(BRP) 2014 - Gemeente Heerhugowaard

Besluit:
vAŵoa.p
Stad var) kansen
Agendanr.:
Voorstelnr.:
Onderwerp:
Programma:
-.«.
20
RB2014099
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP) 2014
Dienstverlening
Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 19 augustus 2014
Probleemstelling
De bestaande verordening G B A 2010 is van rechtswege vervallen en dient vervangen te worden.
Inleiding I bestuurlijke achtergrond
Met ingang van 6 januari 2014 is de Wet G B A vervangen door de nieuwe Wet Basisisregistratie
Personen (Wbrp). Verstrekkingen van gegevens over inwoners kan alleen plaatsvinden als er
een nieuwe verordening op grond van de nieuwe Wbrp wordt vastgesteld.
Oplossingsrichtingen
Nieuwe verordening vaststellen door de raad en door het college het Reglement aangewezen
derden laten vaststellen.
Juridische gevolgen:
geen
Financiële gevolgen:
geen
Communicatie:
Publicatie op de website en bekend maken in de rubriek officiële mededelingen.
Monitoring/Evaluatie
De verordening maakt onderdeel uit van de verplichte jaarlijkse zelfevaluatie audit.
Samenvatting
Met de vaststelling van deze verordening voldoet de gemeente aan de voorwaarden die zijn
gesteld in de Wet B R P om persoonsgegevens te kunnen verstrekken.
Voorstel I besluit:
Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP) 2014 vaststellen.
Bijiagenr.
RB2014099
AW14-003
Titel/Onderwerp
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP) 2014
Jurgemeeştó^én wethouders van Heerhugowaard,
sţaris,
/O itschappeliike
de burgemeester.
Ontwikkeling d.d. 4 september 2014
es commissie
espreekstuk
/Q~
IB
Heeĩhugowaard
Stad van kansen
Voor
Tegen
Nr.: RB2014099
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 augustus 2014;
gelet op het advies van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling d.d. 4 september 2014;
gelet op:
de Wet B R P ;
besluit
de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP) 2014 vast te stellen.
Heerhugowaard, 23 september 2014
De Raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,