Downloaden - Boven

30 mei 2014
11e jaargang - no. 10
Kerkbode Hersteld Hervormd
Boven-Hardinxveld
Meditatie
Alle vermelde datums in deze kerkbode
zijn: ‘zo de Heere wil en wij leven’.
‘Maar tegen Israël zegt Hij: de gehele dag heb Ik Mijn handen
uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.’
(Rom. 10:21)
Preekbeurten
Zondag 1 juni
09.30 uur: ds. H. van der Ziel,
Veenendaal
18.00 uur: ds. H. van der Ziel,
Veenendaal
Collecten
1. algemeen kerkenwerk
2. kerkvoogdij
3. DMW
Voorzang
Morgendienst: Ps. 24:5
Avonddienst: Ps. 119:3
Kinderoppas
Mevr. J.L. Sterrenburg-Vogel
Petra Swets
Zondag 8 juni (Eerste Pinksterdag)
09.30 uur: ds. M.C. Tanis,
Werkendam
18.00 uur: ds. P. de Vries
Collecten
1. algemeen kerkenwerk
2. kerkvoogdij
3. Zendingscollecte
Voorzang
Morgendienst: Ps. 87: 4
Avonddienst: Ps. 108:2
Kinderoppas
Mevr. A.T. den Besten-Vogel
Mevr. H.N. v/d Minkelis- van Wijk
VERVOLG ZIE ACHTERZIJDE
Welnu, dit volk dat door God verworpen is, heeft Hij geprobeerd te lokken. Hij heeft ze gezocht en dringend
genodigd tot de zaligheid, maar zij
hebben geweigerd. En als zij zich niet
bekeerd hebben, is dat te wijten aan
hun ongehoorzaamheid en hun tegenspreken. Dat staat duidelijk genoeg
in de tekst. God zond Zijn profeten
tot Israël en strekte Zijn handen naar
hen uit. Waartoe diende dat? Waartoe
wenste Hij dat zij tot Hem kwamen?
Waarom? Om hen zalig te maken!
Verloren zondaren die onder het geklank van het evangelie zitten, gaan
niet verloren door het ontbreken
van de lieflijkste nodiging. De Heere
zegt dat Hij Zijn handen uitgestrekt
heeft. U begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. U hebt dat ongehoorzame kind wel gezien, dat niet naar
z’n vader wil komen. De vader strekt
zijn handen uit en zegt: ‘Kom, m’n
kind, ik wil je vergeven’. Hij heeft een
traan in zijn ogen en zijn ingewanden
rommelen van barmhartigheid als hij
zegt: ‘Kom toch, kom nu’.
God zegt dat dit hetgene is wat Hij
deed: ‘Hij strekte Zijn handen uit’. En
dat is het ook wat Hij tot sommigen
van u gedaan heeft. U die vandaag
nog niet bekeerd bent, bent zonder excuus, want de Heere heeft Zijn handen
uitgestrekt en gezegd: “Kom, kom.”
U hebt lang onder het geklank van
het evangelie gezeten. En naar ik vertrouw, was het een betrouwbaar en bewogen geluid. Uw dominee heeft niet
nagelaten in het verborgene te bidden
voor het behoud van uw zielen, of
over u te wenen als niemand hem zag.
Hij heeft als een van God gezonden
ambassadeur getracht u te overreden.
De Heere is mijn getuige, dat ik soms
op deze preekstoel heb gestaan en dat
ik niet vuriger voor uw zielen kon pleiten dan voor mijn eigen ziel. In Christus’ naam heb ik geroepen: “Komt
herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven”
(Matth. 11:28). Ik heb over u geweend
evenals de Zaligmaker deed. Ik heb
Zijn woorden gebruikt: “Jeruzalem,
Jeruzalem, hoe menigmaal heb Ik uw
kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kuikens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild” (Matth. 23:37).
U weet zelf dat uw geweten dikwijls
geraakt is. U was vaak aangedaan, u
kon het niet weerstaan. God was bewogen met u, Hij nodigde u zo hartelijk door het Woord. Hij handelde
vriendelijk met u door Zijn voorzienigheid. Zijn handen waren uitgestrekt en u hoorde Zijn stem in uw
oren: “Komt dan, en laat ons samen
rechten, zegt de HEERE; al waren
uw zonden als scharlaken, zij zullen
wit worden als sneeuw; al waren zij
rood als karmozijn, zij zullen worden
als witte wol” (Jes. 1:18). U hebt Hem
horen uitroepen: “O alle gij dorstigen,
komt tot de wateren” (Jes. 55:1).
U hebt Hem horen zeggen met al de
genegenheid van het Vaderhart: “De
goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij
bekere zich tot den HEERE, zo zal
Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menig-
Kerkbode Hersteld Hervormd Boven-Hardinxveld
2
vuldiglijk” (Jes. 55:7). O, God doet
een beroep op mensen, opdat zij zalig
zullen worden. Deze dag roept Hij u
allen toe: “Bekeert u, en een iegelijk
van u worde gedoopt in den Naam
van Jezus Christus tot vergeving der
zonden” (Hand. 2:38). “Zie op Mij”
(Jes. 45:22). En met goddelijke liefde
tracht Hij u te lokken, zoals een vader
z’n kind lokt met het uitsteken van
zijn armen en het roepen: “Kom dan,
kom maar.”
