00
11.15
15.00
8.00
15.15
8.15
15.00
9.00
15.15
11.30
17.30
9.00
15.00
8.00
14.45
9.15
14.45
8.45
14.15
9.00
15.00
9.15
15.00
9.00
14.30
9.30
15.15
10.00
4.22
15.35
8.19
10.20
9.30
13.00
8.40
14,37
14.35
-0.54
-0.58
-0.40
-0.59
-0.59
-0.58
-0.54
-0.40
-0.40
-0.45
-0.72
-0.75
-0.75
-0.73
-0.71
-0.70
-0.70
-0.70
-0.70
-0.40
-0.40
-0.40
-0.40
-0.45
-0.47
-0.49
-0.49
-0.41
-0.58
-0.33
-0.33
-0.29
-0.19
-0,19
-0.29
-0.27
-0.21
-0.20
-0.19
-0.19
-0.19
-0.2
0.48
-0.34
0.81
0.01
0.51
0.07
0.88
-0.04
0.04
0.42
0.00
0.48
-0.12
0,50
-0.15
0.80
0.08
0.50
0.12
-0.13
0.21
-0,22
0.80
0.02
0.82
0,00
1.01
0.10
0.15
0,10
-0.35
0.28
0.47
0.94
0.48
0,82
0.10
0.57
0.43
0.45
Peilbois
4
7
-0.49
-0.35
-0.58
-0.30
-0.49
-0.34
-0,44
-0.35
-0.49
-0.55
-0.42
-0.57
-0.41
-0.40
-0.37
-0.58
-0.40
-0.50
-0.49
-0.44
-0.54
-0.45
-0.57
-0.35
-0.49
-0.34
-0.53
-0.34
-0.51
-0.49
-0.45
-0.58
-0.32
-0.31
-0.17
-0.27
-0.24
-0.31
-0.35
-0.28
-0.33
-0.54
-0.43
-0.53
-0.31
-0.49
-0.35
-0.44
-0.37
-0.50
-0.54
-0.40
-0.40
-0.39
-0.42
-0.40
-0.40
-0.39
-0.49
-0.48
-0.47
-0.54
-0.44
-0.59
-0.31
-0.51
-0,33
-0.50
-0.34
-0.51
-0.57
-0.51
-0.47
-0.17
-0.29
-0.27
-0.34
-0.43
-0.32
-0.37
8
11
12
13
14
15
-0.43
-0.51
-0.44
-0.50
-0.41
-0.52
-0.59
-0.52
-0.40
-0.44
-0.41
-0.72
-0.42
-0.70
-0.42
-0.49
-0.43
-0.44
-0.44
-0.58
-0.44
-0.40
-0,49
-0.52
-0.43
-0.53
-0.44
-0.42
-0.71
-0.70
-0.48
-0.79
-0.44
-0.48
-0.33
-0.50
-0.49
-0.48
-0.59
-0.47
-0.51
-0.71
-0.49
-0.77
-0.47
-0.72
-0.44
-0.71
-0.70
-0.74
-0.82
-0.74
-0.88
-0.79
-0.85
-0.78
-0.81
-0.79
-0.78
-0.81
-0.73
-0.80
-0.73
-0.85
-0.71
-0.78
-0.72
-0.80
-0.75
-0.80
-0.75
-0.49
-0.78
-0.53
-0.58
-0.48
-0.57
•0.54
-0.57
-0.44
-0.53
-0.58
-0.75
-0.48
-0.80
-0.45
-0.75
-0.45
-0.72
-0.44
-0.77
-0.83
-0.74
-0.87
-0.78
-0.84
-0.78
-0.83
-0.74
-0.78
-0.79
-0.73
-0.81
-0.74
-0.82
-0.49
-0.7?
-0.73
-0.82
-0.74
-0.82
-0.73
-0.70
-0.78
-0.51
-0.53
-0.45
-0.57
-0.55
-0.55
-0.43
-0.51
-0.59
-0.77
-0.48
-0.84
-0.44
-0.77
-0.47
-0.73
-0.48
-0.77
-0.83
-0.75
-0.88
-0.7?
-0.87
-0.79
-0.85
-0.75
-0.80
-0.80
-0.74
-0.81
-0.74
-0.84
-0.49
-0.81
-0.72
-0.83
-0.73
-0.83
-0.74
-0.72
-0.82
-0.53
-0.55
-0.47
-0.58
-0.54
-0.58
•0.44
-0.52
-0.57
-0.70
-0.41
-0.74
-0.40
-0.70
-0.42
-0.48
-0.42
-0.71
-0.7?
-0.71
-0.32
-0.72
-0.82
-0.73
-0.80
-0.70
-0.74
-0.72
-0.4?
-0.74
-0.4?
-0.77
-0.44
-0.74
-0.47
-0,77
-0.44
-0.73
-0.44
-0.42
-0.73
-0.51
-0.50
-0.41
-0.50
-0.48
-0.52
-0.55
-0.48
-0.53
-0.8?
-0.84
-0.92
-0.84
-0.87
-0.33
-0.84
-0.85
-0.87
-0.93
-0.88
-0.?7
-0.?1
-0.?4
-0.?1
-0.94
-0.?3
-o.?o
-0.?4
-0.88
-0.?4
-0.84
-0.?4
-0.85
-0.?1
-0.84
-0.8?
-0.8?
-0.?4
-0.??
-0.?5
-1.04
-0.87
-0.92
-0.74
-0.81
-0.83
-0.84
-o.?o
Kombinatie Tunnelbouw
(
bijlage
CUNET
(
h