Bijlage 2: Reactie aan SW

SW-raad GRWRE/Ergon
t.a.v. Secretariaat cliëntenraad Wsw, Marijke van der Zanden
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
datum
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
onderwerp
: 23 april 2014
:
behandeld door
afdeling
: dhr.C.vanHoorn
: Werk, Inkomen & Zorg van gemeente
Veldhoven
: 16 april 2014
telefoon
: (040) 2584 199
:
bijlage
: : Reactie van de Colleges van B&W van de GRWRE-gemeenten inzake uw advies van
16 april 2014
Geachte leden van de SW-raad GRWRE/Ergon,
Op 16 april 2014 heeft u per brief aan de GRWRE-gemeenten een advies uitgebracht
inzake de jaarrekening 2013 van Ergon en de jaarrekening van de stichting BWSW.
Wij waarderen uw positief geformuleerde advies en prijzen uw betrokken opstelling.
Uw reactie sterkt ons in onze koers die wij bij Ergon hebben ingezet.
In uw brief geeft u aan dat de doelstelling van de Participatiewet mogelijk gehaald
kunnen worden als gemeenten (nog) meer inbesteden, zorgen voor arbeidsplaatsen
voor mensen met een beperking in de interne personeelsformatie en zich samen met
Ergon inzetten voor het aan het werk helpen voor mensen met een beperking bij het
reguliere bedrijf.
De kern van de strategie bij Ergon is er al zoveel mogelijk op gericht om mensen in zo
regulier mogelijke omstandigheden te laten werken. Dat betekent bij voorkeur buiten
de Ergon-organisatie en zo dicht mogelijk bij reguliere werkgevers (de beweging van
‘binnen naar buiten’). Door de ingezette herstructurering bij Ergon liggen wij op koers
en zijn we in staat goed te anticiperen op de invoering van de Participatiewet.
Als GRWRE-gemeenten ondersteunen we dit door werkgelegenheid te creëren voor
mensen met een beperking. Jaarlijks zorgen onze gemeenten samen voor ongeveer
€ 11 miljoen aan werkcontracten bij Ergon. We hebben onder andere langdurige
werkcontracten op het gebied van groen, post, schoonmaak en beheer. Dit biedt werk
aan meer dan 300 mensen.
Daarnaast wordt bij inkoop en subsidieverlening gebruik gemaakt van social return.
Binnen de kaders en bezuinigingsopdrachten doen we al het mogelijke om mensen
met een beperking bij de gemeenten te plaatsen. Vanwege bezuinigingen en
vacaturestops, in combinatie met de aard van de werkzaamheden, is dit geen
eenvoudige opgave. Daar waar mogelijk zullen wij meer mogelijkheden gaan
onderzoeken, in dit kader wordt gedacht aan onder meer jobcarving, payrolling en
subsidiestromen.
Verder uit u in uw brief uw zorgen over beschut werken. Ten aanzien van beschut
werken zullen wij komende periode in samenspraak met de regiogemeenten en Ergon
verder vorm en inhoud geven aan de inrichting van onder meer beschut werk als
onderdeel van de invoering van de Participatiewet. We zullen hierbij, daar waar
mogelijk, verbindingen leggen met de andere decentralisaties. Hierbij zijn wij samen
met u van mening dat er sprake moet zijn van maatwerk, zowel ten aanzien van de
werkplek als ten aanzien van de begeleiding. Wij zullen uw raad actief betrekken bij
deze ontwikkelingen en wij zullen ter zijner tijd een verzoek bij uw raad neerleggen
om hierover advies uit te brengen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens de colleges van de GRWRE-gemeenten,
drs. M.C.T.M. List
wethouder gemeente Eindhoven
W.J.F. van der Rijt
wethouder gemeente Heeze-Leende
E.H. Buiter
wethouder gemeente Valkenswaard
C.E.P. Van der Weijden
wethouder gemeente Veldhoven
<eventuele titel en voorletters>de Jonge
wethouder gemeente Waalre