‘Nee’, zegt nu iemand die streng orthodox in de leer is, ‘God nodigt
nooit alle mensen tot Zich; Hij nodigt slechts bepaalde personen’. Stop
meneer, is dat alles wat u ervan weet?
Hebt u nooit in die gelijkenis gelezen:
“mijn ossen en de gemeste beesten
zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft” (Matth.
22:4). En dat zij, die genodigd waren
niet wilden komen? Hebt u nooit gelezen dat zij die genodigd waren zich
allen begonnen te verontschuldigen?
Dat zij gestraft werden vanwege hun
afwijzen van de nodiging? Welnu, als
dan volgens u de uitnodiging niet voor
iedereen bestemd is, maar alleen voor
diegene die de nodiging aanvaardt,
hoe kan deze gelijkenis dan waar zijn?
Het feit is er: de ossen en de gemeste
beesten zijn geslacht, de bruiloft is gereed, en de trompet klinkt: Wie dorst
heeft, die kome en drinke! Hier zijn
alle dingen gereed, de nodiging is algemeen. Het is een belangrijke nodiging,
zonder beperking. “En die dorst heeft,
kome; en die wil, neme het water des
levens om niet” (Openb. 22:17). En
deze nodiging wordt gegeven in liefelijke woorden: ‘Kom tot Mij, Mijn
kind, kom tot Mij’. “De gehele dag
heb Ik Mijn handen uitgestrekt.”
Ds. C.H. Spurgeon
Mededelingen
Jaarrekening 2013
De goedgekeurde jaarrekening van
de kerkvoogdij over het jaar 2013, ligt
voor de gemeenteleden ter inzage van
30 mei t/m 14 juni 2014 bij de scriba,
diaken S. van Helden, Rivierdijk 419,
tel. 617309. U kunt deze inzien na een
telefonische afspraak.
Nieuwe schutting bij pastorie
Zoals diverse gemeenteleden al gezien
hebben, is er bij de pastorie een nieuwe
beschoeiing langs de sloot geplaatst
en staat er ook een nieuwe schutting.
Op zich zaken die onder het gewone
onderhoud vallen en dus niet in de
kerkbode opgenomen hoeven te worden. De reden van dit kerkbodebericht betreft echter de financiering van
de schutting. De rekening voor deze
schutting zal namelijk betaald worden
uit de gelden die verdiend zijn met de
oud-papierinzameling. Het is en blijft
dus echt heel nuttig om het oud papier
in te leveren op het bekende adres van
DIBA. In het verleden en ook nu weer
is daar telkens weer een goede bestemming voor te vinden. Alvast hartelijk
dank voor ieders medewerking.
Kerkvoogdij en college van notabelen
Binnen de kerkvoogdij en het college
van notabelen hebben er inmiddels,
zoals dat is bepaald in het plaatselijk
reglement, verkiezingen plaatsgevonden. De functieverdeling is daarmee
als volgt:
Kerkvoogdij:
C.D. van Bennekom, voorzitter
C. Duijzer, secretaris
S. van Helden, administrerend kerkvoogd
G. Klop, lid
A. van Ommen, lid College van notabelen:
M. Twigt, voorzitter
W. de Groot, secretaris
C. Vogel jr., lid
Pinksterzendingscollecte 2014
Pinksteren en de zending: die twee zijn
onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
De Heilige Geest deed eenieder in zijn
eigen taal de grote werken Gods horen. De meest rechtstreekse vorm van
evangelisatie! Daarom vragen wij uw
aandacht voor de komende Pinksterzendingscollecte. De opbrengst van
deze collecte is bestemd voor het werk
van de Zending Hersteld Hervormde
Kerk (ZHHK). De ZHHK is namens
de Hersteld Hervormde Gemeenten
werkzaam in zowel Malawi als Suriname. In Malawi worden studenten op de Bijbelschool opgeleid tot
evangelist en wordt er gewerkt aan
diaconale projecten. In Suriname
ligt de focus weer op andere aspecten
van het zendingswerk. Maar Gods
Woord staat op beide zendingsvelden
centraal!
(In de flyer die u ontvangt bij de komende collecte, zal meer worden verteld over het werk in Suriname.) De
opbrengst van de collecte is bestemd
voor beide zendingsvelden.
