aanmeldingsformulier_aanvoer_per_as (PDF

Bijlage 2
Aanmeldingsformulier voor
aanvoer per as
AANMELDINGSFORMULIER VOOR AANVOER PER AS OP RWZI ……………
Behorend bij overeenkomst : .....................................................................................
Nr.
: .....................................................................................
Afvalstroomnummer bij levering aan rwzi Tilburg of svi Mierlo
: .....................................................................................
ONTDOENER:
Naam
:
............................................................................................
Adres
:
............................................................................................
Postcode
:
............................................................................................
Plaats
:
..................................... Gemeente : ...............................
Functie
:
............................................................................................
Telefoonnummer :
..................................... Mobiel
E-mail
............................................................................................
:
: ...............................
Is sprake van een van de volgende afvalwaterstromen:
Afvalwater van mobiele toiletten
Influent en effluent van andere
biologische zuiveringsinstallatie
Afgekeurde vloeibare partijen uit
Vergund afvalwater dat om
de voedingindustrie
technische redenen niet op de
riolering kan worden geloosd
Percolaatwater stortplaatsen
afvalwater veeteelt
Bronneringswater bij
Bluswater
bodemsanering
overige:
Communaal zuiveringsslib
bijlage 2 Aanmeldingsformulier voor aanvoer per as
Pagina 1 van 3
Versie: 20111014
Overige zuiveringsslib
1.
Waarom mag/kan het afvalwater niet op de normale manier op het riool
geloosd worden?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2.
Geef in het kort een beschrijving van de herkomst van het aangeboden
afvalwater (evt. op een aparte bijlage)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3.
Wat is de aard van het afvalwater
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4.
5.
a.
Wat is het volume van de lozing: .......................................................m3
b.
Wat zijn de verwachte aantal vrachten: .................. per dag à ………ton
............................................................................................ per levering
a.
Wat is de samenstelling van het afvalwater? (indien beschikbaar
analyseresultaten overleggen)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5.
b.
Wat is het CZV-gehalte in het te lozen afvalwater?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5.
c.
Wat is het BZV-gehalte in het te lozen afvalwater?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5.
d.
Wat is het P-gehalte in het te lozen afvalwater?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5.
e.
Wat is het N-gehalte in het te lozen afvalwater?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5.
f.
Wat is het gehalte zwevende stof in het te lozen afvalwater?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
bijlage 2 Aanmeldingsformulier voor aanvoer per as
Pagina 2 van 3
Versie: 20111014
6.
Welke verontreinigingen kunnen in het afvalwater worden aangetroffen?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Ondergetekende verklaart in opdracht van bedrijf
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
afvalwater aan te leveren.
Naam:
...............................................................................................................
Functie:
...............................................................................................................
Ondergetekende verklaart :
als daartoe bevoegd persoon
in opdracht van bedrijf ....................................................................................
........................................................................................................................
dit formulier en de daarbij behorende bescheiden, te weten .................... bijlage(n), naar
waarheid te hebben ingevuld.
Plaats: ......................................................................................................................
Datum: .....................................................................................................................
Naam en functie: ......................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................
Handtekening: ..........................................................................................................
bijlage 2 Aanmeldingsformulier voor aanvoer per as
Pagina 3 van 3
Versie: 20111014