Wethouder A. Choho Gemeente Amsterdam Postbus 202 1000 AE

Bezoekadres
Pieter Calandlaan 1
1065 KG Amsterdam
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl
Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam
Wethouder A. Choho
Gemeente Amsterdam
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Behandeld door
Kopie aan
Onderwerp
17 september 2014
2014/uit/9248
E. Theissing, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
[email protected]
T. Koelemij (DRO)
Advies over Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen 2014
Geachte heer Choho,
Op 10 juni 2014 ontvingen wij een brief van wethouder Van Poelgeest met daarin een concept van
de Verordening Bodemenergiesystemen Amsterdam 2014. Op 29 juli hebben wij een vernieuwde
conceptversie van deze verordening ontvangen. In de brief werd ons gevraagd advies te geven op
deze conceptverordening.
Naar aanleiding hiervan kunnen wij u mededelen dat wij positief adviseren over deze verordening.
Wij delen de mening van de opstellers dat deze verordening zinvol is omdat bodemenergie een
duurzame vorm van energie is en met enige regulering van het gebruik van de bodem meer
energierendement te behalen is in gebieden met veel vraag naar bodemenergie.
Met het vaststellen van de Verordening wordt in Nieuw-West een interferentiegebied aangewezen.
Dit heeft als consequentie dat stadsdeel Nieuw-West voor dit gebied beter in staat zal zijn de aanleg
van gesloten bodemenergiesystemen te reguleren.
Met vriendelijke groet,
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West,
namens hen,
het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie,
de heer H. Wink
stadsdeelsecretaris
de heer A. Baâdoud
voorzitter