Suriname
Tot het moment van aankomst van
fam. Meuleman in Suriname, zullen
er tijdelijke werkers werkzaam zijn. Bij
leven en welzijn zal kand. A. Meuleman in oktober 2014 met zijn gezin
worden uitgezonden. Kand. Meuleman en zijn vrouw weten zich al langere tijd geroepen tot het werk op het
zendingsveld. Hun thuis zal vanaf oktober in Suriname zijn. In Paramaribo
zullen zij in de gemeente van de Reformatiekerk hun werk mogen doen,
maar ook in het verderop gelegen
inheemse dorp Powakka wacht een
taak. Hier is in de loop der jaren een
kleine gemeente ontstaan. Er is echter
veel wat nog vastere vorm moet krijgen, zoals de wekelijkse eredienst, Bijbelkring, catechisatie en kinderwerk.
Ook is in Powakka nog veel van het
oude Indianengeloof in geesten aanwezig, mede door verhalen die van
generatie op generatie doorgegeven
worden. Veel werk dat wacht, maar:
“We zijn dankbaar en blij dat de Heere ons naar Powakka leidt!”
Bouwen
En al dat werk dat mag worden verricht, draagt bij aan dat ene doel: de
bouw van Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk dat gebouwd is op het vaste
fundament Jezus Christus. Hij is de
uiterste Hoeksteen. Het Koninkrijk
van God zal reiken van het oosten
naar het westen, van het noorden naar
het zuiden. Jezus Zelf heeft opgeroepen om Zijn Evangelie te verkondigen: “Gaat dan henen, onderwijst al
de volken.” We zijn dankbaar dat de
ZHHK hierin ook een taak mag hebben. Wilt u met uw gift én uw gebed de
zendingswerkers ondersteunen?
Snoepactie Adullam
Om aan het goede werk van de stichting Adullam financieel iets bij te dra-
Kerkbode Hersteld Hervormd Boven-Hardinxveld
gen, komen kinderen uit onze gemeente in de week van 2 tot 7 juni langs de
deur om zakjes snoep te verkopen.
Verkoopdag D.V. 7 juni
Volgende week zaterdag is iedereen
van harte uitgenodigd om deze dag te
bezoeken en hun inkopen te doen. Er
is weer van alles te doen en te koop.
U vindt bij deze kerkbode een bijlage
met wat er allemaal te koop is en ook
een bijlage van het BIJBELHUIS.
Daar gaat de helft van de opbrengst
naar toe. Evangelist Korving zal ook
op deze dag aanwezig zijn. Hij staat
in het Drijvershof en zal iets over Den
Helder laten zien. Ook staan er binnen verschillende kramen. Dus loop
ook binnen even een rondje om ook
daar uw inkopen te doen. We bidden
of de Heere in alle dingen ons nabij
wil zijn. Dat het weer een geslaagde
dag zal zijn en het ook de onderlinge
band ten goede zal komen. We wensen
u een fijne dag en hopend tot ziens op
de verkoopdag.
De verkoopdag commissie
Afscheid Zondagsschool Samuël
Ha jongens en meisjes!
Nog maar een paar weken en dan…
is het al weer de laatste keer zondagsschool voor de zomervakantie! D.V.
29 juni zullen we met elkaar in de kerk
afscheid nemen van de oudste kinderen. Samen gaan we luisteren naar een
verhaal over de ark die terugkwam
bij het volk van Israël. Neem gerust
je papa en mama, opa’s en oma’s, familie en vrienden mee. We beginnen
om 14.00 uur. Kerktelefoonluisteraars
kunnen een programma opvragen bij
Stijnie Vos (tel: 0184-610964).
Groeten van de jufs en meesters.
Ouderencontact
‘Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven?
Want het is een damp, die voor een
weinig tijds gezien wordt en daarna
verdwijnt.’ (Jakobus 4:14). Hoe waar
zijn deze woorden en werden we daar
de afgelopen dagen weer bij bepaald
door het overlijden van dhr. J. den Bok.
Een trouwe bezoeker van de ouderencontactmiddagen is heen gegaan.
Vanaf deze plaats condoleren we
mevr. den Bok met het verlies van
haar man. We wensen u Gods zegen
3
in deze moeilijke tijd, dat de Heere u
tot steun en hulp moge zijn.
Om deze reden hebben we het jaarlijkse uitje verzet naar D.V. 5 juni.
U wordt om kwart over één in de kerk
verwacht, zodat we om twee uur kunnen vertrekken.
Bijbellezing
D.V. woensdag 18 juni is er een Bijbellezing. De Bijbellezing die daarop
volgt zal begin september zijn. Maak
er een gewoonte van tijd vrij te maken voor het bijwonen van de Bijbellezing. Dat zeg ik vooral ook tegen
jonge mensen die overwegen belijdenis van het geloof af te leggen. Het
eerste is in dat verband wel: Heb je
honger naar het Woord van God? Is
dat het geval, dan begeer je gedurig
het Woord van God te horen. En heb
je geen honger, kom dan naar de kerk
om de ware honger te krijgen.
Censura morum
D.V. 18 juni is er na de bijbellezign
censura morum in de consistorie en
wel van 21.15 tot 21.45 uur.
Nieuwe woning
Jan Ruurd van der Poel ontving een
woning en wel Kon. Julianastraat 14,
3372EC. We wensen hem in al zijn
zorgen Gods nabijheid toe.
