Collegebesluit met bijlagen

Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Kwartaalbericht Waalsprong nr.4
Programma / Programmanummer
BW-nummer
Grondbeleid / 1032
Portefeuillehouder
B. Velthuis
Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
De gemeenteraad wil nader geïnformeerd worden over de
ontwikkelingen in de Waalsprong. In december 2013 is de
gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop invulling gegeven
wordt aan het kwartaalbericht Waalsprong. In dit kwartaalbericht
Waalsprong worden, aanvullend op de Voortgangsrapportage Grote
Projecten en de Risiconota, de recente ontwikkelingen op het gebied
van woningbouw en het niet-woningbouwprogramma geschetst.
Dit kwartaalbericht is de vierde rapportage in deze vorm en met deze
inhoud.
OB10, Lucien Koridon, 2768
Datum ambtelijk voorstel
21 oktober 2014
Registratienummer
D141979505
Ter besluitvorming door het college
Paraaf
akkoord
Datum
Paraaf
akkoord
Datum
1. Kwartaalbericht Waalsprong nr. 4 vast te stellen.
2. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen over het
Kwartaalbericht nr.4 vast te stellen.
Steller
L. Koridon
 Alleen ter besluitvorming door het College
 Actief informeren van de Raad
Besluit B&W d.d. 4 november 2014
X Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.
nummer: 4.1
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
CV Kwartaalbericht nr 4 2014 v3 (2)
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
De gemeenteraad van Nijmegen wil na de vaststelling van grondexploitaties in de
Waalsprong (GEM en gemeentelijk deel) meer informatie ontvangen over de stand van zaken
in de Waalsprong. Dit naast de informatie in de Risiconota en de Voorgangsrapportage Grote
Projecten.
Ons College heeft in december 2013 een voorstel gedaan hoe vorm en inhoud te geven aan
dit verzoek van de Raad. Uit de behandeling in de raadscommissie grondexploitatie
Waalsprong over dit voorstel is gebleken dat er draagvlak is voor de voorgestelde invulling
van het kwartaalbericht, en dat op een paar aspecten aanscherping gewenst is. Vanaf
kwartaalbericht nummer 1 is hieraan invulling gegeven.
2
Juridische aspecten
Dit voorstel kent geen juridische aspecten.
3
Doelstelling
De gemeenteraad (periodiek) informeren over de relevante ontwikkelingen in de Waalsprong.
De ontwikkelingen hebben betrekking op de doelen en de daarmee samenhangende
activiteiten van de grondexploitatie van de GEM Waalsprong en de gemeentelijke
grondexploitatie in de Waalsprong.
4
Argumenten
Met het sturen van deze kwartaalrapportage (nummer 4) wordt invulling gegeven aan de
wens van de gemeenteraad meer geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen in de
Waalsprong.
De informatie over de ontwikkeling in de markt en de planonderdelen van de GEM zijn
afkomstig van de GEM Waalsprong Beheer BV.
In de raadscommissie Grondexploitatie Waalsprong van 24 juni 2014 is, naast de vragen over
de inhoud van het kwartaalbericht, de vraag gesteld of dit kwartaalbericht voldoet aan de
wensen zoals die eerder zijn geformuleerd door de Raad. Tijdens deze behandeling is
aangegeven dat het kwartaalbericht in deze vorm prima tegemoet komt aan de
informatiebehoefte. Wel is aangegeven dat het prettig is om ook de context van de
