Motie Provincie doet mee! - ChristenUnie / SGP Vlaardingen

Motie Provincie doet mee!
De gemeenteraad van Vlaardingen in vergadering bijeen donderdag 9 oktober 2014 behandelend het
voorstel over MRDH.
Overwegende dat:
-
-
Verbetering van de economische concurrentiepositie van onze regio vraagt om
samenwerking van gemeenten én provincie in de regio;
De CdK bij de raadsledenbijeenkomst in aanwezigheid van de minister van BZ&K aangaf het
niet goed te vinden wanneer provincie en gemeenten met de ruggen naar elkaar staan en
dat hij samenwerking van de gemeenten en provincie voorstaat;
De besluitvorming bij gemeenten en het Rijk in een vergevorderd stadium is en dat de
provincie ondanks uitnodigingen (van MRDH als geheel en diverse gemeenten apart) nog niet
is ingestapt
Verder overwegende dat:
-
Het vanwege de bestuurlijke slagkracht, wenselijk is dat gemeenten en provincie in de MRDH
en op de Zuidvleugel goed samenwerken;
Dit ten goede komt aan het optimaliseren van de slagkracht en vermindering van bestuurlijke
drukte;
Spreekt haar mening uit:
-
Het wenselijk is dat de provincie participeert in de MRDH zonder dat dit het verdere proces
van totstandkoming van de MRDH vertraagt
Verzoekt:
-
Deze motie, in aansluiting op Capelle a/d Ijssel, onder de aandacht te brengen van GS en PS
Zuid-Holland en de raden van de gemeenten die deelnemen aan de MRDH
En gaat over tot de orde van de dag.
Michiel Hoogenboom
Esther Heijndijk
ChristenUnie-SGP Vlaardingen
Erik van Pienbroek