1. De school - Daltonschool Lonneker

Schoolgids 2014/2015
SCHOOLGIDS
VAN DE
OPENBARE DALTON BASISSCHOOL
LONNEKER
2014-2015
Dorpsstraat 104
7524 CK Enschede
tel. 053-4355993
fax 053-4345207
website: www.lonnekerschool.nl
e-mail: [email protected]
Directeur: M. Minnegal
1
Schoolgids 2014/2015
Inhoudsopgave
Een woord vooraf
5
1.
De school
6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Waar de school voor staat
Visie op opvoeding en leren ‘Mensen zonder vrees’
Openbaar onderwijs
Omgaan met verschillen
Daltoncoördinator
Het klimaat van de school: Positive Behavior Support
7
7
9
9
10
10
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
De organisatie van het onderwijs
De organisatie van de school
Schoolorganisatie
Wie werken er in de school
De groepsindeling 2014-2015
Het aanbod
Basisvaardigheden in de onderbouw
Basisvaardigheden
Wereldoriënterende vakken
Expressie-activiteiten: Lonnekertheater en Culturage
Lichamelijke opvoeding
Sociaal- en emotionele ontwikkeling
Vreemde taal
Integraal Kind Centrum Lonneker
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
15
15
15
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
De ondersteuningsstructuur voor leerlingen
De opvang van nieuwe leerlingen in de school
Vierjarigen
Tussentijdse instroom
Informatievoorziening
Passend Onderwijs: aanmelding
Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de school
Leerlingvolgsysteem
Controle van het dagelijks werk
De verslaglegging van gegevens over leerlingen door de
groepsleraar
Individuele leerlingenbespreking
Rapportage aan ouders
Passend Onderwijs: De ondersteuning voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften
Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke /
extra onderwijsbehoeften
De procedure die gevolgd wordt indien er zorg is
omtrent een leerling
De ondersteuningsvoorzieningen
Oudercontact
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
2
18
18
19
20
20
20
22
Schoolgids 2014/2015
4.3.5 Doubleren en verlenging
4.3.6 Beleidsplan (Hoog)begaafdheid
4.3.7 Begeleiding van externe instanties
4.3.7.1 Logopedie
4.3.7.2 Jeugdgezondheidszorg
4.3.7.3 Hoofdluisbeleid
4.3.7.4 Spreekuren maatschappelijk werk op ODBS Lonneker
4.3.7.5 Stichting Concordia, Kunst en Cultuur en Culturage
4.3.7.6 Stichting Kinderopvang Enschede
4.4
De begeleiding van de overgang van leerlingen naar het
voortgezet onderwijs
4.4.1 De voorlichting
4.4.1.1 Leerlingen
4.4.1.2 Ouders
4.4.2 Het voorlopige advies en het definitieve advies
4.4.3 Toetsen
4.4.4 Terugkomavond en bespreking oud-leerlingen
4.5
Protocol ongewenste communicatie en beeldmateriaal
4.5.1 Video-opnamen
4.6
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
4.7
Activiteiten voor kinderen
4.7.1 Sport
4.7.2 Schoolreisjes
4.7.3 Excursies
4.7.4 Het Lonnekertheater
4.7.5 Kinderboekenweek
4.7.6 Verjaardagen van kinderen en leerkrachten
4.8
Sponsoring
22
22
22
22
23
23
24
24
25
26
5
5.1
Het team
Wijze van vervanging bij ziekte, compensatieverlof,
studieverlof en nascholing
De begeleiding van stagiaires
Scholing van leraren
31
31
De ouders
Het belang van de betrokkenheid van ouders
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en
de school
Inspraak
De oudergeledingenraad
De medezeggenschapsraad
De Kinderraad
Ouderactiviteiten
Overblijfmogelijkheden
Contacten met ouders wanneer er zorg is
Schorsing en verwijdering
Klachtenprocedure
Veiligheid overal en altijd. Schoolcontactpersoon en externe
vertrouwenspersoon
32
32
32
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.8.1
3
26
26
26
26
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
32
32
33
34
35
35
36
36
36
37
Schoolgids 2014/2015
6.9
Aansprakelijkheid bij schade, verlies of diefstal
38
7
7.1
7.1.1
7.2
7.3
7.4
De resultaten en ontwikkeling van het onderwijs
Algemeen
Inspectie van ons onderwijs
Uitkomsten van een sterkte/zwakte analyse van de school
Actiepunten voor het schooljaar 2014-2015
Uitstroomgegevens
39
39
39
39
39
41
8
8.1
8.2
8.3
Regeling school- en vakantietijden
Schooltijden
Vakantietijden
Regels voor verlof of extra vakantie
42
42
42
42
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
Namen
Van de school
Team
Schoolbestuur
Oudergeledingenraad
Medezeggenschapsraad
Vertrouwenspersoon
Van externe personen
Inspectie van het onderwijs
Schoolbegeleidingsdienst
Schoolarts
Voorschoolse- en naschoolse opvang door SKE Enschede
(IKC Lonneker)
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46
46
46
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Overblijfreglement
Rekeningnummers op een rij
4
47
51
Schoolgids 2014/2015
Een woord vooraf
Voor u ligt de schoolgids van ODBS Lonneker.
Deze schoolgids is samengesteld om ouders en andere belangstellenden een zo
duidelijk mogelijk beeld te geven van de school.
In deze schoolgids treft u onder andere informatie aan over ons Daltononderwijs, de
schoolorganisatie, de zorg voor de leerlingen, de rol van de ouders en de leraren, de
onderwijsontwikkeling en de resultaten van ons onderwijs.
We kunnen niet alle informatie over de school kwijt in deze gids. Er is nog veel meer
te vertellen.
Om ouders en belangstellenden goed op de hoogte te houden wordt er elke week
een nieuwsbrief uitgegeven. Ook informeren we u bij andere gelegenheden zoals op
de informatieavond, de kijkavond en andere ouderavonden over de school.
U kunt uiteraard ook altijd op onze website www.lonnekerschool.nl terecht.
Wanneer u wilt zien hoe het een en ander in de praktijk werkt, dan kunt u te allen
tijde een afspraak maken of een kijkje nemen op onze jaarlijkse “Open Ochtend”.
Maarten Minnegal
directeur
De jaarlijkse barbecue op ons schoolplein
5
Schoolgids 2014/2015
1. De school
Over de eerste school die in Lonneker is opgericht is niet zo veel bekend.
Waarschijnlijk dateert deze uit de eerste helft van de achttiende eeuw. Het was een
zogenaamde “markeschool”, waarvan er op het grondgebied van Lonneker toen
negen waren. In 1807 werd de eerste officieel aangestelde schoolmeester benoemd:
Jacobus van der Mey. In 1839 trof een grote storm de school waarbij een niet te
herstellen schade ontstond. De school moest worden herbouwd. In 1843 werd de
nieuwe school aan de Dorpsstraat 78 geopend.
Toen Enschede en Lonneker op 1 mei 1934 officieel samen werden gevoegd, ging
de school over naar de gemeente Enschede.
In 1940 kreeg de school formeel pas de naam Lonnekerschool.
De oude school uit 1843
Sinds het schooljaar 1981-1982 zitten we in een ander gebouw, maar nog wel aan
de Dorpsstraat.
Ons gebouw heeft op dit moment 6 klassen, een grote hal en een prachtig
speellokaal. Doordat onze school een kleinere school is (+ 160 leerlingen), is het
voor kinderen een veilige en overzichtelijke omgeving.
Veel leerlingen komen uit het dorp en de naaste omgeving, daarnaast trekt de school
vanwege het Daltononderwijs en zijn geborgenheid ook kinderen uit Enschede.
6
Schoolgids 2014/2015
2. Waar de school voor staat
De Lonnekerschool is de openbare Daltonbasisschool van Lonneker en
Enschede Noord.
Er wordt lesgegeven volgens het “Daltonprincipe”. Dit betekent dat leerlingen in een
moderne en inspirerende omgeving leren zelfstandig te werken, om te gaan met
verantwoordelijkheid en samen te werken.
Kortom, het onderwijs voor de toekomst.
De Lonnekerschool kent een lange en rijke geschiedenis en staat al generaties lang
bekend als het startpunt voor een veelbelovende toekomst.
2.1 Visie op opvoeding en leren: ‘Mensen zonder vrees’
Leerlingen die nu in groep 8 zitten, zullen waarschijnlijk rond het jaar 2075 met
pensioen gaan. We kunnen ons nu al moeilijk een voorstelling maken hoe onze
samenleving er over 10 jaar uit zal zien, laat staan over 50 jaar. Welke kwaliteiten
hebben onze leerlingen nodig in een samenleving die aan het veranderen is?
Zo’n honderd jaar geleden vond Helen Parkhurst, bedenker van Daltononderwijs, al
dat onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort leerlingen cultureel en
moreel te vormen zodat ze zelfredzaam zijn en zich sociaal verantwoordelijk voelen:
ze zijn geoefend in, gewend aan en voorbereid op het leven, het werken en het
samenleven in de toekomstige maatschappij.
Daltononderwijs in de 21e eeuw richt zich op de menselijke maat in een moderne en
snel veranderende wereld, waar veel gericht is op efficiency en doelmatigheid. Vanuit
de vijf kernwaarden van onze Daltonvisie (samenwerking, vrijheid en
verantwoordelijkheid, effectiviteit, reflectie en zelfstandigheid) geeft onze school
invulling aan het stimuleren van creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend
vermogen en samenwerking: de 'skills' van de 21 eeuw.
7
Schoolgids 2014/2015
Deze visie zal leiden tot leerlingen die later als volwassenen ondernemend en
zelfverantwoordelijk kunnen leven, werken en samenleven.
Samenwerking
ODBS Lonneker is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en
schoolleiding op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken.
De school is een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met
elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun
leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen
helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen
kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen
mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als
leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren
ze reflecteren op de manier waarop ze leren.
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te
vinden. Vrijheid op ODBS Lonneker betekent de gelegenheid krijgen om het
taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden
gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen
waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert
verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem
daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden
kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar
vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht
om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren
hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar
worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat
oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en
zelfinschatting een grote rol spelen.
Effectiviteit
Dalton is een maatregel om effectiever te werken. Binnen het daltononderwijs op
ODBS Lonneker worden er duidelijke doelen gesteld aan leerlingen. Effectiviteit en
efficiency zijn twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen
duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Binnen Dalton heeft het onderwijs een
brede functie. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te
vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in,
gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het onderwijs op
school is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille
van de efficiency wordt leerlingen verantwoordelijkheid in handen gegeven. Als
leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in
vrijheid zelf plannen en uitvoeren, wordt het onderwijs effectiever.
Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op ODBS Lonneker is actief leren en werken. Een
leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit
leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert
het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te
kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij
8
Schoolgids 2014/2015
moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt leerlingen tot
het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.
Reflectie
Reflecteren, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op ODBS Lonneker
belangrijk. Leerlingen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de
tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover een feitelijke beoordeling gegeven en
worden de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar
vergeleken. Door deze reflectie krijgen leerlingen meer inzicht in hun plannen. Op
andere aspecten van het werken in de school wordt op een soortgelijke wijze
gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het
samenwerken opgebouwd.
2.2 Openbaar onderwijs
De Lonnekerschool is een openbare school. De volgende vier elementen zijn
kenmerkend voor de grondslag van het openbaar onderwijs en dus van de school:
1.
Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid te
maken naar godsdienst, huidskleur of levensbeschouwing;
2.
Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensbeschouwing;
3.
Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met
aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals
die leven in de Nederlandse samenleving en met erkenning van de betekenis
van de verscheidenheid van die waarden;
4.
Het bevoegd gezag, de bestuurscommissie openbaar onderwijs, bewaakt de
grondslag van het openbaar onderwijs.
Verwerkingsopdracht bij “voordrachtslezen”: oudere leerlingen werken samen met jongere leerlingen.
2.3 Omgaan met verschillen
Tussen leerlingen bestaan grote verschillen. Verschillen in aanleg, tempo,
concentratie, doorzettingsvermogen en leerstijl. Door het gebruik van de
Daltonwerkwijze zijn wij in staat om rekening te houden met deze verschillen. Er is
een verschil in taakaanbod bij leerlingen op basis van de capaciteiten van leerlingen.
Leerkrachten passen ook differentiatie toe bij de instructie van hun lessen.
9
Schoolgids 2014/2015
Leerlingen die de aangeboden stof sneller beheersen zullen een andere instructie
krijgen, dan leerlingen die meer moeite hebben om de lesstof eigen te maken.
De afgelopen jaren heeft de school zich verder verdiept in de differentiatie naar
leerstijl door middel van de theorie van de meervoudige intelligentie van “Howard
Gardner”. In hoofdstuk 7.3 is hierover meer te lezen.
2.4 De daltoncoördinator
De daltoncoördinator regelt alles omtrent Dalton en heeft hier een speciale opleiding
voor gevolgd. Tot de taken behoren o.a.:
- Het begeleiden en bewaken van het daltonproces.
- Het helpen opstellen van beleids- en ontwikkelplannen op daltongebied.
- Verzorgen daltonagendapunten voor de diverse vergaderingen.
- Deelname aan daltoncoördinatorennetwerk Oost-Nederland.
- Regelmatig evalueren van het daltonproces.
- Begeleiden en coachen van de leerkrachten bij het Daltononderwijs.
- Overleg met de directie.
- Streven naar uniformiteit in de daltonregistratie.
- Initiërende en stimulerende rol t.a.v. de daltonactiviteiten.
- Het introduceren van nieuwe werkvormen, materialen, handelings- en
kijkwijzers, enz.
- Jaarplan Dalton helpen op- en bijstellen.
- Voorbereiding en nazorg t.b.v. visitatie
2.5 Het klimaat van de school: Positive Behavior Support (P.B.S.)
Het pedagogisch klimaat is erg belangrijk binnen een school. Leerlingen moeten zich
veilig en geborgen voelen. Dit betekent dat we de leerling centraal stellen en op
basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. In het schooljaar 2013-2014 heeft
de school een start gemaakt met het pedagogisch educatief programma Positive
Behavior Support (PBS). Rondom de kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid en respect zijn de school- en klassenregels gemaakt. Deze regels
zijn in samenspraak met leerlingen, ouders, overblijfkrachten en leerkrachten tot
stand gekomen. Door duidelijke afspraken te maken over gewenst gedrag, onder
andere over het voorkomen van pesten en de school- en klassenregels, weten onze
leerlingen wat er van ze wordt verwacht. We leggen de aandacht vooral op wat wel
mag, niet op wat niet mag. Om de verwachting nog duidelijker te maken worden de
gedragsregels met de leerlingen geoefend en hangen de schoolafspraken voor
iedereen zichtbaar in het schoolgebouw.