ontwikkelingen te blijven duiden maar wel duidelijk aan te geven wat de nieuwe tekst is in het
kwartaalbericht. Dit verzoek is in dit kwartaalbericht verwerkt.
Ook is gevraagd of er inzicht gegeven kan worden in het aantal verkochte kavels voor
corporatiewoningen. Deze informatie is in dit bericht opgenomen.
5
Klimaat
Dit voorstel heeft geen consequenties voor het klimaat.
6
Financiën
Dit voorstel heeft geen consequenties voor de financiële positie van de gemeente Nijmegen.
7
Participatie en Communicatie
De GEM Waalsprong heeft de informatie voor de kwartaalrapportage aangeleverd en de
marktontwikkelingen geschetst.
Vanaf 2014 wordt de gemeenteraad vier keer per jaar nader geïnformeerd over de
ontwikkelingen in de Waalsprong, aanvullend op de Voortgangsrapportage Grote Projecten
en de Risiconota.
CV Kwartaalbericht nr 4 2014 v3 (2)
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
8
Uitvoering en evaluatie
De gemeenteraad wordt ieder kwartaal geïnformeerd over de ontwikkelingen in de
Waalsprong. Aan de gemeenteraad is voorgesteld om over 1 jaar te kijken of aanpassing van
de frequentie en inhoud van de rapportage noodzakelijk is.
9
Risico
Dit voorstel heeft geen consequenties voor de risicopositie van de gemeente.
Bijlage(n):
1) kwartaalrapportage Waalsprong nr. 4
2) aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad kwartaalrapportage Waalsprong nr. 4
CV Kwartaalbericht nr 4 2014 v3 (2)
Ontwikkelingsbedrijf
Projectontwikkeling
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon 14024
Telefax
(024) 329 96 10
E-mail
[email protected]
Aan de gemeenteraad van Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Datum
Ons kenmerk
Contactpersoon
4 november 2014
OB10/D141979520
Luciën Koridon
Onderwerp
Datum uw brief
Doorkiesnummer
Kwartaalbericht Waalsprong nr. 4
-
(024) 3292768
Geachte leden van de raad,
In december 2013 heeft u een brief ontvangen over de wijze waarop ons College u periodiek wil
gaan informeren over de relevante ontwikkelingen in de Waalsprong. Voorgesteld is om u elk
kwartaal een bericht te sturen met gegevens die aanvullend zijn op de risiconota of de
Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP).
Bij deze brief ontvangt u het Kwartaalbericht Waalsprong nr. 4. In dit bericht zijn de financiële
gegevens geactualiseerd en is het onderdeel `Voortgang lopende deelgebieden` aangevuld of
aangepast ten opzichte van het vorige kwartaalbericht. Conform het verzoek van de
raadscommissie Grondexploitatie Waalsprong is in dit kwartaalbericht de nieuwe tekst zichtbaar
gemaakt met de letterkleur blauw. Verder is in het onderdeel `stand van zaken planvorming` de
ontwikkeling Grote Boel uit dit overzicht gehaald omdat recent het beeldkwaliteitsplan is
vastgesteld en het gebied zich nu in de realisatiefase bevindt. Verder wordt, conform het verzoek
van de raadscommissie grondexploitatie Waalsprong van 24 juni 2014, het aantal verkochte
kavels aan woningcorporaties in dit kwartaalbericht vermeld.
Wij hopen dat het gepresenteerde kwartaalbericht nr. 4 bijdraagt aan het overzicht in de stand
van zaken in de Waalsprong.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
Bijlage: Kwartaalbericht Waalsprong nr. 4
www.nijmegen.nl
Raadsbrief Kwartaalbericht nr. 4 2014
Kwartaalbericht Waalsprong
nummer 4 –oktober 2014
Kwartaalbericht

