14.09.15. Verslag - toelichting DMW 18/09/2014

Diensten maatschappelijk werk
(DMW)
van de ziekenfondsen
Bond Moyson
CM
Liberale Mutualiteit
Onafhankelijk Ziekenfondsen
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Wettelijk kader DMW
• DMW= een welzijnsdienst ter ondersteuning van de thuiszorg
(woonzorgdecreet)
 verstrekt hulp- en dienstverlening aan gebruikers en mantelzorgers die
door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid blijvend
of tijdelijk problemen ondervinden
• DMW= een multidisciplinair team (Vlaams Agentschap voor
Personen met een handicap)
 voert indicatiestellingen uit voor het VAPH
 neemt het contactpersoonschap op in de zorgregie voor specifieke
doelgroepen
• DMW= gemachtigde indicatiesteller (Vlaamse Zorgverzekering)
 voert indicatiestellingen uit voor de VZVZ
Aanbod DMW
• Vraagverheldering = de start van elke hulpverlening =
oriëntering van de vraag
• Directe hulp-en ondersteuning = informatie, advies en
bemiddeling in functie van maximale rechtsverkrijging
• Begeleiding=
– Zorgbegeleiding in complexe thuiszorgsituaties
– Psychosociale begeleiding bij verliesverwerking
– Trajectbegeleiding voor personen met een handicap
Doelpubliek DMW
Het doelpubliek is
• zeer verscheiden
• alle leeftijdscategorieën, levensovertuigingen
• alle types van gezondheidsproblemen
• accent op kwetsbare groepen:
beperkte sociale context, laag inkomen,
nood aan hulp v personen of hulpmiddelen
Kerntaken DMW
• Vraagverheldering




verkennen van de vraag en verwachtingen
verkennen van het cliëntsysteem
zoeken naar een hulpaanbod op maat van de cliënt
integrale kijk op levensdomeinen
Kerntaken DMW (vervolg)
• Directe hulp- en dienstverlening
personen wegwijs maken
adviseren
bemiddelen
maximaliseren van het inkomen: wetgeving bvb.
tegemoetkomingen FOD
info geven rond mogelijkheden en ondersteuning in de
thuiszorg
belangenbehartiging
Kerntaken DMW (vervolg)
• Zorgbegeleiding
= het integrale aanbod dat ertoe bijdraagt dat de cliënt zo lang
mogelijk thuis kan blijven wonen:
–
–
–
–
mee kijken naar de zorg en balans tussen draagkracht- draaglast
pijnpunten bespreekbaar maken
bijsturen van de thuiszorg
zorgbemiddeling en zorgoverleg (aan de hand van een zorgplan)
Kerntaken DMW (vervolg)
• Psychosociale begeleiding
bij verliesverwerking
= ondersteuning bieden aan cliënten met een verlieservaring (ziekte,
ongeval, handicap, overlijden…)
– netwerking
– ondersteunen en ‘helpen stappen zetten’ in omgaan met verlies
– verwijzing naar therapeut indien verdere diagnose, behandeling nodig
Kerntaken DMW (vervolg)
• Trajectbegeleiding bij personen met een
handicap
= specifieke vorm van zorgbegeleiding bij personen met een
handicap en hun directe omgeving in verschillende
levensdomeinen:
-
maximaliseren inkomen bvb. incontinentieforfait
belangenbehartiging
advies hulpmiddelen bvb. VAPH
ondersteunen balans draagkracht- draaglast
inschakelen van reguliere diensten
indien wenselijk inschakelen van handicapspecifieke diensten bvb. PAB
Kerntaken DMW (vervolg)
• Indicatiestelling Zorgverzekering
= evaluatie zelfzorgvermogen zorgbehoevende
(indien geen geldig attest)
Kerntaken DMW (vervolg)
• Indicatiestelling VAPH
= evaluatie zelfzorgvermogen
Opmaken multidisciplinair verslag:
- ben je een persoon met een handicap (langdurig, ernstig,…)
- bepalen in welke mate je handicap beperkingen geeft bij sociale
integratie (wonen, werken, vrije tijd,…)
- bepalen welke hulp en ondersteuning nodig is
= optreden als contactpersoon
(voor zorgvragers met PAB en gekende personen met een handicap
in de thuiszorg)= actief bemiddelen rond handicapspecifieke
opvang
Contactvormen
• Bereikbaarheid zonder afspraak: wekelijkse open
zitdagen in tal van ziekenfondskantoren
• Contacten na afspraak: op kantoor of aan huis
• Bereikbaarheid via E-mail, telefoon
• Proactieve benadering: DMW neemt zelf contact op met
bepaalde categorieën van personen met een vermoeden
van zorgafhankelijkheid bvb. personen met een aanvraag rolwagen,
ouders van kinderen met KB met toeslag, verpleegkundige zorgen forfaits
B/C, rechthebbenden op de ZVZ,…
Sterktes van de DMW
• Expertise wet- en regelgeving mbt ziekte en handicap: info& advies,
bemiddeling, dossiervorming, belangenbehartiging
• Expertise zorgbegeleiding: psychosociale ondersteuning,
zorgbemiddeling en zorgoverleg
• Rechtstreekse toeleiding naar vrijwilligerswerking en
mantelzorgwerking via eigen Regionaal Dienstencentrum en/of
andere diensten van het ziekenfonds
• Lage drempel via gedecentraliseerde werking, open bereikbaarheid en
mogelijkheid tot huisbezoek
• Zeer goede kennis rond sociale kaart van de regionale dienstverlening
• Extra troef: proactieve benadering van specifieke doelgroepen
• Verankering in nationale, regionale en lokale netwerken:
intermutualistische samenwerking, structurele en clientgerelateerde
samenwerking met thuiszorgpartners, SEL’s , PET, Pall Netwerk,…