Collegebesluit - Gemeente Nijmegen

Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Verkoop vrijstaand woonhuis met ondergrond en overige toebehoren
aan de Smitjesland 5 in Lent.
Programma / Programmanummer
BW-nummer
Grondbeleid / 1032
Portefeuillehouder
B. Velthuis
Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
Ten behoeve van het project Waalsprong zijn de afgelopen jaren
diverse opstallen (woningen en bedrijfsgebouwen) met bijbehorende
percelen aangekocht. Doordat enkele opstallen (woningen) met
gedeelten van het oorspronkelijke perceel in de ontwikkelingen zijn
ingepast, kunnen deze worden verkocht. Thans is voor één van
bovengenoemde woningen overeenstemming bereikt over de
verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn door partijen omschreven
in bijgevoegde concept koopovereenkomst. Het betreft de woning
gelegen aan Smitjesland 5 te (6663 KH) Lent, kadastraal bekend:
gemeente Lent, sectie A, nummer 1472 (gedeeltelijk), groot circa 653
m².
OB20, Joop Hoppers, 9450
Datum ambtelijk voorstel
2 september 2014
Registratienummer
14.0009817
Ter besluitvorming door het college
- te verkopen het vrijstaande woonhuis met ondergrond en overige
toebehoren, plaatselijk bekend Smitjesland 5 (6663 KH) te Lent en
kadastraal bekend gemeente Lent, sectie A, nummer 1472
(gedeeltelijk), groot ca. 653 m², aan de heer A.L. Hans en mevrouw
H.K.A. Knaapen-Hans. Een en ander conform de voorwaarden en
bepalingen zoals zijn vastgelegd in bijgevoegde concept
koopovereenkomst;
Paraaf
akkoord
Datum
Paraaf
akkoord
Datum
Steller
Joop Hoppers
- de opbrengst ten goede laten komen aan de gemeentelijke
planexploitatie ten behoeve van de GEM Waalsprong.
Alleen ter besluitvorming door het College
Besluit B&W d.d. 16 september 2014 nummer: 4.6
X Conform advies
Aanhouden
Anders, nl.
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
Voorstel aan het College van BW
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
Ten behoeve van het project Waalsprong zijn de afgelopen jaren diverse opstallen (woningen
en bedrijfsgebouwen) met bijbehorende percelen aangekocht. Doordat enkele opstallen
(woningen) met gedeelten van het oorspronkelijke perceel in de ontwikkelingen zijn ingepast,
kunnen deze worden verkocht. Thans is voor één van bovengenoemde woningen
overeenstemming bereikt over de verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn door partijen
omschreven in bijgevoegde concept koopovereenkomst. Het betreft de woning gelegen aan
Smitjesland 5 te (6663 KH) Lent, kadastraal bekend: gemeente Lent, sectie A, nummer 1472
(gedeeltelijk), groot circa 653 m².
2
Juridische aspecten
Gemeente en koper hebben in de concept koopovereenkomst de verkoopvoorwaarden
schriftelijk vastgelegd. Na besluitvorming gaan partijen over tot ondertekening van de
koopovereenkomst.
3
Doelstelling
Verkoop van het woonhuis met ondergrond en overige toebehoren.
4
Argumenten
Enkele woningen met delen van de oorspronkelijke percelen zijn ingepast in het
ontwikkelingsplan Waalsprong. In overleg met de GEM Waalsprong worden deze woningen
gefaseerd op de markt gebracht en verkocht.
5
Klimaat
Dit voorstel heeft geen klimaatconsequenties.
6
Financiën
De financiële verantwoording vindt plaats en past binnen de gemeentelijke planexploitatie ten
behoeve van de GEM Waalsprong. In samenspraak met de GEM Waalsprong verkoopt de
gemeente Nijmegen bovengenoemde woning. De verkoopsom komt ten goede aan de
gemeentelijke planexploitatie ten behoeve van de GEM.
7
Participatie en Communicatie
Na besluitvorming zullen de koper en de behandelende notaris van het besluit in kennis
worden gesteld.
8
Uitvoering en evaluatie
Na besluitvorming gaan partijen over tot ondertekening van de koopovereenkomst en wordt
de akte van levering opgemaakt. Levering vindt uiterlijk 15 december 2015 plaats, of zoveel
eerder of later als partijen gezamenlijk overeenkomen.
9
Risico
Er zijn geen risico’s verbonden aan de verkoop van de woning met bijbehorende grond.
Bijlage: Koopovereenkomst