Klik hier - Prader Willi Fonds

Jaarverslag 2013
Stichting Prader – Willi Fonds
Bestuur Prader-Willi Fonds
Vastgesteld op 30 juni 2014
Inhoud
1.
Doelstelling............................................................................................................. 3
2.
Organisatie ............................................................................................................. 4
3.
Beleid ..................................................................................................................... 6
4.
Activiteiten en fondsenwerving 2013 ..................................................................... 8
5.
Activiteiten en bestedingen 2013 ......................................................................... 11
6.
Financiën.............................................................................................................. 15
7.
Vooruitblik 2014 ................................................................................................... 15
Bijlage 1
Financieel Jaarverslag 2013 ..................................................................... 16
Bijlage 1.1. Balans per 31 december 2013 .................................................................. 16
Bijlage 1.2. Staat van baten en lasten over 2013 ........................................................ 17
Bijlage 1.3. Toelichting op de balans ........................................................................... 18
Bijlage 1.4. Toelichting lastenverdeling ....................................................................... 20
Bijlage 1.5. Grondslagen voor bepaling waarde en resultaat ...................................... 22
Bijlage 1.6. Beoordelingsverklaring ............................................................................. 23
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 2 van 23
Bestuursverslag
1. Doelstelling
De Stichting Prader-Willi Fonds (PWF) te Delft is opgericht op 21 november 2003.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 272 63 367.
Het PWF heeft tot doel het verwerven van (financiële) middelen ten behoeve van onderzoek en
projecten die in het teken staan van het bevorderen van de kwaliteit van het leven van kinderen
en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom, in de meest uitgebreide zin.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
1.
Onderzoek naar de oorzaak;
2.
Onderzoek ten behoeve van de diagnostisering;
3.
Onderzoek ter bevordering van de kwaliteit van het leven van mensen met het syndroom.
Het Prader-Willi-syndroom (PWS) is een zeldzame genetische aandoening. Mensen met dit
syndroom hebben een combinatie van spierslapte, onbedwingbare eetlust, verstandelijke
beperkingen en gedragsproblemen. Het is geen ziekte. En het is niet te genezen. Als je ermee
geboren bent dan blijf je voor de rest van je leven een Prader-Willi. Het PWF is in 2003
opgericht door Ingeborg Hoenders en Gertjan van den Beuken de ouders van Max, een
jongeman met het syndroom.
Het PWF is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”
(ANBI).
Het PWF heeft in 2009 van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) het CBF-Certificaat
voor kleine goede doelen ontvangen. Het registratienummer is 302930-09. Het certificaat is
toegekend op 1 december 2009. De erkenning is op 25 september 2012 verlengd tot en met 1
december 2015, vooropgezet dat de Certificaathouder blijft voldoen aan de door het CBF
vastgestelde criteria en overige voorwaarden.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 3 van 23
2. Organisatie
Bestuur
De statuten bepalen dat de stichting ten minste 5 bestuurders telt. Bestuurders worden
benoemd voor een periode van vijf jaar en treden af overeenkomstig een door het bestuur
opgemaakt rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond hernoembaar.
Conform de statuten hebben de bestuursleden geen recht op bezoldiging.
In 2013 is Stef Breukel als bestuurslid teruggetreden. Hij was vanaf de oprichting bij het Fonds
betrokken en heeft zich gedurende tien jaar voor het Prader-Willi Fonds ingezet. Zijn functie als
secretaris is overgenomen door Boudewijn Bakker. Het bestuur is aangevuld met Marielle
Kuijper-Dekker, orthopedagoog en moeder van een zoon met PWS.
Per 31 december 2013 is de samenstelling van het bestuur van de stichting als volgt:
Naam
Aftreden
Bestuurs-
Maatschappelijke
Relevante
functie
functie
nevenfunctie(s)
1
Ingeborg Hoenders
2018
voorzitter
architect / adviseur
n.v.t.
2
Boudewijn Bakker
2016
secretaris
kinderarts /
endocrinoloog
n.v.t
3
Frank Bazelmans
2014
penningmeester
concept manager
n.v.t.
4
Marielle KuijperDekker
2018
lid
orthopedagoog
n.v.t.
5
Vacant
Het bestuur is bij haar activiteiten ondersteund door een adviseur: Gertjan van den Beuken.
College van Deskundigen
Ten aanzien van de besteding van de middelen van de stichting wordt het bestuur geadviseerd
door een College van Deskundigen. De samenstelling van het college is in 2013 met twee
personen uitgebreid en bestaat uit de volgende personen:

prof. dr. Leopold M.G. Curfs, hoogleraar verstandelijke handicap

dr. Barto J. Otten, endocrinoloog

prof. dr. Jean-Pierre Fryns, klinisch geneticus

prof. drs. Willem M.A. Verhoeven, zenuwarts

dr. Janielle van Alfen- van der Velden, kinderarts/endocrinoloog

drs. Marja W. Hodes, klinisch en GZ-psycholoog
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 4 van 23
Comité van Aanbeveling
Het PWF beschikt sinds 2005 over een Comité van Aanbeveling. De samenstelling is per 31
december 2013 als volgt:

de heer G. (Gregor) Bak, musicus en presentator

mevrouw prof. dr. H.M. (Heleen) Dupuis, voorzitter van de Vereniging Gehandicapten-zorg
Nederland (VGN), vice-voorzitter en lid van de Eerste Kamer (VVD - o.a. Volks-gezondheid,
Welzijn en Sport) en o.a. voormalig hoogleraar medische ethiek in Leiden

de heer J. (Jan) Franssen, voormalig Commissaris van de Koningin in de provincie ZuidHolland

de heer L. (Laurens) van Lieren, Grand Prix dressuurruiter

de heer W. (Willem) Meuwese, directeur M2 Groep en kunstenaar.
Speerpunten 2013
Het Prader-Willi Fonds bestond in 2013 tien jaar. Voor het bestuur was dit feit geen reden om
feestelijke activiteiten te organiseren maar om alle energie te stoppen in het ondersteunen van
een groot aantal lokale sponsoracties.
Daarnaast richtte het bestuur zich op het vinden van aanvullende financieringsbronnen en het
uitbouwen van de social media. Tenslotte is hard gewerkt aan het creëren van draagvlak voor
een expertisecentrum op het gebied van PWS.
Overleg
Het bestuur vergaderde in 2013 zeven keer plenair (22 januari, 26 maart, 21 mei, 4 juli,
3 september, 3 oktober en 3 december). Daarnaast vond een groot aantal bijeenkomsten plaats
in werkgroepverband in het kader van de hierboven beschreven speerpunten.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 5 van 23
3. Beleid
Beleidsplan
Het beleidsplan voor de periode 2012 – 2015 is op 9 januari 2012 door het bestuur vastgesteld.
Hieronder volgen de belangrijkste beleidsuitgangspunten met betrekking tot sponsorwerving.
Het Prader-Willi Fonds moet opereren in een sterk concurrerende markt. Het PWS is een weinig
voorkomend en daarmee bij het grote publiek onbekend syndroom. Mensen geven graag aan
goede doelen die tot de verbeelding spreken. Bijna iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand
met kanker of een hartkwaal. Grote internationale rampen raken mensen in het hart. Het PWF
kan en wil hier niet tegen op. Het grote publiek is voor ons geen markt. Wij moeten het hebben
van de kleine groep particulieren die met het syndroom bekend zijn en van het bedrijfsleven in
de regio waar het bestuur over een netwerk beschikt. We hebben de afgelopen jaren gemerkt,
dat met name het persoonlijke netwerk bedrijven er toe brengt een tafel te kopen op een
benefietbijeenkomst. Het feit dat men jou kent en het initiatief waardeert en het feit dat het event
een prima gelegenheid is om te netwerken geven de doorslag. En niet de vraag of men zich
betrokken voelt bij het syndroom.
Het beleidsplan is op één onderdeel door de feiten achterhaald. Als gevolg van de economische
crisis is er bij het bedrijfsleven nauwelijks nog ruimte om financieel bij te dragen aan
benefietbijeenkomsten. Het Fonds is daarmee nog afhankelijker geworden van lokale
sponsoracties.
In 2015 zal het beleidsplan worden herzien.
Het vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zetten zich in om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Zij doen dit door het
organiseren van fondsenwervende activiteiten en andere evenementen. Ook is de inzet van
