Download

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF)
Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail [email protected] www.cvolimlo.be
Naam en
voornaam
student
Lesgroep
Onderwijsvorm,
afdeling, graad,
leerjaar, vak
Stageplaats
Lector
Doelstellingen
Datum en uur
ASO, Humane wetenschappen, 2.1,
Cultuurwetenschappen
1 Leerplandoelstelling(en): (noteren doelstelling + referentie leerplan)
De leerlingen moeten inzicht hebben in de invloeden van reclame (nr C3203)
VVKSO, D/2006/0279/001
2 Hoofddoel: De leerlingen moeten inzicht hebben in de invloeden van reclame.
3 Lesdoelstellingen: chronologische opsomming van lesdoelstellingen + nummering
Lesonderwerp
Beginsituatie
1. De leerlingen moeten in eigen woorden kunnen uitleggen hoe reclame een invloed heeft (kennis).
2. De leerlingen moeten een voor- en een nadeel van reclame kunnen geven (kennis).
3. De leerlingen moeten voor- en nadelen van reclame kunnen geven bij nieuwe voorbeelden (kennis).
4. De leerlingen moeten elkaar laten uitspreken tijdens de discussies (attitude).
Invloed van reclame
De klas bestaat uit 12 leerlingen: 8 meisjes, 4 jongens. Er heerst een positieve sfeer in de klas.
Kennis: De leerlingen hebben in de voorgaande lessen verschillende kranten met elkaar vergeleken. Ze hebben een
inzicht in het aanbod van kranten in Vlaanderen en kennen het verschil tussen een populaire en een zakelijke krant.
Daarnaast kennen ze ook de verschillende onderdelen van de krant, waaronder reclame-advertenties. De leerlingen
worden in hun dagelijkse leefwereld frequent met reclame geconfronteerd.
Vaardigheden: de leerlingen hebben nood aan veel concrete voorbeelden en zintuiglijk materiaal om de leerstof te
begrijpen. Werken met prikkelende voorbeelden zet de leerlingen aan tot het actief beleven en verwerken van de
leerstof. De leerlingen discussiëren graag over een concreet thema.
Metacognitie: De leerlingen hebben veel nood aan sturing op inhoudelijk vlak en qua werkhouding.
Geraadpleegde
werken
Media
Attitude: de meeste leerlingen zijn sterk geïnteresseerd in het thema: ze stellen veel vragen en werken actief mee in de
les.
Werken op eigen niveau:
Werken op niveau van leerling: Gijsens, R. (2006). Cultuurwetenschappen 3. Wolters Plantyn, Mechelen.
www.krantindeklas.be
www.cim.be
www.kids.kennisnet.nl
Bord – DVD’s – handboek – proefbekers met chips
PER LESFASE:
vermelding nr
lesdoelstelling +
hoe controleren of
doel is bereikt
UITSCHRIJVEN LESAANPAK:
TIJD
o.a. lesfasen, werkvormen, media, evaluatie …
MOTIVATIEFASE
Belangstelling opwekken
De leraar toont een videofragment (Mediawatcher: Keno=> DVD In de gloria deel
3, reeks twee, aflevering 1, fragment 5).
10’
FEEDBACK
mentor/begeleider
Bespreking videofragment a.d.h.v. vraagstelling:
• Wat hebben jullie net gezien?
• Wat vinden jullie van reclame?
• Vinden jullie reclame leuk? Welke reclame vinden jullie leuk/vervelend?
Waarom?
De antwoorden worden genoteerd op het rechterzijbord (zie onderaan)
Aankondiging lesonderwerp
Daarna vertelt de leraar dat deze les over de invloed van reclame zal gaan.
Invullen agenda
De leraar schrijft op bord de titel van de les: ‘hoe beïnvloedt reclame ons?’.
LEERFASE
1
Informatieverwervingsfase 1: invloed van reclame
Werkvorm: groepswerk
De leerlingen gaan in groepjes per vier samen zitten. De leraar geeft aan ieder
groepje een aantal potjes met chips (zonder naam) en een werkbundel. De leraar
overloopt de instructies van de werkbundel. De leerlingen krijgen 10 minuten tijd
om de vragen in de werkbundel op te lossen:
• Welke merken van paprika chips ken je?