We zorgen voor een optimale leeromgeving door een heldere en adequate inrichting
van lokalen en hallen.
Naast een pedagogische taak hebben we natuurlijk ook een onderwijstaak.
Er zijn grote verschillen tussen leerlingen. We proberen elke leerling op school zich
zo maximaal mogelijk te laten ontplooien. Leerlingen die veel moeite hebben om de
lesstof zich eigen te maken en leerlingen die meer aankunnen, verdienen en krijgen
extra aandacht. Dit gebeurt binnen de groep, maar ook door extra zorg en aandacht
van de onderwijskundig begeleider.
10
Schoolgids 2014/2015
Gemeenschappelijke activiteiten bevorderen de saamhorigheid. Ouders worden op
veel manieren betrokken bij school. Er is een ouderraad (OR)
en een medezeggenschapsraad (MR). Alle ouders kunnen aan het begin van het
schooljaar op het activiteitenformulier aangeven waar zij in het komende schooljaar
bij willen helpen.
In het begin van het schooljaar is er voor alle ouders een informatieavond. Verder
zijn er in het loop van het jaar een kijkavond, spreekavonden voor de rapporten,
ouderavonden en de eventuele huisbezoeken. Door middel van de wekelijkse
nieuwsbrief, onze website en via Sociale Media, zoals Twitter, houden we ouders op
de hoogte van allerlei zaken die spelen binnen de school en de groepen. Bij vragen
en/of opmerkingen kunnen ouders een afspraak maken met de leerkrachten of
directie.
11
Schoolgids 2014/2015
3.
De organisatie van het onderwijs
3.1
De organisatie van de school
3.1.1 Schoolorganisatie
De leerlingen op ODBS Lonneker zijn verdeeld in jaargroepen. Soms kan het om
organisatorische redenen zijn dat twee groepen gecombineerd worden. Binnen deze
jaargroepen wordt gedifferentieerd gewerkt en kunnen de jaargroepen worden
doorbroken. Het komt voor dat gecombineerde jaargroepen bij projecten en/of
activiteiten worden gesplitst of dat leerlingen van verschillende leeftijden en van
verschillend niveau gezamenlijk aan eenzelfde thema werken.
3.1.2 Wie werken er in de school
Maarten Minnegal
Anita Kienhuis
Sanne Bakker
Annemieke Birkenhäger
Mariel van Es
Christa Hofstra
Jeannette van Loenen-Venema Titia ter Meer
Karen Nijkrake
Sylvia Quattrocchi
Sjoukje Heikens
Niek Siero
Hans te Riet
Marga van Veen
Tonnie Rutgers
-
directeur
onderwijskundig begeleider
groepsleerkracht
groepsleerkracht
groepsleerkracht
groepsleerkracht en cultuurcoördinator
groepsleerkracht
groepsleerkracht en schaduw-ict’er/IB’er
groepsleerkracht en daltoncoördinator
groepsleerkracht
groepsleerkracht
groepsleerkracht
vakleerkracht lichamelijke opvoeding
administratief medewerker
conciërge (klimopbaan via de
gemeente Enschede)
3.1.3 De groepsindeling voor 2014-2015 ziet er als volgt uit:
Groep 0/1: Jeannette van Loenen (maandag, dinsdag en om de woensdag)
Christa Hofstra (om de woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 2:
Mariel van Es (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)
Anita Kienhuis (vrijdag)
Groep 3/4: Titia ter Meer (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Groep 3/4: Niek Siero (woensdag)
Groep 4/5: Sanne Bakker (hele week)
Groep 6/7: Karen Nijkrake (maandag, dinsdag en woensdag)
Sylvia Quattrocchi (donderdag en vrijdag)
Groep 8:
Sjoukje Heikens (maandag en dinsdag)
Annemieke Birkenhäger (woensdag, donderdag en vrijdag)
12
Schoolgids 2014/2015
3.2
Het aanbod
3.2.1 Basisvaardigheden in de onderbouw (groepen 1 en 2)
Taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling:
- Schatkist (nieuwste versie)
Voorbereidend lezen:
- map fonemisch bewustzijn
- lettermuur
Voorbereidend schrijven: - Pennenstreken
Voorbereidend rekenen: - map gecijferd bewustzijn
3.2.2 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)
In groep 3 beginnen de meeste leerlingen met de basisvaardigheden. We gebruiken
daarbij de volgende methodes:
Lezen:
Veilig Leren Lezen (2e maanversie)
Schrijven:
Pennenstreken
Rekenen:
Wereld in Getallen (nieuwste versie)
Vanaf groep 4 blijven we de methodes “Handschrift” en “Wereld in Getallen
(nieuwste versie)” gebruiken. Daarnaast gebruiken we:
Taal:
Taaljournaal
Voortgezet technisch lezen:
Leeshuis (groep 4 t/m 7)
Begrijpend en studerend lezen: Nieuwsbegrip en CITO Hulpboeken van begrijpend
lezen
Deze methodes geven voldoende mogelijkheden voor differentiatie.
3.2.3 Wereldoriënterende vakken
Hiervoor gebruiken we vanaf groep 5 de volgende methodes: Aardrijkskunde Anders
voor aardrijkskunde, Speurtocht voor geschiedenis en een leerlijn gebaseerd op de
theorie van Howard Gardner voor natuuronderwijs. Tevens volgen we in alle groepen
lessen van de schooltelevisie, zoals Koekeloere en Huisje-Boompje-Beestje, Nieuws
uit de Natuur en het Jeugdjournaal. Sinds 2007 zijn er actieve natuurouders die de
leerkracht helpen met de natuurlessen.
Vanaf groep 6 scholen we de leerlingen in het maken van werkstukken.
Computergebruik speelt hierbij een grote rol.
In het kader van wereldoriëntatie wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het
aanbod van de diverse musea in Enschede en van Natuur- en milieueducatie.
3.2.4 Expressie-activiteiten
Tijdens allerlei expressieactiviteiten wordt regelmatig de hulp ingeroepen van ouders.
Deze extra handen in de klas zijn zeer welkom. Dankzij de inzet van veel ouders
kunnen de leerlingen in kleine groepen bezig zijn met activiteiten zoals solderen,
keukelen, linosnede, en vele andere.
Elke twee jaar houden we een Cultuurproject. Alle leerlingen werken hier in een
projectweek aan mee. Hierbij ondersteunt de Stichting Concordia Kunst en Cultuur
ons.
De school doet mee aan een project Culturage en ontvangt hiervoor subsidie. In het
kader van dit project worden allerlei activiteiten georganiseerd. In de Nieuwsbrief
kunt u lezen welke dat zijn en wanneer ze plaatsvinden. De cultuurcoördinator is
Christa Hofstra.
13
Schoolgids 2014/2015
Lonnekertheater
In het schooljaar 2013-2014 is onze school gestart met de pilot Culturage. Dit is een
project met als doel de kwaliteit van cultuureducatie op de basisschool vergroten.
Binnen Culturage is ODBS Lonneker een samenwerking aangegaan met theater
Sonnevanck. De school krijgt begeleiding en scholing op maat voor leerlingen en
leerkrachten.
Om de nieuwe “podium” kwaliteiten te laten zien zal iedere groep één keer per jaar
een voorstelling vertonen op school. Om de zes weken is een andere groep aan de
beurt. De uitvoeringen van het Lonnekertheater vervangen de Muziek- en
Toneelmiddagen.
De playbackshow en eindmusical van groep 8 zullen nog steeds op school of in het
Dorpshuis vertoond worden.
Uitvoeringen Lonnekertheater:
Donderdag 9 oktober
Groep 8
13.00-13.45 uur
14.00-14.45 uur
Donderdag 27 november Groep 6/7
13.00-13.45 uur
14.00-14.45 uur
Donderdag 29 januari
Groep 4/5
13.00-13.45 uur
14.00-14.45 uur
Donderdag 19 maart
Groep 3/4
13.00-13.45 uur
14.00-14.45 uur
Donderdag 30 april
Groepen 1&2 13.00-13.45 uur
14.00-14.45 uur
Dinsdag 30 juni
afscheidsmusical 10.00-11.00 uur
en einddisco groep 8
19.00-22.30 uur
uitvoering voor
alle leerlingen
uitvoering voor
alle ouders
uitvoering voor
alle leerlingen
uitvoering voor
alle ouders
uitvoering voor
alle leerlingen
uitvoering voor
alle ouders
uitvoering voor
alle leerlingen
uitvoering voor
alle ouders
uitvoering voor
alle leerlingen
uitvoering voor
alle ouders
uitvoering voor
alle leerlingen
uitvoering voor
genodigden
3.2.5 Lichamelijke opvoeding (zintuiglijke en lichamelijke oefening)
Groep 1 en groep 2 heeft elke ochtend en middag zintuiglijke en lichamelijke
oefening. Groep 3 t/m groep 8 heeft twee keer per week lichamelijke opvoeding
(gymnastiek) op het rooster staan. Groep 3 t/m groep 8 krijgt tenminste één keer per
week les van de vakleerkracht in de gymzaal.
De andere gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht. Voor deze lessen
wordt gebruik gemaakt van het Vakwerkplan Gymnastiek.
14
Schoolgids 2014/2015
Naast de lessen met toestellen zijn er ook spellessen, zowel in de gymzaal als buiten
op het sportveld naast de school.
De vakleerkracht heeft tijdens de gymles, naast een lesgevende rol,ook een
observerende, signalerende en beoordelende rol. Dit in goed overleg met de
groepsleerkracht.
Tijdens de Koningsspelen wordt er samen met de R.K. St. Liduinaschool een
sportdag voor alle groepen georganiseerd.
De leerlingen van groep 4 t/m groep 8 kunnen, bij voldoende belangstelling,
deelnemen aan verschillende gemeentelijke sporttoernooien.
3.2.6 Sociaal- en emotionele ontwikkeling
We werken met de methode BOJA (beter omgaan met jezelf en de ander) Dit is een
positieve, preventieve methode voor de sociaal en emotionele ontwikkeling.
In groep 7 wordt het programma “Rots en Water” uitgevoerd. Tijdens dit programma
leren kinderen voor zichzelf en voor andere op te komen.
Rondom PBS wordt veel aandacht besteedt aan de sociaal emotionele ontwikkeling
van leerlingen, zie hiervoor 2.5.
3.2.7. Vreemde taal
In groep 7 en groep 8 wordt de methode Take it Easy gebruikt voor het vak Engels.
Door middel van filmpjes, liedjes, teksten en dialogen wordt Engels door een “native
speaker”, via het digitale schoolbord, aangeboden.
3.3. Integraal Kindcentrum (IKC)
In het schooljaar 2013-2014 zijn de Openbare Dalton Basisschool Lonneker en de
Rooms-Katholieke Basisschool St. Liduina samen gestart in een Integraal
Kindcentrum. Als derde partner is daar SKE Kinderopvang bij gekozen.
De drie partijen zijn overeengekomen dat het Integraal Kindcentrum Lonneker een
plek is voor ouders en kinderen in het dorp, waar je terecht kunt voor onderwijs en
opvang van je kind. Het Integraal Kindcentrum moet kinderen de mogelijkheid bieden
zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.
Naschoolse activiteiten worden georganiseerd in de directe nabijheid van de scholen
en zijn toegankelijk voor alle kinderen uit het dorp en de omgeving. De SKE
Kinderopvang sluit zich met activiteiten hierbij aan. Het Integraal Kindcentrum
Lonneker bestaat uit de volgende functionaliteiten:
 Primair onderwijs
 Kinderopvang
 Voor-, tussen- en naschoolse opvang
 Peuterspeelzaalwerk (met indien nodig VVE)
 Verschillende buurtfuncties
Met haar buurtfunctie zal het Integraal Kindcentrum trachten aan te sluiten bij de
onderwijs- en opvanggerelateerde activiteiten die reeds in het dorp worden
georganiseerd. Zie 4.3.7 voor afspraken over leerlingen met VVE en warme
overdracht tussen de voorschool en de basisschool binnen het IKC Lonneker.
15
Schoolgids 2014/2015
4.
DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR
VOOR LEERLINGEN
4.1
De opvang van nieuwe leerlingen in de school
Algemeen:
De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door ouders en/of verzorgers. Zij
maken hiervoor een afspraak met de directie.
4.1.1 Vierjarigen
Als uw kind vier jaar is, mag het naar school. In de laatste maand, voor een kind vier
jaar wordt, mag uw kind ter kennismaking tien dagdelen in de kleutergroep
meedraaien. Afspraken hierover worden door de groepsleerkracht van groep 0/1 en
de ouders en/of verzorgers gemaakt.
Als uw kind vijf jaar is geworden, moet het naar school. Vanaf dat moment gelden de
wettelijke regels voor leerplicht en verlof. Deze staan in hoofdstuk 9.
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking. Uitleg over de
nieuwe regelgeving met betrekking tot aanmelding van nieuwe leerlingen vindt u
onder andere in 4.1.4 Passend Onderwijs: aanmelding.
4.1.2 Tussentijdse instroom
Kinderen die tijdens hun schoolloopbaan op onze school komen, kunnen ter
kennismaking een hele dag meedraaien. Uiteraard wordt de eerste periode extra
aandacht gegeven aan de gewenning van het kind binnen onze school en aan de
Daltonwerkwijze. In de praktijk blijkt dit bij de meeste kinderen vlot te verlopen.
4.1.3 Informatievoorziening
Voor alle ouders is er in het begin van ieder schooljaar een informatieavond, waarin
de leerkracht vertelt wat er allemaal gedurende het schooljaar in de groep gebeurd.
Ieder jaar organiseren we een open ochtend. Deze open ochtend (woensdag) is
bestemd voor nieuwe ouders die kennis willen nemen van ons Daltononderwijs. De
open ochtend vindt dit jaar plaats op woensdag 11 maart. Daarnaast is er voor
belangstellenden een schoolgids, een schoolkalender en een Daltonbrochure te
downloaden op onze website.
4.1.4 Passend Onderwijs: aanmelding
Bij de aanmelding van kinderen waar extra ondersteuning voor nodig is, verwachten
wij van ouders dat zij ons op de hoogte brengen. Als school gaan wij onderzoeken of
wij de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met het
Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons
verwachten dat we aangeven of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Als
dat niet het geval is, mag u van ons verwachten dat we aangeven waar uw kind wel
passend onderwijs kan volgen. In sommige gevallen moet er een onderzoek worden
gedaan om dit te bepalen. Dat kan alleen met uw toestemming. Het kan voor komen
dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de
onderzoekstermijn (met maximaal 4 weken) verlengd worden.
