Noloc handleiding overgangsregeling Noloc registratie naar CMI

Noloc handleiding overgangsregeling Noloc registratie naar CMI certificatie
Leeswijzer
De handleiding is bedoeld voor Noloc-leden die voor de Noloc herregistratie gebruik willen maken van
de CMI certificering.
In de volgende hoofdstukken wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
Wat zijn de voordelen van de overgangsregeling?
Wanneer kan ik gebruik maken van de overgangsregeling?
Hoe toon ik aan aan de eisen van de overgangsregeling te voldoen?
Wat gebeurt er na mijn aanmelding voor de overgangsregeling?
Deze handleiding is met de grootste zorgvuldigheid geschreven, toch kunt u aan deze tekst geen rechten
ontlenen. Dat kunt u wel aan de officiële reglementen, deze staan in de bibliotheek op de Nolocwebsite.
005 Noloc handleiding overgangsregeling Noloc registratie naar CMI certificatie
versie april 2014
1/3
1. Wat zijn de voordelen van de overgangsregeling?
Met de overgangsregeling wordt voorkomen dat er een hiaat ontstaat in de beroepserkenning door
Noloc.
Indien u besluit om u door CMI te laten certificeren kan het zijn dat het CMI certificaat pas wordt
uitgereikt na het aflopen van uw Noloc beroepserkenning. De overgangsregeling voorziet hierin door u
een Noloc beroepserkenning te geven met een tijdelijke duur die het hiaat voorkomt.
2. Wanneer kan ik gebruik maken van de overgangsregeling?
U kunt tot uiterlijk 30 juni 2014 gebruik maken van de overgangsregeling als u voldoet aan alle
onderstaande voorwaarden:
1. Op 31/12/2013 beschikte u over een geldige Noloc beroepserkenning (dit is bij Noloc bekend en u
kunt dit zelf controleren op uw Noloc certificaat: de einddatum moet op of na 31/12/2013 liggen)
2. De geldigheid van uw huidige Noloc beroepserkenning eindigt voor 1/10/2014 (dit is bij Noloc
bekend en u kunt dit zelf controleren op uw Noloc certificaat: de einddatum moet voor 1/10/2014
liggen)
3. Uw aanmelding voor certificering is door CMI geaccepteerd
4. Hoe toon ik aan dat ik aan de eisen van de overgangsregeling voldoe?
U doet dit door de bevestigingsmail van CMI door te sturen naar ons. Deze mail kunt u herkennen aan
de onderwerpregel: "CMI mentor keuze facturering en planning"
Zorg ervoor dat u zich houdt aan de volgende regels:
1. Alleen de CMI e-mail , geen andere documenten.
2. U verandert de onderwerpregel in "CMI overgangsregeling 9999", waarbij u 9999 vervangt door uw
Noloc lidnummer.
3. stuur de e-mail naar [email protected]
4. Plaats geen vragen of opmerkingen bij deze e-mail. Door automatische verwerking worden ze niet
gelezen!
E-mails die niet aan bovenstaande eisen voldoen worden geweigerd.
005 Noloc handleiding overgangsregeling Noloc registratie naar CMI certificatie
versie april 2014
2/3
5. Wat gebeurt er na mijn aanmelding voor de overgangsregeling?
U krijgt een bewijs van beroepserkenning van Noloc (als u aan de eisen voldoet). Op dit bewijs staat een
einddatum van 30/09/2014. De vermelding in het beroepsregister zal hiermee overeenkomen. Zodra u
van CMI uw certificaat ontvangt stuurt u een kopie van dit certificaat aan Noloc op (zie de aparte
handleiding hiervoor).
Uw beroepserkenning eindigt dus 30/09/2014 tenzij u tijdig een kopie van een geldig CMI certificaat
opstuurt.
005 Noloc handleiding overgangsregeling Noloc registratie naar CMI certificatie
versie april 2014
3/3