Aanvullend op:
•
•

Basis:
•
•

VGP
Risiconota
Grondexploitatie GEM Waalsprong 2014
(geactualiseerd per 1-1-2014; saldo -26,9 miljoen) en de
grondexploitatie Waalsprong gemeentelijk deel.
Recente ontwikkelingen
Op basis van GREX en recente ontwikkelingen, inzicht
in:
•
•
•
•
•
•
•
•
Beschikbare voorraad
Realisatie verkoop kavels t.b.v. woningprogramma
Realisatie verkoop kavels t.b.v. overig programma
Verwachting verkoop lopende jaar (na 3e kwartaal ook doorkijk
naar volgend jaar)
Diversiteit woningtypen (1x per jaar)
Planning deelgebieden
Voortgang deelgebieden
Marktontwikkelingen
Beschikbare voorraad kavels t.b.v.
woningbouw per 01-10-2014
Beschikbaar
Waarvan
in
reeds
plangebied*
bouwrijp
1. Het Nijland
90
90
2. Grote Boel
850
0
3. Vossenpels (zuid)
130
130
4. Laauwik (eiland)
110
110
5. Lentseveld
150
150
6. De Waaijer (Waaijenstein)
100
0
1430
480
Deelgebied
1
2
6
4
Totaal**
5
3
*Kavels die planologisch voor wonen bestemd zijn en die binnen 1 jaar bouwrijp
kunnen worden opgeleverd
**De genoemde aantallen zijn indicatief, omdat vraaggericht ontwikkeld wordt.
Stand van zaken planvorming
14
7
6
8
15
5
Deelgebied
Status
1. Hof van Holland
2. Veur Lent
3a. De Stelt Noord & Zuid
3b. De Stelt Noord
5. De Waaijer (Waaijenstein)
6. De Grift (zuid)
7. De Grift (noord)
8. Ressen (fase 1)
9. Vitens e.o.
13. Gebiedsontw. v.d. Valk
14. Windturbines De Grift
15. Vossenpels noord
Visievorming
Visievorming
b.p. vastgesteld
BKP vastgesteld
ambitiedocument Q1 ‘15
b.p. procedure Q1 ‘15
b.p. procedure Q4/Q1 ‘15
b.p. procedure Q1 ‘15
b.p. procedure Q4 ‘14 / Q1 ‘15
b.p. onherroepelijk
b.p. vastgesteld
visievorming Q1 ‘15
9
b.p.
BKP
RvS
1
13
3a
2
3b
bestemmingsplan
beeldkwaliteitsplan
Raad van State
Planning deelgebieden woningbouw
conform grondexploitatie
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Visveld
Nijland
Grote Boel
Laauwik
Vossenpels Zuid
De Stelt
Waaijer (Waaijenstein)
Waaijer (waterwoningen)
Waaijer (Zandse Plas)
Hof van Holland
Hoge Bongerd
Zuiderveld
Vossenpels Noord
Veur Lent
Broodkorf
Woenderskamp
Visievorming/oriëntatie
Planontwikkeling / RO procedures
Uitontwikkelen deelplannen+
inkomsten uit kavelverkoop
Planning niet-woningbouw
conform grondexploitatie
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
De Grift (zuid)
Knoop Lent (vdValk)
De Waaijer (leisure)
Ressen (vlek 14) – fase 1
Ressen (vlek 14) – fase 2
De Grift (noord)
Hof v Holland (winkels)
GrBoel /Z’veld (winkels)
Planontwikkeling / RO procedures
Uitontwikkelen deelplannen+
inkomsten uit kavelverkoop
Stand van zaken verkoop woningkavels
conform grondexploitatie GEM

Het schema op de volgende pagina (tevens genoemd: Stand van zaken verkoop
woningkavels) geeft de stand van zaken weer.

De eerste balk geeft de feitelijk gerealiseerde aantallen/omzet per kwartaal weer in 2013.

De tweede balk geeft aan wat is opgenomen in de jaarschijf 2014 van de
grondexploitatie.

De derde balk geeft de stand van zaken aan van de verkoop in 2014 en is als volgt
opgedeeld:
•
•
•

