Overzicht van wijzigingen in 2014

Overzicht van wijzigingen in 2014
Nieuwe protocollen
dat
Naam protocol
VH
Opdr
arts
Injecteren
september 14
Injecteren Bydureon subcutaan
x
x
maart 14
Injecteren intramusculair met depottechniek
x
x
Infuusbehandeling
juni 14
Toedienen medicatie via veneus
poortsysteem (cassette)
x
juni 14
Toedienen medicatie via veneus
poortsysteem (infuuszak)
x
mei 14
Inbrengen subcutane canule met Quickserter
mei 14
Verwisselen koppelstukje intrathecaal/epiduraal katheter
x
februari 14
Medicatie toedienen via centraal veneuze katheter (cassette)
x
februari 14
Toedienen medicijnen via centraal veneuze katheter (bolus)
x
februari 14
Overschakelen infuusslang hypodermoclyse
x
februari 14
Verzorgen insteekplaats subcutaan infuus
februari 14
Verzorgen insteekplaats Midline infuus
februari 14
Verwijderen Midline infuus
x
x
x
Sondevoeding
juli 14
Verzorgen sonde via buikwand
juli 14
Definitief verwijderen gastrostomiesonde
met ballonfixatie
Heelkunde
September
14
Verwisselen stoma-/fistelzakje bij
ééndeligsysteem
November 2014, 1
dat
Naam protocol
September
14
Aanbrengen wondlijm
augustus 14
Verwisselen huidplaat en stoma/fistelzakje eendelig systeem
januari 14
Aantrekken kousen met dressbuddy
januari 14
Uittrekken kousen met dressbuddy
januari 14
Zwachtelen onderbeen met Farrow Wrap
VH
Opdr
arts
Zuurstof toedienen
februari 14
PEP behandeling
januari 14
Zuurstof toedienen met tracheotomiemasker uit zuurstofcilinder
Lichaamsverzorging en observatie
februari 14
Scheren schaamstreek bij man
Richtlijnen en wetgeving
Hygiënerichtlijnen
Laatste
actualisatie
November 14
Bij continue toediening van sondevoeding kunnen toedieningssystemen
maximaal 24 uur gebruikt worden. Dit is het advies van de WIP (email, nov
2014) nu de WIP richtlijn Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg – Sondevoeding niet meer up-to-date is.
November 14
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar Point-of-Care testen in de VVT.
Hierbij het onderzoeksrapport: bloedglucose metingen/INR metingen/Urineonderzoek (op de site: www.rivm.nl bij nieuwe documenten.
Aanbevelingen uit het rapport:
- Aanstellen van een eindverantwoordelijke persoon voor beheer en
gebruik van POC-testen.
- Periodiek trainingen en opfriscursussen
- Opstellen van protocollen of handleidingen voor het gebruik van
POC-testen. Ook zijn kwaliteitscontroles gewenst bij ontvangst van
testmaterialen en vlak voordat ze worden gebruikt.
Oktober 14
Er is discussie over het wel of niet desinfecteren van de huid voor injecties
naar aanleiding van het artikel in Nursing van Aios Vincent Mooren (Ziekenhuis Bernhoven, Uden) en hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss (Radboud umc en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen).
WIP heeft daarop gereageerd:
http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2014/10/WIPZorginstellingen-mogen-altijd-desinfecteren-1622044W/
In de Vilans-KICK protocollen gaan we uit van de WIP richtlijnen waarin ook
is opgenomen dat desinfecteren bij cliënten die een lage weerstand hebben
(bv die chemotherapie ondergaan of immuunsysteem onderdrukkende meNovember 2014, 2
dicatie gebruiken) wel moet. Vilans volgt de discussie en ontwikkelingen op
dit gebied en is benieuwd naar voorstellen vanuit de lidorganisaties.
september 14
WIP heeft 18 september de richtlijnen die in juni waren verwijderd weer
beschikbaar gesteld. In het protocollenbestand zijn de verwijderde richtlijnen ook weer opgenomen. Zie nieuwsbericht van WIP
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieu
wsberichten/2014/Alle_WIP_richtlijnen_weer_openbaar
juni 14
WIP is bezig om het voortbestaan van het instituut en daarmee het actualiseren van de WIP richtlijnen te garanderen.
Zie
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Werkgroep_Infectie_Preventie_WIP
Een aantal WIP richtlijnen zijn verouderd en van de site gehaald. Deze
richtlijnen zijn daarom ook verwijderd uit het protocollenbestand:
 MRSA voor Verpleeghuizen (2007)
 MRSA voor Thuiszorg (2007)
 MRSA voor Verzorgingshuizen (2007)
 Infectieziekten (anders dan MRSA en Scabiës) in het verpleeghuis en
woonzorgcentrum (2009)
Zie voor informatie over deze infectieziekten RIVM
 http://www.rivm.nl/Onderwerpen#M (infectieziekten op onderwerp)