• Welk merk koop je het vaakst? Waarom?
10’
De leraar laat vervolgens de leerlingen zelf de test doen. In elk groepje moet één
iemand ‘blind’ een stukje paprikachips proeven van vier verschillende merken.
Degene die proeft moet vooraf zijn/haar voorkeur noteren. Als de proefpersoon de
vier soorten paprikachips heeft geproefd maakt hij/zij een ranking.
5’
De resultaten van de proef worden klassikaal besproken. Elk groepje brengt zijn
bevindingen naar voor. De bedoeling is om na te gaan of de uitslag van de proef
overeenstemt met de voorkeur van de lln. De leraar vraagt kritisch door en helpt de
leerlingen zo tot het inzicht komen hoe reclame beïnvloedt. De leraar noteert hoe
de proef aantoont dat reclame ons kan beïnvloeden en vat nog eens samen.
2
3
Informatieverwervingsfase 2: voor- en nadelen van reclame
Werkvorm: onderwijsleergesprek
Nu de leerlingen inzicht hebben in hoe reclame ons beïnvloedt, vraagt de leraar wat
voor- en nadelen kunnen zijn van reclame.
• Welke voordelen heeft reclame?
• Voor de consument?
• Voor het medium waarin de reclame verschijnt? Bvb. welk nut heeft reclame
voor de uitgeverij van de krant?
• Welke nadelen heeft reclame?
Elk antwoord van de leerlingen wordt uitgediept en kritisch besproken. De leraar
noteert de antwoorden op bord in twee kolommen, bespreekt deze en vult aan (zie
bordschema).
Informatieverwerkingsfase: voor- en nadelen
Werkvorm: opdrachten
De leerlingen maken individueel enkele oefeningen in het handboek ivm de invloed
van reclame. Deze worden klassikaal besproken en verbeterd.
10’
10’
De leraar toont een filmpje met een TV-reclame. Hij vraagt aan de leerlingen te
motiveren welke voor-en nadelen van reclame ze erin terugvinden. De leerlingen
mogen ook hun eigen mening over het filmpje formuleren en verantwoorden.
SLOTFASE
De leraar legt de link met vorige les: daar hebben ze de verschillende onderdelen
van de krant besproken. Eén gedeelte was de reclame in de krant. Hierrond wordt
verder gewerkt in de volgende les. Dan zullen de verschillende soorten advertenties
in de krant uitgebreid worden besproken.
Tot slot deelt de leraar de huiswerkopdracht uit: de leerlingen zoeken elk één
reclameadvertentie of –spot en bespreken kritisch hoe deze reclame ons beïnvloedt
en welke de voor- en nadelen van deze reclame zijn.
5’
Bordschema : Invloed van reclame
Positief
Negatief
leuk/ ontspannend
informerend
belangrijke geldbron voor media
…
misleidend
saai/storend/irritant
…
(Rechter)zijbord:
Resultaten van de proef
Welke chips is het lekkerste?
Overeenkomst met je eerdere idee?
Conclusie:
PERSOONLIJKE REFLECTIE
Voorbereidingsfase
1. Verantwoord kort je keuze voor het vak en de deelinhoud.
2. Noteer kort waar je tijdens de voorbereiding speciale aandacht aan
schonk en wat de belangrijkste bekommernis(sen) was (waren). Zijn
dit zelf-, taak- of leerlingbekommernissen ?
3. Noteer je aandachtspunten uit de vorige oefening & hoe je plant te
remediëren.
4. Noteer hier voor iedere les ten minste één methodologische wenk of
vakdidactische tip uit het leerplan waarmee je hebt rekening
gehouden. Deze staan vermeld in jouw leerplan.
Terugblikfase
Maak een reflectieverslag over je les. Voor meer uitleg hierover, zie
hoofdstuk beginsituatie, gedeelte reflecteren.