Het donkerblauwe vlak geeft de stand van de feitelijke verkopen.
In paars is weergegeven welk deel wordt afdekt door VOK-afspraken (verplichte afname
marktpartijen/corporaties) en het deel waar sprake is van koopovereenkomsten met een afnameplicht
In paars/wit is de som van uitstaande opties weergegeven. Deze zijn ook in het kwartaal geplaatst waarin
ze kunnen vallen. Dit geeft aan voor hoeveel kavels concrete interesse bestaat vanuit
marktpartijen/consumenten.
Bij interpretatie van dit schema moet er rekening mee worden gehouden met twee
effecten:
•
•
De opties zijn slechts een indicator zijn van de marktinteresse. Een deel van deze opties zal afvallen of
verschuiven in de tijd. Daarnaast komen er in de loop van de tijd opties bij.
Het systeem om de omzet op deze manier in beeld te brengen is ingevoerd in Q1-2014. In de loop van de
tijd zal blijken wat de voorspellende waarde is van de opties voorde feitelijke afzet.
Stand van zaken verkoop woningkavels
conform grondexploitatie GEM
Q1
Q2
Totaal
2014
Q4
Q3
n=456
€ 27,6
n=445
€ 22,1
n=262
€ 16,2
n=313
€ 15,2
n=316
€ 14,0
n=167
€ 7,2
n=77
€ 4,7
n=40
€ 1,8
Realisatie 2013
n=34
€ 1,8
GREX jaarschijf 2014
n=17
€ 1,8
n=77
€ 4,7
n=64
€ 2,9
n=30
€ 1,1
Optie-overeenkomst
(onzeker qua afname en tijdstip
van afname)
n=102
€ 4,0
n=23
€ 1,5
VOK –afspraak /
koopovereenkomst
Geleverd en betaald,
werkelijke stand per
30-09-2014
n: aantal kavels
€: omzet in mio
Woningaantallen corporaties
Onderstaande bouwkavels zijn/worden in 2014 geleverd aan corporaties.
 Vossenpels
•
Talis/Meergeneratiewonen, de laatste12 van de totaal 51 woningen,
(reeds geleverd, in aanbouw)
 Laauwik (eiland)
•
Talis, 32 appartementen (levering Q4-2014 ikv VOK, realisatie 2015)
•
Talis, 17 eengezinswoningen (levering Q4–2014 ikv VOK, realisatie 2015)
 Grote Boel
•
Talis, 43 eengezinswoningen (levering Q4-2014 ikv VOK, realisatie 2015)
Bouwkavels van projecten die in 2014 gerealiseerd zijn (waaronder Toledostraat,
Valenciastraat, niaNesto, Kruidenstraat, IEWAN) zijn geleverd in 2013.
Prognose 2014
 Op basis van de stand per 1 oktober zijn de verwachte opbrengsten uit
kavelverkoop van 2014 ca. € 20,5 tot € 22 mio, afhankelijk van de ontwikkelingen
in het vierde kwartaal.
 De verwachte opbrengsten uit kavelverkoop in 2014 zijn hiermee ca. 50%
gestegen ten opzichte van de gerealiseerde opbrengsten in 2013 (14 miljoen).
Als we kijken naar woningaantallen zien we ook een stijging, van 316 in 2013
naar ruim 430-445 in 2014.
 In de grondexploitatie werd voor 2014 rekening gehouden met € 27,6 mio omzet
en 456 kavels. In aantal woningen benadert de realisatie de grex, maar de omzet
blijft achter (circa 5,5 miljoen). Dit heeft te maken met het feit dat er gemiddeld
kleinere / goedkopere kavels worden verkocht.
 In de herijking van de grondexploitatie wordt het (rente) effect als gevolg van de
lagere omzet in 2014 verwerkt.
Doorkijk 2015
 In de huidige grex wordt voor 2015 rekening gehouden met 396 woningen en € 24,8
miljoen omzet. Qua omzet betekent dit een stijging ten opzichte van de verwachte
omzet in 2014 (€ 20,5-22 miljoen).
 De VOK-afspraken voor 2015 en de optieovereenkomsten 2015 (per 1-10) geven een
omzet weer van circa € 19,5 miljoen en circa 400 woningen. Hiernaast lopen er nog
gesprekken over andere projecten.
 Gezien de huidige projecten in de ‘pijplijn’ en uitgaande van een verder aantrekkende
markt lijkt deze stijging van de omzet in 2015 met circa 15% reëel. De verwachting is
dat het aantal woningen hoger zal zijn dan de prognose in de huidige grex.
 In de herijking van de grondexploitatie wordt hier rekening mee gehouden.
Marktontwikkelingen