 www.lchv.nl (richtlijnen voor diverse werkvelden)
april 14
In de LCHV-hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen en woonzorgcentra (augustus 2012) zijn de paragrafen over ‘Handschoenen’ en ‘Desinfectie’ aangepast, om aan te sluiten bij recente ontwikkelingen en nieuwe wetgeving.
Er is scherper geformuleerd welke handschoenen gebruikt kunnen worden
(CE-markering) en welke middelen gebruikt mogen worden voor desinfectie
(N-code, NL-code, EU- of SA-code). Bij het CTGB (College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) kan gezocht worden welk
middel geschikt is voor welke desinfectie. Zie:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/
Richtlijnen/Infectieziekten/LCHV_richtlijnen/Verpleeghuizen_en_woonzorgcentra/
Hygiënerichtlijnen_voor_verpleeghuizen_en_woonzorgcentra
http://www.ctgb.nl/toelatingen/download-toegelaten-en-vervallenmiddelen
februari 14
Concept WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers - versie ouderenzorg – staat open voor commentaar:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieu
wsberichten/2014
Wet BIG
Laatste
actualisatie
april 14
Vanaf half mei kan iedere BIG-geregistreerde zorgverlener zijn of haar registratie nog beter zichtbaar maken voor patiënten. Zie
https://www.bigregister.nl/nieuwsbrief/april2014/maakuwbigregistratiezichtba
ar/
januari 14
Naast verpleegkundig specialisten (masterniveau) mogen, per 1 februari 2014,
twee groepen gespecialiseerd verpleegkundigen (verpleegkundigen met een
gerichte vervolgopleiding) geneesmiddelen voorschrijven. Het gaat om diabetesen longverpleegkundigen mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Vanaf 1
september mogen oncologieverpleegkundigen eveneens medicatie voorschrijven.
November 2014, 3
Diabetesverpleegkundigen, die straks zijn ingeschreven in het BIG-register met
voorschrijfbevoegdheid voor UR-bloedglucose regulerende medicatie, kunnen
een AGB-code aanvragen. Deze is nodig voor het declareren van voorgeschreven
geneesmiddelen en met deze code kan een zorgverlener worden geïdentificeerd.
Op www.agbcode.nl vind je meer informatie.
Cytostaticarichtlijnen
Laatste
actualisatie
juni 14
Het IKNL brengt in het najaar 2014 een concept Leidraad uit voor veilig omgaan met cytostatica. De leidraad zal voor intra- en extramuraal gebruik zijn
en voor gebruik door verschillende groepen zorgprofessionals. Na feedback van
de verschillende beroepsorganisaties wordt de leidraad in het najaar 2014 (is
de verwachting) in gebruik genomen.
Medicatie
Laatste
actualisatie
November 14
Zorgbrede focus op verantwoord voorschrijven:
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna inspectie) gaat vanaf 2015 in het
toezicht zorgbreed focussen op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven bij risicopatiënten zoals kwetsbare ouderen met polyfarmacie. Op 30 oktober organiseerde de inspectie een conferentie voor koepelorganisaties in de
zorg om hen te informeren over het toezicht dat de inspectie vanaf 2015 in
alle domeinen van de gezondheidszorg gaat houden op het risicothema medicatieveiligheid. Lees meer
Overige richtlijnen en wetgeving
Laatste
actualisatie
juli 14
V&VN heeft (op verzoek van staatssecretaris Van Rijn ) in het kader van de
overgang per 1 januari 2015 van de extramurale verpleging en verzorging naar
de Zorgverzekeringswet (Zvw) een normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving ontwikkeld. Het normenkader beschrijft aan welke eisen verpleegkundigen voldoen wanneer zij extramurale verpleging en verzorging indiceren en organiseren. Het normenkader verschaft cliënten en overheid duidelijkheid en is richtinggevend voor professionals,
zorgaanbieders en zorgverzekeraars
juni 14
Staatssecretaris Van Rijn heeft brief naar tweede kamer gestuurd over de kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen
Zie http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2014/06/12/kamerbrief-over-kwaliteit-inverzorgings-en-verpleeghuizen.html
Genoemde speerpunten zijn:
 optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener: de
sleutel naar kwaliteit van leven;
 basis op orde: veilige zorg;
 meer ruimte voor - en kwaliteit van – professionals;
 kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap;

