Aangepaste rekentoets september 2014

(aangepaste)
Rekentoets
St. Ursula Heythuysen
R.Kneepkens (Rekencoach)
Sept-2014
REKENTOETS
Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het
mbo zijn verplicht de rekentoets te maken als
onderdeel van het eindexamen. Het behaalde
cijfer zal, tot schooljaar 2015-2016, niet
meetellen in de slaag-/zakregeling. Het cijfer
wordt niet vermeld op de cijferlijst maar komt
als bijlage bij de cijferlijst. Uitgangspunt voor de
rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F
Referentieniveau 2F is het
zogenaamde
'burgerschapsniveau'. Dit is het
niveau dat iedere burger moet
beheersen om op het gebied van
taal en rekenen goed
maatschappelijk te kunnen
participeren in de hedendaagse
samenleving.
PILOT AANGEPASTE REKENTOETS EN DYSCALCULIE 2014-2015
Het College voor Examens (CvE) biedt de mogelijkheid tot afname van een aangepaste
rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Naast deelname
aan de reguliere rekentoets worden deze leerlingen twee alternatieven geboden. Dat
houdt in dat er drie varianten van de rekentoets beschikbaar zijn.
1-Standaard rekentoets.
Leerlingen maken de reguliere rekentoets onder dezelfde voorwaarden als alle andere
leerlingen.
2-Standaard rekentoets met gebruik toegestane hulpmiddelen
Voorwaarde om gebruik te maken van deze mogelijkheid is dat de leerling in het bezit is
van een officiële dyscalculieverklaring. Deelnemers krijgen, net als alle andere
leerlingen, de standaard rekentoets aangeboden.
De aanpassing houdt in dat:
 de leerling extra tijd krijgt volgens artikel 55 Eindexamenbesluit VO
 de leerling gebruik mag maken van de eenvoudige formulekaart
Leerlingen mogen geen gebruik maken van een rekenmachine anders dan het exemplaar
dat is ingebouwd in de toets. Het maken van deze toets heeft geen formele
doorstroomgevolgen. Er wordt geen aantekening van gemaakt op de cijferlijst.
3-Aangepaste toets op lager niveau en gebruik van
hulpmiddelen
Leerlingen die voor deze mogelijkheid kiezen krijgen de rekentoets aangeboden op een
aangepast niveau. Daarnaast mogen ze gebruik maken van:



voldoende tijd (dit zit ingebouwd in de digitale toets)
de eenvoudige formulekaart
een rekenmachine voor alle opgaven (dit mag ook een eigen rekenmachine zijn)
(aangepaste) rekentoets
St. Ursula Heythuysen
2014-2015
1
Van leerlingen die deelnemen aan de aangepaste toets moet aangetoond worden dat ze
het standaard niveau écht niet aankunnen. Voorwaarde is dat er zichtbaar extra
inspanning is geleverd door leerling en school. In het bezit zijn van dyscalculieverklaring
is geen voorwaarde. Van deelname aan het aangepaste niveau wordt melding gemaakt
op de cijferlijst.
Deelname aan de aangepaste rekentoets heeft doorstroomgevolgen. Zowel binnen het vo
als voor de doorstroom naar mbo.
DOORSTROOMGEVOLGEN
Een leerling die heeft deelgenomen aan de aangepaste rekentoets kan worden
uitgesloten van toelating tot de vervolgopleiding. Dit kan gebeuren vanaf het moment
dat de rekentoets deel uit maakt van de exameneisen in 2015-2016. Voor welke
opleidingen dit van toepassing is, wordt nog nader bekeken. Raadzaam is om hiernaar te
informeren bij de gewenste vervolgopleiding.
Schema
1- standaard
rekentoets
2- standaard
rekentoets
met
hulpmiddelen
3- aangepaste
rekentoets
met
hulpmiddelen
max. 30 minuten
is ingebouwd
registratie bij CvE
dyscalculieverklaring
eenvoudige
formulekaart
extra inspanning van
school en leerling
beschikbare tijd
rekentoets 2F
extra tijd mbt
dyscalculie
rekenmachine voor
alle opgaven
aantekening op
cijferlijst
gevolgen voor
doorstroming
Bronnen:
o
o
o
o
o
o
Pilot dyscalculie rekentoets VO (examenblad.nl)
Pilot dyscalculie vo 2013-2014 van het College voor Examens (brochure van het
CvE)
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het
rekenexamen?(Rijksoverheid)
Kaders rekentoets voortgezet onderwijs 2014; regels en informatie (Examenblad)
Kandidaten met een beperking; centrale examens 2014 (College voor Examens)
Voorbeeld aangepaste rekentoets
(aangepaste) rekentoets
St. Ursula Heythuysen
2014-2015
2