Schapenhouder - editie 1 - maart 2014

deSchapenhouder 1
Nieuwsbrief maart 2014
Inhoud
1Ontwikkelingen
in de schapenhouderij
tussen 1980 en 2014
5 Kwaliteit van de oormerken
6 Verkoopprijs weidelammeren
6Oproep
7 Dag van het Schaap in Ermelo
8Vormingsaanbod
8 Behaal je getuigschrift
‘erkend vervoerder van dieren’!
Informatieblad voor schapenhouders
Een uitgave van Landelijke Gilden en Boerenbond,
verschijnt 5 keer per jaar. Jaargang 16.
Redactie:
Guido Staels, 016 28 60 33
Publiciteitswerving:
Media Service, 016 28 63 33
Diestsevest 40, 3000 Leuven
landelijkegilden.be
boerenbond.be
Verantwoordelijke uitgever:
Peter Bruggen, Algemeen Secretaris
Ontwikkelingen
in de schapenhouderij
tussen 1980 en 2014
Guido Bertels, schapenman bij DGZ, Achiel Tylleman, schapenman
bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en André Calus,
schapenman in hart en nieren. Drie grote namen uit de schapenwereld. Alle 3 zijn ze recent met pensioen gegaan. Wij nodigden
hen uit voor een gesprek over hun loopbaan, hun realisaties en
over de evoluties in de Vlaamse schapenhouderij.
Guido Bertels kwam in 1981 bij DGZ in
dienst als ‘mastitisdierenarts’ en was
verantwoordelijk voor de werkzaamheden in de site Alken. Na de fusie tot DGZ
en de sluiting van de Limburgse vestiging, verhuisde hij in 2006 naar Lier. “De
interesse voor schapen en geiten is er
altijd geweest”, zegt Guido. “Mijn eindwerk voor de licentie ‘zoölogie’ ging over
melkgeiten. Een grote stap vooruit was
de subconventie tussen DGZ en FAVV
in 2007 waarbij een halftijdse dierenarts voor kleine herkauwers vast in het
kader werd verankerd. Meteen werd ik
als eerste echte schapendierenarts bij
DGZ de schakel tussen overheid, FAVV en
de sector. De eerste jaren ging veel aandacht naar de zwoegerziektebestrijding.
De vraag van de schapenhouders naar
bedrijfsbegeleiding en voorlichting nam
toe. Ik adviseerde bij problemen, deed
bedrijfsbezoeken en volgde alle ontwikkelingen. De vele voorlichtingsinitiatieven
brachten kennis bij over problematieken
zoals abortus, zwoegerziekte en over de
reglementering en de wetgeving die als-
1 • deSchapenhouder nieuwsbrief - maart 2014
maar ingewikkelder werden. Ik was het
enige aanspreekpunt voor de schapenhouderij en voor alle opdrachten die voor
andere diersoorten over verschillende
diensten verspreid zitten.”
De loopbaan van André Calus valt uiteen
in 2 delen. Afgestudeerd als landbouwingenieur in 1972, was hij gedurende 17
jaar verbonden aan de Gentse universiteit. Van zijn eerste schaap in 1979 groeide
zijn kudde naar 75 ooien in 1989. Toen hij
directeur werd van het POVLT in Beitem
en verhuisde naar Kanegem, moest hij
opnieuw beginnen. Tot vandaag heeft hij
een kudde met een 55-tal Swifterooien. “Ik
ben altijd producent van slachtlammeren
geweest en de rendabiliteit van de schapenhouderij heeft mij altijd uitgedaagd”,
vertelt André. “In 1988 heb ik het diploma
van geaggregeerde voor het hoger onderwijs behaald met een proefschrift over ‘de
mogelijkheden van intensieve schapenhouderij’. Ik heb toen een model voor rendabiliteit opgezet op basis van mijn eigen
bedrijfsgegevens. Ik heb meer dan 20 jaar
lang gestreefd naar ongeveer 3 worpen op
2 jaar en 3 lammeren per ooi per jaar, en
dit lukte vrij goed.