De afweging of onze school passend onderwijs aan uw kind kan bieden is een
individuele afweging. Een eventuele diagnose als autisme of ADHD is niet leidend,
maar kan van belang zijn om duidelijk te krijgen welke specifieke onderwijsbehoeften
uw kind nodig heeft. Tevens kijken we naar de draaglast van de groep waarin uw
16
Schoolgids 2014/2015
kind geplaatst wordt en naar de langere termijn: kunnen wij uw kind gedurende
meerdere schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar niet zeker van zijn
maken we afspraken met u over periodieke evaluaties.
Wij vinden dat een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften de veiligheid voor
andere kinderen en leerkrachten niet in gevaar mag brengen. Ook vinden wij dat er
sprake moet kunnen zijn van voldoende ontwikkeling. De ondersteuningsbehoefte
mag niet met zich mee brengen dat aan andere kinderen onvoldoende aandacht
besteedt kan worden. In hoofdstuk 4.3.6.1 kunt u lezen wat de
ondersteuningsvoorzieningen van ODBS Lonneker zijn.
4.2
Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de school
4.2.1 Leerlingvolgsysteem
Op ODBS Lonneker volgen we de ontwikkelingen van de leerlingen middels het
Leerling Volg Systeem (LVS). Het systeem omvat de ontwikkeling van het technisch
lezen, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen, spelling en sociaal emotionele
ontwikkeling.
Door regelmatige toetsing wordt de ontwikkeling van leerlingen bijgehouden. Naar
aanleiding van de resultaten van deze (landelijk genormeerde) toetsen wordt een
groepsplan en, indien nodig, een individueel handelingsplan door de leerkracht en
onderwijskundig begeleider opgesteld.
In alle groepen wordt de SCOL en het Sociometrisch Onderzoek afgenomen. De
Sociale Competentie Observatie Lijst is een leerlingvolgsysteem voor sociale
competentie. Het Sociometrisch Onderzoek geeft de sociale status binnen de groep
weer. Naar aanleiding van de resultaten uit de SCOL en het Sociometrisch
Onderzoek, wordt een groepsplan opgesteld.
In groep 6 en groep 8 wordt de SAQI afgenomen. Dit is een vragenlijst, die leerlingen
digitaal invullen, die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. De
SAQI meet de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met school en het
zelfvertrouwen.
In groep 6 wordt de NSCCT afgenomen. Aan de hand van deze Niet Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test wordt een ontwikkelingsperspectief berekend om zicht
te krijgen of een leerling zich ontwikkelt conform de verwachting.
In groep 7 wordt de CITO Entreetoets afgenomen om zicht te krijgen op de
uitstroomrichting naar het voortgezet onderwijs.
De leerlingen uit groep 8 nemen deel aan de Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau (NIO) om een onafhankelijk beeld te krijgen op de uitstroomrichting.
In november krijgen de leerlingen in groep 8 het schooladvies. In februari volgt het
definitieve advies t.a.v. het voortgezet onderwijs, zie ook 4.4.2.3. In april wordt de
Centrale Eindtoets van CITO afgenomen om het schooladvies te bevestigen of
eventueel te heroverwegen.
Naast de landelijk genormeerde toetsen, worden ook methodegebonden toetsen
afgenomen.
4.2.2 Controle van het dagelijks werk
De leerkracht corrigeert dagelijks het werk van de leerlingen. Leerlingen zullen ook
zelf hun werk moeten corrigeren.
17
Schoolgids 2014/2015
De leerkracht registreert de resultaten, afhankelijk van de leerstof, in een cijferlijst
en/of op het taakregistratieblad. In de onderbouw gebruiken de leerkrachten
regelmatig observatieformulieren.
4.2.3 De verslaglegging van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht
Elke leerkracht houdt digitaal een leerlingendossier bij. In het dossier worden de
toetsgegevens, de oudercontactkaart en andere belangrijke gegevens bewaard.
Ouders kunnen dit dossier inzien.
4.2.4 Individuele leerlingenbespreking
De onderwijskundig begeleider heeft regelmatig besprekingen over zorg- en
risicoleerlingen met de desbetreffende leerkracht. Indien nodig worden zorgen over
leerlingen besproken met andere leerkrachten van school. Wanneer de
aanwezigheid van externen bij een leerling-bespreking nodig wordt geacht, zal er
toestemming aan ouders worden gevraagd.
4.2.5 Rapportage aan ouders
De taakbrief
Ouders kunnen elke week de taakbrief van hun kind bekijken. Het kind mag daarom
de taakbrief mee naar huis nemen.
Het rapport
In november en januari is er een mondelinge rapportage van de leerkracht aan de
ouders van leerlingen uit groep 1. Aan het einde van het schooljaar wordt er een
schriftelijk verslag voor leerlingen uit groep 1 opgemaakt. Dit wordt met ouders
besproken.
In groep 2 t/m groep 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een schriftelijk rapport
(in februari en juli), waarin zowel in woorden als door middel van cijfers een
waardering voor prestaties en vorderingen gegeven wordt. In november is er een
mondeling rapportage.
Spreekavond
Vóór we het rapport meegeven aan de leerling, houden we op school een
spreekavond, waarop ouders met de leerkracht praten over de vorderingen en
ontwikkelingen van hun kind. De ouders worden daartoe door de leerkracht
uitgenodigd. Voorafgaand aan de eerste spreekavond is er een kijkavond waarop de
leerlingen hun ouders de school, de klas en het werk laten zien.
Waar nodig houden we extra gesprekken met ouders, om hen tijdig te informeren
over omstandigheden en ontwikkelingen die niet kunnen wachten tot een
spreekavond. De wens tot een gesprek kan ook vanuit de ouders geuit worden.
Kennismakingsgesprekken
In het begin van ieder schooljaar worden ouders van groep 2 tot en met groep 8
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Op informele manier wordt er over het
kind gesproken. Leerresultaten en vorderingen worden tijdens de 10
minutengesprekken besproken.
18
Schoolgids 2014/2015
4.3
Passend Onderwijs: De ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen
maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze
school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 2302 (www.swv2302.nl).
De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de
basisondersteuning die in elke school geboden wordt (zie het document daarover op
de website www.swv2302.nl ). Naast deze basisondersteuning kan er op scholen
extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Passend Onderwijs houdt in dat elk kind het onderwijs en de begeleiding krijgt die
het beste aansluiten bij zijn of haar talenten en beperkingen. Dit geldt ook voor
kinderen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. De ‘zorgplicht’ verplicht
scholen en schoolbesturen om te zorgen voor een passende onderwijsplek en
passend onderwijs voor elke leerling. In Enschede begeleidt het Steunpunt Passend
Onderwijs de basisscholen bij het vormgeven van een nieuwe zorgstructuur gericht
op de meest recente ontwikkelingen.
In de nieuwe zorgstructuur worden de groepsleerkrachten van ODBS Lonneker
ondersteunt door een vast team van begeleiders:
Een basisteam dat zich richt op het versterken van leerkrachtvaardigheden.
Een breedteteam, waaronder een orthopedagoog en een coach passend onderwijs.
De inzet van het breedteteam is gericht op ‘wat betekent deze leerling met specifieke
behoeften voor de leraar’.
Wanneer een leerling zich niet blijvend positief kan ontwikkelen en daarbij teveel
aandacht vraagt van de groep en van de groepsleerkracht, dan behoort het
aanbieden van een maatwerk arrangement (het oude rugzakje) of verwijzing naar
een vorm van speciaal (basis) onderwijs tot de mogelijkheden. Het diepteteam,
verbonden aan het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede, is hiervoor
verantwoordelijk en kent dit, indien mogelijk, toe.
Goed onderwijs en een goede didactiek staan al jaren voorop op onze basisschool.
We hebben gemerkt dat opbrengstgericht werken in een veilige pedagogische
context veel problemen kan voorkomen. De laatste jaren hebben we onze focus
verlegd van het denken in stoornissen naar handelingsgericht werken en van
kindfactoren naar leerkrachtcompetenties. Onze leraren weten hoe belangrijk ze voor
hun leerlingen kunnen zijn, of er nou wel of geen diagnose gesteld is. Als we uitgaan
van kansen in plaats van belemmeringen vergroten we de mogelijkheden van de
leerlingen. Hierbij is de communicatie met ouders van wezenlijk belang. Ouders
weten immers vaak wat erg goed werkt bij hun kind.
We blijven ons als school ontwikkelen en we blijven zoeken naar het meest optimale
aanbod voor al onze leerlingen. In de komende 4 jaar willen we ons verder
ontwikkelen m.b.t. passend onderwijs. Het is onze ambitie om over 4 jaar een school
te zijn die in staat is haar leerlingen passend onderwijs te bieden dat aansluit op de
onderwijsbehoefte en –mogelijkheden van leerlingen en dat leerlingen een
gedifferentieerd onderwijsaanbod krijgen dat aansluit bij de vijf kernwaarden van
Daltononderwijs: Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Zelfstandigheid
en Reflectie. In 4.3.3 kunt u lezen wat onze huidige ondersteuningsvoorzieningen zijn.
19
Schoolgids 2014/2015
4.3.1 Organisatie voor ondersteuning voor leerlingen met specifieke / extra
onderwijsbehoeften
Door de organisatie van het Daltononderwijs heeft de groepsleraar regelmatig
gelegenheid leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te ondersteunen. De
groepsleerkracht is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan een leerling.
De onderwijskundig begeleider organiseert en heeft inbreng in:
* de leerling-besprekingen,
* de groepsbesprekingen,
* de handelingsplannen,
* het leerlingvolgsysteem,
De onderwijskundig begeleider heeft ook een coachende rol ten aanzien van de
leerkracht. Daarnaast kan de onderwijskundig begeleider in gesprek gaan met u als
ouder.
De onderwijskundig begeleider verzorgt de contacten met het Steunpunt Passend
Onderwijs Enschede, volgt cursussen en voert besprekingen met externen.
4.3.2 De procedure die gevolgd wordt indien er zorg is omtrent een leerling
Elke leerkracht heeft een duidelijk beeld van het functioneren van zijn/haar
leerlingen. Bij zorg is er overleg met de onderwijskundig begeleider. Op het moment
dat we over uw kind gaan spreken vragen we u altijd om toestemming.
Op de agenda van de teamvergadering staat regelmatig het agendapunt
"leerlingen", waarbij bijzonderheden of vragen over leerlingen besproken worden.
Wanneer hulp van externen voor leerlingen wordt ingeroepen (bijvoorbeeld
bespreking in het breedteteam, onderzoek door de schoolarts, inzet van het
Steunpunt Passend Onderwijs Enschede) wordt er om schriftelijke toestemming van
ouders gevraagd.
4.3.3 De ondersteuningsvoorzieningen
Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen kunnen wij als school, bovenop
de basisondersteuning, voorzieningen in zetten. Onze school heeft de volgende
voorzieningen:
1. Extra handen en tijd:
De gemiddelde groepsgrootte op ODBS Lonneker is 25 leerlingen. Alle groepen zijn
gecombineerd, behalve groep 2 en groep 8. Er is een leerkracht voor twee uren vrij
geroosterd om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Deze leerkracht werkt samen met de onderwijskundig
begeleider en de groepsleerkracht om invulling te geven aan een (aan)gepast
onderwijsprogramma.
Daarnaast is er op ODBS Lonneker een leerkracht een dagdeel vrij geroosterd om
met zogenaamde Plusleerlingen te werken. Dit zijn leerlingen die zichtbaar en
structureel hoge resultaten halen. Deze Plusleerlingen krijgen extra ondersteuning,
uitdagingen en vaardigheden aangereikt, zodat zij zich blijven ontwikkelen.
2. Specifieke onderwijsmaterialen:
(Hoog)begaafde leerlingen dagen we binnen ons Daltononderwijs uit, door het geven
van extra verdieping en/of uitdagende leermiddelen/materialen. Hierbij wordt gebruik
20
Schoolgids 2014/2015
gemaakt van de Pittige Plustorens om (hoog)begaafde te leren “onderzoekend te
leren”. De vijf kernwaarden van Dalton komen allemaal terug in de manier van
werken met projecten uit de Pittige Plustorens. Verrijkingsmaterialen als: Kien,
Vooruit, Somplex en Somplextra worden ook gebruikt. Zie 4.3.6 Beleidsplan
(hoog)begaafdheid
Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling zijn er verschillende SOVAspelen aanwezig, zoals Kikker Be Cool, Babbelspel en Kinderkwaliteitenspel.
Voor extra begeleiding en hulp op het gebied van lezen en spelling worden de
mappen Speciale Leesbegeleiding en Speciale Spellingbegeleiding gebruikt.
Er is een Alfasmart op school aanwezig voor leerlingen met schrijfproblematiek.
3. Aanpassingen in de ruimte:
De hal van ODBS Lonneker is zo ingericht dat leerlingen zelfstandig kunnen werken
en samenwerken. In alle lokalen vanaf groep 3 zijn prikkelvrije vaste werkplekken
gerealiseerd waar leerlingen met behulp van een timer en geluiddempende
koptelefoons kunnen werken.
4. Expertise (team en individueel):
Er is een leerkracht op school werkzaam die de opleiding master Special Educational
Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs heeft afgerond. Een tweede leerkracht is in
het schooljaar 2014-2015 met deze opleiding begonnen.
5. Samenwerking met partners buiten de school:
Er wordt binnen de verschillende ondersteunde teams samengewerkt met de
volgende partners:
- Orthopedagoog van Steunpunt Passend Onderwijs Enschede
- Coach passend onderwijs van Steunpunt Passend Onderwijs Enschede
- Collegiaal consulent van Steunpunt Passend Onderwijs Enschede
- Schoolmaatschappelijk werker
- Wijkcoach van Enschede Noord
- Jeugdgezondheidszorg (J.G.Z.) van de GGD
Ondanks al deze voorzieningen lukt het niet altijd om een match te maken tussen
wat uw kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden. Soms is die match wel te maken
als er extra ondersteuning vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede
geboden wordt. We vragen deze ondersteuning dan aan.
In sommige gevallen lukt dat echter niet en kunnen wij geen passend onderwijs
bieden.
Wanneer er sprake is van een duidelijk waarneembare achterblijvende ontwikkeling
of wanneer de ondersteuningsbehoefte te veel ten koste gaat van andere leerlingen
kan dat aanleiding zijn voor het zoeken van passend onderwijs op een andere
school. De huidige school zal dan – in samenspraak met het SPOE en in overleg met
u als ouders – stappen zetten om een school te vinden waar dat passend onderwijs
wel geboden kan worden. Ouders kunnen, wanneer ze het niet eens zijn met de door
de school aangegeven noodzakelijke maatregelen, gebruik maken van hun rechten
m.b.t. informatie, advies, bezwaar en beroep. Zie hiervoor 6.7.