•
Aantrekken van de markt lijkt door te zetten
•
Stijging in verkopen 2014 t.o.v. 2013.
•
Groeiende interesse van marktpartijen om positie in te nemen.
Door te zorgen voor voldoende mix aan aanbod proberen we zo goed mogelijk
gebruik te maken van de kansen in de markt. Hierbij gaat het om een goede
mix in o.a. prijs, kwaliteit, woonmilieu en financieringsvorm, maar ook om het
proces waarmee klanten bediend worden (van zelfbouw tot projectwoningen)
•
Innovatieve concepten beginnen richting wasdom te komen. Voorbeelden zijn:
•
Systeembouw
•
Woon/zorg-concepten waarbij ingestoken wordt ouderen die langer zelfstandig
kunnen wonen m.b.v. extra voorzieningen en betrokkenheid eerstelijns zorg.
Er zijn gesprekken met verschillende partijen om te proberen tot realisatie te
komen. Hierbij begeleiden we partijen bij het vinden van samenwerkingspartners en het daadwerkelijk van de grond krijgen van de ontwikkeling.
Marktontwikkelingen (vervolg)

•
Partijen zijn nog steeds beperkt bereid risico’s te nemen.
•
Plannen worden in kleinere tranches ontwikkeld.
•
Ontwikkelaars hebben vaak een belegger als achtervang.
•
Gecombineerde risicoprofielen (stapeling van functies) worden vermeden.
•
Eerste partijen overwegen sneller (deels op risico) te starten met bouwen.
In 2014 blijft de verkoop van bestaand vastgoed achter. In totaal moeten er de
komende jaren nog 12 bestaande woningen verkocht worden, alsmede het
Thermion-complex (omzet hiervan ca. € 12 miljoen). In de herziening van de
grex zal het verkooptempo worden herijkt.
•
Na 2015 zijn er geen vaste afnameverplichtingen meer vanuit de afspraken
met de oude PPS-partners (vaststellingsovereenkomst). Vooruitlopend hierop
wordt in 2015 meer ingezet op acquisitie, gebiedspromotie en placemaking om
gebieden nadrukkelijk onder de aandacht van investeerders te brengen.
Voortgang lopende deelgebieden 1/13

Vossenpels Zuid
•
De bouw van de woningen IkbouwbetaalbaarNijmegen in de Vossenpels is in juli 2014
van start gegaan. Resterende IbbN-leningen krijgen plek in Laauwik, hiermee is ook
doelgroep bereikt die voorheen niet in aanmerking kwam voor zelfbouw.
•
Bijvangst door IbbN, het idee om zelf een vrijstaande betaalbare woning, zgn. datchakavel te kunnen bouwen heeft nieuwe kavelkopers opgeleverd.
•
Woongroepen in samenwerking met Talis. De ecologische woongroep IEWAN is in
maart gestart met de bouw. In de afgelopen zomerperiode is door veel toekomstige
bewoners van de woongroep i.s.m. vrijwilligers een flinke bijdrage geleverd aan de
realisatie (strobouw aan binnenzijde woningen). Project Meergeneratiewonen is in
vergevorderd stadium, de omgevingsvergunning voor realisatie is aangevraagd.
•
Visievorming voor Vossenpels-midden is gestart ter uitbreiding van Plantjevlag.
Voortgang lopende deelgebieden 2/13

Laauwik (eiland) en Lentseveld
•
Het bouwrijp maken van het eiland is in uitvoering. Gereed najaar 2014.
•
Basisschool De Verwondering is 3e kwartaal 2014 in gebruik genomen.
•
Herziening van het b.p. Laauwik om IbbN in deel Lentseveld mogelijk te maken is
aan de raad aangeboden (besluitvorming oktober).
•
Lentseveld en eiland Laauwik is vrijwel volledig in optie, met uitzondering van kavels/
particuliere bouw (circa 30) en vlekken voor appartementen (circa 140).
•
Er is het afgelopen kwartaal extra ingezet op het afzetten van locaties voor
appartementen. Dit heeft geleid tot twee initiatieven:
•
Ontwikkeling van een kleinschalig appartementencomplex (goedkope koop).
•
Voor deel van het appartementenprogramma op het eiland lopen overleggen om in te vullen
met ouderen/zorgwoningen.
•
Met uitzondering van particuliere kavels en appartementen is het plangebied naar
verwachting verkocht in 2015.
•
Woonrijp maken en inrichting groen en spelen in deel Lentseveld worden uitgevoerd
najaar 2014.
Voortgang lopende deelgebieden 3/13

Visveld
•
Realisatie Groene Oever gestart, bouwplan omvat 78 eengezinswoningen en 39
appartementen. Een deel daarvan is inmiddels opgeleverd. Rond de jaarwisseling
zullen bijna 100 woningen gereed zijn. Een laatste bouwfase wordt vermoedelijk gestart
in Q2-2015.

