Jaarverslag klachten 2013

Algemeen Bestuur (openbaar)
26-6-2014
Agendapunt: Ia
Bestuursvoorstel
Onderwerp
Jaarverslag klachten 2013
Status
Informerend
Gevraagd besluit
Kennisnemen van het Jaarverslag klachten 2013
Verantwoordelijke
portefeuillehouder bestuur
Bijlagen
R.J. van der Zwaag
Jaarverslag klachten 2013
1. Aanleiding
Volgens artikel 2 van de Externe klachtenregeling Veiligheidsregio Zeeland 2012 dient de
directeur jaarlijks het jaarverslag van de klachten en de afdoening daarvan ter kennis te
brengen van het Dagelijks Bestuur. Aan de orde is nu het Jaarverslag 2013. Een
geanonimiseerde versie van het Jaarverslag 2013 dient door het Dagelijks Bestuur ter kennis te
worden gebracht van het Algemeen Bestuur.
2. Wettelijk kader en/of eerdere besluitvorming
Externe klachtenregeling Veiligheidsregio Zeeland 2012
3. Financiën
Financiële consequenties:
Niet van toepassing
Dekking uit:
Niet van toepassing
4. Consequenties
Operationele consequenties:
Niet van toepassing
Consequenties voor
gemeenten:
Overige consequenties:
Niet van toepassing
Niet van toepassing
5. Communicatie
Een geanonimiseerde versie van het Jaarverslag klachten 2013 wordt ter informatie
geagendeerd voor het Algemeen Bestuur.
Besluit Algemeen Bestuur
Registratienummer:
Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur
Datum:
Pagina 1 van 1