21
Schoolgids 2014/2015
4.3.4 Oudercontact
Ouders kunnen te allen tijde contact opnemen om een afspraak te maken met de
leerkracht. De leerkrachten betrekken de ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling
van hun kind. Dit uitgangspunt is voor ons vanzelfsprekend.
4.3.5 Doubleren en verlenging
Het onderwijs op onze school is zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel
binnen een tijdvak van acht jaar de school kunnen doorlopen.
In geval van grote sociaal emotionele achterstand of grote achterstand bij
leerprestaties, kunnen we besluiten tot doubleren of verlenging. Bij doublure of
verlenging wordt het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede geraadpleegd.
4.3.6 Beleidsplan (hoog)begaafdheid
Onze school richt zich middels dit beleidsplan op leerlingen die behoefte hebben aan
meer uitdaging. Wij werken met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
(DHH). Wanneer uit het protocol blijkt dat een leerling tot deze doelgroep behoort,
gaan we het leerstofaanbod aanpassen, middels compacten en verrijken. Het kan
zijn dat leerlingen in aanmerking komen voor een plusgroep. Dit betekent dat ze één
keer per week buiten de groep instructie krijgen met voor hen speciale materialen
(Pittige Plus Torens). Na deze instructie kunnen ze in de eigen groep met dit werk
aan de slag. Voor meer informatie kunt u op school vragen naar dit beleidsplan.
4.3.7 Begeleiding van externe instanties:
4.3.7.1 Logopedie
Logopedie is door bezuinigingen van de gemeente Enschede sinds schooljaar 20142015 op school niet meer mogelijk.
VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) geïndiceerde kinderen
Sinds maart 2011 wordt bij 4-jarige kinderen, die door het consultatiebureau een
VVE-indicatie hebben gekregen, de taalontwikkeling bekeken. Ouders van deze
kinderen krijgen via school een toestemmingsformulier waarop zij kunnen aangeven
of zij akkoord gaan met dit onderzoek. Door dit onderzoek krijgt school al vroeg
informatie over de taalontwikkeling van deze kinderen en kan direct bekeken worden
of ze nog steeds extra hulp nodig hebben voor het stimuleren van hun
taalontwikkeling. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding in de klas,
extra begeleiding buiten de klas, deelname aan een schakelklas. In het kader van de
zorgplicht voor passend onderwijs is onderzoek bij leerlingen met een VVE indicatie
erg belangrijk. Binnen het IKC Lonneker zijn afspraken gemaakt over een “warme
overdracht” van kinderen met een VVE indicatie.
Onder warme overdracht verstaan we de persoonlijke overdracht van gegevens
omtrent de ontwikkeling en bijzonderheden van het kind bij de overgang van
voorschool naar basisschool.
De overdracht vindt plaats in het kader van de doorgaande ontwikkelings- en
begeleidingslijn in het IKC.
De onderdelen en werkwijze van de warme overdracht zijn aangegeven in het
Inspectiekader van het ministerie van onderwijs en in het stroomdiagram dat in de
stuurgroep IKC-VVE door de schoolbesturen, directies kinderopvang en de
gemeente is vastgesteld. In het kader van passend onderwijs is wettelijk vastgelegd
dat de basisschool binnen 10 weken nadat het kind op school komt, passend
22
Schoolgids 2014/2015
onderwijs geeft. In dit kader is een goede overdracht van de juiste informatie van
belang.
4.3.7.2 Jeugdgezondheidszorg
De doelstelling van de Jeugdgezondheidszorg (J.G.Z.) van de G.G.D. is het
bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen
van 4 tot 19 jaar.
De schoolarts en/of verpleegkundige van de G.G.D. onderzoekt de lichamelijke- en
medische ontwikkelingen van alle kinderen uit groep 2 en groep 7. Dit
gezondheidsonderzoek is een vervolg van de screening van jonge kinderen door het
consultatiebureau.
- Voorafgaande aan het onderzoek ontvangt u een vragenlijst. Bovendien wordt u
gevraagd of de onderzoeksgegevens met school gesproken mogen worden.
- Als de school het onderzoekschema voor dit schooljaar van de J.G.Z. ontvangen
heeft, vermelden wij dit in de Nieuwsbrief.
- Naast de onderzoeken geeft de J.G.Z. voorlichting en advies over allerlei zaken
die met de gezondheid en met het leef- en werkklimaat op school te maken
hebben, zoals over hoofdluis, hygiëne en veiligheid.
Het telefoonnummer is 0900 333 88 89.
Onze school kan een beroep doen op: Arts: mevrouw A. Cornel
Verpleegkundige: mevrouw M. de Croon
Doktersassistente: mevrouw I. ten Dam
4.3.7.3 Hoofdluisbeleid
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij
elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander
overgebracht worden. Wij zijn van mening dat zowel ouders als de school
verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofdluis.
Ouders dienen zorg te dragen voor een snelle behandeling van hoofdluis. Het is
belangrijk dat zij op school melden wanneer hun kind hoofdluis heeft.
Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te
nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op deze school gekozen voor
een systematische aanpak.
Er is een ouderwerkgroep op school aanwezig met als taak alle leerlingen op school
te controleren op hoofdluis. Dit gebeurt op vaste tijdstippen, meestal 6 keer, per jaar.
Elke eerste maandag of dinsdag na een vakantie zal er een controle plaatsvinden.
Deze dagen staan aangegeven in de schoolkalender.
Bij een extra controle wordt u middels een brief of een mededeling in de nieuwsbrief
op de hoogte gebracht.
Op het moment dat er hoofdluis wordt gesignaleerd, worden de ouders van de
desbetreffende leerling door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht. Daarnaast
krijgen alle leerlingen van de desbetreffende groep een brief mee waarin staat
vermeld dat er hoofdluis in de groep is geconstateerd.
De ouders uit de werkgroep krijgen ondersteuning vanuit de GGD Regio Twente. Zij
werken volgens instructie van de GGD Regio Twente.
Wanneer u meer informatie wilt over het hoofdluisbeleid of de bestrijding van
hoofdluis, kunt u op onze website onder het kopje “hoofdluis” het hoofdluisprotocol
en een informatiefolder en –filmpje vinden.
23
Schoolgids 2014/2015
4.3.7.4. Spreekuren maatschappelijk werk op ODBS Lonneker.
Als ouder loop je wel eens tegen vragen en twijfels in de opvoeding aan. Je hebt te
maken met het karakter van je kind en met je eigen karakter. Je loopt tegen fases in
de ontwikkeling aan die lastig kunnen zijn. Er vinden in het gezin gebeurtenissen
plaats waar een kind op reageert, bijvoorbeeld het overlijden van een familielid, een
echtscheiding, of de komst van een nieuw broertje of zusje. Het ene kind heeft weer
een andere benadering nodig dan het andere.
Op school of thuis kan het gedrag van een kind opvallen. Het trekt zich terug of is
juist erg aanwezig, maakt veel ruzie, is brutaal, het kan niet tot spelen komen,
schoolprestaties gaan achteruit, enz. Het is in het belang van je kind om op school
met elkaar over die zaken te kunnen praten.
Soms kan het helpen om met een buitenstaander het gedrag van je kind te
bespreken. Daar kunnen tips uitkomen voor een nieuwe aanpak of een andere
manier van omgaan met je kind, die vaak snel resultaat opleveren.
Het maatschappelijk werk houdt op de volgende data een spreekuur op ODBS
Lonneker.
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
15 september
17 november
5 januari
23 maart
8 juni
8.45 – 10.00 uur
8.45 – 10.00 uur
8.45 – 10.00 uur
8.45 – 10.00 uur
10.00 – 11.00 uur
Tijdens het spreekuur kunt u met de maatschappelijk werker uw situatie bespreken,
uw zorgen uiten of uw vragen stellen. Desgewenst kan er een vervolg afspraak
gemaakt worden. Er zijn gesprekken mogelijk met alleen ouders, met ouders en kind
samen of met uw kind alleen. Ook een observatie op school kan soms een onderdeel
zijn van de begeleiding. Vaak kan in enkele gesprekken al veel bereikt worden.
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met de
interne begeleider Anita Kienhuis. Zij kan eventueel een afspraak maken met mevr.
T. Kroep, maatschappelijk werker van de stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Enschede-Haaksbergen.
4.3.7.5 Stichting Concordia, Kunst en Cultuur en Culturage.
Via de Stichting Concordia Kunst en Cultuur kan de school aan een aantal projecten
op het gebied van dramatische-, muzikale-, audiovisuele- en/of beeldende vorming
deelnemen.
Om te bewerkstelligen dat cultuur meer tot z’n recht komt in het onderwijs
en het een stevige positie in het onderwijsprogramma krijgt, is er een
subsidieregeling getroffen. Dit betekent extra geld voor faciliteiten,
cultuurprojecten, visieontwikkeling of ondersteuning.
ODBS Lonneker heeft deze subsidie gekregen door deel te nemen aan het project
Culturage. Voorwaarde voor deelname aan dit project is de aanwezigheid van een
Interne Cultuurcoördinator (ICC-er). Op ODBS Lonneker is Christa Hofstra de ICC-er,
daarnaast is zij vakspecialist muziek. Het project Culturage heeft als doelstelling om
de kwaliteit van cultuureducatie in de school te vergroten door verbinding te maken
tussen de school en culturele instellingen.
24
Schoolgids 2014/2015
In het project Culturage heeft ODBS Lonneker de volgende ambities uitgesproken.
1. Cultuureducatie, waarnemen, verbeelden en genieten. Podiumkunsten vastleggen
(doorgaande leerlijn) in ons onderwijs en opnemen in lopende ontwikkelingen zoals
PBS en vakoverstijgende projecten zoals MI/zaakvakken.
2. De leerlingen de mogelijkheid tot succeservaringen bieden op andere gebieden
dan cognitie en eigen talenten te ontdekken. Podiumkunsten door middel van de
doorgaande leerlijn op een hoger niveau brengen. De leerlingen kunnen de
opgedane vaardigheden in de praktijk brengen bij spreekbeurten, bespreken van
krantenartikelen, Lonnekertheater (voorheen de toneel- en muziekmiddagen), de
musical in groep 8 en het tweejaarlijks cultuurfeest.
3. Door deskundigheidontwikkelingen kwaliteit van dramalessen verhogen van
groepsleerkrachten.
4. Samenwerking bevorderen tussen leerkrachten, kunstenaars en culturele
instellingen om talenten bij leerkrachten en leerlingen te ontwikkelen.
5. Kunstenaars en culturele instellingen die aansluiten bij het onderwijs binnen de
school halen of bezoeken.
6. Een manier vinden om ouders te betrekken bij cultuureducatie en de talenten van
ouders te benutten.
Aan de hand van cultuureducatie leren de kinderen zich open te stellen, leren ze
culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving te waarderen en leren ze
daarnaast zichzelf te uiten.
De school stimuleert daarom, dat de kinderen gedurende hun basisschoolperiode in
aanraking komen met alle disciplines van cultuureducatie.
4.3.7.6 Stichting Kinderopvang Enschede (voor buitenschoolse opvang)
Postbus 3827
7500 DV Enschede
053-4800024
www.kinderopvangenschede.nl
Het Integrale Kind Centra Lonneker
Binnen het IKC Lonneker heeft SKE kinderopvang een buitenschoolse opvang in
Lonneker. De leerlingen van ODBS Lonneker en de St. Liduina kunnen hier gebruik
van maken. Zij heeft een ruimte in het Dorpshuis, daarnaast heeft zij het speellokaal
van de Daltonschool Lonneker tot haar beschikking. De SKE verzorgt ook de opvang
in de vakantie en tijdens studiedagen.
Voor meer informatie en voor aanmelding van de kinderen kunt u contact opnemen
met: www.skekinderopvang.nl of u belt met een van de informatrices; 053-4800024.
25
Schoolgids 2014/2015
4.4
De begeleiding van de overgang van leerlingen naar
het voortgezet onderwijs
Algemeen
Bij de begeleiding van de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het
voortgezet onderwijs, maakt de leerkracht van groep 8 gebruik van het Draaiboek
Verwijzing Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs, uitgebracht onder
verantwoording van de POVO-commissie Openbaar Onderwijs Enschede.
Helaas is dit draaiboek nog niet aangepast aan de laatste ontwikkelingen rondom de
Centrale Eindtoets die voor het eerst in schooljaar 2014-2015 zal worden
afgenomen. In dit draaiboek staan veel te nemen stappen en aanwijzingen die nog
steeds van toepassing zijn op de nieuwe situatie. Zolang het draaiboek nog niet is
aangepast, wordt onderstaande aangehouden bij de begeleiding van leerlingen van
het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
4.4.1 De voorlichting
We proberen ouders en leerlingen zo goed mogelijk voor te lichten over de overgang
naar het voortgezet onderwijs.
Ieder jaar wordt er in het begin van het schooljaar een voorlichtingsavond voor
ouders van groep 7 en groep 8 georganiseerd. Tijdens deze avond worden ouders
geïnformeerd door docenten en/of locatieleiders van het Stedelijk Lyceum, het
Bonhoeffer College en het Twents Carmel College. Daarnaast wordt er in de
nieuwsbrief vermeld wanneer de open dagen van het voortgezet onderwijs zijn.
4.4.1.1
Leerlingen
Met de leerlingen van groep 8 wordt uitvoerig de gids Voortgezet Onderwijs
behandeld. Vervolgens worden er in november/december bezoeken afgelegd aan
het A.O.C., de locatie Kottenpark van het Stedelijk Lyceum en de locatie Van der
Waalslaan van het Bonhoeffer College. Tijdens de adviesgesprekken wordt de
aanwezigheid van de desbetreffende leerling geadviseerd.
4.4.1.2
Ouders
Ouders ontvangen de gids Voortgezet Onderwijs nadat deze in de klas met de
leerlingen is besproken. Tevens krijgen ouders via de nieuwsbrief een uitnodiging
voor de open dagen die het voortgezet onderwijs organiseert.
In oktober is er een gezamenlijke voorlichtingsavond met de st. Liduina over het
voortgezet onderwijs. In november bespreken de groepsleerkrachten van groep 8
samen met de ouders en hun zoon of dochter het voorlopige advies. In februari en
maart wordt het definitieve advies besproken. Het woord “advies” kan bij ouders
soms voor verwarring zorgen. Het advies dat de basisschool geeft, is een advies aan
het voortgezet onderwijs over welke vorm van onderwijs het beste bij het kind past.
4.4.2 Het voorlopige advies en het definitieve advies
In november wordt het voorlopige advies gegeven. In februari en maart zal het
definitieve advies besproken worden.
