Verbinden vanuit diversiteit - Bind

Verbinden vanuit
diversiteit
Krachtgericht sociaal werk in
een context van armoede en
culturele diversiteit
Studievoormiddag 6 juni 2014
Het verhaal van Ahmed
2-6-2014
Een zoektocht met vele
partners
2-6-2014
Partners
• De Sloep vzw
• De Touter, IVCA Antwerpen,
Samenlevingsopbouw Antwerpen,
Inloopteam Samik, CAW De Mare,
Vluchtelingenwerk PSC, OCMW Antwerpen,
Mindspring, Netwerk Cultuursensitieve zorg,
Straathoekwerk Antwerpen
• Vadergroep ‘Arm in Arm’, vrouwengroep van
het inloopteam Samik
2-6-2014
Onderzoeksvraag
2-6-2014
Wat is…?
• Professioneel handelen in een
context van armoede en
superdiversiteit?
• Sluit ons professioneel
referentiekader nog voldoende aan
bij de veranderingen in de
samenleving en bij onze cliënten?
2-6-2014
Wat is…?
• Goede zorg?
• “Hulp- en dienstverlening die door de
ontvanger van die hulp-en
dienstverlening ervaren wordt als
weldadig en helpend” (Wilkens,
2012).
2-6-2014
Divers-sensitief handelen
• Welk complex geheel van
competenties is nodig om effectief en
gepast te handelen in de interactie
met mensen die verschillend zijn van
jezelf?
2-6-2014
Wat al in onze
gereedschapskoffer zit
2-6-2014
Professionele kennis
• Kennis over hulp- en dienstverlening
• Kennis over rechten en voorwaarden
• Kennis over sociale en
psychologische processen en
problemen
• Methodische en technische kennis
2-6-2014
Basishouding
• Krachtig instrument in een context
van diversiteit om tot de opbouw van
een vertrouwensrelatie te komen en
een open en gelijkwaardige dialoog
te kunnen voeren
2-6-2014
Basishouding
• Open en respectvolle houding:
Het is belangrijk om respectvol naar de
mens te gaan, niet veroordelend, en te
vragen: ‘Wat speelt er mee voor jou?’ Je
mag niet veroordelen. Je weet niet genoeg
over de context. (Sociaal werker,
focusgroep)
2-6-2014
Basishouding
• Je willen (en kunnen) verplaatsen in
het perspectief van andere mensen:
Veel mensen hebben zo het idee van dat ze
profiteren en dat ze naar hier komen voor geld. Ik
denk dan altijd bij mezelf: ‘Als je nu zelf twee
seconden in die mensen hun plaats zou staan en je
zou daar in Syrië zitten, en alles wordt daar
afgenomen van u. Wat zou jij doen? Jij zou toch
ook hetzelfde doen? Jij zou dat ook willen.’ (Sociaal
werker, De Sloep vzw)
2-6-2014
Overwin die
handelingsvrees!
2-6-2014
Handelingsvrees
• Geconfronteerd met mensen die erg
van de sociaal werker verschillen,
kennen nog veel professionals een
soort van handelingsvrees
• Nochtans is vanuit sterke
basishouding en met professionele
kennis al veel mogelijk
2-6-2014
Handelingsvrees
• ‘Ik ken daar niets van’ is een angst die
hulpverleners vaak ervaren. Die moet je gewoon
van je afschudden. Daar loopt het mis, bij die
angst. Wij merken soms dat mensen naar onze
organisatie worden gestuurd omdat ze een
andere taal of een andere cultuur hebben maar
dat zij met vragen zitten die niet bij onze werking
horen. Er zijn veel hulpverleners die er niet willen
aan beginnen. Waarom kunnen zij wel werken
met problematieken van Belgische mensen?
(Sociaal werker, focusgroep)
2-6-2014
Handelingsvrees
• Nieuwsgierig zijn en bevragen:
‘Durf door te vragen bij dingen die je
opvallen of die je altijd al wilde weten’
(Stalenhoef, 2009).
2-6-2014
Nieuw materiaal voor de
gereedschapskoffer
2-6-2014
Aandacht voor de
specifieke leefwereld
2-6-2014
Aandacht voor de specifieke
leefwereld
• De impact van migratie:
‘Migratie brengt bijna altijd migratiepijn met
zich mee. Zowel bij gedwongen migratie als
bij migratie uit vrije keuze laten mensen
dierbaren achter en bekende,
vanzelfsprekende manieren van leven’.
• Acculturatie: een stressvol
aanpassingsproces
2-6-2014
Aandacht voor de specifieke
leefwereld
• De impact van armoede:
Mensen in armoede hebben weinig macht
om het eigen leven vorm te geven en
krijgen weinig erkenning voor wie ze zijn.