openheid en transparantie.
LPZ meting
Laatste
actualisatie
Oktober 14
Het 17e LPZ rapport (Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen is gepubliNovember 2014, 4
ceerd. Lees de samenvatting en download het rapport .
Op het kennisplein www.zorgvoorbeter.nl zijn per thema’s de resultaten verwerkt.
Injecteren
Laatste
Actualisatie
oktober 14
Stukje over anatomie van de huid toegevoegd als inleiding op het hoofdstuk.
september 14
Het seizoen 2014 - 2015 zijn Vaxigrip en Influvac de griepvaccins. Het protocol en de achtergrondinformatie zijn aangepast. De kant-en-klare spuit met
Influvac wordt ontlucht (bijsluiter fabrikant), de kant-en-klare spuit met
Vaxigrip niet.
februari 14
Er is duidelijker onderscheid gemaakt tussen continue subcutane infusie en
het toedienen van medicatie (bolus) via een subcutane vleugelnaald (hoofdstuk injecteren).
Aangepast is dat, na het toedienen van medicatie via subcutane vleugelnaald, altijd doorgespoten wordt met spoelvloeistof (meestal fysiologisch
zout).
Hoewel hierdoor meer manipulaties van de naald nodig zijn (infectierisico) is
ervoor gekozen het risico op fouten (onduidelijkheid wanneer wel en wanneer niet doorspuiten en onzekerheid over de nauwkeurigheid van de gift)
zwaarder te laten wegen.
januari 14
In de achtergrond informatie is aandacht besteed aan de dubbele controle
van de insulinepen. De mogelijkheden zijn:
 dubbele controle door collega;
 dubbele controle samen met cliënt/mantelzorger (waarbij de cliënt of
mantelzorger geleerd is waarop zij moeten letten);
als dit niet mogelijk is:
 dubbele controle door middel van foto/app. ’facetime/beeldbellen
wanneer dit niet mogelijk is maak dan in overleg met de cliënt/diens vertegenwoordiger, je leidinggevende, de arts en de apotheker een afspraak over
wat de meest veilige oplossing is. Noteer de afspraak in het zorgdossier.
Infuusbehandeling
Laatste
Actualisatie
November 14
Aan de achtergrondinformatie over driewegkraantjes en afsluitdopjes is informatie toegevoegd over de octopus.
November 14
Aan de achtergrondinformatie (ampullen fysiologisch zout en aqua) is toegevoegd dat er ook kant-en-klare spuiten met fysiologisch zout in de handel zijn.
Gebruik hiervan leidt, bij het flushen en afsluiten van infuuskatheters, tot minder risicomomenten voor contaminatie.
september
14
Filmpjes toegevoegd bij een aantal gebruiksinstructies van infuuspompen.
februari 14
Een aantal protocollen voor de toediening van medicatie via infuus is verwijderd. Er zijn generieke protocollen die dit ondervangen. De specifieke aandachtspunten bij de bereiding en toediening van de medicatie zijn toegevoegd
aan de achtergrondinformatie over betreffend medicijn.
Bij de infuusprotocollen is alleen chloorhexidine alcohol als desinfectans gebruikt, wanneer de huid gedesinfecteerd moet worden. Voor overige desinfectie
is het gebruik alcohol 70% beschreven.
November 2014, 5
februari 14
Update centraal veneuze infusie:

de protocollen zijn geschikt gemaakt voor het werken met een PICC;

in alle protocollen is de ’no touch’ techniek hetzelfde beschreven;

er is beeld materiaal toegevoegd bij de materialen;

het spoelen en afsluiten van infuuskatheters is duidelijker onderscheiden;

er is aandacht besteed aan het werken met veilige naalden;

waar relevant worden infuuspompen gebruikt;

in alle protocollen wordt gewerkt met naaldloze afsluitdopjes (connectoren).
februari 14
Update perifere infusie:

de protocollen zijn geschikt voor Midline infuus;

er is aandacht besteed aan veilige naalden;

er is beeld materiaal toegevoegd bij de materialen;

in alle protocollen wordt gewerkt met naaldloze afsluitdopjes (connectoren).
januari 14
Update hoofdstukken hypodermoclyse, perifeer infuus, subcutaan infuus:

achtergrond informatie is voor deze onderwerpen hetzelfde opgebouwd.

