Reactie van BAN Vlaanderen op het nieuwe wettelijk kader voor

Persbericht
Reactie van Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN Vlaanderen) op het nieuwe
wettelijk kader voor Crowdfunding (Kamercommissie Financiën van 24/03/2014)
Brussel, 24 Maart 2014---- Als Business Angels Netwerk Vlaanderen, zijn we blij met deze
wetgeving in voorbereiding en we verwachten dat hierdoor ‘crowdfunding’ meer slagkracht
kan en zal krijgen. We hopen dat meer ondernemers toegang zullen krijgen tot broodnodige
initiële funding en dat meer landgenoten zullen leren omgaan met het aspect
risicokapitaalinvesteringen. We verwachten dat dit een enorme stimulans kan zijn om het
ondernemerschap in België te versterken!
Daarnaast hopen wij dat, nu een sterk kader werd vastgelegd, ook de crowdfunding
platformen een belangrijke stap zullen zetten naar een meer transparante en
kwaliteitsgedreven commercialisering. De nieuwe wetgeving in voorbereiding blijft op dit
punt immers nog erg vaag en onduidelijk. Op de vraag “welke projecten onder welke
voorwaarden kunnen voorgesteld worden”, wordt naast de louter financiële criteria, geen
verdere invulling gegeven.
Voor BAN Vlaanderen blijven daarnaast ook de volgende uiterst belangrijke vragen
onbeantwoord:
Hoe krijgen de investeerders garantie op een kwaliteitsvol aanbod? Hoe zullen
kapitaalzoekende ondernemers beschermd worden tegen al te nieuwsgierige 'kandidaatinvesteerders'? Hoe komt een aanvaardbare waardering tot stand ? Op welke verdienmodellen
zijn crowdfunding-platformen gebaseerd? Hoe transparant zijn de procedures en de
prijszetting voor de deelnemers? Hoe zullen vervolgfinancieringen in de bedrijven
georganiseerd worden tov. de vroege investeerders? En wie is verantwoordelijk voor een
kwaliteitsvolle opvolging die ervoor zorgt dat investeringen niet verloren gaan?
Vanuit onze ruime ervaring in het domein van start-upfinanciering weten we zeer goed dat
een evenwichtige en kwaliteitsvolle instap vooral bereikt wordt wanneer beide partijen (de
ondernemer en de investeerder) in het volste vertrouwen en onder het juiste gesternte aan de
samenwerking beginnen en dat deze instap veelal het begin is van een avontuur dat zij best
‘samen’ schrijven. Hiervoor staan twee elementen centraal: de kwaliteit van de matchmaker
enerzijds en het commitment van de investeerder anderzijds.
Reginald Vossen - Algemeen Directeur
Over BAN Vlaanderen (www.ban.be)
BAN Vlaanderen vzw (www.ban.be) is hét platform waar kapitaalzoekende ondernemers en privé-investeerders elkaar
vinden om via kapitaalinbreng en kennisoverdracht deze ondernemers een traject te laten afleggen naar succes van hun
onderneming en de verdere ontwikkeling van onze kenniseconomie.
Via een coördinator in elk van de zeven lokale antennes kunnen zowel ondernemers als investeerders in het netwerk
binnenkomen, waarna op discrete wijze investeringsprojecten worden gepresenteerd via anonieme projectfiches en
presentaties op matching events. Ook heeft BAN Vlaanderen de portal www.angel4me.be in de markt gezet om
kapitaalzoekende bedrijven op efficiënte wijze met investeerders in contact te brengen. Momenteel telt BAN Vlaanderen
220 leden waaronder ook enkele VC-fondsen en presenteert jaarlijks meer dan 100 geselecteerde projecten. Dit resulteert
in 20 à 25 effectieve investeringen jaarlijks.
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Business-Angels-Netwerk-Vlaanderen/148758841802975
LinkedIn:http://www.linkedin.com/groups?gid=3287412&trk=my_groups-b-grp-v
Voor meer informatie en contact media
PR Agency Creative Strategies - Benita Dreesen
Tel.: +32 2 267 41 60- GSM: +32 498 12 6001
Mail: [email protected]