Bij de vaststelling van het advies speelt de ontwikkeling van de leerling gedurende de
acht jaar dat het kind op school heeft gezeten een grote rol. Deze ontwikkeling is op
de basisschool bijgehouden in het CITO Leerling Volg Systeem (CITO-LOVS). Bij de
bepaling van het advies wordt er, naast de gegevens uit het CITO-LOVS, gebruik
gemaakt van de resultaten van de NSCCT, de NIO en de CITO-Entreetoets.
26
Schoolgids 2014/2015
Daarnaast is de ervaring van de groepsleerkracht met de leerling erg belangrijk.
Hierbij wordt gekeken naar de werkhouding, inzet, concentratie, motivatie en
zelfvertrouwen van de leerling. Deze gegevens worden door de SAQI inzichtelijk
gemaakt.
De leerkracht bepaalt samen met de directeur en de onderwijskundig begeleider het
advies. In april wordt de Centrale Eindtoets van CITO afgenomen om het advies, dat
vòòr 15 maart wordt gegeven, eventueel te heroverwegen.
Het advies van de basisschool is in vrijwel alle gevallen bepalend voor de toelating
van het kind tot een vorm van voortgezet onderwijs. Wanneer ouders het niet eens
zijn met het advies dat de basisschool geeft, kunnen zij de school vragen het advies
te heroverwegen. Er wordt dan opnieuw naar de gegevens gekeken en het advies
wordt opnieuw besproken. Wanneer er onvrede blijft bestaan, kan er een klacht
worden ingediend bij het schoolbestuur of bij de inspectie van onderwijs. Zie hiervoor
6.8.
De leerkracht vult voor het voortgezet onderwijs voor elke leerling een
onderwijskundig rapport in, waarop hij ook het advies vermeldt. Dit rapport wordt
altijd met de ouders besproken. Voor het versturen van het rapport naar het
voortgezet onderwijs dienen ouders het rapport te ondertekenen.
Ouders ontvangen het aanmeldformulier voor het voortgezet onderwijs van de
leerkrachten van groep 8. Na het invullen van dit formulier wordt het bij de
leerkrachten van groep ingeleverd, zodat het met alle formulieren naar het voortgezet
onderwijs gestuurd kan worden.
4.4.3 Toetsen
Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)
In groep 6 wordt de NSCCT afgenomen. Aan de hand van deze Niet Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test wordt een ontwikkelingsperspectief berekend om
inzicht te krijgen in de capaciteiten van de leerling. Het ontwikkelingsperspectief
wordt meegenomen in de overweging van het advies voor het voortgezet onderwijs.
CITO-Entree-toets
Aan het einde van groep 7 wordt de CITO-Entree-toets afgenomen. Deze geeft geen
advies, maar geeft aan waar de ontwikkeling van de leerling op dat moment met taal,
rekenen en informatieverwerking zit ten opzichte van leeftijdsgenoten. Indien nodig
passen we daarop het leerprogramma in groep 8 aan. De uitslag van deze toets
wordt meegenomen in de overweging van het advies voor het voortgezet onderwijs.
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)
De NIO wordt in groep 8 in november of december door een orthopedagoog
afgenomen van het Stedelijke Lyceum. Deze toets wordt afgenomen om een
onafhankelijk beeld te krijgen van de uitstroomrichting van het kind.
School Attitude Questionnaire Internet (SAQI)
De SAQI is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school
ervaart. De SAQI meet de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met school
en het zelfvertrouwen. De toets wordt digitaal bij de leerling afgenomen.
Centrale Eindtoets van CITO
Deze toets geeft informatie over een passend type voortgezet onderwijs.
27
Schoolgids 2014/2015
Omdat kinderen nu eenmaal verschillend zijn, is de Centrale Eindtoets er in twee
versies: eindtoets B (basis) en eindtoets N (niveau). De Centrale Eindtoets B is
geschikt voor leerlingen waarvan de leerkracht verwacht dat zij doorstromen naar de
gemengde/theoretische leerweg van het VMBO of naar HAVO of VWO.
De Centrale Eindtoets N is geschikt voor leerlingen die naar verwachting
doorstromen naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het
VMBO. De Centrale Eindtoets wordt op 21, 22 en 23 april 2015 afgenomen.
4.4.4 Terugkomavond en bespreking oud-leerlingen
In februari is er voor de oud-leerlingen van groep 8 de “terugkomavond” op school.
Onder het genot van een hapje en een drankje praten de kinderen onderling over
hun school. Tezamen met de leerkrachten nemen ze hun ervaringen van hun eerste
maanden in het voortgezet onderwijs door.
In januari is er een bespreking over de oud-leerlingen van onze school tussen de
leerkracht van groep 8 en de mentor/mentrix van het voortgezet onderwijs.
Gedurende het eerste schooljaar in het voortgezet onderwijs ontvangt de basisschool
kopieën van de rapporten van haar oud-leerlingen.
Voor meer informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs kunt u contact
opnemen met de leerkracht van groep 8.
4.5.
Protocol ongewenste communicatie en beeldmateriaal
Sinds de school internetfaciliteiten heeft kunnen er beelden en programma’s de
school binnenkomen die wij ongeschikt achten voor leerlingen. Te denken valt aan
bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name de gemakkelijke toegang
tot internet maakt het risico van het binnenhalen van respectloos en ongewenst
materiaal groot.
Het team van de Openbare Daltonbasisschool Lonneker staat op het standpunt dat
ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de
leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Wij zien een mogelijkheid
om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Het
omgaan met internet wordt als leerpunt binnen de school gezien.
Wij confronteren leerlingen nooit bewust met bovengenoemde uitingen. Het team
spreekt leerlingen aan op ongewenst (surf-, chat- en e-mail) gedrag en kan tot
andere maatregelen overgaan.
In onze nieuwsbrief, op Twitter en op onze website publiceren wij regelmatig foto’s
en filmpjes van activiteiten die we met de leerlingen ondernemen. Wanneer u
bezwaar hebt tegen het publiceren van foto’s op Twitter of onze website, kunt u
contact opnemen met de directeur, Maarten Minnegal.
4.5.1 Video-opnamen
Gedurende het schooljaar zal het voorkomen dat er in de groepen video-opnamen
gemaakt worden. Het kan zijn dat uw kind op de opnamen te zien is. De fragmenten
zijn alleen bestemd voor intern gebruik. Zij dienen als ondersteunend middel voor
verdere professionalisering van de leerkrachten of leerkrachten in opleiding. Mocht u
bezwaren hebben tegen het gebruik van dit middel, wilt u dit dan door middel van
een briefje kenbaar maken bij de directeur, Maarten Minnegal.
28
Schoolgids 2014/2015
4.6. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen.
Het kan voor komen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren
ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt, etc.
In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met ouders en/of verzorgers of
met een ander, door hen aangewezen persoon.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons op de hoogte te houden van veranderingen
in bereikbaarheidsadressen en telefoonnummers. U kunt deze wijzigingen
mondeling, telefonisch of per e-mail ([email protected]) doorgeven aan de
administratie of de leerkracht.
Wanneer wij geen contact kunnen krijgen zullen wij bij twijfel altijd de
huisarts raadplegen.
Het kan ook voorkomen dat een kind (tijdelijk) medicijnen moet gebruiken tijdens zijn
verblijf op school. Indien dit het geval is, hebben wij een schriftelijke verklaring van
de ouders en/of verzorgers nodig.
Het team is niet bevoegd tot het verrichten van medische handelingen, zoals
bijvoorbeeld het geven van sondevoeding, het meten van bloedsuikerspiegel bij
diabetespatiënten middels een vingerprikje. Wij houden als school het protocol aan
dat door het bestuur van Consent is opgesteld. U kunt dit protocol bij aanvraag op
school inzien.
4.7
Activiteiten voor leerlingen
Algemeen
Alle activiteiten voor leerlingen worden vermeld in de jaarkalender. De jaarkalender
wordt bij de start van het schooljaar aan alle ouders uitgereikt. De jaarkalender is te
downloaden op onze website. Daarnaast zijn de data van de jaarkalender verwerkt
op de internetagenda van de school: http://www.lonnekerschool.nl/agenda/ .
4.7.1 Sport
Tijdens de Koningsspelen op 24 april wordt er gezamenlijk met de R.K. Basisschool
St. Liduina een sportdag georganiseerd.
Op 2 april wordt de sponsorloop/paasloop georganiseerd waar alle groepen aan
deelnemen. Een deel van de opbrengst gaat naar school en een deel wordt aan een
goed doel geschonken. De leerlingen uit de kinderraad kiezen dit goede doel uit.
Bij voldoende deelname kunnen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 deelnemen
aan de gemeentelijke sporttoernooien.
De afgelopen jaren deden leerlingen uit de groepen 4 en 5 mee aan het
Beeballtoernooi in Enschede.
4.7.2 Schoolreisjes
Groep 1 t/m groep 4 heeft een schoolreis in Twente of in de directe omgeving ervan.
Groep 5 en groep 6 gaat drie dagen naar een kampeerboerderij. Groep 7 gaat een
dag naar Amsterdam of een andere grote stad. Groep 8 sluit de basisschoolperiode
af met een vierdaagse schoolreis naar Vlieland.
De kosten van de uitstapjes zijn:
Groep 1/2: € 25,Groep 3/4: € 30,Groep 5/6: € 35,Groep 7: € 47,50
29
Schoolgids 2014/2015
Groep 8: €130,Wij stellen het op prijs dat u vroeg in het schooljaar het gevraagde bedrag
overmaakt. We moeten namelijk vaak vóór januari een aanbetaling doen.
Overmaken kan op rekeningnummer: NL48 INGB 0000 3933 64 t.n.v. Consent
inzake ODBS Lonneker, o.v.v. Schoolreis [met vermelding van de naam en de groep
van het kind].
Is betalen van het schoolreisgeld financieel gezien lastig voor u, dan kunt u een
tegemoetkoming aanvragen bij Stichting Leergeld. Als u hiervan gebruik maakt, wilt u
het dan tijdig op school melden.
4.7.3 Excursies
Deze vinden zoveel mogelijk onder schooltijd plaats. We maken gebruik van het
aanbod van de musea in Enschede, het Milieu Centrum en de Stichting Concordia
Kunst & Cultuur.
We vragen bij de excursies vaak ouders om te rijden.
4.7.4 Het Lonnekertheater
Om de nieuwe “podium” kwaliteiten te laten zien zal iedere groep één keer per jaar
een voorstelling vertonen op school. Om de zes weken is een andere groep aan de
beurt. De uitvoeringen van het Lonnekertheater vervangen de Muziek- en
Toneelmiddagen. In hoofdstuk 3.2.4 staat vermeld wanneer welke groep wanneer
een voorstelling geeft.
4.7.5 Kinderboekenweek
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan lezen en dus ook aan de
Kinderboekenweek. De week wordt officieel geopend en tijdens de afsluiting worden
de kinderen die de gouden en zilveren penselen en griffels gewonnen hebben
bekend gemaakt. De Kinderboekenweek vindt altijd plaats in oktober.
4.7.6 Verjaardagen van kinderen en leerkrachten
Natuurlijk besteden we op school de nodige aandacht aan de verjaardagen van
leerlingen. De leerlingen mogen in de groep trakteren en met een verjaardagskaart
de klassen rond om de felicitaties van alle leerkrachten te krijgen.
Ook gezond trakteren kan erg lekker en leuk zijn. Op school hebben we een map van
de GGD staan met leuke, lekkere en gezonde traktaties. Voor ideeën kunt u deze
wellicht eens bekijken.
Wilt u (in verband met teleurstellingen, als kinderen niet uitgenodigd worden) de
uitnodigingen voor de verjaardagsfeestjes zoveel mogelijk aan de ouders
overhandigen?
Elke leerkracht viert de verjaardag in de eigen groep. De leerlingen mogen dan een
cadeautje voor hun jarige leerkracht meenemen. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.
4.8 Sponsoring
De gelden die binnenkomen uit sponsoring, giften of anderzijds, worden gestort op
de rekening van de ouderraad. Elk jaar wordt hierover verantwoording afgelegd op
de algemene ouderavond. Ten aanzien van de acceptatie van sponsorgelden
hanteren we de voorwaarden die door de minister zijn gesteld. Ondermeer houdt dit
in dat de sponsor geen enkele invloed kan en mag uitoefenen en de school geen
verplichtingen mag aangaan die de inhoud van het onderwijs beïnvloeden en/of de
school afhankelijk maken van de sponsor.
30
Schoolgids 2014/2015
5.
Het Team
5.1
Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof en nascholing
Indien binnen het schoolteam geen vervangers te vinden zijn, maken we zoveel
mogelijk gebruik van invallers. Dit wordt geregeld door ons bestuur Consent en
begeleidingsbureau Expertis.
Indien geen invalkrachten voorhanden zijn, kan een groep verdeeld worden over
andere groepen of kan er vrijaf gegeven worden. We proberen dit laatste zoveel
mogelijk te voorkomen.
Als leerkrachten vervangen worden, ontvangen alle ouders hierover schriftelijk
bericht via de wekelijkse Nieuwsbrief.
5.2
De begeleiding en inzet van stagiaires
Wij hebben stagiaires van het R.O.C. en jaarlijks één of meerdere stagiaires van de
Hogeschool Saxion PABO (voorheen Hogeschool Edith Stein PABO). Zij kunnen in
alle groepen stage lopen. De eindverantwoordelijkheid voor het verloop van de stage
op onze school ligt bij de groepsleraar. De coördinatie van dit geheel ligt bij Mariel
van Es. Uiteraard is er overleg met de student en met het instituut.
5.3
Scholing van leraren
Leraren blijven door middel van bij- en nascholing “up to date” in hun werk. Daarom
nemen alle leraren jaarlijks deel aan één of meerdere nascholingscursussen. De
keuze hiervoor is onder meer afhankelijk van het veranderingsonderwerp van de
school en de behoefte van de leraren.
Kinderen uit de groepen 4 en 5
kunnen meedoen met het
Beeballtoernooi.
31
Schoolgids 2014/2015
6.
DE OUDERS
6.1
Het belang van de betrokkenheid van ouders
Een goed contact tussen u en de leerkracht van uw kind(eren) is van essentieel
belang voor een goede schoolloopbaan. Het is de bedoeling dat deze lijn kort en
direct is. Als u vragen of opmerkingen heeft, benader dan de leerkracht rechtstreeks.
Bij aanvang van de schooldag of bij einde van de schooldag zijn de leerkrachten
veelal in de klas te vinden. Dat is het uitgelezen moment om met uw vragen en/of
opmerkingen naar hen te komen. Kan de leerkracht u op dat moment niet te woord
staan, dan maakt hij of zij een afspraak met u. Wilt u telefonisch contact met een
leerkracht, dan graag voor of na schooltijd bellen.