Het wel en wee
Tenslotte
Ik wens u allen Gods nabijheid toe.
Dan denk ik ook aan jongelui die
wachten op de uitslag van hun examens. Moge de Geest van Pinksteren
ons allen verlevendigen.
Ds. P. de Vries
Activiteitenagenda
Vrijdag 30 mei
15.30 uur: Weeksluiting in “De Lange
Wei”, Ds. A.T. v. Blijderveen
18.30-20.00 uur: Chr. bibliotheek
19.00 uur: Huisdienst in de “Tiendwaert”, Dhr. W.J. van Iperen
Zaterdag 31 mei
09.00-12.00 uur: Oud papier brengen
bij DIBA
Zondag 1 juni
14.00 uur: Zondagsschool Samuël
Dinsdag 3 juni
18.30 uur: vertrekken bij de kerk voor
het uitje van vrouwenvereniging Ruth
Donderdag 5 juni
13.15 uur: reisje ouderencontact
Vrijdag 6 juni
15.30 uur: Weeksluiting in “De Lange
Wei”, Ds. S. Ris
18.30-20.00 uur: Chr. bibliotheek
19.00 uur: Huisdienst in de “Tiendwaert”, Ds. A.T. v Blijderveen
Zaterdag 7 juni
09.00-12.00 uur: Oud papier brengen
bij DIBA
8.30 uur: Verkoopdag
Zondag 8 juni
14.00 uur: Zondagsschool Samuël
Vrijdag 13 juni
15.30 uur: Weeksluiting in “De Lange
Wei”, Ds. L Lammers
18.30-20.00 uur: Chr. bibliotheek
19.00 uur: Huisdienst in de “Tiendwaert”, Dhr. T.J. de Koning
Diverse berichten
Dankbetuiging
Hierbij wil ik iedereen die tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en het Gasthuis heeft meegeleefd, door middel
van vele,vele kaarten, attenties en bezoeken heel hartelijk danken. In het
bijzonder de heer Noordergraaf voor
zijn geestelijke ondersteuning. Dit
alles heeft mij vaak gesterkt in deze
moeilijke tijd. Maar bovenal ben ik
dankbaar dat de Heere mij gespaard
heeft zodat ik na ruim drie maanden
weer thuis mocht komen.
Mevr. W. Nijland-Tukkers
Tijdrede SGP
Het bestuur van de plaatselijke Kiesvereniging der Staatkundig Gereformeerde Partij te Hardinxveld-Giessendam belegt op D.V. woensdag 4
juni 2014 een openbare bijeenkomst
in de Hersteld Hervormde Kerk, Nas-
Kerkbode Hersteld Hervormd Boven-Hardinxveld
4
saustraat 4 te Boven-Hardinxveld. Als
spreker is uitgenodigd Ds. N.P.J. Kleiberg, emeritus Hersteld Hervormd
predikant uit Veenendaal. Aanvang
19.30 uur. Allen hartelijk welkom.
Opmerkelijk
Een voorval wat een kennis van mij onlangs overkwam
Eén van mijn goede vrienden werd
enige tijd geleden in het ziekenhuis
opgenomen. Na een paar dagen was
hij al weer lopend patiënt. Hij had
behoefte aan een gesprek over God
en Zijn genade. Op een gegeven moment zag hij een vrouw die kennelijk op bezoek was geweest. Gezien
haar uiterlijk was het duidelijk dat
zij kerkelijk was. Hij sprak haar aan
in de hoop een geestelijk gesprek te
kunnen voeren, maar het kapte bijna
direct af. Kerkgang en Bijbel lezen
waren voor deze vrouw alleen zaken
van gewoonte en niet van het hart. Hij
ging vervolgens in een hoekje met een
paar stoelen in zijn Bijbel lezen. Op
een gegeven moment werd hij op de
schouder getikt. Een donkergekleurde
vrouw die koffie en thee rondbracht,
stond achter hem. ‘Meneer, leest u
soms de Bijbel?’ vroeg zij. Op zijn bevestigende antwoord zei ze: ‘Meneer,
het Woord van God is het mooiste
boek wat er is. Ik lees van achter naar
voren en van voren naar achteren. Ik
heb er de Zaligmaker in mogen vinden.’ Mijn kennis heeft geantwoord:
‘Dan kan ik u de hand geven, want
zo is het mij ook vergaan.’ Heel even
hadden zij een aangenaam gesprek.
Hij werd teleurgesteld in degene van
wie hij het verwachtte. Ongedacht verhoorde God toch zijn wens en mocht
er heel kort iets van de gemeenschap
der heiligen worden ervaren.