Een mijlpaal in de werking rond de schapenhouderij in Vlaanderen was, in september 1989, de oprichting van de vzw
Vlaamse Schapenhouderij (VSH), eigenlijk
een vereniging van verenigingen. Geert
Storme van Boerenbond was en is daar
nauw bij betrokken. Het doel van de VSH
is de beroepsmatige belangen van schapenhouders te ondersteunen. Ook hier
valt al vlug het woord ‘rendement’, want
of je nu veel of weinig ooien hebt, je wil
er toch iets aan verdienen. Sedert begin
jaren ‘90 is Boerenbond ook meer gaan
werken rond de schapenhouderij met de
oprichting van provinciale kringen.”
Achiel Tylleman begon zijn loopbaan bij
DGZ als verantwoordelijke voor de autopsies bij schapen. Na 6 jaar ging hij in 1977
naar de dienst kleinvee van het ministerie van Landbouw. “Wij hielden ons met
alles bezig wat geen varken of rundvee
was: schapen, kippen, konijnen, hoenders, nertsen, enz. Een van mijn eerste opdrachten was de uitwerking van
een economisch model voor schapen en
konijnen. Ik moest een programma uittekenen voor kostprijsberekening, rekening houdend met de technische en economische facetten. We inventariseerden
de technische resultaten van de stamboekfokkers. Op de ‘ooienfiche’ vermeld-
deSchapenhouder nieuwsbrief - maart 2014 • 2
den wij gegevens als datum van dekking,
datum van werpen, hoeveel lammeren
levend geboren, hoeveel lammeren dood
geboren, geboortemoeilijkheden, gemiddelde worpgrootte volgens de leeftijd,
de levensduur van de ooien, enz. Op die
basis verkregen wij de eerste technische
en economische cijfers.”
Een ander punt was de erkenning van
de provinciale verenigingen voor fokkers
van vleesschapen, melkschapen en geiten, overkoepeld in een nationaal verbond.
Achiel moest die verenigingen begeleiden,
adviseren, de besteding van de gelden
controleren, enz. “Een van de taken van de
provinciale verenigingen was de verbetering van de rasstandaarden van ieder ras
naar een betere rendabiliteit. Niet onbelangrijk, want deze stamboekfokkers leveren het fokmateriaal aan de hobbyschapenhouder en de slachtlamproducent die
op zoek zijn naar meer melk en betere
karkaskwaliteit. Na de invoering van de
ooienpremie in 1992 in het kader van de
Van links naar rechts: Guido Bertels, André Calus en Achiel Tylleman
Europese landbouwpolitiek, moesten wij
zowel bij de stamboekfokkers als bij alle
schapenhouders die de ooienpremie aanvroegen, de ooien tellen. Dan kregen we
pas een goed beeld van de schapenhouderij in Vlaanderen en zagen we wat er
kon aan verbeterd worden.”
Verschillende visies
De provinciale verenigingen hielden er
ieder een ander fokdoel op na. De rondtrekkende herders in West- en OostVlaanderen lieten in de zomer hun schapen grazen op graskanten en dijken en
in de winter in de velden en de weiden
om de oogstresten op te vreten en om
de weiden op te kuisen. Die herders hadden baat bij grote rammen die groot fokten. Zij streefden naar een zeer vruchtbare ooienlijn en lammeren die goed
groeiden zonder krachtvoer. Zij wilden
aan het ideaal gewicht. De laatste kilo’s
kosten vaak meer dan dat ze opbrengen. Vanuit de VSH hebben we regelmatig verzamelingen van slachtlammeren
georganiseerd waar we referentieprijzen
vastlegden in functie van de Seurop-classificatie en vetbedekking. Met bestraffingen voor vet en overgewicht. Vandaag
mag het gewicht weer iets naar omhoog
omdat er minder vet is aan het karkas
(en omdat de slachtkosten gelijk zijn voor
een zwaarder lam). De selectie heeft
goed werk gedaan. De voorbije 25 jaar
hebben we met de VSH heel wat gerealiseerd. Er was ook het project over de
informatisering van de stamboeken. Er
was het project ‘Pastorale’ over de promotie van Vlaams lamsvlees en ook een
project rond de prijsnoteringen waarmee we richting trachten te geven aan de
markt. We hebben ook veel in voorlichting geïnvesteerd.”
