De Centrale van Ouderenverenigingen kent drie

De Centrale van Ouderenverenigingen kent drie commissies en diverse werkgroepen. Een
commissie is door de Centrale zelf ingesteld. Zij benoemt ook de hierin zittende personen. Een
werkgroep is ingesteld door de Seniorenraad en ondersteunt een Seniorenraadslid bij zijn of haar
werk op een specifiek terrein.
Commissies
1. Politiek en Ouderen. Deze commissie onderhoudt het contact met de politiek en de gemeente
en heeft verder als taken de veiligheid en leefbaarheid op straat en in openbare ruimten; ook let ze
op de mobiliteit van ouderen (openbaar vervoer, ziekenvervoer).
2. Public Relations. Deze ‘commissie’ als zodanig is een eenmanspost van
Jaques Penris. Het doel van de PR is het bevorderen van de bekendheid van de
ouderenorganisatie. Hij heeft de leiding over drie werkgroepen.
3. Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving. De commissie BVW is de opvolger van de voormalige
Commissie Ouderenhuisvesting. De nieuwe commissie richt zich niet alleen op te (ver)bouwen
woningen, maar op alle bouwprojecten in de gemeente Venray, die van belang zijn voor ouderen
en mensen met een beperking. Het aandachtsveld van de nieuwe commissie is dus ruimer, dan
van haar voorganger COH.
De gemeente streeft er naar dat iedereen in Venray mee kan doen aan alle aspecten van het
maatschappelijk leven. Dat vraagt om een goede toegankelijkheid van onder meer wijkgebouwen,
gemeenschapshuizen, winkels en gezondheidscentra.
Ook een goede woonomgeving is van algemeen belang en zal van de commissie BVW de nodige
aandacht krijgen.
Werkgroepen
Redactie De Schakel. De redactie bestaat uit Jaques Penris (voorzitter),
Henk Classens (secretaris) en de leden Herman Jacobs, Matt Botden, José Mulders en Theo
Swinkels. De laatste twee medewerkers vormen de opmaakredactie. Vaste medewerkers zijn
columnist Theo Vliegenberg en fotograaf Gerrit Kuenen. Voor verdere informatie zie De Schakel.
Werkgroep website. Deze werkgroep bestaat uit Matt Botden, Joop Simons en
Theo Verhoeven, onder leiding van Jaques Penris. In 2012 en 2013 heeft de werkgroep aan een
nieuwe website vormgegeven. Deze is begin 2014 gereedgekomen. In 2015 werd en wordt deze
nog verder verfraaid en verfijnd.
Werkgroep Dag van de Ouderen. Deze werkgroep, bestaande uit voorzitter
Jaques Penris en de leden Henk de Klerk, Gerrie Geene, Harrie Francken en
Harrie Holtackers organiseert elk jaar op 1 oktober het programma voor de dag van de Ouderen.
Zie verder onder Vaste activiteiten.
Werkgroep WMO. Namens de ouderen heeft Wim van Delft zitting in de WMO-klankbordgroep
van de gemeente Venray. Joop Bus is zijn plaatsvervanger.
Werkgroep Ontmoetingscentra. Joop Bus en Willy Berkers begeleiden in deze werkgroep namens
de ouderen het tot stand brengen van goede, betaalbare zaaltuimte voor de ouderenafdelingen.
Werkgroep MBvO. Op dit ogenblik heeft de werkgroep, bestaande uit voorzitter
Jan de Bruin, Geert Vennekens en Harrie Arts geen directe werkzaamheden. Zodra er
ontwikkelingen of problemen zijn, komen deze mensen bij elkaar.