Sudanese Christin
Gemarteld om Christus’ wil
Een hoogzwangere Sudanese vrouw
is om haar christelijk geloof veroordeeld tot honderd zweepslagen en de
strop. Miriam Yahya Ibrahim weigert
het christelijk geloof af te zweren. De
rechtbank in Khartoem had haar drie
dagen de tijd gegeven om zich te beke-
ren tot de islam. ‘Ik ben christen en ik
ben nooit afvallig geweest’, verklaarde
ze kalm tegen rechter Abbas Mohammed al-Khalifa. De 27-jarige vrouw
wordt opgehangen wegens afvalligheid en krijgt zweepslagen. Als ik dit
schrijf, is het doodvonnis nog niet voltrokken. Laten wij bidden voor deze
vrouw dat de Heere een keer ten goede
geeft. Dit is zeker, dat wie door genade tot het einde volhard, zal zalig
worden. Laten wij ook bidden voor
al die christenen die om Christus’ wil
worden vervolgd en gedood.
Met Noord-Korea staan een aantal
islamitische landen bovenaan de lijst
van landen waar christenen worden
vervolgd. In sommige landen, waaronder Saudi-Arabië, mogen eigen onderdanen geen christen zijn. In andere
landen mogen degenen die het zijn het
in principe blijven, al worden hen allerlei beperkingen opgelegd door de
overheid en de samenleving. Christen-worden vanuit de islam is levensgevaarlijk. Het pleegt in die landen
al gevaarlijk te zijn als je op de vraag
wie Mohammed is, onomwonden antwoordt: ‘een valse profeet’. Dan kun
je van godslastering beschuldigd worden en daarop staat de doodstraf.
In een islamitische samenleving is de
belijdenis dat Allah god en Mohammed zijn profeet is, het teken van het
beest. Het kan christenen in grote problemen brengen hier vraagtekens bij
te zetten. Zeker als dat publiek gebeurt. Toch zijn daar christenen die
Christus belijden en bereid zijn voor
Hem te lijden
In onze seculier-liberale samenleving
is het uitkomen voor het klassieke huwelijk het teken van het beest. Daarbij
gaat het bepaald niet uitsluitend om
het afwijzen van homoseksuele relaties. De samenleving wil wel vaak juist
op dat punt horen dat wij die niet afwijzen of er in ieder geval niet openlijk
voor uitkomen dat wij hierin de Bijbel
zonder enige reserve als maatstaf aanvaarden. Als dat laatste het geval is,
kunnen maatschappelijk deuren dicht
gaan. Voor bepaalde functies zal je
niet worden benaderd, maar je komt
niet in de gevangenis en je huis wordt
niet in brand gestoken. Je krijgt geen
zweepslagen. Dan hebben wij nog vele
voorrechten.
Het verdrietigste is dat lang niet alle
christenen in Nederland belijdende
christenen zijn. In plaats dat het Evangelie van Christus en de navolging die
daarbij behoort, beleden wordt, wordt
het verzwegen. Meer dan eens wordt
een evangelie verkondigd en beleden
dat een ander evangelie is. Een evangelie waarvoor geen levend geloof,
geen bekering en geen navolging van
Christus nodig zijn. Wij allen ademen
het seculier-liberale klimaat. Als de
HEERE het niet verhoedt, worden
we erdoor besmet. Dat zien we bij
velen in de gereformeerde gezindte
en gaat naar ik vrees ook de (Hersteld) Hervormde Kerk niet voorbij.
Vooral voor jongeren is de dreiging
groot vanwege de massale afval om
hen heen. De afgelopen tijd had ik een
aantal malen een voorbeeld van een
allochtone christen die wel vrijmoedig voor Christus en het leven naar
Zijn bevelen opkomt. Het gebeurde
met een duidelijkheid waarvan menig
autochtone kerkelijke - en ook hervormde/gereformeerde - Nederlander
kan leren.
Ik eindig met een citaat van Groen
van Prinsterer. Ik geef het in diens taal
en spelling door, maar bij aandachtig
lezen moet toch de zaak volstrekt duidelijk zijn.
‘De belijdenis, waartoe men wordt
geroepen, staat telkens met den aard
der tijden waarin men leeft, in verband. Het belijden, waar de kracht
des Christelijken geloofs zich openbaart, ligt niet altijd in het getrouwelijk opzeggen van al de Artikelen des
Geloofs; niet altijd in een onvoorwaardelijke onderschrijving van de
Symbolische Schrift; zelfs niet in eene
prediking waarin geen enkel woord
aangetroffen wordt, dat den meest
regtzinnigen keurmeester ergeren zou.
Het belijden is het uitkomen voor de
waarheid waar de verdediging bezwaarlijk is, waar het belijden met lijden vergezeld is. Gelijk de aanval het
kritieke punt aanwijst, zoo volgt, uit
den aard der verloochening, de aard
der belijdenis, welke in ieder tijdsgewricht de geloovigen voegt.’ Aan zulke belijders is dringend behoefte. Laat
onze bede zijn: ‘O, Heere, open Gij
mijn lippen door Uw kracht.’
Rosaria Butterfield
Kerkbode Hersteld Hervormd Boven-Hardinxveld
Interview met Rosaria Butterfield
In het RD stond vrijdag 16 mei jl. een
indrukwekkend interview met Rosaria Champagne Butterfield. Deze lesbische hoogleraar kwam tot inkeer.