Het Nijland
•
Grootste deel van de beoogde 325 woningen is gerealiseerd, in aanbouw
(rijwoningen, tweekappers) of in optieovereenkomsten vastgelegd. De laatste
bouwkavels voor projectmatige bouw zijn vanwege de omvang daarvan minder
courant en er zal om die reden meer inspanning en creativiteit gevonden moeten
worden om deze kavels op de markt af te zetten.
•
Afzet kavels voor vrijstaande woningen loopt wel langzaam, maar er blijft interesse.
•
Beoogde afronding van de wijk in 2015. Er zullen dan nog wel enkele kavels voor
vrijstaande woningen beschikbaar zijn, die afhankelijk van marktbehoefte in 20162018 verkocht zullen worden.
Voortgang lopende deelgebieden 4/13

Grote Boel
•
Eerste plan met flexibele vraaggerichte ontwikkelstrategie middels crowdsourcing en
klantenpanels.
•
Hoge vrijheidsgraad bij het uitontwikkelen van deelplannen, maar wel binnen
duidelijke stedenbouwkundige hoofdstructuur en kwaliteitskaders.
•
Fase 1 omvat planontwikkeling van ca. 175 woningen, waarvan ca. 50 woningen in de
sociale huur (Talis) en ca. 125 marktwoningen (10 Heijmans en 115 AM) variërend in
de categorie koop GK, MD en D en beleggershuur MD*. Levering van de bouwrijpe
gemaakte grond vindt plaats in Q4-2014. Feitelijke realisatie van woningtypes is nog
afhankelijk van de afzet. Dit betreft een invulling van de afspraken uit de
vaststellingsovereenkomst met uittredende partners (VOK).
•
Inmiddels is een aanvang gemaakt met planontwikkeling fase 2. Betreft hier ook
grotendeels invulling van de VOK-afspraken (50 woningen in de sociale huur en 50
marktkavels); grondafname in Q3-2015. Verder is gestart met ruimtelijke
verkenningen op andere bouwvelden door niet-VOK-ontwikkelaars.
* goedkoop, middelduur en duur.
Voortgang lopende deelgebieden 5/13

De Stelt
•
In 2014 is na een intensief planproces met direct omwonenden het bestemmingsplan
door de gemeenteraad vastgesteld. Er is geen beroep aangetekend. Het
bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk en vormt de basis voor planontwikkeling
voor totaal ca. 460 woningen.
•
Dit jaar is gestart met planontwikkeling De Stelt-Noord, ca. 200 woningen.
•
In Q3-2015 worden kavels afgenomen door Talis (25 woningen in de sociale huur) en
door de VOK-ontwikkelaars, AM, Bouwfonds, Heijmans (75 marktkavels).
•
Voor de overige contingenten in Stelt-Noord lopen gesprekken met marktpartijen. Het
planproces stuurt ook in dit geval op start grondafname en bouw in 2015.
Voortgang lopende deelgebieden 6/13

De Waaijer:
•
Op 9 maart 2012 heeft de officiële start plaatsgevonden van de zandwinning. MNO Vervat is
verantwoordelijk voor de realisatie van het plassengebied incl. de exploitatie van grond en
zand. De zandwinning verloopt volgens planning.
•
We onderzoeken de mogelijkheden om de plassen van De Waaijer te verondiepen. In de
planexploitatie is rekening gehouden met een opbrengst als gevolg van het gecontroleerd
terugbrengen van grond in de drie plassen. Vooralsnog hebben de contacten met
marktpartijen niet geleid tot tevredenstellende resultaten. We blijven de markt verkennen op
goede verdienmodellen; tegenvallende opbrengsten uit de zand- en grondexploitatie kunnen
mogelijk met andere ontwikkelingen deels worden goedgemaakt.
•
Op het gebied van Leisure spelen er initiatieven voor een megabioscoop (Cinemec) en een
sauna/ wellness voorziening. In Q4 verwachten we de koopovereenkomst met Cinemec te
ondertekenen. We zijn nog in gesprek met een partij voor een sauna/ wellness voorziening.
In het Q4 kan daar meer duidelijkheid over worden verstrekt.
Voortgang lopende deelgebieden 7/13

