commissie van Zijl Oost Groningen

1)) ^ provincie
^ gi'oningen
Aan Provinciale Staten
bezoekadres: Martinikerkhof i 2
postadres: Postbus 6 i O
9700 AP
Groningen
algemeen telefoonnr: 050 316 49 li
algemeen faxnr.: 050 316 49 33
Datum
Briefnummer
Zaaknummer
Behandeld door
Telefoonnummer
E-mail
Antwoord op
Bijlagen
www.provinciegroningen.nl
[email protected]
Onderwerp
2 1 OKT. 20H
2014-43.519/43/A.16, ECP
541725
G. Meijerink
(050) 316 4644
[email protected],nl
commissie van Zijl Oost Groningen
Geachte dames en heren,
(/)
LU
O
fiC
1. Samenvatting
Als uitvloeisel van de tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 24 september jl. in uw
Staten aanvaarde motie 'Ruim baan Oost-Groningen' is een commissie onder
leiding van Jan van Zijl ingesteld. Deze commissie gaat onderzoeken welke
kansen er liggen in Oost-Groningen om meer mensen in de arbeidsregio aan het
werk te helpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft aangegeven haar volle
medewerking te willen geven aan de commissie en ondersteunt deze. Medio
februari 2015 komt de commissie met een eerste advies wat vooral in zal gaan op
de problematiek van de sociale werkvoorzieningsschappen. Voor de zomer van
2015 levert de commissie haar eindrapport op.
2. Doel en wettelijke grondslag
Wij zenden u deze brief ter informatie en ter uitvoering van genoemde motie.
3. Procesbeschrijving en planning
Medio februari 2015 wordt het eerste advies van de commissie verwacht en voor
de zomer van 2015 het eindrapport.
4. Begroting
Vanuit het budget arbeidsmarkt 2014 zullen wij de (on)kosten van de commissie
Van Zijl financieren.
5. Inspraak/participatie
Niet van toepassing
O
06-HB-SG-001
6. Nadere toelichting
In uw Statenvergadering van 24 september jl. is tijdens de behandeling van de
begroting 2015 de motie 'Ruim baan Oost-Groningen' aangenomen. In deze motie
wordt onder meer gevraagd om voor de Oost-Groninger gemeenten een
samenhangende aanpak te ontwikkelen en om de participatiegraad op de
arbeidsmarkt te verhogen, waarbij een betere aansluiting bij de regionale
ontwikkelingen wordt gevonden.
De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening.
Dtt handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdefing Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting: 050 3164160
Naar aanleiding van deze motie hebben wij de commissie Van Zijl ingesteld. Naast
de commissie voorzitter Jan van Zijl bestaat de commissie verder uit Riet de Wit,
Doekle Terpstra, Titia Siertsema en Hannie te Grotenhuis. De commissie heeft als
opdracht het maken van een samenhangend en meerjarig plan van aanpak met als
doel het verhogen van de participatiegraad op de arbeidsmarkt. Daartoe maakt de
commissie een analyse van de arbeidsmarkt en het sociaal economisch
perspectief voor Oost-Groningen met het oog op de langere termijn.
De commissie doet onderzoek naar de problematiek van de SW bedrijven en
brengt in kaart welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een kostenefficiëntere
uitvoering met behoud van werkgelegenheid in de sector. Tevens bekijkt de
commissie in hoeverre er mogelijkheden zijn om de werkgelegenheid te vergroten
in de regio.
Om de participatiegraad op de arbeidsmarkt te verhogen en een betere aansluiting
te vinden bij de regionale ontwikkelingen zal er onder meer aandacht worden
geschonken aan de in de motie 'Ruim baan Oost-Groningen' genoemde thema's
(bevorderen innovatief ondernemerschap, beter verbinden van het gebied met
andere regionale ontwikkelingen, deelneming Duitse arbeidsmarkt en versteviging
kwaliteit vakonderwijs).
De commissie brengt medio februari 2015 een eerste advies uit over de positie en
de toekomst van de sociale werkvoorzieningsschappen en de samenwerking met
de gemeenten. Voor de zomer van 2015 komt de commissie met haar eindrapport
met daarin het plan van aanpak voor het verhogen van de participatiegraad op de
arbeidsmarkt en het brede sociaal economisch perspectief voor Oost-Groningen.
Vanzelfsprekend zullen wij u over de voortgang van de commissie Van Zijl blijven
informeren.
7. Geheimhouding
Niet van toepassing
8. Afsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
, voorzitter.
, secretaris.
Bijlagen:
Nr.
1
2
3
4
Titel
Motie Ruim baan Oost Groningen
Taakopdracht commissie van Zijl
Ccommissie Van Zijl compleet
Motie Samsom/SlobA/an der Staaij
Soort bijlage
motie
taakopdracht
persbericht
motie