Het begin ervan was een email die
zij van een presbyteriaanse predikant
ontving en die haar vroeg hoe zij zeker
was van de juistheid van haar standpunt. Begin vorig jaar mailde onze
dochter Hanna mij al een interview
met haar toe dat in het Amerikaanse
blad Christianity Today had gestaan.
Het interview in het RD verscheen
naar aanleiding van de Nederlandse
vertaling van haar boek The secret
thoughts of an unlikely
convert (Een onwaarschijnlijke bekering). Deze Nederlandse vertaling
verscheen bij De Banier. Ik kan lezing ervan hartelijk aanbevelen.
De eeuwen door zijn er autobiografische bekeringsgeschiedenissen geschreven. De bekendste is wel de Belijdenissen van de kerkvader Augustinus.
Ik weet dat de Belijdenissen méér is
dan een bekeringsgeschiedenis, maar
dat neemt niet weg dat het toch ook
een bekeringsgeschiedenis is. Ik denk
ook aan Genade overvloeiende voor de
voornaamste der zondaren van John
Bunyan en Genade brengt mij thuis
(An Authentic Narrative) van John
Newton. Niet alle bekeringsgeschiedenissen, al dan niet autobiografisch,
zijn even nuttig om te lezen, maar dat
geldt ook van preken. Dat kan dus
geen argument zijn om hoe dan ook
een bekeringsgeschiedenis terzijde
te leggen. De bekeringsgeschiedenis
van Rosaria Champagne Butterfield
is de moeite van het lezen zonder meer
waard. Ze laat ons zien dat de Heere
nog werkt en dat er nog altijd genade
is voor de grootste van de zondaren.
In het interview in het RD vielen mij
een paar dingen op. Ik noem allereerst
de nadruk op vergeving en bekering
en dan van trots en lust als hoofdzonden. Ik noem ook haar opmerking dat
voor een christen de ziel van een mens
bepalend is en niet de seksualiteit. De
mens is allereerst drager van een ziel
en dan pas drager van seksualiteit.
Ik merk op dat het spreken over hetero’s en homo’s in feite al een stuk
aanpassing aan de tijdgeest is. Mij
trof ook de eenvoud en bescheidenheid van deze vrouw gepaard gaande
met bewogenheid voor hen die buiten
staan en dan niet alleen dat zij zonder
God zijn, maar ook geen band hebben met Zijn Kerk. Dat is toch een
kenmerk van een waar christen. Eigenlijk is dit interview in meer dan één
opzicht de keerzijde van de ontboezeming van ds. D. Burggraaf. Het is heel
verdrietig te moeten zeggen, maar bij
de ontboezeming van ds. Burggraaf
past een christendom zonder geloof
en bekering. Een christendom waarbij
de nood van de mens (die meer dan
eens – dat zou ik niet graag ontkennen
– heel groot kan zijn) het startpunt is
en niet de eer van God en de rechten.
van God. Niet alleen als het gaat om
(homo)seksualiteit, maar ook om andere zonden, past een christendom
zonder die zaken een natuurlijk mens.
Wie met de mens begint, kan nooit in
God eindigen.
Echter het ware Evangelie is niet naar
de mens, maar wel voor de mens. Het
Evangelie dat het bloed van Christus van alle zonden reinigt en dat met
God het zwaarste kruis gedragen kan
worden. Mij viel ook op hoezeer Rosaria Champagne Butterfield de Psalmen liefheeft. In de kerk waartoe zij
behoort – de Reformed Presbyterian Church – worden in de diensten,
evenals dat bij ons het geval is, alleen
Psalmen gezongen en dan ook nog
eens zonder orgelbegeleiding, maar
wel vaak meerstemmig. Uitgebreid
en gedocumenteerd verdedigt Rosaria
Champagne Butterfield deze praktijk.
Ik wil vooral onze jonge mensen erop
wijzen en hen vragen ook daarvan
kennis te nemen.
Helaas zien wij dat ook binnen de
gereformeerde gezindte op meerdere
bijeenkomsten – zeker bijeenkomsten
op de jeugd gericht – toch wel een
erg wereldse presentatie en muziekstijl wordt gehanteerd en daarbij vaak
ook liederen gezongen waarvan zeker
een aantal de bijbelse toets niet kan
doorstaan. Ik noem bewust geen namen. Laat ieder voor zich de geesten
beproeven of zij uit God zijn. Calvijn
begreep al dat bij de boodschap van
het Evangelie melodieën behoren die
de mens met ontzag en eerbied voor
God vervullen. De boodschap van
verzoening, geloof en bekering kan
niet op een diskjockeyachtige wijze
worden gepresenteerd. Gebeurt dat
5
wel, dan blijkt telkens weer dat zo’n
boodschap toch een ander evangelie
bevat dan het Evangelie van enkel genade, van vergeving en bekering.
Rosaria Champagne Butterfield
brengt onder andere naar voren dat de
predikant die haar het Evangelie uitlegde, het niet deed zoals een vertegenwoordiger in tweedehands auto’s. De
waardigheid van de presentatie paste
bij de waardigheid van de boodschap.
