Inleiding: Frans Rutjes

Decentralisaties Sociaal
Domein en de gevolgen voor
de P en O functie
Eindfeest De Kanteling
25 maart 2014
Frans Rutjes
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inhoud
1. 3 decentralisaties: Inhoud en planning
2. Specifieke onderwerpen met p en o effect
Doorpraten in 3 workshops
• Positionering p en o
• Hoe invoering organiseren
• professionalisering
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Participatiewet: Wat verandert er?
1. Geen nieuwe instroom in de sociale
werkvoorziening, afbouw door (natuurlijke)
uitstroom
2. Beschut werk (30.000 plekken)
3. Wajongeren met arbeidsvermogen naar
gemeenten, incl. herkeuring huidige
Wajongers
4. 125.000 banen mensen arbeidsbeperking (en
quotumregeling als back-up)
5. Ontschot budget voor re-integratie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat willen gemeenten bereiken?
• zo veel mogelijk mensen doen actief mee
• het liefst bij een gewone werkgever
• werkgevers maken banen en zouden meer
verantwoordelijkheid moeten tonen
• geen concurrentie tussen verschillende
doelgroepen
• kansen en mogelijkheden burgers en
werkgevers staan voorop
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nieuwe instrumenten voor gemeenten
- Vraaggerichte aanpak: vraag van de
werkgever is leidend
- Selectie kandidaat door gemeente
- Loonwaardemeting op de werkplek
- Werknemer in dienst (CAO of ten minste wml)
- Tussen 30% en 80% loonwaarde:
loonkostensubsidie voor de werkgever
- Aanpalend: no risk polis, werkplekaanpassing,
jobcoach/begeleiding, etc.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Tijdsplanning en ondersteuning
Participatiewet in recordtijd door Tweede Kamer
35 bestaande arbeidsmarktregio’s
Ondersteuning door programmaraad: Rijk, UWV,
VNG, Divosa, en Cedris.
Daarnaast de werkkamer: VNG, Rijk, werkgevers
en werknemers. Bieden ondersteuning t.b.v
inrichting werkbedrijven.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
D2: Stelselherziening Jeugd
Voor en na de jeugdwet:
Transitie jeugdzorg
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OUD
NIEUW
Rijk
AWBZ
J-LVG en
PGB voor JLVG / J-GGZ
ZorgverZekeringswet
Rijk
Gesloten
jeugdzorg
J-GGZ
AWBZ
Zorgverzekeringswet
Gemeenten
Wet Publieke Gezondheid
•
Jeugdgezondheidszorg
Provincie / stadsregio
Wet op de jeugdzorg
Ambulante zorg, dagbehandeling, open residentiële zorg,
pleegzorg, spoedeisende zorg, jeugdbescherming en
jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg
Gemeenten
Wmo, Wpg, Wet op de jeugdzorg
(CJG)
Jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, licht
ambulant
Nieuwe jeugdwet
•
opvoed- en opgroeiondersteuning,
•
Begeleiding
•
Persoonlijke verzorging
•
Ambulante zorg
•
12- en 24 uurszorg
•
Spoedeisende zorg
•
Gesloten jeugdzorg
•
Jeugdbescherming & jeugdreclassering
Wet Passend Onderwijs
Aangepaste Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vernieuwen: waar toe?
Aandacht kwaliteit gewone opgroeien/opvoeden
Voldoende aanbod en kwaliteit van laagdrempelige
zorg in eerste lijn
Terugdringen gebruik gespecialiseerde zorg
Integraal aanbod, geen sectoraal aanbod
Zicht op effectiviteit
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nieuwe jeugdwet
- Opdracht aan gemeenten: beleidsplan en
verordening tbv preventie, jeugdhulp,
kinderbescherming en jeugdreclassering
- Kwaliteit aanbieders, toezicht inspectie
- Positie clienten (eigen kracht, hulpplan, PGB,
vertrouwenspersoon, klachtrecht)
- Verantwoordelijkheid Rijksoverheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Planning en ondersteuning
Jeugdwet al in Staatsblad
Nog twee AMvB’s onderweg.
Transitiebureau jeugd: www.voordejeugd.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Hangijzers:
Transitieplannen per regio t.b.v. regionale
samenwerking volop in uitvoering.
Spoorboekje met focuslijst 2014
Bv. Toegang, regionale inkoop, bedrijfsvoering
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
D3: Wmo
Wat doen gemeenten al:
huishoudelijke hulp, maatschappelijke opvang,
ondersteuning vrijwilligers, woningaanpassingen,
vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen, welzijnswerk.