Evoluties
De suffolk moest een
schaap zijn zoals een
tafel met 4 sterke benen
een ruim schaap met plaats voor 2 lammeren, plaats voor ruwvoer en voor hart
en longen. Bij rundvee- en schapenfokkers graasden de schapen de hele winter
buiten. De dieren kwamen in maart binnen om te lammeren en gingen zo snel
mogelijk terug buiten. Dat was ook een
goede aanpak tegen de zwoegerziekte.
Elders was het fokdoel meer gericht op
prijskampdieren. Daar had men meer
oog voor korte en gedrongen maar
bespierde schapen. Dieren ‘met zo weinig mogelijk poten’. Hoe korter het dier,
hoe dikker de lamsbout er ogenschijnlijk
uitzag. Problemen met geboorten waren
schering en inslag. Een kampioen was
dikwijls geen lang leven beschoren. Die
dieren werden overwegend op stal en in
een kleine weide gehouden. In zo’n klimaat kon de zwoegerziekte zich goed
ontwikkelen. Een ander probleem was
dat op de duur vooral bij de Texels de
rammen te klein waren om de ooien nog
te kunnen dekken. Eind jaren ’80, begin
‘90 zag de situatie er niet schitterend uit.
Karkaskwaliteit
Tijd voor de VSH om in actie te treden.
André Calus: “We werkten samen met
het ministerie een nieuw systeem uit
waarbij de lineaire beoordeling werd
opgemaakt volgens een 20-tal objectieve metingen en ook nog een subjectieve beoordeling. Aan de hand van deze
metingen, kan men de inhoud van een
dier berekenen. Er was ook een weegprogramma. Sommige stamboeken wilden niet mee en ook de Walen stonden
weigerachtig tegenover dit meten en
wegen. De visies bleven verschillen.”
Er moest ook meer aandacht gaan naar
de karkaskwaliteit. De handel wilde lichtere karkassen met minder vet. De kwekers leverden echter zware lammeren
van meer dan 50 kg en die hadden meer
vet. Achiel Tylleman: “We hebben bijeenkomsten georganiseerd in het kader
van een Leaderproject over karkasbeoordeling. We hebben aan de kwekers
uitgelegd hoe ze kwaliteit kunnen fokken. Wat is vet? Wat is vlees? We hebben daarover ook praktijklessen gegeven en schapen beoordeeld voor en na
de slacht. Andre: “We hebben de kwekers geleerd hun lammeren af te zetten
Guido Bertels: “Er is een groter bewustzijn gekomen rond ontwormen. Dat was
20 jaar geleden niet het geval. Ontwormingsmiddelen zijn goed geaccepteerd,
tot zover zelfs dat er blinde schema’s
werden toegepast, wat de wormresistentie in de hand werkte. Een nieuwe aanzet
werd gegeven in het kader van het ADLOproject ‘Wormen, ontwormen en wormresistentie’ (2010-2011). Nu komen we
met de boodschap dat ontwormen alleen
moet als het nodig is. En om dat te weten
is mestonderzoek nodig. Sinds vorig jaar
organiseren we een cursus van 2 avonden. Dit jaar doen we dat opnieuw. Die
cursus kost € 300, maar brengt op termijn nog meer op. De lesvolgers krijgen
een opleiding, analysemateriaal en een
microscoop. In een ander ADLO-project
‘Veel geblaat, maar te weinig wol’ (20122013) hebben we gewerkt rond parasitaire huidproblemen, adequate behandelingen en rond de communicatie van de
opgedane ervaringen naar de sector.”
