klikken voor de nieuwsbrief van 25 september 2014

N i e u w s b r i e f
RK bs de Sprong
Schooljaar 2014 – 2015, 25 september 2014
Agenda
24-9
29-9
01-10
10-10
Start
kinderpostzegels
Oudervereniging
Start
Kinderboekenweek
Team studiedag;
kinderen vrij
Welkom !!!
De volgende kinderen zijn 4
jaar geworden en starten bij
ons op school:
Silke v/d Steen (1 sept)
Jaylin Niekoop, Jaylinn de
Jong en Mees de Roo (10
sept), Laura vd Heide (16
sept)
Wij wensen jullie allemaal
een hele fijne tijd toe op
school.
Bijlage:
wijzigingen schoolkalender
(nieuwsbrief 27 augustus)
fotoalbum:
http://www.desprongjdw.mij
nalbums.nl/
Het wachtwoord is
XXXXXXX
Colofon
Nieuwsbrieven geven we op
donderdag met de kinderen
mee. Meld berichten voor de
nieuwsbrief via het
schoolmailadres.
De directie beslist over de
plaatsing van de artikelen. De
nieuwsbrieven staan ook op
de website van de school:
www.rkbsdesprong.nl
Verkeerssituatie rondom
school
We merken dat het steeds
drukker wordt om school heen
tijdens de breng- en haal
momenten. Door het kriskras
parkeren van auto’s en
dergelijke wordt het een
onoverzichtelijk iets. Dat werkt
de onveiligheid voor de
kinderen in de hand. Zij hebben
niet het overzicht van een
volwassene. Samen met de
ouders moeten we er voor
zorgen dat het voor iedereen
rondom school een
verkeersveilige situatie is. Op
korte termijn gaan we als
school al een aangepaste
ingang maken (zie verderop in
de nieuwsbrief). Daardoor
hopen we de stromen al een
beetje overzichtelijker (en dus
veiliger) te maken. Aan de
ouders/verzorgers vragen we
dringend om ook hun steentje
bij te dragen op de volgende
manieren:
>Parkeer de auto het liefst op
de ventweg of anders op een
plek waardoor de veiligheid niet
in het geding is.
>Fiets niet over de stoep, voor
lopende kinderen en ouders
vraagt dat om problemen (geef
het goede voorbeeld!)
Eerste aanzet plein –
verkeersplein
Deze week is er begonnen met
een eerste versiering op het
nieuwe schoolplein. Door een
bijdrage van het wijkpanel
(WAARVOOR DANK!) komt er
een verkeersplein op een
gedeelte van het plein. De
kinderen kunnen dan naar
hartenlust oefenen en spelen
met verkeerswegen. Wegen en
rotondes zijn aangebracht op
de tegels. Het ziet er mooi en
uitnodigend uit. Door de regen
is het werk gestopt en wordt
het volgende week afgemaakt.
Het is een eerste stap voor een
algemene aanpak van de beide
schoolpleinen. We willen nieuwe
speelplekken maken en
bestaande weer opknappen. Dit
alles vergt een forse investering
waarvoor binnen een
schoolbegroting geen geld
beschikbaar is. We zullen dan
ook binnenkort met een plan
komen om geld bij elkaar te
halen voor het opknappen van
het plein. We willen
bijvoorbeeld allemaal weer
graag de schommel en de
ballenkorf terug. Dat kunnen
we niet alleen, we hopen dat er
dan ook flink wat ouders zijn
die ons hier bij willen helpen.
Houd onze nieuwsbrieven maar
in de gaten.
Nieuwe fietsenstalling
We zijn druk bezig om ook de
fietsen een nieuwe plek te
geven op het schoolplein. De
huidige kleine toegang tot de
tijdelijke fietsenstalling is verre
van ideaal. Alle fietsen krijgen
voortaan een plek bij de grote
ingang van het plein aan de
Pasteurweg. Met kleur geven
we aan welke rekken voor
welke groepen zijn bestemd.
Groen: groep 7 en 8
Rood: groep 5 en 6
Blauw: groep 3 en 4
Geel: groep 1 en 2 (kleuters)
Dit gaan we met de kinderen
bekijken en oefenen. Ook
spreken we dan meteen alle
bekende regels door:
- Afstappen voor het hek
- Lopen op het plein
- Fiets netjes wegzetten
Het grote hek staat dan open
tot 8.35 uur. Daarna gaat het
op slot. Zodoende houden we
toch een goede en veilige plek
voor de fietsen. Blijft wel het
RK bs de Sprong, Daltononderwijs, Johan de Walestraat 1, 8921 XB Leeuwarden, tel: 058-2665909, email: [email protected]
Pagina 1 van 2
Klassenouders
De klassenouders zijn weer
compleet, fijn! Er is op 1
oktober een bijeenkomst met
de directie gepland voor de
aftrap van het nieuwe
schooljaar. Juf Bonny is
contactpersoon voor de
klassenouders.
Bestuur; Bisschop
Möllerstichting
Ons bestuur, de Bisschop Möller
Stichting (BMS), vindt
communicatie belangrijk. Het
goed informeren van ouders is
daar onderdeel van. De BMS wil
u graag informeren met een
eigen nieuwsbrief. Ouders
krijgen, als zij dit wensen, via
de mail de mogelijkheid om de
nieuwsbrief thuis te ontvangen.