Ook de directie en de intern begeleider van de school staan open voor uw vragen en
opmerkingen. Komt u dus gerust langs!
6.2
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de
school
Op de volgende manier is deze informatievoorziening geregeld:
* de ouders kunnen vanaf de eerste schoolweken de schoolgids via de website
digitaal inzien.
* Alle ouders ontvangen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar de
schoolkalender . Hierin staan alle activiteiten die in het jaar plaatsvinden.
Daarnaast staat handige informatie beschreven.
* de wekelijkse Nieuwsbrief: elke vrijdag wordt de nieuwsbrief per mail verspreid.
Tevens wordt de nieuwsbrief op de website geplaatst. Hierin staan o.a. algemene
mededelingen en mededelingen van elke groep. U kunt uw (gewijzigde)
mailadres doorgeven aan [email protected] onder vermelding van
nieuwsbrief. Uw adres wordt dan opgenomen in de maillijst.
* de website www.lonnekerschool.nl
* de informatieavond voor alle groepen
* de algemene ouderavond
* de kijkavond
* de informatieavond in oktober/november over het voortgezet onderwijs voor de
ouders van groep 8;
* de 10-minuten-avonden over het eigen kind in november, februari en juni.
* de rapporten
* huisbezoek op aanvraag van de ouders of op verzoek van de leerkracht;
* gesprekken op afspraak;
* de open ochtend
* kennismakingsgesprekken met ouders en leerkrachten in het begin van het jaar
6.3 Inspraak
6.3.1 De ouderraad (OR)
De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen die op onze school zitten. De
OR heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden
(zie de schoolgids). De statuten van de stichting Ouderraad Lonnekerschool zijn op
aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar.
De OR stimuleert de betrokkenheid van ouders bij de school en ondersteunt het
team bij de organisatie van de vele activiteiten die jaarlijks plaatsvinden:
32
Schoolgids 2014/2015
De Koningsdag/Sportdag, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Carnaval, het
Lentefeest/Paasfeest, de Sponsorloop, het cultuurfeest (niet ieder jaar), een
fietstocht met barbecue en de laatste schooldag. De OR vergadert eens per maand.
Dit zijn openbare vergaderingen. De agenda en notulen zijn op te vragen bij de
secretaris.
De OR heeft een drietal soorten inkomsten: de inkomsten van de ouderbijdrage, de
opbrengsten van de inzameling van oud-papier ten gunste van de OR en er zijn
inkomsten van activiteiten, zoals de cultuurmarkt. Deze inkomsten worden geheel
gebruikt voor allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten voor onze leerlingen,
zoals Sinterklaas, kerstfeest, fietstocht, musical van groep 8, sportdag,
sporttoernooien, kinderboekenweek e.d..
De OR organiseert samen met het team veel activiteiten, maar om de activiteiten tot
een succes te maken heeft zij de hulp nodig van ouder(s)/verzorger(s) en/of
grootouders(s). Via de nieuwsbrief doet de OR per activiteit een beroep op de
bereidwilligheid van ouders voor extra hulp.
De ouderbijdrage bedraagt €30,- per leerling. Uiteraard mag het meer zijn. De
ouderbijdrage is vrijwillig en dus niet verplicht. Als uw kind in de loop van het
schooljaar instroomt, zal per 1 februari van het schooljaar worden bepaald wat de
ouderbijdrage is. Deze zal €3,- bedragen voor elke maand dat uw kind in dat
schooljaar op school zit.
Aan het begin van het schooljaar, indien nodig halverwege van het schooljaar,
ontvangt u per kind een factuur voor de ouderbijdrage. De factuur maakt het
mogelijk dat de betaling die u doet moeiteloos kan worden herkend en geboekt in
onze administratie. U kunt uw ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL70 RABO 0129690414 t.n.v. stichting Ouderraad Lonnekerschool onder
vermelding van het factuurnummer dat op de factuur wordt vermeld.
Als u contact wilt opnemen met de leden van de Ouderraad kunt u gebruik maken
van het volgende e-mailadres: [email protected]
6.3.2 De medezeggenschapsraad
De wet bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Het aantal zetels van de MR is
afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school wordt de MR gevormd door drie
ouders en drie personeelsleden, die volgens officiële verkiezingen door ouders en
personeel worden gekozen. De directeur van de school is namens het bevoegd
gezag bij de vergaderingen aanwezig. Het bestuur van de school kent in het overleg
alleen de MR als gesprekspartner. Van een MR-lid wordt dan ook verwacht dat hij/zij
belangstelling heeft voor beleidszaken en bereid is zich daarin te verdiepen.
In een tweemaandelijkse bijeenkomst worden MR-leden geïnformeerd over de
dagelijkse gang van zaken op school en over beleidszaken die betrekking hebben op
de ontwikkelingen binnen onze school. Voor een aantal zaken heeft de school en/of
het schoolbestuur de instemming nodig van de MR, in andere gevallen moet de MR
advies uitbrengen. De MR heeft het recht zelf het initiatief te nemen om alle
aangelegenheden de school betreffende te bespreken met het bevoegd gezag en
voorstellen te doen aan het bevoegd gezag. Daarbij is het bevoegd gezag verplicht
binnen 3 maanden te reageren, met redenen omkleed. Vooraf moet de MR in de
gelegenheid worden gesteld de voorstellen toe te lichten.
33
Schoolgids 2014/2015
De taken van de MR hebben wij voor u hieronder beknopt samengevat. Voor een
uitvoerige taakomschrijving verwijzen wij u naar het Reglement Medezeggenschap
Openbaar Basisonderwijs Enschede, dat op school ter inzage ligt.
De MR dient in te stemmen met:
1. verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school
2. vaststelling/wijziging van het schoolplan
3. vaststelling/wijziging van de schoolgids
4. vaststelling/wijziging van beleid t.a.v. ondersteuning ouders bij het onderwijs
5. vaststelling/wijziging van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid
6. het doen van een verzoek tot afwijking van de wet (art. 30. lid 1.)
De MR dient om advies te worden gevraagd bij:
1. verandering van de grondslag van de school
2. vaststelling/wijziging van bestemming van financiële middelen door bevoegd
gezag
3. beëindiging, inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden van de school
4. overdracht/omzetting van de school dan wel een fusie met een andere
school
5. het aangaan, verbreken, wijzigen van een duurzame samenwerking met een
andere instelling
6. deelnemen aan of beëindigen van een onderwijskundig project of experiment
7. vaststelling/wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de
school
8. vaststelling/wijziging van het beleid met betrekking tot aanstelling en ontslag
van schoolleiding en/of personeel
9. aanstelling en ontslag van de schoolleiding
10. vaststelling/wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding,
alsmede het directiestatuut
11. vaststelling/wijziging van beleid met betrekking tot toelating en verwijdering
van leerlingen
12. vakantieregeling
13. nieuwbouw, ingrijpende verbouw en beleid met betrekking tot het onderhoud
van de school
14. fundamentele wijziging van de huisvesting.
6.3.3. De kinderraad
Uit groep 4 t/m groep 8 worden twee leerlingen gekozen die de belangen van de
leerlingen van onze school een jaar lang willen vertegenwoordigen. Iedere zes
weken wordt er tussen de middag overleg gepleegd onder begeleiding van twee
leerkrachten. De leden krijgen schriftelijk verslag van elk overleg. Zowel voor als na
de vergadering overleggen de leden van de kinderraad met alle groepen. De
kinderraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie, team, OGR en
MR.
34
Schoolgids 2014/2015
6.4
Ouderactiviteiten
Op de activiteitenlijst die de ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen,
kunnen zij zich opgeven voor deelname aan vele activiteiten, te weten:
* oversteek Oldenzaalsestraat;
* autorijden en eventueel begeleiding tijdens excursies;
* organiseren van feesten;
* het uitzetten van de fietstocht;
* vertellen aan de kinderen over hobby of eigen beroep;
* meehelpen bij het school- en volksfeest;
* meehelpen bij de inzameling van het oud papier (1 uur per keer, 3x per jaar)
op de woensdagmiddag vanaf 12.00 uur;
* koffieschenken op spreekavonden of bij andere activiteiten;
* meehelpen bij de cultuurmarkt en de sponsorloop, gekoppeld aan een project;
* belangstelling voor de oudergeledingenraad;
* belangstelling voor de medezeggenschapsraad;
6.5
Overblijfmogelijkheden
Leerlingen kunnen, tegen betaling, op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen de middag overblijven op school. Zij nemen zelf hun eten en drinken mee.
U kunt voor uw kind een jaarkaart of een strippenkaart kopen. Wanneer uw kind
dagelijks overblijft is het voordeliger om een jaarkaart te kopen. De kosten zijn als
volgt:
- Jaarkaart
€ 110,- voor groep 1 t/m 4 (3 dagen per week)
€ 150,- voor groep 5 t/m 8 (4 dagen per week)
- Strippenkaart
€ 22,- voor 20 keer overblijven
Van het overblijfgeld worden allerlei speelmaterialen voor de overblijvende leerlingen
gekocht.
Eén en ander is geregeld in het overblijfreglement. Dit reglement is als bijlage
toegevoegd aan de schoolgids.
Het bedrag, voor zowel de jaarkaarten als de strippenkaarten, kan worden
overgemaakt op rekeningnummer: NL48 INGB 0000 3933 64 t.n.v. Consent inzake
ODBS Lonneker o.v.v. overblijf [de naam en groep van het kind].
In het begin van het schooljaar geeft u op het inschrijfformulier aan op welke dagen
uw kind overblijft. Als uw kind een keer extra overblijft of niet overblijft (afwijkend van
opgave op het formulier) dan dient u uw kind af/aan te melden. Dit kan rechtstreeks
bij de overblijfouder of telefonisch (06 347 38294). Het antwoordapparaat van de
overblijf staat altijd aan. U noemt de naam van uw kind en de dag waarop uw kind
niet/wel overblijft. Zonder afmelding geven wij nooit toestemming aan een kind om
tijdens de overblijf het schoolterrein te verlaten.
Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de financiën, dan kan dit naar
[email protected]
35
Schoolgids 2014/2015
6.6. Contacten met ouders wanneer er zorg is
Naast de al eerder aangegeven contactmogelijkheden tussen ouder en leerkracht is
het bij problemen met een leerling belangrijk dat de leerkracht tijdig de ouders
benadert. Ook wanneer ouders thuis merken dat er iets is met het kind, is het
belangrijk dat zij tijdig contact opnemen met de leerkracht. Op deze manier is er een
goed en tijdig overleg tussen ouders en leerkracht en dat is in het belang van het
kind.
6.7
Schorsing en verwijdering van leerlingen
Schorsing van een leerling
De directeur van de school kan een leerling schorsen wanneer er sprake is van een
situatie die de dagelijkse gang van zaken op school ernstig verstoort en waarbij de
veiligheid van de leerlingen en/of het personeel in het geding is. Er wordt op een
terughoudende wijze gebruik gemaakt van het middel tot schorsing. Een leerling kan
worden geschorst voor een periode van ten hoogste één week en de ouders worden
zowel mondeling als schriftelijk van de schorsing in kennis gesteld. Als u het niet
eens bent met de schorsing dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen.
Verwijderen van een leerling
De directeur van de school kan het schoolbestuur voorstellen een leerling van de
school te verwijderen. Alvorens tot verwijdering wordt overgegaan, worden zowel de
ouders als de betrokkenen van de school (w.o. de groepsleerkracht) door het
schoolbestuur gehoord. Een definitieve verwijdering vindt eerst plaats nadat een
andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten. De ouders worden zowel
mondeling als schriftelijk in kennis gesteld van de verwijdering.
Als u het niet eens bent de verwijdering dan kunt u het besluit, ter toetsing,
voorleggen aan een onafhankelijke commissie te weten de Geschillencommissie
Passend Onderwijs en eveneens bezwaar aantekenen bij het schoolbestuur.
6.8
Klachtenprocedure
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden
zijn over de planning van compensatieverlof, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze
waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz. We gaan er
vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen
u van harte uit om, als u ontevreden bent, de leerkracht en/of de schoolleiding hierop
aan te spreken. Als u er niet uitkomt en uw klacht is volgens u niet goed opgelost,
dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of aan de landelijke
klachtencommissie. U kunt uw klachten richten aan:

De klachtencommissie van Consent
Postbus 40042
7504 RA Enschede

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs (lgc-lkc)
Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90
36
Schoolgids 2014/2015
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: [email protected]
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl
6.8.1. Veiligheid overal en altijd. Schoolcontactpersonen en externe
vertrouwenspersoon.
De school moet een veilige plaats zijn voor allen die er leren en werken. Ongewenste
intimiteiten kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen veroorzaken voor alle
betrokkenen.
Takenpakket schoolcontactpersonen
Zij:
- zijn aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en/of verzorgers en leerkrachten die zich
ongewenst intiem benaderd voelen. Zij kunnen hen informeren omtrent de regeling
die daarvoor geldt en hen desgewenst in contact brengen met de externe
vertrouwenspersoon.
- bieden eerste opvang en hebben aandacht voor de emotionele en lichamelijke
gevolgen.
- stellen zelf echter geen onderzoek in en treffen zelf geen maatregelen.
- beschikken over kennis van de sociale kaart en kunnen verwijzen naar
hulpverlenende instanties.
- bieden,indien gewenst,steun en hulp bij het indienen van een klacht bij de
klachtencommissie.
- bewaken zorgvuldig de anonimiteit van alle betrokkenen.
- zijn ook buiten schooluren bereikbaar.(0653756665)
- informeren het bestuur. Uitzonderingen hierop zijn als de klager de contactpersoon
uitdrukkelijk vraagt dit achterwege te laten en de contactpersoon na consultatie van
de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat het individuele belang van de
klager zwaarder weegt dan het algemeen belang van de school.
- spelen de informatie door naar de betrokken groepsleerkracht van de beklaagde en
naar de directie.
- hebben verder een preventieve taak. Het gaat hierbij om o.a. het volgende:
-geven van informatie
-signaleren
-netwerkontwikkeling en het onderhouden van contacten.
Onze schoolcontactpersonen, Karen Nijkrake en Annemieke Birkenhäger,
vangen degene op die(mogelijk) ongewenst gedrag hebben ervaren en begeleiden
hen in het vinden van oplossingen. In het begin van het schooljaar stelt de
contactpersoon zich in alle klassen voor en legt uit wat haar taken zijn, dit in het
bijzijn van de klassenleerkracht. Wanneer deze voorstelrondes plaatsvinden zal t.z.t.
worden vermeld in de nieuwsbrief.