De Waaijer (vervolg):
•
Voor plandeel Waaijenstein wordt in 2014 / begin 2015 een ambitiedocument opgesteld incl.
een voorstel voor marktbenadering. Het b.p. Landschapszone maakt de realisatie mogelijk
van 85 appartementen en 17 vrije kavels. We willen de markt uitnodigen om met voorstellen
te komen die aansluiten bij de gebiedskenmerken en passend binnen de kaders van de
GREX.
•
Alle overige woningbouw in De Waaijer is gepland volgend op de ontwikkeling van de
plassen.
•
In Q3 / Q4 onderzoeken we de haalbaarheid van geprognotiseerde waterwoningen (2 x 45
stuks) in de Lentse en Oosterhoutse Plas. We laten ons daarbij adviseren door ervaringen uit
gerealiseerde ‘waterprojecten’ elders in Nederland.
Voortgang lopende deelgebieden 8/13

De Oosterhoutse Waarden
•
Nijmegen heeft met DLG een overeenkomst gesloten voor realisatie van het natuurproject
Oosterhoutse Waarden. Dit project is aanbesteed en gegund. Vanaf 1 juli is ook met de
realisatie gestart. Vanuit Waalweelde is een bijdrage aan de Oosterhoutse Waarden
toegezegd van € 1,2 miljoen.
•
MNO maakt voor haar afzet van zand gebruik van de afvoermogelijkheid per schip. In het
kader van de regeling Quick Wins is een subsidie door het Rijk verstrekt voor de realisatie
van een werkhaven met als doel ‘het stimuleren van transport over water’. Op dit moment is
er al een havenfaciliteit aanwezig. In de zomer 2014 is er een grotere loswal gerealiseerd
met voorzieningen tbv wachtplaatsen voor binnenvaartschepen. Deze haven kan gebruikt
worden voor overslag van bouwmaterialen tbv projecten in Waalsprong en Nijmegen. De
exploitatie van de haven wordt door MNO verzorgd tot eind 2020.
Voortgang lopende deelgebieden 9/13

Vitens en omgeving
•
Het College heeft in de zomer van 2013 de gebiedsvisie Vitens e.o., met daarin opgenomen
horeca in het pompstation, een aantal woningkavels en natuur, vastgesteld.
•
Voor het voormalig pompstation is een horecafunctie al mogelijk gemaakt. Voor de omgeving
van het pompstation moet nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen (2014).
•
Het voormalige pompstation van Vitens wordt verkocht tbv een horecafunctie; de
onderhandelingen zijn gevorderd. Ondertekening van de koopovereenkomst wordt verwacht
in Q4.
•
Met dit bestemmingsplan worden ook 4 vrije kavels aan het woningbouwprogramma
toegevoegd.
•
Vooruitlopend op vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de planexploitatie Vitens e.o.
vastgesteld.
Voortgang lopende deelgebieden 10/13

Tijdelijk anders bestemmen
Er zijn diverse initiatieven momenteel in uitvoering:
•
Kas in de Vossenpels. Allerlei kleine initiatieven krijgen vorm. Een winkeltje in
tweedehands spullen is geopend op zaterdagmiddag. Zij hebben een samenwerking met
Das Kabinet, ruilwinkel/tweedehands meubels, tijdelijk gevestigd in het Vitensgebouw. De
kas was begin oktober locatie voor optredens van Festival De Oversteek.
•
Stadslandbouw in Woenderskamp
•
Moestuinen in Vossenpels, de mogelijkheid voor uitbreiding wordt onderzocht.
•
Hondenspeeltuin in Broodkorf.
•
Moestuin ‘de Pompoen’. Bewoners uit Het Nijland houden een kleinschalige moestuin in
Zuiderveld. Er is overleg over mogelijke uitbreiding voor het volgende seizoen.
Voortgang lopende deelgebieden 11/13

