Agenda van de ALV van 9 mei 2014

Algemene Ledenvergadering (ALV)
9 mei 2014
Wageningen, gebouw Lumen, zaal Lumen I en II
Tijd: 15.00-16.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2013
4. Sociaal jaarverslag 2013
5. Financieel jaarverslag 2013 en kascontrole
6. Begroting 2014
7. Huishoudelijk Reglement
8. Bestuursmutaties
9. Visie op de toekomst
10. Werven van jonge leden
11. Vooruitblik activiteiten
12. Rondvraag
13. Sluiting