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe
vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De
externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt in vertrouwen. Naast het
geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als
bemiddelaar. Klachten over ongewenst gedrag,die naar uw gevoel, onvoldoende zijn
opgelost,kunt u voorleggen aan de klachtencommissie.(adres zie hiervoor) De
externe vertrouwenspersoon kan u,als u dat wilt , begeleiden in het klachttraject.
Externe vertrouwenspersoon: Mona Stuivenberg, telefoon 0613697407.
37
Schoolgids 2014/2015
6.9
Aansprakelijkheid bij schade, verlies of diefstal
De school is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan kleding, tassen,
brillen, beugels, fietsen, telefoon, enz. van de leerlingen. Ouders dienen zelf te
zorgen voor een W.A.-verzekering.
Eieren zoeken met Pasen, een
jaarlijkse traditie waar ook de
Paashaas bij is. De kinderen doen
heel erg hun best om zo veel
mogelijk eieren te vinden.
38
Schoolgids 2014/2015
7. DE RESULTATEN EN ONTWIKKELING VAN HET
ONDERWIJS
7.1
Algemeen
Ons Daltononderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeftes en
mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat wij het maximaal haalbare uit een kind
willen halen. Aangezien alle kinderen van elkaar in velerlei opzichten verschillen,
betekent dit ook dat de leerlingen een verschillend onderwijsaanbod krijgen en op
een verschillend niveau de school aan het einde van groep 8 verlaten.
Ons advies voor het voortgezet onderwijs wordt onder andere hierdoor bepaald. In
de contacten met het voortgezet onderwijs is gebleken dat onze leerlingen met een
juist advies op een voor hun geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht zijn
gekomen. Deze vormen variëren van VMBO, diverse niveaus, tot en met VWO. De
meeste leerlingen verlaten de school met een VMBO-theoretische leerweg (de oude
MAVO), HAVO- of VWO-advies.
7.1.1 Inspectie van ons onderwijs
In januari 2011 heeft de Rijksinspectie ons gemeld dat wij ruimschoots voldoen aan
alle gestelde eisen.
De Nederlandse Daltonvereniging heeft onze school in maart 2012 eveneens
gevisiteerd. De uitslag van dit kwaliteitsonderzoek was zeer positief. Wij hebben het
Daltoncertificaat voor de komende vijf jaar weer ontvangen.
7.2
Uitkomsten van een sterkte/zwakte analyse van de school
- Hoever zijn we tot nu toe gekomen?
- Wat zijn onze sterke punten?
- Welke punten zijn voor verbetering vatbaar?
- Wat zullen de actiepunten moeten zijn?
- Hoe pakken we die aan?
- Waarin ontwikkelen we ons verder?
Dit zijn de belangrijkste vragen die we onszelf steeds weer stellen. Via bekende
meetinstrumenten en resultaten toetsen we onze tussenstand. Het voert te ver om
hier uitgebreid op in te gaan. Het is natuurlijk de bedoeling om de komende jaren dat
wat goed is te behouden en minder sterke items te verbeteren. Binnen het team
houdt de directeur functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle
medewerkers. Uit deze gesprekken krijgen we ook informatie die leidt tot
kwaliteitsverbetering op onze school.
7.3
Actiepunten voor het schooljaar 2014-2015
1. De Daltonwerkwijze komt regelmatig op studiedagen en in teamvergaderingen aan
de orde. We houden de documentatie actueel en gebruiken het als uitgangspunt voor
de versterking van onze manier van werken.
Bijna alle leerkrachten zijn gecertificeerd Daltonleerkracht. Leerkrachten die het
Daltoncerfticaat nog niet gehaald hebben, zullen deze moeten halen.
Ook hebben we een Daltoncoördinator. De Daltoncoördinator gaat regelmatig naar
regionale Daltonbijeenkomsten. Daarnaast is het team ODBS Lonneker in schooljaar
2013-2014 naar het tweejaarlijkse Daltoncongres geweest. Dit om op de hoogte te
blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Dalton.
39
Schoolgids 2014/2015
2. ODBS Lonneker heeft zich samen met de andere Consent-scholen aangesloten bij
het Enschedese Leesverbeterplan. Dit plan is opgesteld en uitgevoerd om het
leesonderwijs in Enschede te verbeteren. De ontwikkelingen t.a.v. het technisch
lezen en begrijpend lezen zijn geborgd. De resultaten monitoren we regelmatig in de
teamvergaderingen. De resultaten die we op leesgebied hebben behaald zijn goed.
We blijven nieuwe ontwikkelingen op dit gebied natuurlijk op de voet volgen. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking met Kees Vernooy, sinds 2009 lector op de Edith
Stein. Sinds de invoering van het Leesverbeterplan wordt er landelijk gesproken over
“Het geheim van Enschede”.
3. Het team heeft in het schooljaar 2013-2014 samengewerkt met andere scholen uit
Enschede aan het cultuurproject Culturage. Binnen Culturage is de school een
samenwerking aangegaan met drie culturele instellingen: Theater Sonnevanck, de
Nationale Reisopera en het Nederlands Symfonie Orkest. Deze samenwerking is
mogelijk dankzij een overheidssubsidie ter stimulering van cultuur op de basisschool.
In het schooljaar 2014-2015 wordt dit project verder uitgevoerd en uitgebreid.
4. In het Daltononderwijs zit een grote mate van differentiatie verweven. Toch zijn wij
ons nog verder aan het professionaliseren t.a.v. differentiatie naar leerstijl. In 20122013 zijn we gestart met het anders aanbieden van de zaakvakken Aardrijkskunde
en Natuuronderwijs. Deze aanpak werkt volgens de theorie van Howard Gardner. De
lesstof en opdrachtkaarten zijn ingedeeld in verschillende soorten intelligenties.
Leerlingen kiezen hun eigen opdrachten op basis van deze intelligenties. De manier
van werken is in schooljaar 2014-2015 zo goed als geïmplementeerd op ODBS
Lonneker. Toch wil de school zich blijven ontwikkelen op dit punt.
5. We hebben in kaart gebracht wat onze sterke kanten en verbeterpunten zijn ten
aanzien van het ICT-onderwijs. Hierop hebben we een verbeterplan geschreven
waarin we vier jaar geleden begonnen zijn met het aanbrengen van verbeteringen.
Dit schooljaar gaan we hiermee verder. We willen de computerwerkplekken
vernieuwen. Er is ondertussen een professioneel WiFi-netwerk geïnstalleerd.
6. Omdat we een openbare school zijn vinden we het belangrijk dat kinderen kennis
maken met godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.
In de K.M.P.O. (kwaliteitsmeting primair onderwijs) gaven zowel ouders, kinderen
als leerkrachten aan dat we meer inhoud aan dit vak willen geven. In de voorgaande
schooljaren hebben we proefgedraaid met de methode “Heb ’t lef” die hier speciaal
voor bedoeld is. Dit schooljaar gaan we de methode verder implementeren in alle
groepen.
7. De school is gestart met Schoolwide Positive Behaviour Support (S.W.P.B.S).
P.B.S. is een schoolwijd systeem waarin gedrag op positieve manier wordt
aangeleerd. Er wordt veel aandacht besteed aan positief, gewenst gedrag.
Ongewenst gedrag wordt, waar mogelijk, genegeerd. Door duidelijke afspraken te
maken in school, in de klas en in de omgang met elkaar proberen we zo duidelijk
mogelijk te zijn in wat we van elkaar verwachten.
8. De laatste jaren heeft de school veel vernieuwingen doorgevoerd op
onderwijsgebied, nieuwe methodes voor Rekenen en Engels, PBS, zaakvakken
40
Schoolgids 2014/2015
volgens de theorie van Howard Gardner, verbeterplannen lezen en rekenen. Dit
schooljaar gaan we verder met het borgen en uitdiepen van deze vernieuwingen.
Kinderen onder begeleiding van
ouders op excursie naar een
melkveehouderij.
7.3
Uitstroomgegevens
Ons onderwijs is erop gericht de kwaliteiten van kinderen zo goed mogelijk te
benutten. Dit betekent dat we eraan werken dat kinderen hun schoolloopbaan
kunnen vervolgen binnen een vorm van voortgezet onderwijs die het beste bij hun
kwaliteiten past. De uitstroomgegevens worden bepaald door de kwaliteit van de
toetsen en het leerrendement dat mede wordt bepaald door de kwaliteit van het
onderwijs. Naar het oordeel van de inspectie voldoen de uitstroomcijfers van onze
school in relatie tot de schoolpopulatie ruimschoots aan de verwachtingen. Zoals u in
de onderstaande tabel kunt lezen mogen we de uitstroomcijfers van onze school
uitstekend noemen.
De afgelopen vijf jaar zijn de kinderen van onze school naar de volgende vormen van
voorgezet onderwijs gegaan:
Schooljaar
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2013-2014
VWO
40%
32%
16%
35%
28%
HAVO
33%
21%
26%
47%
32%
VMBO-T
VMBO B-K
20%
26%
42%
18%
24%
7%
21%
16%
0%
16%
41
Praktijkonderwijs
0%
0%
0%
0%
0%
Schoolgids 2014/2015
8.
REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
8.1
Schooltijden
Maandag
8.30-11.45 uur
Dinsdag
8.30-11.45 uur
Woensdag
8.30-12.00 uur
Donderdag
8.30-11.45 uur
Vrijdag (gr 1 t/m 4) 8.30-11.45 uur
(gr 5 t/m 8) 8.30-11.45 uur
12.45-15.00 uur
12.45-15.00 uur
vrij
12.45-15.00 uur
vrij
12.45-15.00 uur
De leerlingen (en ouders) mogen 's morgens vanaf 8.20 uur naar binnen. De lessen
beginnen om 8.30 uur en 12.45 uur. De ouders kunnen hun kinderen om 11:45 uur
en om 15:00 uur ophalen. Op woensdag worden de kinderen om 12:00 uur
opgehaald.
Bij ziekte worden ouders vriendelijk verzocht dit vóór schooltijd door te geven aan de
leerkracht. Wanneer een kind niet is afgemeld, belt de leerkracht voor 9.00 uur met
de ouders. Deze controle doen we, zodat u als ouders, ook weet dat uw kind veilig
op school is aangekomen.
Wanneer een leerling ongeoorloofd de school verzuimt, wordt dit doorgegeven aan
de leerplichtambtenaar. Eerst informeert de leerkracht bij de ouder of er inderdaad
sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim.
8.2
Vakantietijden
De vakantieregeling 2014-2015
Herfstvakantie
13-10-2014 t/m 17-10-2014
Kerstvakantie
22-12-2014 t/m 02-01-2015
Voorjaarsvakantie
23-02-2015 t/m 27-02-2015
Goede vrijdag en Pasen
03-04-2015 t/m 06-04-2015
Koningsdag
27-04-2015
Meivakantie
04-05-2015 t/m 15-05-2015
Pinksteren
25-05-2015
Zomervakantie
06-07-2015 t/m 14-08-2015
Extra vrije dagen
In het activiteitenplan zijn “dagen voor onderwijskundige doeleinden” opgenomen.
Dit zijn studiedagen voor het team. De leerlingen hebben dan geen school.
8.3
Regels voor verlof of extra vakantie
Als u verlof voor uw kind wilt aanvragen, dient u dit minimaal twee maanden van
tevoren aan de directeur voor te leggen. Verlof kunt u aanvragen bij gewichtige
omstandigheden (maximaal 10 schooldagen per schooljaar). Bij gewichtige
omstandigheden kunt u denken aan:
- Als er een wettelijke verplichting moet worden gedaan.
- Bij verhuizing (max. 1 dag)
- Bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen, afhankelijk van de situatie).
- Bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur).
- Bij overlijden van familie (1,2,3 of 4 dagen, afhankelijk van de situatie).
- Bij jubilea van ouder(s) of grootouder(s).
- Bij andere gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof.
42
Schoolgids 2014/2015
Vakantieverlof is ook mogelijk. Dit kan alleen als er aangetoond kan worden dat er
niet binnen de schoolvakantie op vakantie gegaan kan worden. Hiervan dient een
werkgeversverklaring aan de directeur overhandigd te worden. Dit verlof mag één
keer per schooljaar. Het verlof duurt maximaal 10 schooldagen. Het kan niet
plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Niet als het een
(tweede) vakantie in de wintermaanden betreft. Niet als het gaat om een langdurig
verblijf van allochtone leerlingen in het land van herkomst.
Vakantieverlof kan alleen via een geschreven aanvraag ingediend worden. De
leerplichtambtenaar kan verlof verlenen indien de ouders een verklaring van een arts
of een maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof
noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de
gezinsleden.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming
van school houden, kan een proces-verbaal worden opgemaakt.
43
Schoolgids 2014/2015
9.
NAMEN
9.1
Van de school
9.1.1 Team
Directeur: Maarten Minnegal
Leerkrachten:
Annemieke Birkenhäger
Sanne Bakker
Mariel van Es
Christa Hofstra
Jeannette van Loenen-Venema
Titia ter Meer
Karen Nijkrake
Sylvia Quattrocchi
Anita Kienhuis
Sjoukje Heikens
Niek Siero
Onderwijskundig begeleiding:
Anita Kienhuis
Daltoncoördinator:
Karen Nijkrake
I.C.T.-er (computerbeheer):
Titia ter Meer
Interne Cultuurcoördinator
Christra Hofstra
Vakleerkracht gymnastiek
Hans te Riet
Administratief medewerkster:
Marga van Veen
Conciërge:
Tonnie Rutgers (klimopbaan via de gemeente Enschede)
Oudercoördinatie overblijven:
Nathalie Wijnreder
Rionette Bijkerk
44
Schoolgids 2014/2015
9.1.2
Schoolbestuur
Consent Enschede
www.consent-enschede.nl
Algemeen directeur: dhr. M. Poppink
Buurserstraat 250
Postbus 40042
7504 RA Enschede
tel. 053-4884444
9.1.3 Ouderraad
Imke Hartman (secretaris)
Danny Rempkens (penningmeester)
Marjolijn Winkel – Buursink
Doenja van Doorn
Wendy Groote Veldman
Michelle Hagels
Colette Hegeman
Mignon Geelen
Stella Hordijk
Isabelle Willemsen
Tanja Röscher
Meriam Zeubring
9.1.4. Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Dhr. M. Willemsen
Dhr. R. Ritsma
Mevr. D. van de Vendel
Namens het personeel:
Mevr. S. Bakker
Mevr. K. Nijkrake
Mevr. A. Kienhuis (ook GMR)
Namens het bevoegd gezag:
De directeur van de school: dhr. M. Minnegal
9.1.5 Vertrouwenspersoon
Indien uw kind te maken krijgt met ongewenste intimiteiten kunt u contact opnemen
met Karen Nijkrake, Annemieke Birkenhäger of met de gemeentelijke
contactpersoon, Mona Stuivenberg, telefoon 0613697407.