• De impact van discriminatie:
Ik mocht niet pauzeren met autochtone
mensen. Dat brengt veel frustratie en
moeilijkheden. Het brengt je in stress omdat
je niet gelijk behandeld wordt zoals de
2-6-2014
ander. (Cliënt, focusgroep)
Inzicht in de werking van
verschil
2-6-2014
Inzicht in de werking van
verschil
• Vertrekken vanuit gelijkenissen is
een belangrijk handelingsprincipe
• Inzicht in werking van verschillen is
daarbij noodzakelijk
2-6-2014
Inzicht in de werking van
verschil
• 3 vormen van verschil die de hulpen dienstverlening beïnvloeden
– De verschillen in mogelijkheden
(kapitaal zoals kennis van taal en
samenleving) tussen professional en
cliënt
– De verschillen in maatschappelijke
positie
– De verschillen in culturele
2-6-2014
referentiekaders
Verschillen in
maatschappelijke positie
2-6-2014
Verschillen in maatschappelijke
positie
• Tussen groepen en gemeenschappen
heerst er een reële ongelijkheid (bv.
tussen mannen en vrouwen,
geschoolden en ongeschoolden)
• Lidmaatschap van een bepaalde
groep bezorgt individuen een
structureel voor- of nadeel
2-6-2014
Verschillen in maatschappelijke
positie
• Elk individu is verbonden met
verschillende groepen
• Het is het knooppunt waar
verschillen (gender, etniciteit,
seksuele voorkeur, klasse) elkaar
kruisen en beïnvloeden dat mee de
maatschappelijke positie van mensen
bepaalt
2-6-2014
Verschillen in maatschappelijke
positie
• Wie tot een dominante groep
behoort, ervaart het eigen gedrag en
de eigen betekenissen als objectief,
normaal en neutraal
• Wie tot een minderheidsgroep
behoort, moet opboksen tegen het
idee dat zijn of haar gedrag en
manier van leven ‘afwijkend’ is
2-6-2014
Verschillen in maatschappelijke
positie
• De rol erkennen die
maatschappelijke verschillen spelen
is belangrijk
– Opschorten oordeel
– Bewust zijn van de sterke werking van
verschillen
– Reduceer een persoon nooit tot het
lidmaatschap van één groep
2-6-2014
Verschillen in culturele
referentiekaders
2-6-2014
Verschillen in culturele
referentiekaders
• Sociale groepen produceren
‘werkelijkheidsdefinities’ of cultuur
(Van Dijk, 2010)
• Referentiekaders: ‘wij doen dat zus
of wij doen dat zo’
• Verworven via socialisatie en via
keuze: elk individu komt in
aanraking met verschillende culturele
referentiekaders
2-6-2014
Verschillen in culturele
referentiekaders
• Bewust zijn als sociaal werker dat er
altijd meerdere modellen en visies
bestaan
• Denken in meervoud & reflexief zijn
• Referentiekader van cliënt exploreren
is belangrijk (bepaalt mee hoe
problemen worden verwoord en
welke oplossingen werkend kunnen
zijn).
2-6-2014
Kritische zijn voor de
samenleving
2-6-2014
Meervoudig kijken naar
complexe thema’s
• Culturalisering:
De eenzijdige focus op ‘de cultuur’ van
cliënten van buitenlandse herkomst houdt
een belangrijk gevaar in: de complexe
armoedesituatie wordt dan snel gereduceerd
tot een cultureel probleem.
2-6-2014
Meervoudig kijken naar
complexe thema’s
• Integratie:
België heeft een rare visie op integratie, een
heel specifieke, onrealistische visie: ‘Je mag
hier komen als je je volledig aanpast.’ Als je
echt wil spreken over integratie, moet je als
Belgische groep, om het zo te zeggen, je
ook aanpassen aan de nieuwkomers, en dat
vind je echt nergens terug(Sociaal werker,
focusgroep).
2-6-2014
Meervoudig kijken naar
complexe thema’s
• Krachtgericht kijken als antwoord op
het negatieve maatschappelijke
discours ten aanzien van migranten
• Ook de dominante groep staat voor de
uitdaging te accultureren
• Signaleren van noodzaak tot
empowerend beleid: de ontvangende
samenleving kan het verschil maken als
zij kansen biedt aan jongeren in het
onderwijs en op de arbeidsmarkt (Crul,
2-6-2014
2013)
Omgaan met diversiteit
Handelingsprincipes
2-6-2014
Omgaan met diversiteit:
handelingsprincipes
• Samenwerking en dialoog als
uitgangspunt
• Basishouding
• Krachtgericht kijken
• Kritisch zijn voor de samenleving
• Aanscherpen communicatieve
vaardigheden (pragmatische benadering)
2-6-2014
Het verhaal van Ahmed
2-6-2014