Agenda jaarvergadering 25-09-2014

Secretariaat:
Ria v. Leeuwen-Raaphorst
Vredebestlaan 50
2685 AM Poeldijk
Tel: 0174-248633
[email protected].nl
ALGEMENE LEDENVERGADERING HV VERBURCH 2014
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering, welke wij houden op donderdag
25 september 2014 in de Kees Breumelhofzaal van J.v.d.Valk Sporthal. Aanvang 21.15.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opening door de voorzitter.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Notulen jaarvergadering 2013.
Jaarverslag secretaris en wedstrijdsecretaris
Jaarverslag Technische Commissie (Jeugd Commissie)
Jaarverslag penningmeester (wordt op de avond gegeven).
- Kascontrole - Kascontrole-commissie.
- Begroting 2014/2015.
6a. Voorstel :Aanvulling op het reglement:
Alle leden zijn verplicht om een minimum aantal loten voor de Grote Clubactie te verkopen.
7. Bestuursverkiezing:
- Rob Altena stopt, Connie Enthoven wordt Interim Voorzitter
- Namens TC komt Corina v.d. Meer in het bestuur.
- Ria v. Leeuwen stopt als secretaris. Karin Heemskerk neemt taak over.
Eventuele kandidaten en tegenkandidaten voor de respectievelijke functies kunnen door de
leden tot 24 uur voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
Kandidatenlijsten dienen ondertekend te zijn door tenminste tien stemgerechtigde leden.
8. Verslagen van Activiteitencommissie, kledingcommissie, sponsorcommissie en
toernooicommissie.
9. Erelidmaatschap Dhr. E.v.d. Sande,
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
HET BESTUUR
P.s: Vanaf 18-09-2014 staan de vergaderstukken op de site: www.hv-verburch.nl .