vrijwilligers voor administratieve werkzaamheden, communicatie en PR onmisbaar.
Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van het fonds.
In 2013 heeft het bestuur dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van meer vrijwilligers. Hierbij
ging het met name om het opzetten van lokale acties.
Beleid met betrekking tot de communicatie met belanghebbenden
In het begin van het nieuwe jaar zijn alle donateurs van het fonds bedankt voor de gulle giften
van het afgelopen jaar en we hebben hen op de hoogte gebracht van de initiatieven die het
PWF heeft ontplooid. Gaande het jaar is elke nieuwe donateur persoonlijk bedankt met een
brief en bij grote bedragen is de schenker gebeld.
Op de website van het fonds zijn de nieuwsfeiten maandelijks bijgehouden.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 6 van 23
In het blad van de Prader-Willi/Angelman Vereniging (de oudervereniging) is regelmatig een
artikel gepubliceerd van het PWF.
Alle belangrijke documenten (statuten, jaarverslag, beleidsplan enzovoort) van het fonds zijn te
vinden op de website www.prader-willi-fonds.nl.
In de loop van 2012 is de facebookpagina van het PWF geactualiseerd en deze pagina wordt
dagelijks bijgehouden. In 2013 is de facebookpagina verder uitgebouwd en dit heeft geleid tot
een grotere naamsbekendheid van het Prader-Willi-syndroom en het Fonds. Eind 2013 had
deze pagina 575 likes. Ook is een succesvol functionerende besloten groep Prader-Willi op
Facebook opgericht. Ultimo 2012 bestond deze groep al uit 75 leden in 2013 is dit uitgebreid
naar bijna 185 leden. De doelstelling van de besloten groep is:
De Prader-Willi groep is een platform voor ouders, broers, zussen en andere familieleden. Een
platform voor zorgverleners, fysiotherapeuten, artsen, onderwijskrachten en vele anderen, die in
hun dagelijks leven te maken hebben met kinderen en volwassenen met het Prader-Willi
syndroom. En niet in de laatste plaats is het ook een platform voor de mensen die het PraderWilli-syndroom hebben. Op dit platform kunt u kennis delen, vragen stellen, tips geven,
discussies opzetten. Het platform is er om elkaar te helpen, want samen staan we sterk!
Beleggingsbeleid
Het PWF belegt de middelen waarvan de aanwending niet direct noodzakelijk is op
spaarrekeningen (beleggen in deposito’s is op dit moment minder aantrekkelijk). Bij individuele
banken worden alleen tegoeden aangehouden binnen de garantielimieten van De Nederlandse
Bank.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 7 van 23
4. Activiteiten en fondsenwerving 2013
Er zijn in 2013 diverse activiteiten ondernomen en georganiseerd met als doel geldwerving en
het (verder) onder de aandacht brengen van het PWF. Daarbij zijn de richtlijnen van het CBF in
acht genomen.
In alle gevallen betrof het lokale initiatieven van mensen die een sterke betrokkenheid voelen bij
het Prader-Will-syndroom. De rol van het PWF bij deze initiatieven was faciliterend.
Ook in 2013 zijn bedragen tussen 10 en 250 euro ontvangen als periodieke schenkingen; totaal
bijna 3.000 euro.
In 2013 ontving het PWF weer diverse spontane donaties. In totaal ging het om ongeveer
19.000 euro. Gevers waren zowel particulieren als ondernemers uit het hele land.
Een aantal acties verdienen speciale vermelding:

Jan de Wit en Mart Onzia, ouders van Lou met PWS schenken 1.500 euro namens de
Ronde tafel uit België.

De actie Nina heeft 1.120 euro opgebracht. Nina (11 jaar) heeft voor haar broer Peter (18
jaar) met PWS de Dam tot Damloop gelopen.