De zwoegerziektebestrijding is in 1982
vastgelegd in een reglementering, maar
op basis van vrijwilligheid. De stamboekfokkers deden er aan mee. Zij waren wel
verplicht om te kunnen deelnemen aan
prijskampen. Voor de slachtlamproducenten was deelname aan die programma’s veel te duur. Zwoegerziekte is nog
altijd aanwezig. We vermoeden dat het
virus vrij algemeen verspreid is, maar we
3 • deSchapenhouder nieuwsbrief - maart 2014
weten niet in welke mate. Daar zullen we
in de toekomst een duidelijker beeld van
krijgen, want er staat een grootschalige
screening op stapel.
Regels en wetten
Guido Bertels: “Van een ongeregelde
sector zijn we gekomen tot een heel
gereglementeerde sector. Denken we aan
Sanitel, vervoer, dierenwelzijn, bijdragen
voor I&R, Fonds voor dierziekten, FAVV,
slachthuis, slachtplaats, enz. De tijd van
voor het plezier een paar schaapjes te
houden, lijkt mij voorbij. We zien ook dat
de sector vergrijst.”
André Calus: “De kosten zijn enorm toegenomen. Ik heb daar berekeningen
over gemaakt: voor een bedrijf met een
paar tientallen ooien bedroegen de bijkomende kosten de helft van het arbeidsinkomen. Weet je dat een bedrijf met een
paar duizend varkens evenveel betaalt
(meer dan € 180 voor wie niet gecertificeerd is) aan FAVV-bijdrage als iemand
met 10 schapen?”
Epidemieën
Q-koorts heeft altijd bestaan. De ziekte is
anders in Vlaanderen dan in Nederland.
In Nederland is de sector grootschalig
en geconcentreerd, in Vlaanderen werken we minder intens en kleinschalig. De
besmetting in 2007 bleek afkomstig te
zijn van de grote melkgeitenbedrijven. De
sector heeft wel zware klappen gekregen
bij de uitbraak van het Schmallenbergvirus dat een slachting heeft aangericht,
vooral bij de vroege lammeren. Door de
massale opbouw van natuurlijke afweer
voor de dekking is het gevaar nog enigszins ingedijkt kunnen worden. Blauwtong
was ook om bij te wenen. De beste dieren
stierven eerst. Vaccinatie heeft hier erger
kunnen voorkomen. Vergeten we toch
niet dat met de epidemie in 2006 ongeveer 40.000 dieren meer naar Rendac zijn
gevoerd.
Rendabiliteit
André Calus: “Bij selectie wordt nog te
weinig met cijfers gewerkt. We hebben
nog altijd een gebrek aan cijfers. Kwekers moeten meer gegevens bijhouden
om de fokkerij in de goede richting te sturen. Vruchtbaarheid en rendabiliteit, daar
gaat het om. Je moet voldoende lammeren hebben per ooi met een behoorlijke
deSchapenhouder nieuwsbrief - maart 2014 • 4
slachtkwaliteit. Daar hebben we met de
Vlaamse Schapenhouderij aan gewerkt
met het weegprogramma. Om de fokkers aan te sporen om te werken naar
een goed eindgewicht en naar een goede
conformatie en een goede groei.
Achiel Tylleman: “Inzake selectie hebben onze buurlanden het beter gedaan.
We zien de jongste 10 jaar meer aandacht voor vreemde buitenlandse rassen
omdat wij onze gading niet meer vinden
in onze eigen rassen. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld hebben ze onze beste
rammen gebruikt en daar beter en meer
wetenschappelijk mee verder gefokt. Nu
moeten wij daar op onze beurt de betere
rammen gaan halen. Ondertussen concurreren de Britten met ons voor een
betere slachtkwaliteit.”