Wat wordt nieuw:
Begeleiding
opvang gevolgen extramuralisering.
7. Wmo
in van
cijfers
Vereniging
Nederlandse Gemeenten
Mensen:
350.000 mensen met huishoudelijke hulp
300.000 mensen met rolstoel/scootmobiel
600.000 mensen met pas voor taxibus/belbus
125.000 mensen met woningaanpassingen e.d.
Middelen:
In Wmo gaat nu ruim 4 miljard om,
waarvan 1,3 miljard huishoudelijke hulp
Dat wordt een kleine 10 miljard.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat is de functie Begeleiding in de AWBZ?
•
Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psychogeriatrisch of psychiatrisch probleem
•
•
Matige of ernstige beperkingen
•
•
•
Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer
Doel: bevorderen zelfredzaamheid teneinde opname of verwaarlozing te
voorkomen
Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding)
Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat voor activiteiten?
ONDER MEER:
• woonbegeleiding
•
• praktische pedag. thuishulp
•
en gezinsondersteuning (PPG)
• begeleiding tijdens voorgezet
speciaal onderwijs
• thuisbegeleiding
sport voor verstandelijk beperkten
•
vakantie activiteiten voor verstandelijk
beperkten
•
belevenis- en uitgaanscentrum
•
activerende psychiatrische thuiszorg
• dagactiviteiten voor GGZ (DAC) •
• dagbesteding voor verstandelijk •
beperkten
• logeerhuizen
zaterdagopvang voor kinderen met
verstand. beperking
•
inloophuizen
begeleiding bij rehabilitatietrajecten
verslaafden
ontmoetingsgroepen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wetsontwerp WMO 2015
Prestatievelden verdwijnen
Voortaan maatwerk of collectieve voorziening
Verordening (proces) en beleidsplan (inhoud)
PVB verplicht via SVB
Overgangsrecht
Toezicht op kwaliteit door inspectie tijdelijk
Tijdspad kritiek
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Planning
Wetsvoorstel in behandeling bij Tweede Kamer:
tweede schriftelijke ronde tot 3 april 2014.
Tempus fugit…
Stappenplan op www.invoeringwmo.nl
Zevenmijlslaarzen dringend gewenst…
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuning
Transitiebureau WMO: VWS en VNG.
www.invoeringwmo.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Impact op P en O functie
inkoop
sociale wijkteams/netwerksamenwerking
keukentafel gesprekken
Interne samenhang
externe samenwerking
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inkoop: enkele aspecten
Make or buy? Hoofdregel: buy.
Dat betekent: (europees) aanbesteden.
En soms: subsidieren.
Van uurtje factuurtje naar outputfinanciering:
innovatie.
Specialistische zorg(aanbieders): regionaal tot
landelijk inkopen.
Veel specialistische kennis vereist.
Lange boodschappenlijst, laag budget.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Sociale wijkteams: toegang
Gekanteld werken betekent: samenwerken. En
inzet sociaal netwerk.
(erg) Populair model: sociale wijkteams.
Maar je kan de toegang ook anders organiseren.
Make or buy? Gemeentelijke regie vraagt andere
rol. Niet echt nieuw. Blijft wel moeilijk.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Keukentafelgesprekken
Andere manier van werken
Vraagt veel van medewerkers
En van de organisatie!
Van:
claims beoordelen,
polis en zorgplicht,
indiceren en
verantwoorden
WMO
naar:
In gesprek met de burger,
over diens beperkingen,
en het gewenste resultaat:
aan de keukentafel
AWBZ
De
Kanteling
Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Samenhang 3D: thema’s
• Wet Passend Onderwijs
• Samenhang arbeidsmatige dagbesteding en
beschut werk Wsw
• Doelgroepen vervoer
• Cumulatie van maatregelen
• Organisatie Bedrijfsvoering
• Opdrachtgeverschap
• Regionalisering
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Externe samenwerking
Decentralisatieparadox:
Dicht bij de burger vraagt om kleinschaligheid en
maatwerk.
Specialistische zorg vraagt om schaalvergroting
en samenwerking.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Tot slot: al uw vragen beantwoord?
Vast niet: er is nog veel meer te vertellen...
En te lezen op www.vng.nl/decentralisaties
www.voordejeugd.nl
www.invoeringwmo.nl