45
Schoolgids 2014/2015
9.2
Van externe personen
9.2.1
Inspectie van het onderwijs
[email protected]
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: tel. 0800 – 8051 (gratis)
klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of
fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)
9.2.2 Schoolbegeleidingsdienst
Expertis
M.A. de Ruyterstraat 3, 7556 CW Hengelo
Postbus 762, 7550 AT Hengelo
Tel. 074-8516516
9.2.3 Schoolarts
G.G.D. Twente
mevr. A. Cornel
0900 333 88 89
9.2.4 Voorschoolse- en naschoolse opvang door SKE Enschede (IKC Lonneker)
SKE kinderopvang Centrale Diensten
Bezoekadres: Wethouder Nijhuisstraat 1te Enschede
Postbus 3827
7500 DV Enschede
telefoon 053 4800024
Peuteropvang: ’t Lönnke Grut
Dorpshuis - Lonneker
Dorpsstaat 98
7524 CK Lonneker, tel. 053-4350400
Kinderdagverblijf: De Speelweide
Welnaweg 100
7524 AK Enschede
T:053-7009807
Buitenschoolse opvang: Lonneker Speeldorp
Dorpsstraat 98
7524CK Lonneker
Tel: 0650210295
46
Schoolgids 2014/2015
Bijlage 1: Overblijfreglement
Hoofdstuk 1: algemeen deel
Artikel 1 Definities
Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven.
Leerlingen: de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven.
oudergeleding: de oudergeleding als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs, art. 26.
ouderraad: vertegenwoordiging vanuit de ouders die ondersteuning verleent bij de diverse activiteiten
Coördinator: een door de O.G.R. aangesteld persoon die speciaal is belast met en verantwoordelijk is
voor het goede verloop van het overblijven.
Wet: het overblijfartikel in de Wet op het Primair Onderwijs, art. 45.
Bevoegd Gezag: Consent, het bestuur van de school.
Overblijven: het onder toezicht gedurende de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van
de school verblijven van leerlingen.
Geschillencommissie: commissie die bij geschillen samengesteld wordt door de oudergeleding van de
M.R.
Artikel 2 Verantwoordelijkheden
1. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van een verantwoorde
overblijfgelegenheid. Het bevoegd gezag stelt geschikte ruimte(s) beschikbaar, regelt de
personele formatie (vrijwilligers en/of professionelen) en zorgt voor voldoende toezicht.
2. Het bevoegd gezag sluit een WA-verzekering af ten behoeve van de overblijfkrachten.
3. De overblijfgelegenheid is opgenomen in het calamiteitenplan van de school
4. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beheer van middelen, de personele en
inhoudelijke organisatie van de overblijfgelegenheid. Zij kan deze taken evenwel delegeren aan
een overblijfcoördinator
Artikel 3 Organisatie
1. Het toezicht op de leerlingen wordt uitgeoefend door overblijfkrachten die hiervoor een
vergoeding ontvangen.
2. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks voorgesteld door het schoolbestuur en
bekrachtigd door de M.R. van de school
3. Iedere ouder kan zich aanmelden als overblijfkracht bij het schoolbestuur of de
overblijfcoördinator
4. De overblijfcoördinator is bevoegd, in samenwerking met het schoolbestuur overblijfkrachten
aan te stellen en te ontheffen uit hun functie.
5. Het aantal overblijfkrachten is gerelateerd aan het gemiddelde aantal leerlingen dat per dag
gebruik maakt van de voorziening. Dit houdt in dat er minimaal een overblijfkracht per 15
leerlingen aanwezig is.
6. Gedragsregels over het overblijven zijn vastgelegd in het huishoudelijk deel van dit reglement.
7. Er geldt wederzijds (overblijfkracht en schoolbestuur) een opzegtermijn van een maand met
betrekking tot het beëindigen van de werkzaamheden van de overblijfkracht. Zwaarwegende
redenen kunnen voor de directie aanleiding om, zonder inachtneming van de opzegtermijn, de
werkzaamheden van de overblijfkracht te beëindigen. Ook kunnen zwaarwegende redenen
voor de overblijfkracht aanleiding zijn zijn/haar werkzaamheden per direct te beëindigen.
Artikel 4 Kwaliteiten van de overblijfkrachten/coördinator
1. De overblijfkracht/coördinator heeft in ieder geval de vervolgcursus verantwoord overblijven van
de VOO gevolgd.
2. De overblijfkracht/coördinator spreekt goed Nederlands
3. De overblijfkracht/coördinator treedt in woord en gebaar respectvol op
4. De overblijfkracht/coördinator heeft affiniteit met kinderen en kan conflictsituaties hanteren
5. De coördinator is in staat tot het goed organiseren van de overblijfgelegenheid, heeft goede
contactuele eigenschappen en kan het team van overblijfkrachten enthousiasmeren.
Artikel 5 De overblijfkrachten/coördinator hebben tot taak:
1. de leerlingen in de gelegenheid te stellen om in rust hun lunch te gebruiken
2. de leerlingen, onder hun toezicht, de gelegenheid te geven om zowel in de beschikbare ruimte
binnen het gebouw als buiten op het schoolterrein te spelen
47
Schoolgids 2014/2015
3. de leerlingen desgewenst te stimuleren tot en te ondersteunen in hun spel of andere
bezigheden
4. ervoor zorg te dragen dat kinderen eten en drinken krijgen als zij dat vergeten zijn om mee te
nemen. De kosten hiervan worden aan de desbetreffende ouders doorberekend
5. ten minste 1 maal per maand gezamenlijk (werk)overleg te voeren ten behoeve van een
optimale uitvoering van de werkzaamheden
6. de gelden te innen en uitgaven te doen die verbonden zijn aan het overblijven en hiervoor 1x
per kwartaal een overzicht van ontvangsten en uitgaven bij te houden, opgesteld door de
coördinator.
7. dagelijks een overzicht bij te houden welke leerlingen gebruik hebben gemaakt van de
overblijfvoorziening
8. de desbetreffende leerkracht te waarschuwen al een kind zonder opgave van redenen afwezig
is.
Artikel 6 Inschrijving en kosten
1. Zowel bij structureel als bij incidenteel overblijven dient de eerste inschrijving van een kind
voor het overblijven te gebeuren door de desbetreffende ouders aan de hand van een
inschrijfformulier dat bij de overblijfcoördinator verkrijgbaar is. Het ingevulde formulier kunnen
de ouders in het daarvoor bestemde bakje in de overblijfkast deponeren.
2. De kosten die verbonden zijn aan het overblijven kunnen door de ouders alleen door
overmaking worden voldaan. De hoogte van deze kosten wordt jaarlijks vastgesteld in de
vergadering van de M.R. Alle informatie over het betalen van het overblijven vindt u in het
huishoudelijk deel van dit reglement.
3. lndien een leerling meer dan 5 keer achterloopt met betalen wordt door de coördinator contact
opgenomen met de ouders.
Artikel 7 Taken en bevoegdheden van de coördinator
De coördinator heeft tot taak:
1. de financiële administratie zorgvuldig te controleren.
2. de ouders tenminste een maal per jaar, tijdens de jaarvergadering van de ouderraad te
informeren over de (financiële) situatie van de overblijfvoorziening.
3. een inhoudelijk en financieel jaarverslag uit te geven en dit toe te sturen aan onder andere de
medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag.
4. met het bevoegd gezag tijdig overleg te voeren over zaken die de uitvoering van een
verantwoorde overblijfvoorziening belemmeren.
Artikel 8 Geschillen
1. Bij een geschil over de aanstelling van overblijfkrachten of de toepassing van het
overblijfreglement, wordt het geschil voorgelegd aan de geschillencommissie.
2. Er wordt een geschillencommissie benoemd, bestaande uit 3 leden van de M.R.
3. Deze geschillencommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
4. De geschillencommissie wordt voor ieder geschil opnieuw aangewezen.
5. De geschillencommissie bepaalt zelf haar werkwijze, doch past in ieder geval het principe van
hoor en wederhoor toe.
6. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor alle partijen.
Artikel 9. Procedure bij probleemsituaties met kinderen.

Stap 1: Overblijfkracht bespreekt zelf het probleem met het desbetreffende kind, licht
daarnaast de leerkracht, overblijfcoördinator in.

Stap 2: De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld met als doel tot
gedragsverbetering te komen in samenwerking met de ouders

Stap 3: Kind mag voor bepaalde tijd niet op de overblijf komen. Dit altijd in overleg
met directie

Stap 4: In uiterste situaties kan het kind de toegang tot de overblijf voor onbepaalde
tijd ontzegd worden, uiteraard weer in overleg met de directie.
Artikel 10. Procedure bij klachten van ouders of leerkrachten over overblijfouders.

Stap 1: Ouder of leerkracht neemt zelf contact op met de desbetreffende
overblijfkracht.
48
Schoolgids 2014/2015



Stap 2: Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, wordt contact opgenomen met
de overblijfcoördinator
Stap 3: Indien dit geen resultaat oplevert of het betreft de overblijfcoördinator zelf, dan
wordt contact opgenomen met het schoolbestuur.
Stap 4: Indien dit geen resultaat oplevert, dan wordt een geschillencommissie
conform art. 8 gevormd en aldus de procedure verder vorm gegeven.
Artikel 11 Slotbepalingen
Dit reglement en de eventueel aan te brengen wijzigingen worden vastgesteld in een vergadering van
de M.R. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bevoegd gezag in samenspraak met de
overblijfcoördinator.
Hoofdstuk 2: huishoudelijk deel
Artikel 12. Overblijftijden.
De overblijftijd is van 11.45 uur tot 12.45 uur.
Artikel 13. Regels tijdens het eten.
1. Voor het eten naar het toilet gaan.
2. Tijdens het eten blijven zitten.
3. De normale schoolregels gelden ook tijdens de overblijf.
4. Na het eten je tafeltje, indien nodig, even schoonmaken, rommel opruimen. Geen eten in de
vuilnisbak gooien. Als je over hebt, bewaar je het voor later, of je neemt het mee naar huis.
Artikel 14. Regels tijdens het buitenspelen.
1. Niemand gaat zonder toestemming van de overblijfkracht van het schoolplein af. Groepen 1-23-4 en 5 blijven op het schoolplein.
2. Groepen 6- 7-8 mogen gaan naar het veldje/plein naast de school.
3. Niet voetballen op het schoolplein.
Artikel 15. Regels tijdens het binnenspelen
1. Binnenspelen mag alleen als de overblijfouder daar toestemming voor geeft. Binnen wordt
rustig gespeeld, dus vooral niet rennen. Er spelen vaak kleine kinderen op de grond.
2. Er wordt, behalve tijdens het eten, geen gebruik gemaakt van de klaslokalen, tenzij de
overblijfkracht hier toestemming voor geeft. De overblijfkracht houdt ook in het klaslokaal
toezicht.
3. Het gebruik van de computers tijdens de overblijf is niet toegestaan, ook niet als ze toevallig
aanstaan.
4. Er wordt geen materiaal uit de klaslokalen mee naar de grote hal, of naar buiten genomen.
5. Er wordt tijdens de overblijf alleen materiaal en spelletjes uit de overblijfkasten gebruikt.
Artikel 16. Gedragscode
Om het overblijfuurtje voor zowel de kinderen als de overblijfkrachten zo gezellig mogelijk te houden, is
het beslist noodzakelijk een aantal gedragsregels te noemen. Uiteraard gelden de gewone regels
tijdens de schooluren ook tijdens het overblijfuurtje:
 Luisteren naar de overblijfouders
 Wees beleefd naar elkaar
 Niet schreeuwen en schelden
 Niet vechten
 Zuinig zijn met materiaal
 Doe je best een gezellige overblijver te zijn. We zijn met een grote groep wat niet altijd
makkelijk is. Als iedereen zich netjes gedraagt en respectvol met elkaar omgaat, is overblijven
voor iedereen leuk
Artikel 17. Verzoek aan de ouders.
1. Zo min mogelijk, liefst geen snoep meegeven.
2. Vooral voor de kleintjes, de trommels en bekers van naam voorzien.
3. Er is genoeg speelgoed, dus liever geen eigen speelgoed meegeven. De overblijfgroep draagt
geen enkele verantwoording voor stuk- of zoekraken van eigen speelgoed.
49
Schoolgids 2014/2015
4. Als u tijd over hebt, meldt u dan aan als reserveouder voor de overblijfgroep.
5. Bij problemen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Artikel 18. Aanmelding en afmelding
1. U kunt uw kind bij aanvang van het schooljaar aanmelden. U vult dan het formulier in waarop
u aangeeft op welke dagen van de week uw kind gaat overblijven.
2. Afmelding: Als uw kind een keer niet komt, dan dient u uw kind af te melden. Dit kan
rechtstreeks bij de desbetreffende overblijfkracht of telefonisch. Het antwoordapparaat van de
overblijf (telnr: 06-13940211) staat altijd aan. U noemt de naam van uw kind en de dag
waarop uw kind niet overblijft. Zonder afmelding geven wij nooit toestemming aan een kind om
tijdens de overblijf het schoolterrein te verlaten. Uw kind kan altijd overblijven, ook op een dag
dat het niet bij aanvang van het schooljaar is aangemeld. Meldt u het echter wel van te voren.
Zo weten wij zeker wie er aanwezig dient te zijn.
Artikel 19. Financiën.
2. Voor het overblijven kan een strippenkaart voor 20 keer of een jaarkaart worden gekocht. De
kosten van de overblijf worden ieder schooljaar in de vergadering van de M.R. opnieuw
vastgesteld en gepubliceerd in de nieuwsbrief. De betaling kan alleen per bank.
3. Bij niet betalen: bij 5 keer niet betalen worden de ouders gebeld door de overblijfcoördinator.
lndien er daarna geen gehoor wordt gegeven, is uitsluiting van de overblijf mogelijk.
50
Schoolgids 2014/2015
Bijlage 2: Rekeningnummers op een rij
Alle bankrekeningnummers nog even op een rij:
Schoolfonds / ouderbijdrage € 30,- op rekeningnummer NL70 RABO 129690414
t.n.v. Stichting Ouderraad Lonnekerschool. Dit is een vrijwillige bijdrage.
Overblijven op rekeningnummer NL48 INGB 0000393364 t.n.v. Consent inzake
ODBS Lonneker o.v.v. overblijf met vermelding van de naam en de groep van het
kind.
Schoolreis op rekeningnummer NL48 INGB 0000393364 Consent inzake ODBS
Lonneker o.v.v. schoolreis met vermelding van de naam en de groep van het kind.
51