We kunnen niets
aanvangen met
bloempotdieren
die er aan de haak
maar triestig uit zien
natuur laten onderhouden in loonwerk of
door schapen. In beide gevallen kunnen
zij hun natuurdoelstellingen bereiken.
Verschraling gaat met schapen minder
snel, maar het is goedkoper dan maaien
en afvoeren.
Achiel Tylleman: “We willen dat het
natuurbeheer met schapen goed en
professioneel gebeurt en dat de schapen goed verzorgd worden. We moeten
werk maken van contracten met minimale normen en begeleidingscommissies installeren die toezicht houden op
beheersprojecten. In deze niche krijgt
professionalisering opnieuw een kans.
We denken aan professionele landbouwers die hun schapen in de zomer laten
grazen op natuurterreinen en in de winter voor eten zorgen op het landbouwbedrijf. Overigens, zeg nu zelf, wie anders
dan een landbouwer kan instaan voor
de continue zorg voor de dieren en voor
de aandacht, 24 uur op 24, tijdens de
lammerperiode?”
Guido Bertels: “Bijna alle
grote schapenhouders
zitten in natuurbeheer.”
Natuurbeheer
Schapenhouderij heeft geen plaats meer
in de economische landbouw, daarover
zijn de heren het eens. Guido Bertels:
“Vroeger kon een melkveehouder met
schapen nog een aanvullend inkomen
halen. De toekomst ligt voor een deel in
natuur- en landschapsbeheer en in educatie.” In het ADLO-project ‘Landschapsbeheer met schapen’ (2008-2009) werd
onderzocht welke problemen er in de
praktijk bestaan en welke oplossingen
er mogelijk zijn. “Schapenkuddes inzetten voor natuurbeheer is alleen kansrijk
wanneer de ‘gebruikers’ daar een redelijke vergoeding tegenover zetten. We
spreken van 100 euro per ooi.” Daarover
werd recent een publicatie uitgegeven.
Natuurbeheer vraagt andere rassen. Er
is geen plaats meer voor de Texelaar die
het moeilijk heeft met voedsel van lage
kwaliteit. Oude rassen krijgen opnieuw
kansen. De premie voor genetische diversiteit van 25 euro per ooi geeft de kwekers een steuntje in de rug.
André Calus: “De interesse voor natuurbeheer vanuit gemeenten en provincies
groeit, we moeten daar verder op werken. Overheden moeten afwegen of zij de
Afzet
Vlaanderen heeft +/- 16.000 schapenhouders, waarvan 350 met meer dan
50 ooien. Bij Sanitel kent men in België
ongeveer 100.000 levende ooien met 1,3
à 1,8 lammeren per jaar. Officieel zijn er
130.000 à 140.000 slachtingen en 30.000
niet-officiële slachtingen (Offerfeest) en
privéslachtingen. De handel is slecht
gestructureerd met veel kleine tussenverkopers. Volgens de marktcijfers zijn
we 20% zelfvoorzienend en wordt 80%
ingevoerd uit Groot-Brittannië, Ierland en
Nieuw-Zeeland. Met de promotie van ons
lamsvlees via ‘Pastorale’ willen we een
plaats op de markt bevechten voor het
hier geproduceerd lamsvlees.
Luc Van Dijck, Boerenbond
Kwaliteit van de oormerken
Om de veehouders te helpen bij het kiezen van oormerken die hen
de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden, heeft DGZ een systematische monitoring opgezet. Alle gegevens werden verzameld tussen 1 september 2012 en 31 augustus 2013. Hieronder vind je de
resultaten voor schapen, geiten en hertachtigen.