Annet van Dalen moeder van Gideon (7 jaar) met PWS heeft 865 euro bij elkaar gebracht
door de halve marathon van Terschelling te lopen.

Personeelsleden van Stichting Flore doneerden gul de waarde van hun kerstpakket aan het
PWF. Totale opbrengst is 1.640 euro.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 8 van 23

De actie Venlopen4PWF heeft inmiddels ruim 20.000 euro opgebracht. Jaarlijks wordt in
Venlo een hardloopevenement de ‘Venloop’ georganiseerd. Marleen Jacobs, moeder van
Tiebe (4 jaar) met PWS heeft er een sponsorloop van gemaakt.

Theo Dekker liep voor de derde keer de Vierdaagse van Nijmegen voor het PWF. Guido de
Jong en Roy Albers haakten aan en liepen deze tocht voor de eerste keer. Roy heeft een
zoon Brandon (3 jaar) met PWS. De opbrengst van deze actie was 3.180 euro.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 9 van 23

In juni 2013 startte Frederieke Linthorst (67 jaar) haar sponsoractie. Zij fietste voor
kleindochter Cato en alle kinderen met het Prader-Willi syndroom naar Rome. Tijdens deze
tocht van 1800 km heeft zij een blog bijhouden. Frederieke heeft € 15.458 bij elkaar gefietst
voor het Prader-Willi Fonds.