Tijdelijk anders bestemmen (vervolg)
Project in voorbereiding:
•
Sportveld voor Citadelcollege in Broodkorf. Er vindt overleg plaats over uitvoering van de
werkzaamheden (inrichten terrein). Ingebruikname naar verwachting Q2-2015.
•
Er wordt een initiatief voorbereid om kunstenaars in te zetten t.b.v. de ideevorming voor
het tijdelijk inzetten van Veur-Lent en Hoge Bongerd.
Overig:
•
De muziekstudio’s in Broodkorf gaan niet door. Stg Slak is bezig met een locatie in de
bestaande stad.
•
Voor Zuiderveld hebben zich (naast De Pompoen) in de afgelopen periode geen geschikte
initiatieven gemeld. Per 1 november 2014 zijn gronden weer een jaar in pacht uitgegeven
voor agrarische doeleinden.
Voortgang lopende deelgebieden 12/13

Bedrijven:
•
Vlek 14 / Ressen: in het voorjaar 2013 is door de Raad een amendement vastgesteld mbt de
ontwikkeling van grootschalige detailhandel in vlek 14. De Raad verzoekt het college een pauze
periode in acht te nemen van 3 jaar en in die tijd afstemming te zoeken met de regiogemeenten.
De Raad gaat wel akkoord met de realisatie van een grote bouwmarkt. Dit amendement is in de
planexploitatie verwerkt door twee ontwikkelfasen te onderscheiden. Zowel ambtelijk als
bestuurlijk lopen er gesprekken met de provincie en de stadsregio over de toekomst van
Ressen. De bestuurlijke intentie is om in december duidelijkheid te verschaffen over de
toekomstige ontwikkeling van Ressen. Daarbij is de afspraak dat Nijmegen en provincie langs
de ladder voor duurzame verstedelijking een ontwikkeling op Ressen aantoonbaar maken. We
verwachten in Q3/Q4 een koopovereenkomst met Hornbach te sluiten.
•
De Grift (noord): Voor deze locatie richten we ons op een gemengd bedrijventerrein met een
accent op logistiek. Vanuit de logistieke markt is er interesse voor de Grift. Er wordt een
transactie voorbereid voor de verkoop van een kavel van 6 ha met een optie voor nog eens
4 ha. De planvoorbereiding voor het bestemmingsplan is opgestart. Dit is in afwijking van de
prognose voor de gronduitgifte (sheet 6, planning niet woningbouw ) die nu loopt van 2022-2027
(uitgifte gemiddeld ca. 4,5 ha per jaar).
Voortgang lopende deelgebieden 13/13

Bedrijven
•
(vervolg)
Op de locatie De Grift (noord) zullen tevens naar verwachting tenminste vier windturbines
gerealiseerd worden. Inmiddels heeft de Raad het bestemmingsplan vastgesteld.
•
De Grift (zuid): Dit is een enigszins gefragmenteerd gebied met o.a. terreinen ten zuiden van
de Stationsstraat. Binnen het plangebied De Grift (zuid) onderzoeken we de haalbaarheid
van een crematorium. De planvoorbereiding voor het bestemmingsplan is gestart.

Groot Infra:
•
In 2014 is de fietstunnel Laauwikstraat aanbesteed`, planning is nog steeds medio 2015
gereed.
•
In oktober 2014 is de HOV-baan door Woenderskamp opgeleverd.
•
Ook de HOV-baan stad-inwaarts langs de Prins Mauritssingel (ovatonde-Knoop Lent) wordt
mogelijk nog voor het eind van 2014 opgeleverd.
•
Binnen de deelexploitatie Groot Infra wordt ook het hotel Van der Valk gerealiseerd. Het
bestemmingsplan onherroepelijk. De omgevingsvergunning is aangevraagd. Verwachting is
dat in het voorjaar 2015 met de bouwwerkzaamheden gestart wordt.