Primo-oormerken SGH
10%
7%
10%
73%
Hermerkingsoormerken SGH
Bij schapen, geiten en hertachtigen wordt
voor de Primo-oormerken driekwart van
de markt ingenomen door het type Couple 14. Bij de hermerkingsoormerken is
er een opvallend aandeel voor de elektronische oormerken (6% voor Sheep Air
Tag en 23% voor Orimark-Tagtronic).
Klachten
23%
6%
7%
Marktverdeling
64%
Couple 14
Bouton
Sheep Air Tag (elektronisch)
Orimark-Tagtronic (elektronisch)
Voor schapen, geiten en hertachtigen
werden er in totaal 31 klachten geregistreerd, telkens bij Allflex. Daarvan ging
zo’n driekwart over niet (binnen de termijn) geleverde pakketten, een kwart van
de klachten betrof verkeerd of onvolledig
geleverde pakketten. Er werd één klacht
genoteerd in verband met de benaming
van het artikel Couple 14 (blauwkleurig).
Tabel 1. Oormerktypes schapen
Oormerktype
Op de
markt
sinds
Leverancier Allflex
Couple 14 zalmkleurig
Couple 14 blauwkleurig
Bouton
Sheep Air Tag (elektronisch)
2006
2006
2010
2010
Leverancier Metagam
Orimark-Tagtronic (elektronisch) 2010
Beschikbare oormerktypes
- Bron: DGZ
Q-Flex kwam pas op de markt in september 2013, waardoor dit verslag hiervoor
geen resultaten bevat. Bouton was al
eerder op de markt voor de dwergrassen
Ouessant en Soay, maar sinds 2010 is het
toegestaan voor alle schapen, geiten en
hertachtigen.
Het volledige verslag (met onder andere
resultaten over leveringstermijnen en nog
meer informatie over klachtmeldingen) kan
je nalezen op dgz.be.
Artikel op basis van gegevens van
DGZ Vlaanderen
5 • deSchapenhouder nieuwsbrief - maart 2014
Rammen 2011/2012
Ooien 2011/2012
Rammen 2012/2013
Ooien 2012/2013
Rammen 2013/2014
Ooien 2013/2014
2,90
Prijs (€/kg) levend
2,70
Verkoopprijs
weidelammeren
2,50
2,30
penhouders hun lammeren wat achter
de hand te houden in de hoop op hogere
lammerprijzen in het voorjaar. Dit zorgt
voor een lager aanbod en kan daarmee
Zij staan ter beschikking
In elke regio of provincie in Vlaanderen staan consulenten van Landelijke Gilden of Boerenbond in voor de organisatie van de regionale of provinciale werking voor schapenhouders. Met vragen over de werking van de regionale of
provinciale werkgroepen en de geplande vormingsactiviteiten, praktijkmomenten en bedrijfsbezoeken, kan je bij hen terecht. Voor de voorlichting verwijzen
wij je graag naar onze twee technische consulenten.
Regio
Organisatie
Voorlichting
West-Vlaanderen
Isabel Lebbe
051 26 03 84
Blijde Vercamer
09 243 88 24
Hugo Vleugels
016 28 61 53
Nick Francois
016 28 61 51
Diane Schoonhoven
014 59 51 51
Dorien Verrecht
011 30 37 13
Jan Halewyck
051 26 03 86
Jan Halewyck
051 26 03 86
Jan Halewyck
051 26 03 86
Diane Schoonhoven
014 59 51 51
Diane Schoonhoven
014 59 51 51
Diane Schoonhoven
014 59 51 51
Oost-Vlaanderen
Halle-Vilvoorde
Arrondissement Leuven
Antwerpen
Limburg
deSchapenhouder nieuwsbrief - maart 2014 • 6
februari
januari
december
november
oktober
Prognose verkoopprijs weidelammeren:
stabiel tot licht stijgend. De lammerprijzen zijn eind vorig jaar gedaald door
een gestegen aanbod van buitenlandse
lammeren. Door afname in het aanbod
buitenlandse lamskarkassen, kan de
verkoopsprijs van Vlaamse lammeren
weer stijgen. Ook lijken Vlaamse scha-
september
juli
1,90
augustus
2,10
bijdragen aan een prijsstijging. Omdat in
januari geen verkoopsprijzen gemeld zijn
aan het Netwerk prijsnotering Vlaamse
Schapenhouderij vzw ontbreken de prijzen voor januari 2014. Daarom doen we
een oproep aan alle schapenhouders
om hun lammerenprijzen mee te delen!