De familie de Ridder heeft bijna 8.000 euro geschonken n.a.v. een bedrijfsoverdracht.
Tenslotte hebben diverse organisaties en bedrijven het PWF gesponsord via kosteloze
medewerking: PKF Wallast, accountants en belastingadviseurs, door het beoordelen van de
jaarrekening 2013 en Westvest Notarissen door het afwikkelen van de periodieke schenkingen.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 10 van 23
5. Activiteiten en bestedingen 2013
Onderzoek Nijmegen
Motorische Training bij Prader Willi Syndroom (MoTraP).
Dit project onderzoekt de relatie tussen de spierontwikkeling, spierkracht en het leren van
vaardigheden in relatie tot groei en behandeling met groeihormoon bij kinderen met PWS. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door mevrouw drs. L. Reus, verbonden aan de Universiteit van
Nijmegen. Dit project is gestart in september 2008 en mevrouw Reus is op 17 maart 2014
gepromoveerd. Het onderzoek is bekostigd door een cofinanciering van het PWF met Pfizer
Partners in Practice. Het PWF heeft in totaal € 106.000,- verspreid over vier jaren betaald.
Gedurende 2 jaar zijn in totaal 22 kinderen gevolgd door het uitvoeren van 9 metingen per kind.
Professor Ria Nijhuis aan het werk met een kindje met het Prader-Willi-syndroom (PWS)
Dankzij het MoTraP project is binnen het Landelijk Protocol voor Diagnostiek en Behandeling
van Kinderen met Prader Willi Syndroom een duidelijke richtlijn vanuit de kinderfysiotherapie
toegevoegd. De afdeling kinderfysiotherapie van het UMC St Radboud begeleidt kinderen met
PWS en hun ouders vanuit het hele land. Ouders vinden zelf hun weg door informatie op de
MoTraP website of via een informatie folder over kinderfysiotherapie ontvangen bij de Stichting
Kind en Groei.
Naast het proefschrift is er een Nederlandstalig goed leesbaar boekje voor ouders en eerstelijns
kinderfysiotherapeuten over het MoTraP project gemaakt. Het PWF heeft hiervoor een
aanvullende subsidie verstrekt.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 11 van 23
Onderzoek Rotterdam
Onderzoek naar psychiatrische stoornissen bij PWS (PD-studie).
Het is bekend dat mensen met PWS zeer gevoelig zijn voor het krijgen van een psychose. In
2011 is de Stichting Kind en Groei na subsidieverlening van het PWF een onderzoek gestart
naar de aard van deze psychosen. Het PWF heeft een subsidie gekregen van het Fonds
NutsOhra van € 128.800. Het PWF neemt een bedrag van € 100.000 voor haar rekening.
In de PD studie worden kinderen en jong volwassenen tussen de 7-24 jaar met het
Prader-Willi-syndroom (PWS) longitudinaal gevolgd en onderzocht met als doel om
psychiatrische problemen in kaart te brengen.
De aandachtspunten van de studie zijn o.a.:
-
het signaleren op welke leeftijd de symptomen optreden
-
de relatie van genetische oorzaak en symptomen
-
het verloop van de symptomen over de tijd
-
de relatie van symptomen en het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Tevens wordt
gekeken naar het effect van groeihormoon op de ontwikkeling van de verschillende
psychiatrische stoornissen.
Het onderzoek bestaat uit klinische observaties, psychologisch en psychiatrische testen bij het
kind, afname van oudervragenlijsten en een bloedafname bij het kind. Uit het bloedonderzoek
wordt getracht factoren te bepalen die een psychiatrische stoornis kunnen voorspellen
(aminozuren, neopterine, HVA). De kinderen worden gevolgd in hun (psychiatrische)
ontwikkeling, waarbij de beoordelingen 2-jaarlijks zullen worden herhaald.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 12 van 23
De jongvolwassenen komen uit de placebogecontroleerde Transitiestudie naar het effect van
groeihormoon bij uitgegroeide jongvolwassenen met PWS; zij worden 1 jaar na de 1e test
opnieuw beoordeeld.
In 2013 is de tweede testronde gestart om longitudinale data te verkrijgen. Het tweede artikel is
ingestuurd voor publicatie (onderwerp: adaptief functioneren bij kinderen met PWS) en deze
resultaten zijn gepresenteerd tijdens the Gatlinburg conference in Chicago. Het derde artikel
over psychiatrische problemen bij kinderen met PWS wordt op dit moment afgerond. In de
komende maanden zal de tweede testronde worden afgerond en de overige data worden
geanalyseerd en gepubliceerd.
Expertisecentrum
Bevorderen van het tot stand komen van een fysiek en digitaal expertisecentrum.
De afgelopen jaren is er flink aan de weg getimmend om de zorg voor mensen met PWS zo
goed mogelijk te maken. Hierdoor is er per levensfase veel inzicht gekomen in het syndroom:
welke problemen en welke behandelingsmogelijkheden er zijn en welke zorg er nodig is.
Daarnaast is er een schat aan ervaringen, kennis en praktische tips.
Het PWF wil de kwaliteit van leven van mensen met het Prader-Willi Syndroom verbeteren door
het stimuleren van de totstandkoming van een expertisecentrum in Nederland.
IQ healthcare onderdeel van het UMC St Radboud heeft subsidie ontvangen van het PWF en
heeft het project met als doelstelling ‘Het schrijven van een masterplan dat richting geeft aan de
totstandkoming van een fysiek en digitaal expertisecentrum voor mensen met het Prader-WilliSyndroom in Nederland’ uitgevoerd.
Het resultaat van dit project is een masterplan. Dit masterplan bestaat uit verschillende
business cases. Het masterplan geeft inzicht in de wijze waarop vanuit de huidige situatie de
gewenste situatie kan worden bereikt. Op basis van dit richtinggevende plan kan het PWF
meerdere financiers interesseren voor het totaalplan of voor onderdelen daarvan.
Het project is gestart half november 2012 en afgerond eind 2013. De subsidie verstrekt vanuit
het PWF bedroeg 25.600 euro.
Op basis van de resultaten van het masterplan wordt in 2014 verder gewerkt aan de
totstandkoming van een expertisecentrum PWS. Hierbij ligt vooralsnog de nadruk op het digitale
expertisecentrum. Het PWF heeft begin 2014 aan IQ healthcare opdracht verstrekt dit proces
nog een jaar te begeleiden. Tevens wordt voorzien dat het fonds de ontwikkeling nog 3 jaar
financieel (en inhoudelijk) zal ondersteunen. Daartoe is een bestemmingsreserve van 75.000
euro gevormd, te besteden in 2014 tot en met 2016.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 13 van 23
Mobiel biofeedbacksysteem.
Baby's met Prader-Willi-syndroom zijn meestal heel slap en huilen weinig. Daardoor hebben ze
moeite met het zichtbaar of hoorbaar maken van hun gemoedstoestand. Dat maakt het voor
ouders extra moeilijk om te herkennen hoe het met hun kindje gaat.
Maar er komt hulp. De Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven
hebben een technisch hulpmiddel ontwikkeld waarmee ouders hun kindje met Prader-Willi
syndroom beter kunnen begrijpen.
Met behulp van een draagbaar apparaatje wordt gemeten of het kindje op de ouders en op de
omgeving reageert. Het kan heel goed zijn dat er aan het kindje geen reactie te zien is, maar
dat het lichaam toch reageert. Dit apparaatje heet een mobiel biofeedback systeem. Het is de
bedoeling dat dit apparaatje wordt doorontwikkeld tot een mobiele app voor de smartphone,
waarmee ouders zelf de gemoedstoestand van hun kind kunnen 'lezen'. Met deze app kan het
contact tussen ouder en kind al in een heel vroeg stadium worden bevorderd. Dit zal de
hechtingsrelatie zeer ten goede komen.
Het PWF heeft zich gecommitteerd de eerste fase van de ontwikkeling van dit hulpmiddel
volledig te financieren (4.500 euro; zie bestemmingsfonds). De overeenkomst is begin 2014
getekend. Medio 2014 zullen afspraken met beide universiteiten worden gemaakt over
gedeeltelijke financiering door het PWF van het vervolg van deze studie (zie
bestemmingsreserve).
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 14 van 23
6. Financiën
In bijlage 1 is het financiële verslag van de stichting opgenomen. Er is een positief resultaat
geboekt van 62.835 euro. Het resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
7. Vooruitblik 2014
In 2014 zal de eerste fase van het digitaal expertisecentrum PWS de lucht ingaan. Dit is een
gezamenlijk initiatief van het Prader-Willi Fonds, UMC St Radboud te Nijmegen, Stichting Kind
en Groei te Rotterdam, Maastricht Medisch Universitair Centrum te Maastricht en de PraderWilli/Angelman Vereniging. Het Prader-Willi Fonds is (vooralsnog de enige) financier en treedt
naar buiten toe op als opdrachtgever.
Verder zal duidelijk moeten worden welke organisatorische vorm het expertisecentrum PWS
gaat krijgen.
Er komen bij het PWF steeds vaker subsidieverzoeken binnen. De gevraagde bedragen
overstijgen de beschikbare middelen ruimschoots. Er moeten daarom prioriteiten worden
gesteld. Naar aanleiding hiervan zal het bestuur van het PWF in nauw overleg met het College
van Deskundigen richting geven aan een onderzoeksagenda.
Ook voor 2014 blijft gelden dat door de vele spontane sponsoractiviteiten het maken van draaien handboeken heel actueel blijft. Evenals het opzetten van het PR-beleid en het werven van
vaste donateurs en het benaderen van vermogensfondsen.
Delft, 30 juni 2014
Ir. J.A.E.I. Hoenders,
Voorzitter
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 15 van 23
