Onderzoeksposter van het Cartesius Lyceum 2012-2013

Remediërend rekenonderwijs
Een ontwerponderzoek naar het effect van drie verschillende onderwijskundige
benaderingen om bovenbouwleerlingen voor te bereiden op de digitale rekentoets.
J. Krol, M.H. Scheltes, M. Meerhoff
Cartesius lyceum
Resultaten
Probleem
- Rekentoets vanaf 2013/2014 verplicht
examenonderdeel
- Resultaten diagnostische starttoets matig
Resultaten Pilot Rekentoets
7,0
Scores afgenomen rekentoetsen
+ 1,1
6,0
+ 1,5
% Gezakt
% Geslaagd
5,0
Score op
eindtoets cito
+ 1,9
Score
100
90
80
Score op
starttoets
4,0
3,0
% leerlingen
70
2,0
60
50
1,0
40
0,0
30
Extra rekenles Rekenen binnen vakReken bootcamp
Conclusie
20
10
0
4 Havo
5 Vwo
Op welke manier bereiden we onze leerlingen het
beste voor op deze rekentoets?
Methode
-Groep 1: vakspecifieke rekenopgaven binnen de
vakken biologie en scheikunde gedurende 5
weken
Vb:
Een gezicht staat 50 cm voor de lens van een fototoestel. De
afstand van lens tot scherm (de chip bij een digitaal toestel) is
5 cm.
Bereken de brandpuntafstand van de lens (rond af op 2
decimalen).
Vb:
Hoeveel gram kwik en hoeveel gram zuurstof ontstaan als
40,5 g kwikoxide wordt ontleed?
Massa kwik
Massa zuurstof
Massa kwikoxide
30.1
40,5
- Groep 2: extra rekenuur gedurende 5 weken
- Groep 3: Verplichte rekenmiddag vlak voor de
toets.
Meting
- Relatieve vooruitgang rekentoets t.o.v.
starttoets.
- Vertrouwen en motivatie m.b.v. een
vakbelevingsenquête
RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2012
www.PosterPresentations.com
Er is bij alle groepen vooruitgang gemeten. Er is
echter geen significante samenhang tussen de
gemeten vooruitgang en de variabelen uit het
ontwerp.
Twee variabelen die wel een positieve correlatie
vertonen met de gemeten vooruitgang zijn:
1. Motivatie
2. Vertrouwen
Opvallend: het vertrouwen is het grootst in
groep 1, de motivatie is over alle groepen gelijk
verdeeld.
Discussie
- Geen aselecte steekproef i.v.m. groepsverdeling
- Zeer weinig tijd voor uitvoering
ontwerpactiviteiten
- Effect van profiel en niveau onbekend, wel
relevant?
Aanbevelingen
- Leerlingen laten oefenen met rekentoetsen
om vertrouwen (en motivatie?) te verhogen;
- Mogelijkheden rekenen binnen vakken
ontwikkelen met betrokken secties.
Contact: Jens Krol ([email protected])