Nieuwsbrief - Hervormd Reeuwijk

Nieuwsbrief
H erv o r md e
g e meent e
t e
Re euw ij k
Zondag 29 juni 2014
Jaargang 6 Nummer 39
De kerkenraad heet u van harte welkom in de Ichthuskerk.
Diensten
Voorbeden en dankzegging
De voorganger in de morgendienst is ds. M.J. Tekelenburg.
De Bijbellezing is: Handelingen 4: 32 t/m 37.
- Mevrouw Verboom-Van den Berg (Heemkerkstraat 91B,
2805 SM Gouda) kwam vrijdag terug uit het GHZ.
- Bruidspaar Andries Reijneveld en Marjolein Boot.
- We danken voor de geboorte van Eloisa Groenendijk Do
Nascimento.
- Donderdag 3 juli hopen de heer en mevrouw RijneveldBuijs (Julianalaan 28, 2811 KV) 50 jaar getrouwd te zijn. We
danken God met hen.
- De evangelisatie-koffieochtend aanstaande vrijdagmorgen
en Mzzl aanstaande vrijdagavond.
- De langdurig zieken.
- Voor stichting De Hoop. De opbrengst van de
Avondmaalscollecte en van de bussen bij de uitgang zijn
vandaag bestemd voor het werk van deze stichting.
Onze predikant zal ook de avonddienst leiden.
De Bijbellezing is: Handelingen 5: 1 t/m 11.
Tijdens de dienst zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor
het werk van de kerkrentmeesters. De tweede rondgang heeft als
doel eredienst en pastoraat.
De Avondmaalscollecte en de bussen bij de uitgang zijn vandaag
bestemd voor stichting De Hoop te Dordrecht (verslavingszorg en
hulp bij psychiatrische problemen).
Mededelingen
In het gezin van Silvinho en Jacoline Groenendijk do Nascimento is dinsdag 24 juni een dochter geboren. Haar naam is Eloisa
Vitoria, roepnaam Eloise. Het adres van familie luit: Rua Jose Guarize Filho 169, Cep 36.610.000, Pequeri- MG, Brazilië.
Tijdens de morgendienst zal het Heilig Avondmaal worden bediend. De avonddienst staat in het teken van voortzetting en van
dankzegging voor de viering.
Vanmiddag is er om 14.30 uur vanuit onze gemeente een Avondmaalsdienst in het stiltecentrum van de Reehorst.
Bewoners van de Reehorst en de Kaarde die naar het Avondmaal willen, maar niet goed ter been zijn, kunnen worden opgehaald,
als ze zich telefonisch melden bij Chris Both: tel.nr. 0182-396164.
De kerkenraad heeft afgelopen week in haar vergadering nog geen beslissing kunnen nemen over de vervulling van de vacature
diaken Dorp. In de volgende vergadering 8 september komt dit uiteraard weer aan de orde.
Aanstaande vrijdagochtend, 4 juli, organiseert de evangelisatiecommissie weer een koffieochtend. Deze wordt gehouden van 10.00
tot 12.00 uur in de Ichthuskerk. De laagdrempelige bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die rondom de Ichthuskerk woont.
Voor hen willen we een gastvrije gemeente zijn. Nodigt u uw buren en buurtgenoten ook uit?
Voor vervolg van de mededelingen en voor enkele vrije liederen tijdens de diensten: Zie ommezijde.
Agenda
Colofon
Datum
Activiteit
Locatie
Tijd
Do 3 jul
Gebedskring
Ichthuskerk
19.30 uur
Vervolg mededelingen:
H.A. van Gemeren, scriba,
[email protected] | 0182 – 517951
Ds. M.J. Tekelenburg, predikant,
[email protected] 0182 – 701024.
G.A. Vroegindeweij, eindredacteur,
[email protected] | 0172 615436.
Mogelijke informatie voor de Nieuwsbrief voor
vrijdag 18.00 uur mailen naar de eindredacteur.
Voor alle genoemde data in de Nieuwsbrief geldt
het voorbehoud van Jakobus 4 vers 15.
Vrijdagmiddag 4 juli trouwen Marjolein Boot en Andries Reijneveld. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vindt plaats
tijdens een kerkdienst in de Dorpskerk die om 15.30 uur begint. De voorganger is onze predikant, ds. Tekelenburg. De gemeente
wordt hartelijk uitgenodigd deze dienst mee te maken.
Tot en met vandaag kunt u het lees- en doe blad "Ave" bestellen. Het staat vol creatieve recepten, ideeën en verhalen.
Het blad kost € 6,95, daarvan gaat € 3,- naar de Gereformeerde Zendingsbond!
Heeft u nog geen flyer? Ze liggen bij het inleverpunt in de hal van de kerk.Van harte deze actie aanbevolen.
Ds. Tekelenburg is van zaterdag 6 t/m zaterdag 12 juli afwezig. Hij zal leiding geven aan een vakantieweek voor verstandelijk
gehandicapten. Voor pastorale zaken kunt u en jij in die week contact opnemen met de scriba of de wijkouderling.
Morgendienst
Lied 351 (Op Toonhoogte)
Alzo lief had God de wereld,/alzo lief had God de wereld,/de wereld, de wereld,/God had de wereld lief.
Dat Hij aan ons heeft gegeven,/dat Hij aan ons heeft gegeven,/gegeven, gegeven,/Zijn eengeboren Zoon.
Opdat 'n ieder die gelooft,/opdat 'n ieder die gelooft,/een ieder, een ieder,/het eeuw'ge leven heeft.
Lied 297 (Op Toonhoogte)
Heer, wat een voorrecht/om in liefde te gaan,/schouder aan schouder/in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,/want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,/als een volk, dat juist daarvoor/door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,/als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk./Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,/als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein
Avonddienst
Lied 183 (Op Toonhoogte)
Heer, ik kom tot U, /hoor naar mijn gebed./Vergeef mijn zonden nu/en reinig mijn hart.
Met Uw liefde, Heer,/kom mij tegemoet,/nu ik mij tot U keer, /en maak alles goed.
Zie mij voor U staan,/zondig en onrein./O, Jezus raak mij aan,/van U wil ik zijn.
Jezus op Uw woord,/vestig ik mijn hoop./U leeft en U verhoort,/ mijn bede tot U.
Lied 187 (Op Toonhoogte)
Maak mij rein voor U/als gelouterd goud,/en zuiver zilver./Laat mij zijn voor U/als gelouterd goud;/puur goud.
Refrein:
Dwars door het vuur/maakt U mij rein en puur./Ik strek mij uit, Jezus,/naar meer van uw Geest/en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,/een dienstknecht te zijn/van U, mijn Meester,/steeds tot uw wil bereid.
Maak mij rein voor U./Was mijn leven schoon,/vergeef mijn zonden./Laat mij zijn voor U,/zuiver als uw Zoon;/heilig mij.
Refrein