Wie die boodschap verstaat, wordt
met eerbied en verwondering vervuld.
Die mag hier in beginsel en straks in
volkomenheid Gods lof bezingen.
Philpot
Vrienden van Philpot
In ons vaderland kennen velen J.C.
Philpot uit zijn dagboeken Door Baca’s vallei en Korenaren uit de volle
oogst. Het eerste werd al in de negentiende eeuw in het Nederlands vertaald en het tweede in de twintigste
eeuw. Daarnaast zijn tal van preken
van Philpot in het Nederlands vertaald. Dat gebeurde al bij zijn leven.
Dat gold onder andere voor zijn bekendste preek De erfgenaam van de
hemel wandelend in de duisternis ?? en
de erfgenaam van de duisternis wandelend in het licht ??.
Philpot groeide op in een predikantsgezin van de Kerk van Engeland. Zijn
vader behoorde tot de brede middenstroom van die kerk. In de tijd dat hij
huisonderwijzer was, kwam Philpot
tot bekering. Na een jarenlange worsteling verliet Philpot de Kerk van Engeland en voegde hij zich bij de Strict
Baptists. Hij gaf zijn fellowship van
Worcester College op, omdat hij liever kwalijk wilde worden behandeld
met het volk van God dan voor een
tijd van de zonden genieten.
Philpot heeft zijn afscheid van de
Kerk van Engeland in een uitvoerige openbare brief verantwoord. Vele
bezwaren die hij tegen de Kerk van
Engeland had, kunnen wij delen. Wel
gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat
bij sommige bezwaren doorklinkt
dat Philpot anders dacht over de verbondsleer zoals die ook in onze belijdenisgeschriften naar voren komt.
Dat geldt ook voor het gebruik van
de middelen. Niet alleen verenigings-
6
werk, maar ook catechisatie wees hij
af, omdat men naar zijn overtuiging
daarmee Gods Geest voor de voeten
liep. Dat laat zien dat wij de vraag of
iets Gods werk is of niet, niet altijd
met eenvoudig ontkennend of bevestigend kunnen beantwoorden.
Philpot kon het sacrament van de Heilige Doop, dat hij als kind had ontvangen niet langer erkennen en liet zich
op geloofsbelijdenis door onderdompeling dopen. De dienst waarin dat
gebeurde, werd geleid door John Warburton. De kracht van Philpot was
zijn grote kennis van bevindelijke omgang met God. Dat was de reden dat
zijn preken ook in Nederland weerklank vonden. Dan moet toch bij de
waardering van Philpot de waardering
ver boven de kanttekeningen uitgaan.
Philpot heeft vooral voor wankelmoedige kinderen van God veel betekend.
Bij uitgeverij Gebr. Koster verscheen
vorig jaar een boekje van dhr. J. van
’t Hul, waarin een aantal vrienden
van Philpot voor het voetlicht worden gehaald. Joseph Parry moet met
ere genoemd worden onder degenen
die Philpot liefderijk opvingen nadat
hij de Kerk van Engeland de rug had
toegekeerd. Bij hem en anderen was
er daarvoor al gebed voor Philpot,
omdat men wist dat hij zich steeds
meer bezwaard in de Kerk van Engeland voelde.
Van de negen vrienden die Van ’t Hul
bespreekt, waren er zes, evenals Philpot, predikant in de kringen van de
Strict Baptists. Dat geldt onder andere van William Tiptaft die evenals Philpot zijn ambtelijke loopbaan
in de Kerk van Engeland begon en
deze nog eerder dan zijn vriend verliet. Terwijl Tiptaft evenals Philpot
academisch was gevormd, is dat voor
de andere predikers die worden genoemd niet het geval. Dan gaat het
om Francis Covell, William Gadsby,
Thomas Godwin, John Kershaw en
John Warburton. In de kringen van de
Strict Baptists wordt vorming van een
predikant eerder als een hinderpaal,
dan een aanbeveling gezien. Het siert
Philpot, die wetenschappelijk zeer begaafd was, dat hij zich zo heeft thuis
gevoeld onder deze eenvoudige kinderen van God. Philpot en zijn vrienden
dachten niet in alles gelijk. Dat wisten
zij van elkaar en toch verdroegen zij
Kerkbode Hersteld Hervormd Boven-Hardinxveld
elkaar. Zij herkenden elkaar in het
wonder van genade dat de Heere hen
had bewezen. Zo behoort het ook te
zijn. Aan leerstellige zuiverheid zonder bevindelijke kennis van de waarheid kenden zij geen betekenis toe. Het
ging hen om de praktijk van het geestelijke leven.
