Rekentoets (flitsbericht steunpunt) PDF

DE REKENTOETS (BRON FLITSBERICHT STEUNPUNT TAAL & REKENEN VO, FEBRUARI 2014)
O
De rekentoets is met ingang van dit jaar een verplicht onderdeel geworden van
het eindexamen.
O
Leerlingen kunnen nu nog niet zakken op het resultaat van de rekentoets, het
cijfer telt tot het schooljaar 2015-2016 nog niet mee in de kernvakkenregel van
de slaag- zakregeling.
O
Leerlingen moeten de rekentoets tenminste één keer gemaakt hebben, behalve
als ze bij de pilotrekentoets 2013 met een vijf of hoger een vrijstelling voor
deze verplichting hebben gehaald.
O
Leerlingen met een vrijstelling mógen hun twee kansen wel benutten om te
proberen een hoger cijfer te halen óf (vmbo-leerlingen) om te proberen de
rekentoets op 3F niveau te halen. Daarna kunnen ze alsnog kiezen of het 2Fcijfer van de vrijstelling of het 3F-cijfer op de bijlage bij de cijferlijst komt.
O
Hebben leerlingen straks een vmbo-diploma, daarbij de rekentoets op 3F-niveau
gehaald en stromen ze door naar havo dan hoeven ze daar de rekentoets niet
opnieuw te doen. Zij mogen echter twee keer proberen hun cijfer voor de
rekentoets te verbeteren, maar kunnen dan niet meer terugvallen op het 3Fcijfer dat in het vmbo is behaald.
O
Zolang niveau 3F het toetsniveau blijft voor het vwo hebben leerlingen met
een havodiploma die een vijf of hoger hebben behaald voor de rekentoets een
vrijstelling voor de rekentoets bij doorstroming naar het vwo. Zij mogen echter
twee keer proberen hun cijfer voor de rekentoets te verbeteren, maar kunnen
dan niet meer terugvallen op het cijfer dat op het havo is behaald.
O
Het hoogste cijfer op hetzelfde niveau telt; dat geldt ook voor de behaalde
cijfers van de leerlingen die hebben meegedaan aan de voornoemde pilot, ook
als ze vorig jaar lager dan een vijf hebben gescoord.
O
Er mag vanaf dit schooljaar in het vmbo niet meer van niveau geswitcht
worden. De eerste poging op 2F gedaan betekent dat alleen herkanst mag
worden op 2F. Dat geldt ook op 3F-niveau.
O
Leerlingen hebben recht op een herkansing, maar herkansen is niet verplicht.
O
Leerlingen met een dyslexieverklaring die meedoen aan de standaardrekentoets
kunnen op grond van hun verklaring (artikel 55 van het Eindexamenbesluit vo) in
aanmerking komen voor maximaal een half uur tijdverlenging en mogen
desgewenst gebruik maken van de verklankte versie, de zogenaamde ‘D-versie’.
O
Leerlingen met een dyscalculieverklaring die meedoen aan de standaardrekentoets kunnen in aanmerking komen voor maximaal een half uur tijdverlenging én
mogen gebruik maken van (onderdelen van) de reken- formulekaart die het
College voor Examens (CvE) op examenblad.nl heeft gepubliceerd. De rekenformulekaart wordt in dit geval beschouwd als kladpapier, er kan voor elke
opgave een blanco exemplaar beschikbaar worden gesteld (stapeltje
beschikbaar stellen).
O
Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie die zijn geregistreerd
bij het CvE en die meedoen aan de pilot met de aangepaste rekentoets op
aangepast niveau mogen (onderdelen van) de reken-formulekaart gebruiken,
desgewenst hun eigen (eenvoudige) rekenmachine en krijgen automatisch
tijdverlenging, die inbegrepen zit in de afnameduur. De reken- formulekaart
wordt in dit geval beschouwd als kladpapier, er kan voor elke opgave een blanco
exemplaar beschikbaar worden gesteld (stapeltje beschikbaar stellen).
O
De rekentoets wordt afgenomen onder dezelfde afnamecondities zoals die
gelden voor de CE-afnames
O
Gebruik van pen en kladpapier is toegestaan, kladpapier mag door de leerlingen
na afloop niet meegenomen worden uit de ruimte waar de rekentoets is
afgenomen.
O
Alle leerlingen mogen ook bij de rekentoets een verklarend woordenboek
gebruiken.