Bijlage 1
Financieel Jaarverslag 2013
Bijlage 1.1. Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming; met vergelijkende cijfers op 31 december 2012; in €)
31 december 2013
31 december 2012
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
Voorraden
Vorderingen en
overlopende activa
Effecten
Liquide middelen
0
0
0
32.200
64.814
0
0
240.414
241.052
Totaal activa
272.614
305.866
272.614
305.866
31 december 2013
31 december 2012
Passiva
Reserves en Fondsen
Reserves
* Continuïteitsreserve
* Bestemmingsreserve
* Herwaarderingsreserve
* Overige reserve
17.000
93.500
0
100.414
30.000
0
0
122.579
210.914
152.579
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
4.500
215.414
0
28.600
28.600
0
152.579
0
57.200
96.087
Totaal passiva
272.614
305.866
Fondsen
* Bestemmingsfonds(en)
Voorzieningen
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 16 van 23
Bijlage 1.2. Staat van baten en lasten over 2013
(met cijfers uit de begroting 2013 en vergelijkende cijfers over 2012)
Werkelijk 2013
-€Baten:
* Baten uit eigen fondswerving
* Baten uit gezamenlijke acties
* Baten uit acties van derden
* Subsidies van overheden
* Rentebaten & baten uit beleggingen
* Overige baten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
* Kosten eigen fondswerving
* Kosten gezamenlijke acties
* Kosten acties derden
* Kosten verkrijging subs. overheden
* Kosten van beleggingen
Begroot 2013
-€-
62.341
3.211
37
65.589
66.500
3.000
69.500
128.764
1.622
3.529
757
134.672
0
50.000
28.600
1.600
-
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten
Werkelijk 2012
-€-
3.000
-
1.154
-
1.600
1.154
2.754
3.000
2.500
55.500
1.154
1.311
31.065
62.835
14.000
103.607
Bestemming saldo 2013
Toevoeging/onttrekking aan:
*Continuïteitsreserve
*Herwaarderingsreserve
*Overige reserve
*Bestemmingsfonds(en)
*Bestemmingsreserve (saldo 2013)
Totaal toevoeging
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
0
0
0
0
62.835
62.835
Jaarverslag 2013
Pagina 17 van 23
Bijlage 1.3. Toelichting op de balans
Liquide middelen:
Deze staan per 31 december 2013 ter vrije beschikking en zijn als volgt samengesteld:
2013
Lopende rekeningen
Spaarrekening
Totaal
2.277
238.137
240.414
2012
6.187
234.865
241.052
Reserves en fondsen:
Continuïteitsreserve:
Het bestuur heeft besloten de continuïteitsreserve naar beneden bij te stellen van
€ 30.000 naar € 17.000, gebaseerd op de jaarlijks terugkerende kosten (ca. €
2.000) en 15% risico in de verplichtingen die in projecten zijn aangegaan (15%
van ca. € 100.000). Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:
2013
2012
Stand op 1 januari
Bij: toevoeging uit resultaatbestemming
Af : naar overige reserves
30.000
-13.000
30.000
-
17.000
30.000
Stand op 31 december:
Bestemmingsreserve:
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:
Stand op 1 januari
Bij: toevoeging overige reserves
Bij: toevoeging resultaat 2013
Stand op 31 december:
2013
2012
0
30.665
62.835
93.500
0
0
0
-
Het project Eindhoven betreft de tweede fase van een mobiel
biofeedbacksysteem. Het fonds heeft de intentie 1/3 van de
ontwikkelkosten te dragen (€ 55.000).
Het fonds wil het tot stand brengen van het digitale
expertisecentrum ondersteunen in 2014 tot en met 2016 met
resp. 35.000, 20.000 en 20.000 euro.
Overige reserve:
Het verloop van de overige reserve is als volgt:
2013
Stand op 1 januari
Bij: toevoeging uit resultaatbestemming
Bij: toevoeging uit continuïteitsreserve
Af: onttrekking tbv. Bestemmingsreserve
Af: onttrekking tbv. Bestemmingsfonds
Stand op 31 december:
122.579
0
+13.000
-30.665
-4.500
100.414
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 18 van 23
2012
18.972
103.607
0
0
0
122.579
Bestemmingsfondsen:
Het fonds is eind 2013 in onderhandeling met de TU Eindhoven
voor de financiering van de eerste fase van een mobiel biofeedbacksysteem. Begin 2014 zal de overeenkomst gesloten worden.
Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt:
Stand op 1 januari
Bij: toevoeging overige reserve
Stand op 31 december
Langlopende schulden:
De langlopende schulden betreffen projecten.
Stand op 1 januari
Bij: nieuwe projectverplichtingen
2013
0
4.500
4.500
2013
- 28.600
28.600
114.400
0
57.200
57.200
2013
28.600
0
0
0
0
2012
96.050
0
37
0
0
Stand op 31 december:
28.600
96.087
Projectschulden:
Stand op 1 januari
Bij: toevoeging
Af: betalingen
Stand op 31 december:
2013
153.250
0
96.050
2012
184.850
58.600
60.200
57.200
153.250
Af: naar kortlopende schulden
Stand op 31 december:
Kortlopende schulden:
Projectschulden
Belastingen
Crediteuren
Overige schulden