Van ’t Hul bespreekt ook de wijze
waarop men in de kringen van de
Strict Baptists predikant wordt. Als
iemand een roeping meent te hebben,
geeft hij dat aan de kerkenraad te kennen. De gemeente wordt, als de kerkenraad positief oordeelt, in kennis
gesteld. Zijn er geen bezwaren dan
gaat met tot een stemming over. Daarbij moet minimaal tweederde van de
leden (dat wil zeggen zij die na een
bekeringsverslag op volwassen leeftijd
zijn gedoopt) vóór stemmen. Na een
maand is er opnieuw een vergadering,
waarin de kandidaat een preek houdt.
Is het oordeel weer positief, dan mag
men uit preken gaan. Voor zover de
besproken vrienden een gemeente
hebben gediend, schetst Van ’t Hul in
een tekst die in een kader staat, kort
de geschiedenis van deze gemeente
tot op heden. De beschrijving van de
vrienden van Philpot wordt voorafgegaan door een korte schets van het
baptisme in Engeland.
Ik noteerde één kleine tekortkoming.
Calvinistische en arminiaanse baptisten gingen pas in 1891 en niet reeds in
1691 samen, hoewel de in 1813 opgerichte Baptist Union reeds in 1832
ruimte had gemaakt voor hen die niet
zonder meer de calvinistische genadeleer onderschreven. De baptisten zijn
nooit een strak kerkverband geweest
en de Strict Baptists hebben nooit
in de Baptist Union geparticipeerd.
Wellicht kan in een volgende uitgave
deze tekortkoming worden rechtgezet. Wat mij betreft komt die uitgave
er. Vrienden van Philpot is niet alleen
qua inhoud (dat blijft het belangrijkste), maar ook qua vormgeving een
prachtig boekje. De prijs maakt ook
dat het een geschikt boekje is om weg
te geven.
N.a.v. J. van ’t Hul, Vrienden van Philpot, Gebr. Koster, Barneveld 2013;
ISBN 978-90-551-729-9; hb. 119 pp.,
prijs €11,90.
Kerkbode Hersteld Hervormd Boven-Hardinxveld
Dankbetuiging
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden van
mijn geliefde man, onze zorgzame
vader en opa
Cornelis Sterrenburg
De vele blijken van medeleven
heeft ons als familie goedgedaan.
A.J. Sterrenburg-Haeser
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Boven-Hardinxveld, mei 2014
VERVOLG PREEKBEURTEN
7
Colofon
Maandag 9 juni
(Tweede Pinksterdag)
09.30 uur: ds. P. de Vries
(Belijdenisdienst)
Predikant:
Ds. P. de Vries, Fint 4, 3372 VC Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184-701348,
e-mail: [email protected]
weblog: http://drpdevries.blogspot.nl/
Collecten
1. algemeen kerkenwerk
2. kerkvoogdij
3. Zendingscollecte
Pastoraal medewerker:
Dhr. C. Noordegraaf, Hof van Waarder 4, 3466 NR Waarder, tel. 0348502313; email: [email protected]
Voorzang: Ps. 119:3
Kinderoppas
Mevr. M.A. van Ommen-Blokland
Ruth Sterrenburg
Zondag 15 juni
09.30 uur: ds. P. de Vries
(Voorbereiding op de bediening
van het Heilig Avondmaal)
18.00 uur: ds. P. de Vries
(H.C. zondag 43)
Collecten
1. algemeen kerkenwerk
2. kerkvoogdij
3. fonds noodlijdende gemeenten
en personen
Scriba:
Diaken S. van Helden, Rivierdijk 419
3372 BV Hardinxveld-Giessendam,
tel. 0184-617309;
e-mail: [email protected]
Kerkgebouw:
Nassaustraat 4, tel. 0184-630012.
Website: www.hhgbovenhardinxveld.nl
Koster:
J.H. Klop, Schokker 24, tel. 0184630490 of 06-20477327, e-mail:
[email protected] Telefoon in de
kerk: 630012.
Aanvraag CD's:
E.G. Klop, P. Potterstraat 2, tel. 0184632864 (tussen 18.00 en 21.00 uur).
Voorzang
Morgendienst: Ps. 87:3
Avonddienst: Ps. 119:86
Kerkauto:
C. van den Berg, Rivierdijk 392, tel.
0184-613692.
Kinderoppas
Mevr. G. van Milligen-Molendijk
Mevr. A. Sterrenburg-van Straten
Bezorging van het kerkblad:
Tweewekelijks op vrijdag. Coördinator: S. Duijzer, Vermeerstraat 2, tel.
0184-610117.
Woensdag 18 juni
19.30 uur: ds. P. de Vries
(Gal. 6:1-5)
Abonnementsprijs:
€ 20,- per jaar.
€ 50,- per jaar voor postabonnees.
Collecte: kerkvoogdij
Advertentieprijs:
€ 0,25 per millimeter.
Voorzang: Ps. 133:3
Rekeningnummers:
Kerkvoogdij:
NL43RABO 03950.70.872
Diaconie:
NL78RABO 03950.35.031
Kopij inleveren op zaterdag voorafgaande aan de vrijdag waarop de kerkbode verschijnt. Uiterlijk 17.00 uur bij
Ds. P. de Vries, Fint 4.