er is een inleiding aan het hoofdstuk toegevoegd.

er is beeldmateriaal toegevoegd bij de materialen;

er is aandacht besteed aan veilige naalden;

er is duidelijk onderscheid gemaakt tussen subcutane infusie en het toedienen van medicatie (bolus) via een subcutane (vleugel)naald. Alleen de protocollen voor continue subcutane toediening staan in het hoofdstuk infusie.
Sondevoeding
Laatste
actualisatie
November 14
In de protocollen over toedienen sondevoeding met (spuiten)pomp is de frequentie van verwisselen van de toedieningssystemen aangepast: bij continue
toediening voedingsslang vervangen na 24 uur.
september 14
Een aantal protocollen zijn samengevoegd. Het verzorgen van de PEG sonde/button/jejunumsonde en het controleren van de ballon zijn samengevoegd.
Het protocol heet: Verzorgen van sonde via buikwand. Hierin wordt het inspecteren, het schoonmaken, het dompelen, draaien doorspoelen en het controleren van de ballon behandeld.
Voor het definitief verwijderen van een sonde via de buikwand met ballon is
ook één protocol gemaakt.
juni 14
De protocollen voor toediening met een pomp zijn gewijzigd. Bij het in gereedheid brengen van het toedieningssysteem is rekening gehouden met de
verschillende pomptypes.
Ook in de pompprotocollen is toegevoegd dat de sonde voor én na het toedienen van voeding doorgespoten worden met water.
De frequentie voor het verwisselen van toedieningssystemen en dopjes is overal consequent doorgevoerd.
Puncties
Laatste
actualisatie
November 14
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar Point-of-Care testen in de VVT, aangegeven wordt dat in tegenstelling tot bepalen van de bloedglucosewaarde bij
bloedglucose meten, bij INR meten wel de eerste bloeddruppel gebruikt kan
worden.
oktober 14
Achtergrondinformatie en protocol Hielprik bij pasgeborene geactualiseerd op
basis van het RIVM draaiboek neonatale hielprikscreening. Versie 10.0, juli
2014.
oktober 14
Achtergrondinformatie en protocollen over ascites zijn ge-update. Terminologie is aangepast aan andere drainage protocollen.
November 2014, 6
Protocol (Eenmalig) laten aflopen van ascitesvocht: duidelijker onderscheid
tussen kort draineren en systeem afkoppelen en langer draineren en systeem
laten zitten.
Protocol Ascitespunctie: toegevoegd hoe punctieplaats te bepalen.
Protocol Spoelen ascitesdrain: vervangen driewegkraan verwijderd uit deze
handeling en toegevoegd aan protocol Verzorgen insteekopening, zodat de
handelingen zo veel mogelijk gekoppeld kunnen worden uitgevoerd.
augustus 14
De bloedglucosewaardemeters Ascencia Elite en Ascencia Dex en Ascencia
Breeze zijn niet meer leverbaar, evenmin de teststrips. Clienten kunnen hun
meters gratis inwisselen voor een Bayers Contour of een Breeze 2.
De bloedglucosewaardemeters Glucotouch, Klinion BMG en Glucocard X zijn
niet meer leverbaar.
Bovenstaande protocollen staan nog wel in het bestand.
augustus 14
Achtergrondinformatie toegevoegd over hemoglobine meten
augustus 14