Overlopende passiva
57.200
0
2012
Projectschulden:
De in 2014 te betalen projectschulden bedragen € 28.600 (zie kortlopende schulden);
het voor de jaren daarna te betalen bedrag bedraagt € 28.600 (zie langlopende
schulden); totaal € 57.200 per 31 december 2013.
Per project toegelicht:
1: Nijmegen € 0 (2012: € 13.250)
Het aandeel in de financiering van de kosten voor de stichting bedraagt € 106.000.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode 2008 tot en met 2012. Het resterend
bedrag is in 2013 betaald.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 19 van 23
2: Rotterdam € 57.200 (2012: € 114.400)
Het totale bedrag is € 228.800. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode 2011 tot
en met 2014. De laatste termijn van 28.600 euro is verschuldigd in 2015. De
projectschuld omvat het gehele nog te betalen bedrag waartoe de Stichting zich heeft
verplicht. Hiervan is in 2013 betaald € 57.200.
Van Nuts Ohra wordt specifiek voor dit project een bijdrage ontvangen van € 128.800;
hiervan is € 32.200 in 2014 nog te ontvangen. Het overige deel van de verplichting is
gedekt via eigen fondsenwerving.
Bijlage 1.4. Toelichting lastenverdeling
(toelichting op de staat van baten en lasten)
Kosten eigen fondsenwerving
€ 1.600 (2012: € 1.154; begroot 2013: € 3.000)
De kosten betreffen publiciteit en reclame.
Kosten beheer en administratie € 1.154 (2012: € 1.311; begroot 2013: € 2.500)
De kosten bestaan uit:
-
onderhoudskosten web
€
152
-
contributies
€
517
-
kantoorkosten
€
0
-
overige bestuurskosten
€
485.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 20 van 23
Bijlage 1.4 Toelichting lastenverdeling
Lasten
Lasten
Lasten t.b.v. de doelstelling
Eindhoven
Nijmege
n
Rotterdam
Beheer en
administratie
Lasten i.v.m. de werving van baten
Expertise
centrum
Eigen
fondsen
-werving
Gezamenlijke
acties
Acties
derden
Subsidie
s
Totaal
2013
Begroot
2013
Totaal
2012
Beleggingen
28.600
Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
1.600
1.154
1.154
1.154
1.311
1.154
2.754
31.065
1.600
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene
kosten
Afschrijving en rente
Totaal
et zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
en van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
1.600
Jaarverslag 2013
Pagina 21 van 23
Bijlage 1.5. Grondslagen voor bepaling waarde en resultaat
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ 650). De activa en passiva zijn gewaardeerd op
nominale waarde.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn eventueel aangepast ter bevordering van de vergelijkbaarheid.
Continuïteitsreserve
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat het fonds ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Bestemmingsreserve
Een bestemmingsreserve wordt gevormd indien het bestuur voornemens is aan derden een
deel van de middelen voor een specifieke bestemming toe te zeggen in overeenstemming met
de doelstelling waarvoor het fonds in het leven is geroepen.
Bestemmingsfonds
Een bestemmingsfonds wordt gevormd indien het bestuur heeft besloten aan derden een deel
van de middelen voor een specifieke bestemming toe te zeggen in overeenstemming met de
doelstelling waarvoor het fonds in het leven is geroepen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
De mutatie van het vermogen wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee
verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij
voorzienbaar zijn. Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst als overige baten,
andere baten worden verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende baten
zullen worden ontvangen.
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 22 van 23
Bijlage 1.6. Beoordelingsverklaring
BEOORDELINGSVERKLARING
Aan: Stichting Prader-Willi Fonds
Opdracht
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Prader-Willi
Fonds te Delft beoordeeld. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van
financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard
en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een
beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate
van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting Prader-Willi Fonds per 31 december
2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Delft, 30 juni 2014
PKF Wallast
Mr. A.A. Meulman RA
Het PWF zet zich in voor het werven van middelen voor onderzoek en projecten die de kwaliteit
van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-syndroom bevorderen.
Jaarverslag 2013
Pagina 23 van 23