Alleen zo is het mogelijk om een marktanalyse op te stellen. Graag aanmelden
voor medewerking bij: [email protected]
inagro.be. Meld steeds hoeveel lammeren (ooien of rammen), van welk gewicht
en aan welke prijs je verkocht hebt. ◗
Oproep
Myriam Leemans is textielkunstenaar en
op zoek naar wol van langharige schapen: Leicester, Wensleydale, enz.
Contactgegevens: 0476 86 52 34,
[email protected]
Dag van het Schaap in Ermelo
De voorbereidingen voor de Dag van het Schaap 2014 zijn in volle
gang. Schapenstamboeken zullen er met hun fokdieren aanwezig
zijn op de enorme rassenpresentatie die op dit evenement altijd te
zien is. Een unieke kans om kennis te maken met schapenrassen!
Dag van het Schaap
nu ook met geiten
Dit jaar krijgt de geitenhouderij ook de
kans om aan deze dag deel te nemen.
Het enthousiasme bij de geitensector is
groot. De stamboeken van de Nubische
Geit en van de Boergeit houden er hun
nationale kampioenschappen. De Boergeitengroep organiseert zelfs op deze
dag een internationaal treffen.
Vernieuwde locatie
De Dag van het Schaap 2014 vindt plaats
op het federatiecentrum van de KNHS
in Ermelo. De afgelopen twee jaar is dat
totaal gemoderniseerd. De organisatie
krijgt de beschikking over drie ruime hallen en een nieuw ingericht buitenterrein.
De Dag van het Schaap zal daardoor nóg
grootser worden en zich blijven presenteren als het enige evenement voor de
Nederlandse schapenhouderij.
Zin om met ons mee te gaan naar
Ermelo? Bij voldoende belangstelling
(min. 40 deelnemers per bus) leggen
wij, exclusief voor onze leden, 2 bussen in naar de Dag van het Schaap.
Neem contact op met de persoon of
dienst die vermeld staat achter de
door jou gekozen opstapplaats en
geef je adresgegevens door. Daarna
ontvang je per brief of per mail de
timing van de dag en het rekeningnummer waarop je kan storten. Je
inschrijving is pas definitief na storting van het verschuldigde bedrag.
Activiteiten
Voorlopige programmaonderdelen:
Nederlands kampioenschap schapen
scheren, keuringen of shows met verschillende rassen, ambiteuze jonge schapenhouders presenteren zichzelf in het
jongerencafé, keuring van schapenkaas,
verkiezing ‘Mooiste schaap van Nederland’, groots wolplein, presentatie van
tientallen schapenrassen, producten en
bedrijven, kinderactiviteiten, workshops,
werkhonden, lamsvlees proeven, enz.
Praktische informatie
Kostprijs
29 euro per persoon
Inbegrepen: vervoer met bus, fooi
chauffeur en verminderde toegangsprijs (€ 7,50 i.p.v. € 10)
Wanneer?
Zaterdag 31 mei 2014 van 9.30 tot 16.30 uur
Waar?
KNHS-centrum, De Beek 125, 3852 PL
Ermelo (Nederland)
Kostprijs?
10 euro volwassene, gratis voor kind tot
en met 12 jaar
Goed om weten!
Parkeren is gratis.
Honden zijn welkom op het terrein mits
aangelijnd en gehoorzaam.