maart 14
Bloedglucosewaarde en cholesterol meten met de Accutrend GC verwijderd,
evenals de (bijbehorende) achtergrondinformatie over cholesterol. De meter
is verouderd en er is geen Nederlandse informatie meer beschikbaar.
Bloedglucosewaarde meten met de Wellion LInus is verwijderd. De meter is
uit de handel genomen, hij voldoet niet meer aan de eisen.
De gevulde teststrips van de bloedglucosewaarde meters mogen met het huishoudelijke afval afgevoerd worden. In de protocollen is aangepast dat ze in de
afvalbak mogen i.p.v. in de naaldcontainer.
Heelkunde
Laatste
actualisatie
augustus 14
Informatie en instructiefilmpje over Doff N’Donner, een aan- en uittrekhulpmiddel voor elastische kousen, aan achtergrondinformatie toegevoegd.
januari 14
Het protocol “Darmspoelen en toedienen hoogopgaand klysma” is opgesplitst
in twee protocollen: “Darmspoelen rectaal” en “Toedienen hoogopgaand klysma”.
januari 14
Het protocol Darmspoelen met Irrigatiepomp is gewijzigd zodat het voor meerdere irrigatiepompen te gebruiken is (bijvoorbeeld Biotrol Irriflex, de Irrimatic
enz.).
Tracheacanule
Laatste
actualisatie
juli 14
Informatie toegevoegd over cuff drukmeting. Zowel de achtergrondinformatie
als is het protocol over het verzorgen van de tracheacanule met cuff.
Zuurstof
Laatste
actualisatie
januari 14
Hoofdstuk en protocollen geactualiseerd:

Informatie toegevoegd over nieuwe materialen en over zuurstofklok.

Inleiding bij het hoofdstuk gemaakt over de functie van zuurstof (met filmpje)

Document toegevoegd over uitzuigkatheters.

Beeldmateriaal toegevoegd, vooral van materialen.
November 2014, 7
Vernevelen
Laatste
actualisatie
Juni 2014
Protocollen inhalatie zijn vergeleken met de LAN protocollen en de werkwijze
is op een enkel onderdeel aangepast aan de LAN.
De protocollen voor Aerochamber Plus en Volumatic zijn samengevoegd binnen
het protocol Inhaleren met dosisaerosol met voorzetkamer.
Toedienen van medicijnen
Laatste
actualisatie
juli 14
Bij protocol Aanbrengen pleister met tweewekelijks plakschema zijn twee
plakschema’s toegevoegd: voor exelon en voor neupro.
juli 14
In alle protocollen in de laatste stap het aftekenen van de toedienlijst genoemd.
Lichaamsverzorging en observatie
Laatste
actualisatie
Oktober 14
Tips voor Wisselligging:
De meeste decubitusrichtlijnen bevelen regelmatige wisselligging aan om de
druk op de huid te verminderen en decubitus te voorkomen. Als het echter op
de verkeerde manier wordt gedaan, heeft het juist een averechts effect, blijkt
uit onderzoek. Omdat tillen een zware belasting is wordt vaak getrokken of
geduwd. Deze schuifkrachten kunnen tot enorme schade in de weefsels leiden
en vergroten het risico op decubitus aanzienlijk.
Zie Tips voor verplaatsingen die minder schade toebrengen aan de huid:
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Wisselligging-kan-doorligwondenveroorzaken.html
april 14
In de protocollen die betrekking hebben op wassen (inclusief baden en douchen) is op genomen dat beschermende kleding ( handschoenen, schort) gedragen wordt als er kans is dat handen of kleding in contact komen met lichaamsvochten.
Bij douchen zijn beschermende kleding (schort en overschoenen) ook genoemd
tegen spatten en nat worden.
In da achtergrondinformatie is informatie over verzorgend wassen toegevoegd
aan het document over wassen en er wordt verwezen naar filmpjes over dit
onderwerp:
www.zorgvoorbeter.nl/verzorgendwassen
april 14
Verzorgend wassen. De volgende punten zijn gewijzigd:

Aangepast zodat ook pakjes met 8 wasdoekjes/washandjes kunnen worden
gebruikt.

Hygiëne richtlijn aangepast: bij kans op contact excreta: handschoenen en
schort aan bij wassen.

Bed op goede werkhoogte brengen.
November 2014, 8
Naamswijziging en verwijderde protocollen
Sondevoeding
September.
2014
Verwijderd:
Verzorgen PEG-sonde
Verzorgen MIC-KEY
Verzorgen button
Controleren ballon PEG-sonde
Verzorgen (en doorspuiten) PEG-J sonde
Doorspuiten jejunostomiesonde
Verwijderen button met ballonfixatie
Gebruik hiervoor algemeen protocol Verzorgen (alle types) sonde via buikwand,
met daarin alle handelingen (schoonmaken, dompelen, draaien, doorspoelen,
controleren ballon).
November 2014, 9
November 2014, 10