Binnenkort ontvangt u van ons
meer nieuws hierover.
ww
w
FC
Gevonden voorwerpen
Er zijn nog twee bakken vol
met gevonden voorwerpen over
van het vorige schooljaar. Het
betreft vooral lunchbakjes en
kleding. Het staat deze hele
week in de hal van de Johan de
Walestraat klaar om te
bekijken. Daarna zoeken we er
een andere bestemming voor.
Einde “bezichtiging”: woensdag
1 oktober.
PD
Aanpassing Pauze-tijden
Nu we straks de beschikking
hebben over twee pleinen,
kunnen we de spelende
kinderen beter verdelen. Het
wordt dan nooit te druk. We
gaan van drie blokken pauze
terug naar twee blokken pauze:
10.00 – 10.15 groep 3,4 en 5
10.20 – 10.35 groep 6,7 en 8
Middagpauzes:
Groep 3, 4 en 5: 11.45 - 12.15
Groep 6, 7 en 8: 12.10 - 12.40
Het komt de rust in en om
school ten goede.
Oproep klusgroep starten
We zijn een echte school in
beweging en er moet nog
steeds van alles gebeuren. Het
begint er steeds beter eruit te
zien en we willen nog graag een
aantal zaken in en rond school
wordt beschreven met hulp van
team, Sinne Kinderopvang,
ouders en het sociaal wijkteam,
zodat hiermee tevens een
leersituatie ontstaat voor
andere integrale kindcentra en
scholen.
We gebruiken hiervoor de
positieve methodiek van PBS
(School Wide Positive Behavior
Support). Vorig schooljaar heeft
u daar uitgebreid informatie
over gehad (zie ook:
www.swpbs.nl).
Rita Koppers van Jeugdhulp
Friesland is ingezet voor de
coaching van de leerkrachten
van onze school. U zult haar
dan ook regelmatig in het
gebouw tegenkomen.
Schoolfotograaf
De groepsfoto’s zijn klaar en
hangen deze week bij de
klaslokalen. Alle kinderen
krijgen een strookje mee voor
de inlog gegevens van de
bestelsite.
Zo kan iedere ouder zelf
bepalen wat hij/zij bestelt en
wat niet. Van harte aanbevolen.
Individuele foto’s worden 1 keer
per twee jaar genomen.
ce.
c
r. ea
nu te
an !
Extra pleiningang
Bovenstaande betekent ook
dat kinderen en ouders van de
in- en uitgang aan de
Pasteurweg gebruik kunnen
maken. Vooral voor Sinne
kinderopvang en de
kleutergroepen is dat een hele
verbetering. We hopen ook op
een verbeterde spreiding van
de verkeersstroom op deze
manier.
We blijven adviseren: Kom het
liefst lopend of op de fiets naar
school.
Ook hier geld zeker; parkeer
geen auto’s voor de ingang of
op plekken van buurtbewoners!
Maak gebruik van de ventweg.
aanpakken. Daarvoor hebben
we uw hulp nodig. Er is
dringend behoefte aan
uitbreiding van onze klusgroep.
Met deze groep bespreken we
onderhoudszaken die we
misschien zelf kunnen
oppakken en uitvoeren. Daar bij
denken we aan: opknappen
plein, ophangen van
materialen, repareren
speelmateriaal, klein
schilderwerk enzovoorts. Een
gezellige groep die zeker eer
van het werk heeft. Het liefst
werkt de groep op de namiddag
en/of vroege avond. Dit alles
natuurlijk in overleg. Aantal
klusavonden afgelopen
schooljaar: 8.
Meld je aan op school (kan via
leerkracht) of rechtstreeks via
de email. Contactpersoon:
Bruno van der Heide.
5
om Tr
ial
advies om alleen op de fiets te
gaan als lopend te ver is.
De nieuwe manier van fietsen
stallen gaat in vanaf maandag
29 september !
De kleine fietsenstalling bij de
containers vervalt dan en wordt
gebruikt voor andere
doeleinden.
Vervanging conciërge
Conciërge Fred Mouthaan is
voorlopig niet aan het werk.
Problemen met zijn knie
verhinderen dit. Onderzoek
moet aantonen of een operatie
noodzakelijk is. Wij wensen
hem alle sterkte hierbij.
Vanaf deze week is
stagiair/vervanger Jarno
Feenstra op woensdagmiddag
en donderdag bij ons aan het
werk. Wij wensen hem veel
plezier op school.
Mee naar huis
! Bestelbriefje schoolfoto
! Tipkrant van CJG (centrum
voor Jeugd en gezin)
Pilot De Sprong als
Werkplaats
Zoals u weet maakt onze school
deel uit van een ‘pilot’.
Inmiddels heeft deze pilot een
naam ‘De Sprong als
werkplaats’.
Doel van het project is ‘het
vroegtijdig signaleren en
oplossen van de dagelijkse
uitdagingen rond gedrag van
leerlingen. De aanpak en opzet
RK bs de Sprong, Daltononderwijs, Johan de Walestraat 1, 8921 XB Leeuwarden, tel: 058-2665909, email: [email protected]
Pagina 2 van 2