Meer informatie
www.dagvanhetschaap.nl ◗
Foto: hetschaap.nl
Nieuw tijdens de komende editie van
zaterdag 31 mei is het jongerencafé.
Jonge ambitieuze schapenhouders presenteren er hun bedrijfsaanpak en visie.
Opnieuw is er een grootse presentatie
van lamsvlees. Bezoekers kunnen er
tegen gereduceerde prijzen lamsvlees
proeven. De werkhonden krijgen een prominente plek.
Ga met ons mee
naar Ermelo!
Opstapplaatsen
Lummen
Carpoolparking, afrit 26 E314
011 30 37 13,
dorien.verrechtandelijkegilden.be
Brecht
Station Noorderkempen, afrit 3 E19
richting Nederland
014 59 51 50,
[email protected]
Wommelgem
Rondpunt, parking groenten en fruit
Cools, afrit Wommelgem E34/E313
014 59 51 50,
[email protected]
Gentbrugge
Carpoolparking Het Arsenaal
(voor gps: Brusselsesteenweg 489,
9050 Gentbrugge)
09 243 88 24,
[email protected]
Menen
Carpoolparking, A19 kruispunt N32,
afrit 2
051 26 03 84,
[email protected]
7 • deSchapenhouder nieuwsbrief - maart 2014
Behaal je getuigschrift
Vormings­‘Erkend vervoerder van dieren’! aanbod
Bestuurders van dierentransporten die landbouwhuisdieren (runderen, varkens,
pluimvee, schapen, geiten, loopvogels, paarden) commercieel vervoeren, moeten
beschikken over een getuigschrift ‘Erkend vervoerder van dieren’. Het volgen van een
cursus is niet verplicht maar aan te raden. Deelname aan het examen is wel verplicht. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen, waaronder 15 algemene vragen en
10 diersoortspecifieke vragen. Voor de diersoorten waarvoor je slaagt, krijg je een
getuigschrift en je mag het transport ervan uitvoeren of begeleiden. Een varkenshouder die slechts varkens wil vervoeren (bijv. naar een slachthuis verder dan 50 km) legt
een examen af voor de algemene module en het onderdeel vervoer van varkens. Het
getuigschrift heeft een onbeperkte geldigheidsduur.
Praktische info
LOCHRISTI, Denen 157, Lochristi
Zat 29/03 • 9u-12u: Opleiding (niet dierspecifiek)
• 12u-13u: Lunch • 13u-14u: Examen
LEUVEN, Diestsevest 40, Leuven
Zat 05/04 • 9u-12u: Opleiding (niet dierspecifiek)
• 12u-13u: Lunch • 13u-14u: Examen
Kostprijs
120 euro per persoon (inclusief hand-outs en broodjesmaaltijd).
Wie wil, kan het volledige handboek bestellen voor 30 euro.
Antwerpen
Praktijkmiddag
Zaterdag 26 april 2014
Schapen het jaar rond op stal houden en
lammeren op stal afmesten. Aanvang: 14 uur
Locatie: Jef en Lief Peeters-Dockx,
Obroek 62, Retie
Info: Diane Schoonhoven,
[email protected],
014 59 51 51
Vlaams-Brabant
Daguitstap Vlaams-Brabant
Op dit ogenblik is men nog volop bezig
met de uitwerking van de jaarlijkse dagreis, die waarschijnlijk in de loop van de
maand mei zal doorgaan. Meer informatie in de volgende editie van onze nieuwsbrief of via Nick Francois: 016 28 61 51,
[email protected] ◗
Inschrijven
Via [email protected] met vermelding van naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer, de locatie waarvoor jij je wilt inschrijven
en of je een handboek wil.
Na inschrijving ontvang je een bevestiging van inschrijving met de praktische info en
een factuur.
Meer info via Geert Mertens: 016 28 61 10 ◗
deSchapenhouder nieuwsbrief - maart 2014 • 8
Volgende editie
mei 2014